До друку приймаються наукові статті, які містять результати самостійних досліджень авторів, мають наукову новизну та сприяють розв’язанню актуальних проблем

вітчизняної та світової історії.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ

Загальні вимоги:

Наукові статті мають містити наступні елементи:

• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
• аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається автор;
• виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття;
• формулювання мети дослідження (постановка завдання);
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
• висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Технічні вимоги:

1. Статті приймаються в електронному варіанті українською, англійською та іншими мовами (за необхідності), обсягом 0,5 – 1 д. а. (12 – 24 сторінки); рецензії обсягом 0,2 – 0,25 д. а. (до 5 сторінок). Вартість однієї повної / неповної сторінки складає 40 грн. Збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком збірника.

2. Формат аркуша А 4, шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5, абзац 1,25, текстовий редактор Microsoft Word, поля: ліве 30 мм, праве, верхнє та нижнє 20 мм.

Текст статті складається з таких структурних елементів і в такій послідовності:

• УДК (зверху зліва, жирно);
• ініціали та прізвище автора (по центру, жирно);
• установа, яку представляє автор (по центру, курсивом, нежирно);
• назва статті (по центру, великими літерами, жирно);
• анотація українською мовою (обсяг 900 – 1000 друкованих знаків) за всією шириною, курсивом, нежирно, 12-м шрифтом;
• ключові слова українською мовою (5 – 6 слів, нежирно, “Ключові слова:” курсивом жирно, 12-й шрифт);
• текст статті (за всією шириною);
• посилання внутрішньотекстові, у квадратних дужках: [7, с. 11], де 7 – номер джерела за списком, 11 – сторінка; посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1; 9; 21] або [2, с. 36; 9, с. 43; 15, с.371]; посилання на архівні джерела – [4, арк. 39] або [5, арк. 53 зв.].
• список використаних джерел та літератури подається наприкінці статті (ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА – по центру, жирно, 12-м шрифтом; бібліографічні позиції – за всією шириною, 12-м шрифтом, інтервал 1, за алфавітом, при формуванні списку не застосовувати функцію автоматичного нумерованого списку);

Список використаних джерел та літератури оформлюється відповідно до вимог “ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання”, що вступив у дію 01.07.2016 р. Не припустимо подавати декілька джерел під одним пунктом у списку літератури. Розміщення використаних джерел у списку оформлюється за абеткою.

• відомості про автора, що включають прізвище, ім’я та по батькові автора, посаду, науковий ступінь, учене звання, контактний телефон, e-mail. Контактний телефон та e-mail потрібні для спілкування редколегії з автором рукопису.
• Анотація російською мовою включає ініціали та прізвище автора, назву установи, назву статті, текст анотації, ключові слова, відомості про автора. Російськомовна анотація за обсягом має бути такою ж, як і анотація українською мовою (за всією шириною, нежирно, курсивом, 12-м шрифтом);
• Розширена анотація англійською мовою включає ініціали та прізвище автора, назву, установи, назву статті, текст анотації загальним обсягом 900 – 1500 друкованих знаків, ключові слова, відомості про автора (за всією шириною, нежирно, курсивом, 12-м шрифтом);
• Транслітерація списку використаних джерел та літератури (REFERENCES – по центру, жирно, 12-м шрифтом; транслітеровані бібліографічні позиції зі збереженням нумерації (при формуванні списку не застосовувати функцію автоматичного нумерованого списку) – за всією шириною, 12-м шрифтом, інтервал 1);

Матеріали, подані без дотримання зазначених вимог, повертаються автору без розгляду.

Оплата здійснюється лише після підтвердження редколегією прийняття статті до друку.

Аспіранти, магістри та студенти надають роздрукований варіант статті з візою наукового керівника.

Автори поданих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат та ін. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам.

Адреса редколегії: м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, кафедра всесвітньої історії (ауд. 31).

Контактні телефони редколегії: 0975528084

Електронна адреса: kiucuspu@gmail.com