ШАНОВНІ КОЛЕГИ !
 

Запрошуємо Вас до участі у формуванні збірника наукових праць факультету історії та права Кіровоградського
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка: Наукові записки. Серія історичні науки. Вип. 13.

Збірник зареєстровано ВАК при Кабінеті Міністрів України як фахове видання зі спеціальності “історія”.

Матеріали публікацій українською мовою просимо надсилати до 1 лютого 2010 р. на адресу: Кіяну Олексадру Івановичу 25006 м.Кіровоград, вул. Шевченка, 1., Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, кафедра всесвітньої історії, кімната №31.

Телефон для довідок: 0522- 22-07-43, 0522-22-78-73, 050-600-96-68.

E-mail: kvi_kdpu@ukr.net

Вимоги до оформлення статей, що подаються до наукового збірника:

1. Структура публікації
Згідно з постановою ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р. “Про підвищення вимог до фахових видань,
внесених до переліків ВАК України”, статті повинні містити наступні елементи: постановка проблеми в загальному
вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх джерел (історіографія
проблеми), у яких започатковано розв’язання певної проблеми і на які спирається у своїй роботі автор; виділення
нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дослідження; формулювання цілей
(постановка завдання); виклад основного матеріалу з повним обрунтуванням отриманих наукових результатів;
висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку в цьому напрямку.

2. Оформлення статті
2.1. Рукопис подається на дискі (CD-R, CD-RW), що містить матеріали, набрані у вигляді документа Word (варіант
редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). До дискети додається два примірники тексту,
підписані автором (авторами). Окремим файлом подається інформація про автора (авторів) з зазначенням ПІП,
посади, наукових інтересів, адреси, контактних телефонів. Здобувачі та аспіранти до статті додають дві рецензії:
внутрішню (за підписом наукового керівника) та зовнішню (за підписом рецензента-спеціаліста). Рецензії
обов’язково мають бути завірені завідувачем відділу кадрів та печаткою установи, у якій працюють рецензенти.
2.2. Параметри сторінки: формат А4; поля – зліва 3,5 см, справа-1, угорі та знизу – 2 см; сторінки номеруються внизу
в правому куті.
2.3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 14 пунктів без переносів. Допускається виділення символів
(фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. При наборі тексту потрібно розрізняти
символи дефіса й тире.
2.4. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1 см.; інтервал між рядками – 1,5; вирівнювання тексту за шириною
сторінки.
2.5. Обсяг публікації за вказаними вимогами має бути 10 – 12 сторінок тексту;
2.6. Посилання робити у квадратних дужках, наприклад [5,43];
2.7. Джерела та література подається тільки в алфавітному порядку в кінці тексту. Приклад оформлення списку
наводимо нижче.

Джерела та література
1. Желеннина И. Методологический потенциал диалектики // Новая и новейшая история. – 1996. – № 6. –
С. 73 – 75.
2. Кульчицький С. Три Переяслави // Дзеркало тижня. – 2002. – 31 серпня.
3. Литвин В.М. Політична арена України: дійові особи та виконавці. – К.: Наукова думка, 1994. – 256 с.
4. Національні процеси в Україні: Істрія і сучасність. Документи і матеріали. У 2-х ч. / Упоряд.: І.О.Кресіна,
В.Ф.Панібудьласка; За ред. В.Ф.Панібудьласки. – К.: Вища шк., 1997. – Ч. 2. – 704 с.
5. Центральний державний історичний архів у м.Києві (далі – ЦДІАУК). – Ф. 456. – Оп. 1. – Од. зб. 163. –
324 арк.

2.8. Матеріали розміщуються в такій послідовності:
· назва статті подається прописними літерами;
· прізвище(а) автора(ів) друкується після назви через один рядок посередині за зразком:

Петро ДОРОШЕНКО (Київ)
· через один рядок після прізвища (іщ) автора(ів) подаються резюме українською мовою, через один рядок
нижче – англійською мовою обидва курсивом;
· основний текст статті подається далі через один рядок ;
· примітки подаються перед бібліографією з нумерацією, що відповідає внутрішньотекстовій надрядковій
нумерації;
· через один рядок після основного тексту статті в алфавітному порядку подається список “Джерела та
література”;
· після пропуску одного рядка подаються відомості про автора(ів) за зразком:
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА
Дорошенко Петро Михайлович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України
Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
Наукові інтереси: проблеми історії та історіографії селянського руху в Україні у ХХ столітті.

Кошти у сумі 10грн. за одну сторінку надсилати переказом на вказану адресу на ім'я Ляліної Т.С.

Статті не рецензуються редколегією і не повертаються авторам.
Порушення вимог публікації статей виключаютьїх розгляд редколегією наукового збірника.