Технології навчання англійської мови

(напрям підготовки – спеціаліст; магістр)

Мета та завдання навчальної дисципліни:

Метою курсу є підготовка вчителів англійської мови, якісні та кількісні параметри яких мають відповідати вимогам кваліфікаційної характе­ристики, згідно з якою фахівець готується до здійснення навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-управлінської діяльності в різних типах середніх навчаль­них закладів.

У результаті вивчення дисципліни студенти/магістри повинні знати:

 • основні поняття і категорії технології навчання англійської мови;

 • сучасні підходи до формування в учнів англомовної комунікативної компетенції;

 • інноваційні технології навчання англійської мови;

 • форми, види і способи контролю і оцінювання рівня сформованості мовних, мовленнєвих, лінгвосоціокультурної і навчально-стратегічної компетенцій;

 • основні організаційні форми реалізації навчально-виховного процесу з навчання англійської мови і культури у загальноосвітніх навчальних закладах різних типів;

 • основи планування навчально-виховного процесу з іноземної мови в основній і старшій школі.

У результаті опанування дисципліни студенти/магістри повинні вміти:

 • визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, методи і прийоми навчання англійської мови;

 • аналізувати, обирати й ефективно використовувати навчально-методичні комплекси з англійської мови;

 • формувати в учнів іншомовну комунікативну компетенцію;

 • використовувати у процесі формування англомовної комунікативної компетенції інноваційні технології;

 • контролювати і оцінювати рівень сформованості всіх складників англомовної комунікативної компетенції;

 • планувати й реалізовувати різні форми організації навчально-виховного процесу з англійської мови в початковій, основній і старшій школі.

 

«Література Англії»

Програма курсу знайомить із англійською літературою як складовою частиною світової культури, підкреслює значення кращих національних традицій англійської літератури для збагачення розвитку світового літературного процесу. Робиться акцент на взаємодії національних літератур, спільному і відмінному у їх розвитку, відображенні історії держави та її народу, особливостей національного характеру в літературі; досліджується проблема національної своєрідності англійської літератури в її зв’язку з особливостями історичного розвитку Англії.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Література Англії» є літературний процес англомовних країн.

Мета дисципліни – надати студентам цілісне уявлення про літературу Англії в контексті тієї чи тієї історичної епохи, ознайомити їх з основними літературними процесами, виділити основні особливості творчого спадку найвидатніших письменників доби, поглибити навички володіння англійською мовою на базі читання та обговорення художнього твору.

Завдання курсу:

- підвищити рівень теоретичної та культурної підготовки студентів;

- поглибити знання студентів з літератури країн, що вивчаються;

- навчити проводити порівняльний аналіз творів, що написані англійською та рідною мовами.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: основні етапи розвитку англійської літератури, основні ознаки літературних напрямків та їх основних представників

Студенти повинні уміти: визначати основні етапи розвитку англійської літератури; визначати основні стильові особливості кожного періоду; знати представників кожного літературного напряму та їхні основні твори; застосовувати основні методи літературного аналізу творів; визначати основні художні засоби у автентичних текстах.

 

Анотація до курсу «Практика усного та писемного мовлення»

Метою викладання дисципліни «Практика усного та писемного мовлення» є:

Практична: формувати у студентів комунікативну, лінгвістичну і соціокультурну компетенції.

Когнітивна: формувати у студентів когнітивну компетенцію у взаємозв’язку з іншими видами компетенцій.

Емоційно - розвиваюча: формувати у студентів позитивне ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою англомовного світу.

Освітня: розвивати у студентів здатність до самооцінки і самовдосконалення.

Професійна: формувати у студентів професійну компетенцію шляхом ознайомлення їх з різними методами і прийомами навчання іноземної мови та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань.

Виховна: виховувати і розвивати у студентів почуття самосвідомості, формувати вміння міжособистісного спілкування.

Завдання вивчення дисципліни

Навчити студентів:

 • Вільно користуватися англійською мовою у професійних, наукових та інших цілях.

 • Володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні.

 • Повторити лексико-граматичний матеріал засвоєний протягом років попереднього навчання.

 • Знати синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і закономірності англійської мови.

 • Збільшувати запас активної та пасивної лексики по темах „Засоби масової інформації”, “Звичаї і традиції” та “Сімейне життя”.

 • Використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації.

 • Застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності.

 • Реалізовувати наукові дослідження, оцінювати й аналізувати власний навчальний досвід та удосконалювати свої навчальні стратегії.

 • Використовувати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у викладацькій діяльності.

 • Удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних англомовних матеріалів.

 • Демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні англійською мовою.

 • Підготувати студентів до успішного складання державних іспитів з практики англійської.

 • Усвідомлювати роль учителя як у шкільному, так і в позашкільному оточенні.

По закінченні курсу:

Аудіювання:

студент повинен розуміти мовлення за умови, що співрозмовники говорять чіткою нормативною мовою без вживання ідіоматичних зворотів, розуміти основний зміст радіо- та телепередач, фільмів з нормативною мовою різного характеру.

Читання:

студент повинен розуміти головний зміст текстів різного типу, жанру і стилю, спираючись на вивчений лексичний матеріал І – ІV курсів, повністю розуміти зміст не дуже складних автентичних текстів різного типу (лист, поштова картка, оголошення, афіша, газетна або журнальна публікація, інтерв'ю, художній твір), знаходити і критично оцінювати вірогідність і переконливість отриманої інформації; володіти навичками літературного перекладу.

Мовлення:

студент повинен пояснювати, у чому полягає суть проблеми, порівнювати пропозиції (вказівки, поради) або альтернативні розв'язання та виділяти з коментуванням точки зору інших; висловлювати свої думки логічно й відповідно до ситуації або у зв'язку з прочитаним чи почутим; передавати головний зміст прочитаного чи почутого, використовуючи змішані типи монологу, висловлюючи своє ставлення до всього, про що йде мова; переказувати стисло зміст книжки або розповіді й висловлювати своє ставлення до подій. Студент повинен спілкуватися в різних неформальних соціальних ситуаціях; підтримувати бесіду на теми, що стосуються інтересів студентів або близькі до їхнього життєвого оточення, обмінюватися, перевіряти, підтверджувати і резюмувати пряму фактичну інформацію та вирішувати незвичайні ситуації, навіть якщо необхідне повторення, коли відповідь співрозмовника надто швидка або надто довга, уміти дати пораду, висловити побажання, надію, подякувати тощо. В мовленні студент активно використовує лексику І – ІV курсів, мовні конструкціїї, словосполучення, фрази та тематичну лексику V курсу.

Письмо:

студент чітко й докладно повинен писати тексти на значну кількість тем, писати есе (нарис), доповідь з метою обґрунтування або спростування певної думки, писати листи, висловлювати особисте ставлення до подій чи певного досвіду, заповнювати анкети чи опитувальні аркуші, формуляри, писати привітальну листівку другові чи родичам до свята або дня народження, писати і оформлювати проекти з теми програми.

 

Академічна англійська мова

(напрям підготовки доктор філософії)

Мета та завдання навчальної дисципліни:

Метою курсу є формування необхідної для науковця комунікативної спроможності в усній та письмовій формах в межах тематики, що визначається практичними потребами науково-педагогічної діяльності в галузі педагогічної науки та освіти.

Курс «Академічна англійська мова» передбачає здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності, а саме:

– академiчне мовлення (виступати з презентацiями або доповiдями з питань, пов’язаних з темою дослідження; враховувати аудиторiю i мету висловлювання; викласти план-схему висловлювання та логiчно структурувати ідеї; користуватись вiдповiдними правилами презентації, мовою жестiв тощо; коментувати таблицi, графiки i схеми; користуватись адекватними стратегiями пiд час дискусiй, ceмінарів та консультацiй; орiентувати аудиторiю щодо загальної побудови виступу; дотримуватись теми виступу; враховувати рiзнi точки зору; видiляти головну iдею, розширювати й розвивати її; розпочинати дискусiю, пiдсумовувати, головувати пiд час дискусії);

– академічне письмо (узагальнювати, перефразовувати й синтезувати ідеї з рiзних типiв текстів (статті, дослiдні проекти тощо); фiксувати й письмово викладати результати дослiджень (опитування думки, огляд теми тощо); писати звiти (наприклад, згiдно з проектом); стисло викладати змiст тексту, логiчно структурувати ідеї; писати вступ/висновки; органiзовувати текст як послiдовнiсть абзацiв з їx заголовками та пiдзаголовками; коректно наводити цитати; тлумачити, порiвнювати i зiставляти таблицi, графiки та схеми; складати бiблiографiю; писати анотації до наукових статей та авторефератів).

По закiнченні курсу студенти повинні мати робочi знання граматичних структур, що є необхiдними для гнучкого вираження вiдповiдних функцiй та понять, а також для розуміння i продукування широкого кола текстів в академiчнiй та професiйнiй сферах; правил англiйського синтаксису, щоб дати можливiсть розпiзнавати і продукувати широке коло текстів в академiчнiй та професiйнiй сферах; мовних форм, властивих для офiцiйних та розмовних регістрів; академiчного i професiйного мовлення; широкого дiапазону словникового запасу (у тому числi термінології), що є необхiдним в академiчнiй та професiйнiй сферах.

 

Практична фонетика та практична граматика

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Практична фонетика та практична граматика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування навичок правильної вимови та інтонування власного мовлення адекватного комунікативної ситуації, а також формування навичок граматично правильного мовлення в його усній та письмовій формі, необхідні для виявлення комунікативної компетенції в різних мовленнєвих ситуаціях.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу «Практична фонетика та практична граматика»:

- формування навичок правильної англійської вимови та навчання студентів, як використовувати надбанні знання та вміння у подальшій педагогічній діяльності;

- узагальнення функціональних характеристик граматичних форм, розширення, поглиблення та систематизація знань в галузі практичної граматики, формування лінгвістичної компетенції студентів

Завдання:

1. Ознайомити студентів з сучасним станом мовознавчої науки про фонетичну будову англійської мови, узагальнити та поглибити знання з фонетики, котрими студенти володіють в результаті вивчення нормативного курсу, розвинути здібність самостійно робити практичні висновки при спостереженні над теоретичним матеріалом.

2. Навчити студентів застосовувати теоретичні знання при розв'язанні професійних завдань у викладанні англійської мови. Це стосується, перш за все, таких питань, як вибір навчальної вимовної норми, коректного вибору вимовних фонемних та акцентних варіантів слів, користування сучасними орфоепічними джерелами тощо.

3. Розвинути у майбутніх фахівців з англійської мови навички критичного аналізу чинних підручників, посібників, різноманітних матеріалів для навчання англійської вимови.

4. Дати студентам практичні знання щодо граматичної будови англійської мови, необхідні в професійній діяльності викладача.

5. Розвинути в студентів навички граматично правильного мовлення в його усній та письмовій формі, необхідні для виявлення комунікативної компетенції в різних мовленнєвих ситуаціях; розвивати комунікативну міжкультурну компетенцію, навчити правильного стилістичного використання граматичних моделей; розширити рамки лінгвістичної та граматичної освіти, опанувати не тільки граматичні норми англійської мови, але й деякі відхилення від норм.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати фонетичну теорію, передбачену програмою, що складає когнітивну базу англійської орфоепічної вимови; граматичні категорії та явища англійської мови, синтаксичні особливості англійської мови (структура речення і типи речення), морфологічні категорії частин мови (іменника, артикля, прикметника, прислівника, займенника);

вміти:

 1. З практичної фонетики: правильно вимовляти 44 англійські звуки – 20 голосних і 24 приголосних; правильно поділити слово на склади у вимові та на письмі; правильно наголошувати слова; визначити комунікативний тип речення, поділити його на інтонаційні групи, відтворити інтонаційний контур та ядерний тон кожної інтонаційної групи; пояснити особливості вимови звуків у зв’язному мовленні; правильно вимовляти слабкі форми службових слів; робити фонетичний аналіз слова; транскрибувати речення, визначити його комунікативний тип, поділити на інтонаційні групи, зробити акцентно-тонічний аналіз та тонограму; виразно прочитати монологічний текст згідно з акцентно-тонічною розміткою; виразно прочитати діалогічний текст згідно з акцентно-тонічною розміткою.

 2. З практичної граматики: застосовувати теоретичні знання курсу при перекладі та спілкуванні, обирати адекватні способи перекладу з англійської мови українською або з української мови англійською, розуміти специфіку англійської мови на відміну від української, узагальнювати інформацію з теоретичних та практичних джерел з практичної граматики англійської мови, використовувати знання з курсу для подальших науково-практичних досліджень.

 

ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ

Мета викладання дисципліни:

Практична: формувати у студентів комунікативну, лінгвістичну і соціокультурну компетенції.

Когнітивна: формувати у студентів когнітивну компетенцію у взаємозв’язку з іншими видами компетенцій.

Емоційно - розвиваюча: формувати у студентів позитивне ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою англомовного світу.

Освітня: формувати усвідомлення функцій іноземної мови в навчальному процесі та в суспільстві; подавати знання про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої вивчається, розвивати уміння використовувати в разі необхідності різноманітні стратегії для задоволення дидактичних потреб (працювати з книжкою, посібником, підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо); розвивати у студентів здатність до самооцінки і самовдосконалення,

Професійна: формувати у студентів професійну компетенцію шляхом ознайомлення їх з різними методами і прийомами навчання іноземної мови та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань.

Виховна: виховувати і розвивати у студентів почуття самосвідомості, формувати вміння міжособистісного спілкування, розвивати позитивне ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя

2.2. Завдання вивчення дисципліни:

 • Розвивати навички та уміння з чотирьох основних видів діяльності: говоріння, читання, аудіювання та письма.

 • Збільшувати запас активної та пасивної лексики по темах, що вивчаються за програмою

 • Розвивати розуміння культури англомовних країн та стимулювати у студентів бажання та готовність досліджувати різні аспекти соціального та культурного життя, використовуючи англійську мову як засіб.

 • Повторити лексико-граматичний матеріал засвоєний протягом років попереднього навчання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: 1) лексичний матеріал в обсязі навчальної програми курсу; 2) граматичний матеріал в обсязі навчальної програми курсу; 3) правила міжособистісної та міжкультурної комунікації

вміти:

1) здійснювати усно-мовленнєве спілкування (у монологічній і діалогічній формах) у межах тематики, передбачених навчальною програмою;

2) висловлюватися в письмовій формі ( написання творів, листів, есе, складання презентацій),

3) читати й розуміти іншомовні автентичні тексти різних видів і жанрів, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею.

 

ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Мета викладання дисципліни:

1. Розвиток мовленнєвих умінь студентів – говоріння, аудіювання, читання, письма.

2. Формування лінгвістичної компетенції студентів, необхідної для здійснення комунікації у межах тем, що визначаються програмою.

3. Розвиток умінь практичного застосування набутих знань, навичок і вмінь в усному та писемному мовленні.

4. Розвиток уміння самостійної роботи з використанням методів і прийомів прийнятних для розвязання навчальних завдань.

5. Формування граматичних навичок уживання в усному та писемному мовленні часових форм, дієслів в умовному способі, модальних дієслів та безособових форм дієслова.

6. Формування розуміння та вміння диферієнцювати всі відтінки значень зазначених граматичних структур.

7. Розвиток уміння вживати визначені граматичні структури в мовленні відповідно до вимог комунікативної ситуації.

Завдання вивчення практичної граматики англійської мови визначаються на основі вимог до знань, навичок та вмінь, якими повинен оволодіти студент IVкурсу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати

1. граматичні явища та конструкції передбачені програмою.

вміти

1. Систематизувати матеріал про модальні дієслова, неособові форми дієслова та умовний спосіб;

2. Усвідомлювати комунікативні функції граматичних структур;

3. Вільно вживати граматичні структури в усному та писемному мовленні з урахуванням комунікативних функцій в межах тем, що вивчаються;

4. Уміти правильно будувати речення різних комунікативних типів різних комунікативних типів.

 

«Література Англії»

Програма курсу знайомить із англійською літературою як складовою частиною світової культури, підкреслює значення кращих національних традицій англійської літератури для збагачення розвитку світового літературного процесу. Робиться акцент на взаємодії національних літератур, спільному і відмінному у їх розвитку, відображенні історії держави та її народу, особливостей національного характеру в літературі; досліджується проблема національної своєрідності англійської літератури в її зв’язку з особливостями історичного розвитку Англії.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Література Англії» є літературний процес англомовних країн.

Мета дисципліни – надати студентам цілісне уявлення про літературу Англії в контексті тієї чи тієї історичної епохи, ознайомити їх з основними літературними процесами, виділити основні особливості творчого спадку найвидатніших письменників доби, поглибити навички володіння англійською мовою на базі читання та обговорення художнього твору.

Завдання курсу:

- підвищити рівень теоретичної та культурної підготовки студентів;

- поглибити знання студентів з літератури країн, що вивчаються;

- навчити проводити порівняльний аналіз творів, що написані англійською та рідною мовами.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: основні етапи розвитку англійської літератури, основні ознаки літературних напрямків та їх основних представників

Студенти повинні уміти: визначати основні етапи розвитку англійської літератури; визначати основні стильові особливості кожного періоду; знати представників кожного літературного напряму та їхні основні твори; застосовувати основні методи літературного аналізу творів; визначати основні художні засоби у автентичних текстах.

 

ЛІНГОКРАЇНОЗНАВСТВО

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Лінгвокраїнознавство” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Лінгвокраїнознавство” є англомовні країни як єдина система, що складається з різнорідних, але взаємопов'язаних елементів, які діють як одне ціле на світовій політичній арені.

Міждисциплінарні дисципліни: практичний курс іноземної мови, література Англії, практична граматика англійської мови.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1: « British English: Historical Focus»

Змістовий модуль 2: « English Overseas»

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни:

1. Ознайомлення студентів з історію та розвитком англійської мови з точки зору її лінгвокраїнознавчого соціокультурного варіювання, а також з історією, культурою, політичною структурою, особливостями національного характеру та спосібом життя, системою освіти таких англомовних країн, як Велика Британія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія.

2. Формування міжкультурної комунікативної компетенції, розвиток здатності розуміти та інтерпретувати власну культуру та культуру інших країн у їх різноманітних проявах.

3. Розширення загальнокультурного кругозору студентів в галузі країнознавства, удосконаленні комунікативно-пізнавальних умінь, направлених на систематизацію, розширення та поглиблення країнознавчих та лінгвокраїнознавчих знань про англомовні країни.

Предметом навчальної дисципліни є вивчення навчальної дисципліни “Лінгвокраїнознавство” є англомовні країни як єдина система, що складається з різнорідних, але взаємопов'язаних елементів, які діють як одне ціле на світовій політичній арені.

У зв’язку з цим основними методичними завданнями дисципліни є:

– надання студентам знань про історію та розвиток англійської мови з точки зору її лінгвокраїнознавчого та соціокультурного варіювання;

ознайомлення студентів з національними особливостями культури англомовних країн, з їх політичною структурою, особливостями національного характеру та способу життя, системою освіти;

– розширення знання студентів про англомовні країни;

– виховання у студентів толерантність до іншої культури, поваги до національних традицій народів англомовних країн.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні :

знати : основний зміст та поняття курсу; явища суспільно-політичного та економічного життя англомовних країн, культурно-історичну систему цінностей у британському та американському суспільстві; традиції в культурі взаємодії індивіда та держави, представників різних соціальних та етнічних груп; знати особливості англійської мови та Американського варіанту англійської мови у граматиці, написанні та вимові.

уміти: систематизувати та тлумачити культурознавчу інформацію в межах тематики курсу; описувати події в їх історичному розвитку, висвітлюючи власну думку; виконувати культурознавчі проекти та брати участь у їх презентаціях та обговореннях; проводити аналогії, протиставлення, узагальнення, порівняння фактів, явищ культури, подій у культурному житті англомовних країн.

Програма навчальної дисципліни

Курс «Лінгвораїнознавство» - складова частина теоретичного курсу англійської мови, метою якого є ознайомлення студентів з лінгвокраїнознавчим матеріалом англомовних країн (Велика Британія, Америка, Канада, Нова Зеландія, Австралія). Вивчення цього курсу поглиблює загальнофілологічну підготовку майбутніх вчителів.

 

«Іноземна мова за професійним спрямуванням»

Мета дисципліни полягає у формуванні іншомовних умінь студентів для застосування їх у вирішенні професійних завдань та в повсякденному житті.

Предмет вивчення: обсяг лексики та граматики іноземної мови, знання яких надає студентам можливість здійснювати усно-мовленнєве спілкування в соціально-побутовій, соціально-культурній та професійних сферах та одержувати інформацію з іноземних письмових та усних джерел.

Мета курсу:

 1. Практична: формувати в студентів комунікативну, лінгвістичну й соціокультурну компетенції.

 2. Когнітивна: формувати в студентів когнітивну компетенцію у взаємозв’язку з іншими видами компетенцій.

 3. Емоційно-розвиваюча: розвивати мовні, інтелектуальні й пізнавальні здібності; формувати в студентів позитивне ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою англомовного світу, готовності брати участь в іншомовному спілкуванні; утворювати бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння англійською мовою.

 4. Освітня: формувати усвідомлення функцій іноземної мови в навчальному процесі та в суспільстві; подавати знання про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої вивчається; розвивати уміння використовувати в разі необхідності різноманітні стратегії для задоволення дидактичних потреб (працювати з книжкою, посібником, підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо); розкривати в студентів здатність до самооцінки і самовдосконалення.

 5. Професійна: формувати в студентів професійну компетенцію шляхом ознайомлення їх із різними методами та прийомами навчання іноземної мови,залучення до виконання професійно орієнтованих завдань.

 6. Виховна:виховувати в студентів почуття самосвідомості; формувати вміння міжособистісного спілкування; розвивати позитивне ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; подавати розуміння важливості оволодіння іноземною мовою й потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Завдання:

 1. Оволодіти навичками вимови іноземної мови.

 2. Опанувати передбачені програмою граматичні навички та уміння.

 3. Збагатити активний і пасивний лексичні запаси з тем, передбачених робочою програмою.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 • знати:

1) лексичний матеріал в обсязі навчальної програми курсу;

2) граматичний матеріал в обсязі навчальної програми курсу;

3) правила міжособистісної та міжкультурної комунікації.

 • вміти:

1) здійснювати усно-мовленнєве спілкування (у монологічній і діалогічній формах) у межах лексичного мінімуму та тематики, передбачених навчальною програмою, використовуючи засвоєний граматичний матеріал;

2) висловлюватися в письмовій формі (написання творів, листів, заповнення бланків, складання текстів презентацій і т. ін.) в обсязі тематики курсу, використовуючи засвоєний граматичний матеріал;

3) розуміти зі слуху зміст автентичних текстів;

4) читати й розуміти іншомовні автентичні тексти різних жанрів і видів, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею.

 

Анотація до курсу «Методика навчання англійської мови»

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу: Програма з курсу "Методика навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах" призначається для підготовки вчителів іноземної мови, якісні та кількісні параметри яких мають відповідати вимогам кваліфікаційної характе­ристики, згідно з якою фахівець готується до здійснення навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-управлінської діяльності в різних типах середніх навчаль­них закладів. У разі отримання необхідної підготовки він може викладати іноземну мову в дошкільних закладах.

Згідно з кваліфікацією вчитель іноземної мови має здійснювати такі види професійної діяльності:

1. навчання іноземної мови (практичного володіння аудіюванням, говорінням, читанням, письмом, перек­ладом), виховання, освіту і розвиток учнів засобами іноземної мови на уроці та в позакласній роботі (гурткова робота, клубна робота, секції за інтересами. проблемні групи, наукові гуртки тощо);

2. науково-методичну та організаційно-методичну роботу із запровадженням у навчальний процес нових інформаційних технологій навчання іноземних мов, в тому числі інтенсивних методів навчання;

3. індивідуалізованого навчання ;

4. виховну діяльність;

5. навчально-методичну роботу у школі, районі, області/ місті, в тому числі з вивчення, узагальнення та поширен­ня нових інформаційних технологій навчання іноземних мов;

Методична професійна підготовка студентів здійсню­ється на базі курсу "Методика навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах", в якому передбачені як теоретична, так і практична підготовка студентів.

У програмі враховані сучасні досягнення в галузі методики навчання іноземних мов та суміжних з нею наук.

Завдання курсу: 1. Створити у студентів широку теоретичну базу, що роз­криває загальні та спеціальні закономірності процесу навчання іноземної мови як засобу спілкування, освіти, виховання й розвитку, яка включає, крім методичних знань, також знання суміжних з методикою наук психолого-педагогічного й філологічного циклів.

2. Ознайомити студентів з найбільш відомими методичними напрямами, системами і методами, формами та засобами навчання іноземної мови, а також сформувати у них основи вмінь творчо застосовувати свої знання на практиці з урахуванням конкретних умов.

3. На базі засвоєних теоретичних знань розвивати у студентів творче методичне мислення, яке допоможе їм у вирішенні різноманітних методичних завдань, що виникають у навчально-виховному процесі з іноземної мови у школі.

Програма передбачає тісний зв'язок теоретичного курсу методики з практикою. В лекційному курсі і на практичних заняттях студенти ознайомляться як з загальноприйнятими положеннями методики, що викладаються у— певній системі, так і з новими, дискусійними ідеями.

На практичних заняттях вони оволодівають основами профе­сійно-методичних умінь вчителя іноземної мови.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати

 • основні поняття і категорії методики навчання іноземних мов і культур;

 • навчально-методичні комплекси з іноземних мов;

 • теорію вправ для навчання іноземних мов і культур;

 • сучасні підходи до формування в учнів іншомовної комунікативної компетенції;

 • інноваційні методичні технології навчання іноземних мов і культур;

 • форми, види і способи контролю і оцінювання рівня сформованості мовних, мовленнєвих, лінгвосоціокультурної і навчально-стратегічної компетенцій;

 • основні організаційні форми реалізації навчально-виховного процесу з навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах різних типів;

 • основи планування навчально-виховного процесу з іноземної мови у початковій, основній і старшій школі.

Удосконалення методичної підготовки майбутнього вчителя відбувається у процесі написання курсових/кваліфікаційних робіт, під час педагогічної практики, в курсах за вибором і спецкурсах.

 • вміти : визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, методи і прийоми навчання іноземних мов і культур;

 • аналізувати, обирати й ефективно використовувати навчально-методичні комплекси з іноземних мов;

 • аналізувати, обирати й ефективно використовувати вправи різних типів і видів;

 • формувати в учнів іншомовну комунікативну компетенцію;

 • використовувати у процесі формування іншомовної комунікативної компетенції інноваційні методичні технології;

 • контролювати і оцінювати рівень сформованості всіх складників іншомовної комунікативної компетенції;

 • планувати й реалізовувати різні форми організації навчально-виховного процесу з іноземної мови в початковій, основній і старшій школі.

 

Анотація до курсу «Методика навчання англійської мови»

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу: Програма з курсу "Методика навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах" призначається для підготовки вчителів іноземної мови, якісні та кількісні параметри яких мають відповідати вимогам кваліфікаційної характе­ристики, згідно з якою фахівець готується до здійснення навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-управлінської діяльності в різних типах середніх навчаль­них закладів. У разі отримання необхідної підготовки він може викладати іноземну мову в дошкільних закладах.

Згідно з кваліфікацією вчитель іноземної мови має здійснювати такі види професійної діяльності:

1. навчання іноземної мови (практичного володіння аудіюванням, говорінням, читанням, письмом, перек­ладом), виховання, освіту і розвиток учнів засобами іноземної мови на уроці та в позакласній роботі (гурткова робота, клубна робота, секції за інтересами. проблемні групи, наукові гуртки тощо);

2. науково-методичну та організаційно-методичну роботу із запровадженням у навчальний процес нових інформаційних технологій навчання іноземних мов, в тому числі інтенсивних методів навчання;

3. індивідуалізованого навчання ;

4. виховну діяльність;

5. навчально-методичну роботу у школі, районі, області/ місті, в тому числі з вивчення, узагальнення та поширен­ня нових інформаційних технологій навчання іноземних мов;

Методична професійна підготовка студентів здійсню­ється на базі курсу "Методика навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах", в якому передбачені як теоретична, так і практична підготовка студентів.

У програмі враховані сучасні досягнення в галузі методики навчання іноземних мов та суміжних з нею наук.

Завдання курсу: 1. Створити у студентів широку теоретичну базу, що роз­криває загальні та спеціальні закономірності процесу навчання іноземної мови як засобу спілкування, освіти, виховання й розвитку, яка включає, крім методичних знань, також знання суміжних з методикою наук психолого-педагогічного й філологічного циклів.

2. Ознайомити студентів з найбільш відомими методичними напрямами, системами і методами, формами та засобами навчання іноземної мови, а також сформувати у них основи вмінь творчо застосовувати свої знання на практиці з урахуванням конкретних умов.

3. На базі засвоєних теоретичних знань розвивати у студентів творче методичне мислення, яке допоможе їм у вирішенні різноманітних методичних завдань, що виникають у навчально-виховному процесі з іноземної мови у школі.

Програма передбачає тісний зв'язок теоретичного курсу методики з практикою. В лекційному курсі і на практичних заняттях студенти ознайомляться як з загальноприйнятими положеннями методики, що викладаються у— певній системі, так і з новими, дискусійними ідеями.

На практичних заняттях вони оволодівають основами профе­сійно-методичних умінь вчителя іноземної мови.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати

 • основні поняття і категорії методики навчання іноземних мов і культур;

 • навчально-методичні комплекси з іноземних мов;

 • теорію вправ для навчання іноземних мов і культур;

 • сучасні підходи до формування в учнів іншомовної комунікативної компетенції;

 • інноваційні методичні технології навчання іноземних мов і культур;

 • форми, види і способи контролю і оцінювання рівня сформованості мовних, мовленнєвих, лінгвосоціокультурної і навчально-стратегічної компетенцій;

 • основні організаційні форми реалізації навчально-виховного процесу з навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах різних типів;

 • основи планування навчально-виховного процесу з іноземної мови у початковій, основній і старшій школі.

Удосконалення методичної підготовки майбутнього вчителя відбувається у процесі написання курсових/кваліфікаційних робіт, під час педагогічної практики, в курсах за вибором і спецкурсах.

 • вміти : визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, методи і прийоми навчання іноземних мов і культур;

 • аналізувати, обирати й ефективно використовувати навчально-методичні комплекси з іноземних мов;

 • аналізувати, обирати й ефективно використовувати вправи різних типів і видів;

 • формувати в учнів іншомовну комунікативну компетенцію;

 • використовувати у процесі формування іншомовної комунікативної компетенції інноваційні методичні технології;

 • контролювати і оцінювати рівень сформованості всіх складників іншомовної комунікативної компетенції;

 • планувати й реалізовувати різні форми організації навчально-виховного процесу з іноземної мови в початковій, основній і старшій школі.

 

Практика усного та писемного мовлення

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “Практика усного та писемного мовлення” є:

практична: формувати у студентів комунікативну, лінгвістичну і соціокультурну компетенції;

когнітивна: формувати у студентів когнітивну компетенцію у взаємозв’язку з іншими видами компетенцій;

емоційно-розвиваюча: формувати у студентів позитивне ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою англомовного світу;

освітня: розвивати у студентів здатність до самооцінки і самовдосконалення;

професійна: формувати у студентів професійну компетенцію шляхом ознайомлення їх з різними методами і прийомами навчання іноземної мови та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань;

виховна: виховувати і розвивати у студентів почуття самосвідомості, формувати вміння міжособистісного спілкування.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Практика усного та писемного мовлення ” є навчити студентів:

 • Вільно користуватися англійською мовою у професійних, наукових та інших цілях.

 • Володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні.

 • Повторити лексико-граматичний матеріал засвоєний протягом років попереднього навчання.

 • Знати синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і закономірності англійської мови.

 • Збільшувати запас активної та пасивної лексики з тем: Changing Patterns of Leisure”, “English Schooling”, “Bringing Up Children”, “The Arts and Painting”.

 • Використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації.

 • Застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності.

 • Реалізовувати наукові дослідження, оцінювати й аналізувати власний навчальний досвід та удосконалювати свої навчальні стратегії.

 • Використовувати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у викладацькій діяльності.

 • Удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних англомовних матеріалів.

 • Демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні англійською мовою.

 • Підготувати студентів до успішного складання державних іспитів з практики англійської.

 • Усвідомлювати роль учителя як у шкільному, так і в позашкільному оточенні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати :

фонетичний, лексичний і граматичний матеріал англійської мови

вміти :

 • розуміти мовлення за умови, що співрозмовники говорять чіткою нормативною мовою без вживання ідіоматичних зворотів, розуміти основний зміст радіо- та телепередач, фільмів з нормативною мовою різного характеру;

 • розуміти головний зміст текстів різного типу, жанру і стилю, спираючись на вивчений лексичний матеріал І – ІII курсів, розуміти зміст не дуже складних автентичних текстів різного типу (лист, поштова картка, оголошення, афіша, газетна або журнальна публікація, інтерв'ю, художній твір), знаходити і критично оцінювати вірогідність і переконливість отриманої інформації; володіти навичками літературного перекладу;

 • пояснювати, у чому полягає суть проблеми, порівнювати пропозиції (вказівки, поради) або альтернативні розв'язання та виділяти (визначати) з коментуванням точки зору інших; висловлювати свої думки логічно й відповідно до ситуації або у зв'язку з прочитаним чи почутим; передавати головний зміст прочитаного чи почутого, використовуючи змішані типи монологу, висловлюючи своє ставлення до всього, про що йде мова; переказувати стисло зміст книжки або розповіді й висловлює своє ставлення до подій, спілкуватися в різних неформальних соціальних ситуаціях; підтримувати бесіду на теми, що стосуються інтересів студентів або близькі до їхнього життєвого оточення, активно використовувати лексику І – ІII курсів.

 • писати тексти на визначені теми, писати есе (нарис), доповідь з метою обґрунтування або спростування певної думки, листи, висловлюючи особисте ставлення до подій чи певного досвіду, заповнювати анкети чи опитувальні аркуші, формуляри, писати привітальну листівку другові чи родичам до свята або дня народження, писати і оформляти проекти з тем програми.

 

Методика навчання іноземної мови

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Ефективне навчання іноземних мов у загальноосвітній школі потребує відповідної професійно-методичної компетенції вчителя. У системі підготовки педагогічних кадрів ця проблематика сфокусована в курсі «Методика навчання іноземної мови», який розкриває теоретичні, практичні, організаційні аспекти навчання іноземної мови як спілкування в діалозі культур, інноваційні методичні технології, репрезентує сучасний погляд на навчання видів мовленнєвої діяльності, формування соціокультурної компетенції учнів, особливості навчання у початковій, основній та старшій школі.

Програма з курсу «Методика навчання іноземної мови» передбачає підготовку вчителів іноземної мови, якісні та кількісні параметри яких мають відповідати вимогам кваліфікаційної характеристики, згідно з якою фахівець готується до здійснення навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-управлінської діяльності в різних типах середніх навчальних закладів. У разі отримання необхідної підготовки він може викладати іноземну мову в дошкільних закладах.

Згідно з кваліфікацією вчитель іноземної мови має здійснювати такі види професійної діяльності:

1. навчання іноземної мови (практичного володіння аудіюванням, говорінням, читанням, письмом, перекладом), виховання, освіту і розвиток учнів засобами іноземної мови на уроці та в позакласній роботі (робота в гуртках, клубах, секції за інтересами, проблемні групи, наукові гуртки тощо);

2. науково-методичну та організаційно-методичну роботу із запровадженням у навчальний процес нових інформаційних технологій навчання іноземних мов, в тому числі інтенсивних методів навчання;

3. індивідуалізованого навчання ;

4. виховну діяльність;

5. навчально-методичну роботу у школі, районі, області/ місті, в тому числі з вивчення, узагальнення та поширення нових інформаційних технологій навчання іноземних мов;

Методична професійна підготовка студентів здійснюється на базі курсу «Методика навчання іноземної мови», в якому передбачені як теоретична, так і практична підготовка студентів.

У програмі враховані сучасні досягнення в галузі методики навчання іноземних мов та суміжних з нею наук.

Мета курсу – забезпечити основи теоретичної та практичної підготовки студентів до викладання іноземної мови у школі.

Завдання курсу:

 • сформувати у студентів знання теоретичних основ навчання іноземних мов і усвідомлення комплексного і прикладного характеру методики як науки;

 • ознайомити студентів з історією розвитку методики, найвідомішими у сучасному світі методичними системами, підходами і тенденціями навчання іноземних мов;

 • сформувати у студентів на основі засвоєних теоретичних знань професійно-методичні вміння вчителя іноземних мов: уміння планувати і організовувати навчальний процес; аналізувати і оцінювати навчальні матеріали; визначати шляхи виховання і розвитку учнів засобами іноземної мови; визначати і застосовувати методи, форми, прийоми і засоби навчання і контролю відповідно до умов і цілей навчання;

 • розвивати творче методичне мислення студентів під час розв’язання різноманітних практичних завдань.

 • залучати студентів до прочитання і опрацювання науково-методичної літератури з метою самовдосконалення і постійного підвищення методичної компетенції;

 • озброїти майбутніх спеціалістів методичною термінологією і навичками її доцільного вживання у процесі аналізу уроків колег і власної діяльності, у виступах на методичних конференціях.

Програма передбачає тісний зв'язок теоретичного курсу методики з практикою. В лекційному курсі і на практичних заняттях студенти ознайомляться як з загальноприйнятими положеннями методики, що викладаються у певній системі, так і з новими, дискусійними ідеями.

На практичних заняттях вони оволодівають основами професійно-методичних умінь вчителя іноземної мови.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • основні поняття і категорії методики навчання іноземних мов;

 • навчально-методичні комплекси з іноземних мов;

 • теорію вправ для навчання іноземних мов;

 • сучасні підходи до формування в учнів іншомовної комунікативної компетенції;

 • інноваційні методичні технології навчання іноземних мов;

 • форми, види і способи контролю і оцінювання рівня сформованості мовних, мовленнєвих, лінгвосоціокультурної і навчально-стратегічної компетенцій;

 • основні організаційні форми реалізації навчально-виховного процесу з навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах різних типів;

 • основи планування навчально-виховного процесу з іноземної мови у початковій, основній і старшій школі.

У результаті опанування дисципліни студенти повинні вміти:

 • визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, методи і прийоми навчання іноземних мов;

 • аналізувати, обирати й ефективно використовувати навчально-методичні комплекси з іноземних мов;

 • аналізувати, обирати й ефективно використовувати вправи різних типів і видів;

 • формувати в учнів іншомовну комунікативну компетенцію;

 • використовувати у процесі формування іншомовної комунікативної компетенції інноваційні методичні технології;

 • контролювати і оцінювати рівень сформованості всіх складників іншомовної комунікативної компетенції;

 • планувати й реалізовувати різні форми організації навчально-виховного процесу з іноземної мови в початковій, основній і старшій школі.

Удосконалення методичної підготовки майбутнього вчителя відбувається у процесі написання курсових/кваліфікаційних робіт, під час педагогічної практики, в курсах за вибором і спецкурсах.

 

Методика навчання іноземної мови з практикою усного і писемного мовлення

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Ефективне навчання іноземних мов у загальноосвітній школі потребує відповідної професійно-методичної компетенції вчителя. У системі підготовки педагогічних кадрів ця проблематика сфокусована в курсі «Методика навчання іноземної мови з практикою усного і писемного мовлення», який передбачає формування в студентів комунікативної, лінгвістичної й соціокультурної компетенції; розкриває теоретичні, практичні, організаційні аспекти навчання іноземної мови як спілкування в діалозі культур, інноваційні методичні технології, репрезентує сучасний погляд на навчання видів мовленнєвої діяльності, формування соціокультурної компетенції учнів, особливості навчання у початковій, основній та старшій школі.

Програма з курсу «Методика навчання іноземної мови з практикою усного і писемного мовлення» передбачає підготовку вчителів іноземної мови, якісні та кількісні параметри яких мають відповідати вимогам кваліфікаційної характеристики, згідно з якою фахівець готується до здійснення навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-управлінської діяльності в різних типах середніх навчальних закладів. У разі отримання необхідної підготовки він може викладати іноземну мову в дошкільних закладах.

Згідно з кваліфікацією вчитель іноземної мови має здійснювати такі види професійної діяльності:

1. навчання іноземної мови (практичного володіння аудіюванням, говорінням, читанням, письмом, перекладом), виховання, освіту і розвиток учнів засобами іноземної мови на уроці та в позакласній роботі (робота в гуртках, клубах, секції за інтересами, проблемні групи, наукові гуртки тощо);

2. науково-методичну та організаційно-методичну роботу із запровадженням у навчальний процес нових інформаційних технологій навчання іноземних мов, в тому числі інтенсивних методів навчання;

3. індивідуалізованого навчання ;

4. виховну діяльність;

5. навчально-методичну роботу у школі, районі, області/ місті, в тому числі з вивчення, узагальнення та поширення нових інформаційних технологій навчання іноземних мов;

Професійна та методична підготовка студентів здійснюється на базі курсу «Методика навчання іноземної мови з практикою усного і писемного мовлення», в якому передбачені як теоретична, так і практична підготовка студентів.

У програмі враховані сучасні досягнення в галузі методики навчання іноземних мов та суміжних з нею наук.

Мета курсу – є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; забезпечити основи теоретичної та практичної підготовки студентів до викладання іноземної мови у школі.

Завдання курсу:

 • розвинути та удосконалити різні види мовленнєвої діяльності, аудіювання, говоріння, діалогічного мовлення, читання, письма та перекладу.

 • сформувати у студентів практичні знання з іноземної мови, а також знання теоретичних основ навчання іноземних мов і усвідомлення комплексного і прикладного характеру методики як науки;

 • ознайомити студентів з історією розвитку методики, найвідомішими у сучасному світі методичними системами, підходами і тенденціями навчання іноземних мов;

 • сформувати у студентів на основі засвоєних теоретичних знань професійно-методичні вміння вчителя іноземних мов: уміння планувати і організовувати навчальний процес; аналізувати і оцінювати навчальні матеріали; визначати шляхи виховання і розвитку учнів засобами іноземної мови; визначати і застосовувати методи, форми, прийоми і засоби навчання і контролю відповідно до умов і цілей навчання;

 • розвивати творче методичне мислення студентів під час розв’язання різноманітних практичних завдань.

 • залучати студентів до прочитання і опрацювання науково-методичної літератури з метою самовдосконалення і постійного підвищення методичної компетенції;

 • озброїти майбутніх спеціалістів методичною термінологією і навичками її доцільного вживання у процесі аналізу уроків колег і власної діяльності, у виступах на методичних конференціях.

Програма передбачає тісний зв'язок практики усного і писемного мовлення та теоретичного курсу методики з практикою. В лекційному курсі і на практичних заняттях студенти ознайомляться як з загальноприйнятими положеннями методики, що викладаються у певній системі, так і з новими, дискусійними ідеями.

На практичних заняттях вони оволодівають основами професійно-методичних умінь вчителя іноземної мови.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • лексичний і граматичний матеріал в обсязі навчальної програми курсу та правила міжособистісної та міжкультурної комунікації;

 • основні поняття і категорії методики навчання іноземних мов;

 • навчально-методичні комплекси з іноземних мов;

 • теорію вправ для навчання іноземних мов;

 • сучасні підходи до формування в учнів іншомовної комунікативної компетенції;

 • інноваційні методичні технології навчання іноземних мов;

 • форми, види і способи контролю і оцінювання рівня сформованості мовних, мовленнєвих, лінгвосоціокультурної і навчально-стратегічної компетенцій;

 • основні організаційні форми реалізації навчально-виховного процесу з навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах різних типів;

 • основи планування навчально-виховного процесу з іноземної мови у початковій, основній і старшій школі.

У результаті опанування дисципліни студенти повинні вміти:

 • здійснювати усно-мовленнєве спілкування (у монологічній і діалогічній формах), володіти читанням та письмом;

 • розуміти зі слуху зміст автентичних текстів (ділового та повсякденного спілкування з урахуванням соціокультурного та країнознавчого аспектів іноземної мови);

 • визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, методи і прийоми навчання іноземних мов;

 • аналізувати, обирати й ефективно використовувати навчально-методичні комплекси з іноземних мов;

 • аналізувати, обирати й ефективно використовувати вправи різних типів і видів;

 • формувати в учнів іншомовну комунікативну компетенцію;

 • використовувати у процесі формування іншомовної комунікативної компетенції інноваційні методичні технології;

 • контролювати і оцінювати рівень сформованості всіх складників іншомовної комунікативної компетенції;

 • планувати й реалізовувати різні форми організації навчально-виховного процесу з іноземної мови в початковій школі.