smirnova

Кандидат педагогічних наук, доцент 

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску: 
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, 1996. 

Тема дисертації та рік захисту: 
«Соціокультурна компетентність у структурі підготовки учителів іноземної мови в Польщі», 2010 р.
Посади за роки роботи в КДПУ ім. В.Винниченка: викладач кафедри перекладу та загального мовознавства, асистент кафедри іноземної філології, старший викладач кафедри іноземної філології
Коло наукових інтересів: модернізація професійної підготовки майбутніх вчителів
Дисципліни, які викладає: англійська мова за фаховим спрямуванням
Нагороди та досягнення: Подяка КДПУ ім. В.Винниченка з нагоди дня працівника освіти (2010 р.)

Посібники та наукові публікації за останні роки: 

1.    Смірнова Л. Л. Компетентність майбутнього вчителя іноземної мови у річищі соціальних та культурних змін / Л. Л. Смірнова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Соціально-педагогічний комплекс регіону: теорія і практика»]. – Полтава: ПДПУ, 2008. – С. 105 – 110. 
2.    Смірнова Л. Л. Соціокультурна компетентність майбутнього вчителя іноземної мови як запорука збереження гуманістичних цінностей суспільства / Л. Л. Смірнова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти у контексті Болонського процесу»]: зб. статей: - Ч. 2 – Ялта: РВВ КГУ, 2009. – С. 98 – 101. 
3.    Смірнова Л. Л. Соціокультурна компетентність майбутнього вчителя іноземної мови як необхідна складова полікультурної освіти / Л. Л. Смірнова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону»]: зб. статей: – Вип. 5. – Ч. 3. – Ялта: РВВ КГУ, 2009. – С. 58 – 61. 
4.    Смірнова Л. Л. Значення психолого-педагогічної підготовки в польській вищій школі для формування майбутнього педагога-професіонала. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Професіоналізм педагога в контексті європейського вибору України»] : зб. статей: – Ч. 3. – Ялта : РВВ КГУ, 2010. – С. .  (0,3 д.а.)
5.    Смірнова Л. Л. Проекція польського досвіду у теорії та практиці професійної підготовки вчителя іноземної мови на Україну у контексті сучасних вимог. // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія : Педагогіка і психологія : зб. статей : – Вип. 27. – Ч. 3. – Ялта : РВВ КГУ, 2010. – С. 185–192.  (0,5 д.а.)
6.    Смірнова Л. Л., Кіян Л.Ф. Рефлексивний підхід до професійної підготовки майбутніх вчителів на прикладі польської вищої школи. // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія : Педагогіка і психологія : зб. статей : – Вип. 28. – Ч. 4. – Ялта : РВВ КГУ, 2010. – С. 185–192. (0,4 д.а.)
7.    Смірнова Л. Л. Використання пісенної творчості в навчанні іноземної мови на немовних факультетах. // Наукові записки. Серія: Філологічні науки: зб. наук. праць. – Вип. 96 (2). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 241 – 245. (0,5 д.а.)
8. Смірнова Л. Л. Особливості організації процесу професійної підготовки вчителя іноземної мови у вищій школі в Польщі: соціокультурний аспект. // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія : Педагогіка і психологія : зб. статей : – Вип. 30. – Ч. 2. – Ялта : РВВ КГУ, 2011. – С. 7–14.  (0,5 д.а.)
9. Смірнова Л. Л. Методичні аспекти формування соціокультурної компетентності майбутнього учителя іноземної мови. // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): зб. наук. праць. – Вип. 104 (2). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 410 – 416. (0,6 д.а.)
10. «Навчально-методичні матеріали з англійської мови за фаховим спрямуванням для студентів І-ІІ курсів фізико-математичного факультету» (денна форма навчання). – Кіровоград, 2012. – С. 80. Укладач: Смірнова Л.Л.
11. Навчально-методичні матеріали з англійської мови за фаховим спрямуванням для студентів І-ІІ курсу природничо-географічного факультету (денної форми навчання за спеціальністю «Хімія» та «Біологія»). – Кіровоград, 2012. – С. 107. (4,5 д.а.)