Кафедра лінгводидактики та іноземних мов має майже 70 річну історію.

Становлення і розвиток кафедри пов'язаний з іменами провідних викладачів та завідувачів, про яких йтиметься надалі. З року заснування 1946 по 1963 рік кафедра плідно працювала під керівництвом, з початку виконуючого обов'язки, потім завідувача кафедри, викладача англійської мови/ст. викладача Живіцького В.К. У 1963 році на один рік кафедру очолив к.філ.н., доцент Лінський С.С. Надалі свій потенціал кафедра розвивала під керівництвом завідувачів кафедри ст. викладача Бухтіярова Ф.Р. (1964 –
1967 р.р.), к.пед.н., доцента Кернера А.А. (1967 – 1971 р.р.), ст. викладача Пом'янської К.П. (1971 р.).

З моменту створення на кафедрі викладалися англійська, німецька, а згодом і французька мови.

З 1971 року по 1986 рік кафедрою завідував доцент Євгененко Д.А. Протягом цього періоду викладачами кафедри активно друкуються навчальні посібники та десятки наукових статей. Викладачі Кучинський Б.В. та Зеленко Т.Д. захистили кандидатські дисертації. Також, на початку 80-х років на кафедрі працювали Бихова Т.М., Білоус О.М., Білоус О.І., Калашник О.Ф., Коваль М.М., Криворук Л.Г., Крутова Л.В., Кузнецова Л.М., Метєльова С.М., Москаленко М.М., Снєгірьова М.Л., Шай В.М... Кафедра підтримувала тісні зв'язки з колегами з Інституту мовознавства АН СРСР та Ленінградського державного педагогічного інституту ім. О.І. Герцена. Діяли кабінет іноземних мов та навчальна лабораторія; викладачі й студенти приймали активну участь у будівництві нового навчального корпусу. 

Впродовж наступних років кафедру очолювали к.філ.н., доцент Зеленко Т.Д. (1986 – 1989 р.р.), к.філ.н., доцент Гуменюк О.О. (1989 – 1994 р.р.), к.пед.н. Рубашевська Л.В. (1994 – 1995р.р.). У 1994 році у зв’язку з переведенням ряду викладачів кафедри на факультет іноземних мов відбулися зміни в її складі. На кафедру прийшли працювати молоді викладачі Капітан Т.А., Мельник Ю.В., Петренко І.В., Петрашевич Н.В., Шевельов А.Ю., яким значну допомогу у навчально-методичній роботі надавали к.пед.н., ст. викладач Кіян Л.Ф., ст. викладач Калашник О.Ф, к.пед.н., ст. викладач Стрельченко Л.В., яка з 1999 по 2001 рік також очолювала кафедру. Наряду з навчально-методичною роботою викладачі кафедри постійно впроваджують науково-дослідну діяльність, друкуються методичні посібники. 

Наступні роки з 1995 по 2007 завідувачем кафедри пропрацювала к.пед.н., доцент Кіян Л.Ф.. За вказаний період колектив кафедри зростав якісно. Молоді викладачі Горбенко І.В., Капітан Т.А., Петренко І.В., Кучковська І.С. та Чудна О.С. проходили стажування, складали кандидатські мінімуми. Викладачі Тузкова І.В., Мельник Ю.В. та Манякіна Л.Ф. захистили свої дисертації. 

Викладачі-наставники Калашник О.Ф., яка віддала служінню справи декілька десятиліть та є «Ветераном праці» й «Відмінником освіти» та Москаленко А.В. завжди чуйні, прекрасні, безкорисні професіонали свого фаху, повсякчас приходили на допомогу не тільки своїм колегам, а й вихованцям. Окремих слів вдячності заслуговує лаборант кафедри Сокур Т.В., яка віддано пропрацювала на кафедрі майже 15 років. 

Кафедра іноземних мов мала оснащений лінгафонний кабінет, 2 аудиторії, де частково проводилися заняття. Лінгафонний кабінет був оснащений магнітофонами, магнітофонними плівками із записами текстів на англійській, німецькій та французькій мовах, граматичними таблицями.

Викладачі кафедри приймали активну участь у проведенні обласних шкільних олімпіад з іноземної мови, щорічної олімпіади «Студент і науково-технічний прогрес». На кафедрі постійно діяли 2 проблемні групи, які вели викладачі Кіян Л.Ф., Стрельченко Л.В., а саме «Техніка письмового перекладу текстів» та «Розвиток усного мовлення студентів».

Завідувач кафедри, доцент Кіян Л.Ф., багато уваги приділила вектору роботи кафедри у викладанні іноземних мов на основі вивчення особливостей мови спеціальної наукової та технічної літератури та уніфікацію робочих програм курсу. За ці роки колективом кафедри було здійснено суттєву роботу у цьому напрямку. На основі типової навчальної програми викладачами створенні навчальні робочі програми з англійської, німецької та французької мови для кожної спеціальності.  

Помітно активізувалася науково-дослідна та методична робота, регулярно розроблялися і друкувалися навчально-методичні посібники, методичні вказівки з німецької, англійської мови для студентів різних спеціальностей, навчально-методичний комплекс з англійської мови, загалом 10 видань. У 2002 році вийшла програма з іноземних мов для немовних факультетів педагогічних університетів (англійської, німецької, французької). Автори: Кіян Л.Ф., Чудна О.С, Капітан Т.А., Кучинська О.Ф. та ін.

Починаючи з 2003 року працювати на кафедру приходять молоді викладачі Черньонков Я.О., Рожкова Н.Г., Костюченко К.Є., Дуднік О.М., Долина А.В., Браницька О.В., Сагун Н.Г., Белінський В.Ю., Прибора Р.І., Яцук К.В., Резніченко І.О., Леоновець Н.О. Логовінова С.М., Смірнова Л.Л., Хитра В.І., Лопата І.Л., Дроботун О.М. Більшість з них отримає підтримку кафедри щодо вступу в аспірантуру на державну основу, четверо викладачів згодом успішно захистять свої дисертації.

У 2006 році кафедра іноземних мов була перейменована на кафедру іноземної філології.

З 2007 по 2009 рік завідувач кафедри – к. пед. н., доцент Черньонков Я.О.

Разом з завідувачем, який в 2007 році випускає свою монографію, викладачами кафедри Белінським В.Ю., Гринюковою Р.А., Дуднік О.М., Капітан Т.А., Кіян Л.Ф., Ковальчук В.Б., Логовіновою С.М., Плєшковою Н.В., Рожковою Н.Г., Смірновою Л.Л., Сушкевич О.В., Хитрою В. І., Царьовою Л.В. було розроблено комплекс завдань для самостійної роботи студентів І та ІІ курсів немовних факультетів.  

Науково-дослідна робота кафедри направлена на удосконалення форм і методів викладання англійської та німецької мови за професійним спрямуванням. 

З 2009 в.о. завідувача кафедри к.пед.н., доцент Лабенко О.В. Колектив кафедри сконцентрував всі зусилля та увагу на зростанні наукового потенціалу й вдосконаленні навчально-методичної роботи в контексті навчання за кредитно-модульною системою.

На кафедрі працювали 8 кандидатів наук, 3 доценти. Принагідно зауважимо, що на початку 2007 року на кафедрі працювало лише 4 кандидати наук, доценти.

Кафедра іноземної філології здійснює навчально-виховну роботу з англійської, німецької та французької мови на природничо-географічному, історичному, педагогічно-психологічному, мистецькому, фізико-математичному факультетах та факультеті фізичного виховання. У 2010 році провідними викладачами кафедри розроблено і надруковано "Програму з іноземної мови за фаховим спрямуванням для педагогічних університетів", автори: Лабенко О.В., Кіян Л.Ф., Капітан Т.А., Ковальчук В.Б.

 

Співробітники кафедри, студенти та випускники постійно і з успіхом беруть участь у різних конкурсах на отримання грантів з метою навчання, стажування та науково-дослідної роботи за кордоном. Так, наприклад викладач кафедри Плєшкова Н.В. отримала грант для річного стажування у галузі освіти та соціальної роботи при Всесвітній організації YMCA (Колорадо, США). Програму стажування було продовжено і вона тривала в різні періоди загалом з 2006 по 2010 роки. У тому ж 2010 році вона вдало захистила свою дисертацію.   

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі загальноукраїнських, міжнародних науково-практичних конференцій та Інтернет-конференцій. Публікують свої статті в різних наукових виданнях. На кафедрі постійно працюють наукові студентські гуртки, розробляються та оновлюються методичні рекомендації за темами модулів, враховуючи специфіку окремих факультетів. За останні 5 років викладачами кафедри Капітан Т.А., Ковальчук В.Б., Костюченко К.Є., Лабенко О.В., Рожкова Н.Г., Смірнова Л.Л., Черньонков Я.О. видано навчально-методичних матеріалів, посібників, у тому числі з грифом МОН, для студентів різних факультетів загальним обсягом 45,7 д.а., а також наукових статей в обсязі 28,27 д.а.

З 2009 по 2012 р.р. в докторантурі навчався доцент Черньонков Я. О. за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Тема дисертаційного дослідження "Теорія і методика індивідуалізації професійної підготовки вчителя іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах".

Багато уваги викладачі кафедри приділяли і приділяють питанням методики викладання іноземної мови з урахуванням особливостей мови спеціальної наукової та технічної літератури, застосовування технічних засобів навчання, впровадження інноваційних технологій навчання. Так, к.пед.н., ст. викладач Ковальчук В.Б. протягом декількох років успішно працює над проблемою "Віртуальне навчальне середовище Moodle для створення електронного курсу практикуму з іноземної мови на немовних факультетах".  

Кафедра іноземної філології підтримує зв'язок з іншими науковими та навчальними закладами, а саме: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова; Черкаський національний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; Київський національний лінгвістичний університет; Чорноморський державний університет імені Петра Могили; КДПУ, Кіровоградський Національний Технічний університет. Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради Кіровоградської області", ЗОШ №4 1-3 ступеня та ЗОШ №7 1-3 ступеня м.Кіровограда.  

На 2013 – 2018 роки затверджена тема «Розвиток професійно-спрямованої комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів».

В 2014 році, шляхом об’єднання кафедр англійської філології та іноземної філології, була створена кафедра лінгводидактики та іноземних мов.

Завідувачем кафедри якої є доктор пед. наук, проф. Шандрук С.І., заступник завідувача – канд. філ. наук, доцент Капітан Т.А.

На кафедрі працюють: 1 професор, 7 доцентів, 5 старших викладачів та лаборант.
Кафедра готує спеціалістів за напрямом: 7.010103. Педагогіка та методика середньої освіти. Українська мова і література. Спеціалізація “Англійська мова та зарубіжна література”; також кафедра здійснює підготовку спеціалістів англійської мови як другого фаху на різних спеціальностях: 7.010103. Педагогіка та методика середньої освіти. Хореографія. Спеціалізація “Англійська мова і зарубіжна література” та 6.010100 Початкове навчання. Спеціалізація “Іноземна мова” на факультеті філології та журналістики. Крім того, кафедра лінгводидактики та іноземних мов здійснює навчально-виховну роботу з англійської, німецької та французької мови на природничо-географічному, історичному, педагогічно-психологічному, мистецькому, фізико-математичному факультетах та факультеті фізичного виховання.
Протягом навчального року на кафедрі проводяться щомісячні засідання науково-методичного семінару з проблем викладання іноземної мови у вищій  та середній школах. Викладачі, студенти та випускники постійно і з успіхом беруть участь у різних конкурсах на отримання грантів з метою навчання, стажування та науково-дослідної роботи за кордоном.
Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі наукових конференцій, зустрічей. Публікують свої статті в різних наукових виданнях.