danilkiv omОсвіта: Брянська державна сільськогосподарська академія, спеціальність - «Зоотехнія», кваліфікація - «Зооінженер», 1997 рік.

Посада: доцент кафедри біології та методики її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук, доктор філософії.

Наукова спеціальність: шифр / назва: 06.02.01 Розведення, селекція та відтворення сільськогосподарських тварин (Росія);

розведення та селекція тварин (Україна).

 

Учене звання: доцент.

Напрями наукової та професійної діяльності: професійне самовдосконалення майбутніх учителів біологічних дисциплін, професійна спрямованість навчання фахових дисциплін майбутніх учителів біології.

Тема кандидатської дисертації: «Особливості взаємозв’язку рівня молочної продуктивності з екстер’єрними якостями корів та їх використання в оцінці стад».

Транслітерація імені: Olga Danylkiv

Профілі  Google Scholar;  Вікі-ЦДПУ

Професійна діяльність:

 • 1994-1997 роки – ст. лаборант кафедри частної зоотехнії Брянської державної сільськогосподарської академії;
 • 1997–2002 роки –лаборант, асистент кафедри годування і зоогігієни Орловського державного аграрного університету;
 • 2002–2004 роки – ст. викладач кафедри зоології та екології КДПУ імені Володимира Винниченка;
 • 2004–2015 роки – доцент кафедри біології КДПУ імені Володимира Винниченка;
 • З 2016 року - доцент кафедри біології та методики її викладання ЦДПУ імені Володимира Винниченка.

Досягнення, наукова та громадська діяльність:

 • з 2002-2003 р. – на громадських засадах виконувала обов'язки (як постійне доручення деканату) заступника декана з наукової роботи студентів;
 • з 2005 р. відповідальна за наукову роботу студентів природничо-географічного факультету;
 • з 2012 – член редакційної колегії збірнику наукових робіт студентів «Студентський науковий вісник»;
 • з 2015 р. – член журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології.

Відзнаки: 

 • у 2006; 2007 роках нагороджена подяками Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
 • у 2012 році - почесною грамотою - Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
 • у 2014 році - почесною грамотою Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації;
 • у 2016 році - подякою Міністерства освіти і науки України (ідентифікаційний код – 35621185).

Дисципліни, які викладає:  фізіологія людини і тварин; анатомія людини; основи сільського господарства; генетика з основами селекції; антропогенетика з основами медичної генетики.

Публікації: автор понад 55 публікацій, з яких 1 монографія, 36 наукових статей, 5 лабораторних практикумів, 13 навчально-методичних посібників.

Основні публікації:

Монографія:

Екстер'єр молочних корів: перспективи оцінки і селекції (монографія)/ Сірацький Й.З., Данилків Я.Н., Федорович Є.І., Данилків О.М., Меркушин В.В., Мельник Ю.Ф., Чуприна О.П., Кадиш О.П., Любинський О.І. - Київ: Науковий свiт, 2001. – 146 с.

Навчальні посібники, що рекомендовані вченою радою Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

1.Данилків О.М.  Антропогенетика з основами медичної генетики. Лабораторний практикум/ Данилків О.М.  - Харків: Мачулін: 2017. - 312с.

2.Данилків О.М.  Антропогенетика з основами медичної генетики. Словник-довідник: навчальне-методичне видання/ Данилків О.М.  - Харків: Мачулін: 2019. - 212с.

Посібники:

1. Данилків О.М.  Генетика з основами селекції. Лабораторний практикум з генетики кількісних ознак / Данилків О.М. - Кіровоград.: Полімед-Сервіс, 2005. -73с.

2. Данилків Я.Н. Модульно-рейтингова система навчання і контролю знань студентів як перехідна форма до кредитно-модульної схеми/ Данилків Я.Н., Данилків О.М. - Кіровоград.: Полімед-Сервіс, 2005. - 27с.

3. Данилків Я.Н. Навчально-методичний посібник для вивчення дисципліни «Генетика з основами селекції» студентами денної (очної) та екстернатної форм навчання/ Данилків Я.Н., Данилків О.М.  - Кіровоград.: Полімед-Сервіс, 2008. - 108с.

4. Данилків Я.Н. Навчально-методичний посібник для вивчення дисципліни «Теорія еволюційного вчення» студентами денної (очної) та екстернатної форм навчання/ Данилків Я.Н., Данилків О.М.  - Кіровоград.: Полімед-Сервіс, 2008. - 108с.

5. Данилків О.М.  Навчально-методичний посібник з анатомії людини для студентів денної (очної) та екстернатної форм навчання/ Данилків О.М.  - Кіровоград.: Полімед-Сервіс, 2009. - 78с.

6. Данилків Я.Н. Навчально-методичний посібник для вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень в біології» студентами денної (очної) та екстернатної форм навчання/ Данилків Я.Н., Данилків О.М.  - Кіровоград.: Полімед-Сервіс, 2009. - 37с.

7. Данилків Я.Н. Навчально-методичний посібник для вивчення дисципліни «Молекулярна біологія» студентами денної (очної) та екстернатної форм навчання/ Данилків Я.Н., Данилків О.М.  - Кіровоград.: Полімед-Сервіс, 2009. - 44с.

8. Данилків О.М.  Анатомія людини (навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності біологія) / Данилків О.М.  - Кіровоград.: Полімед-Сервіс, 2010. - 84с.

9. Фалюш В.В. Практика з основ сільського господарства. Посібник для студентів природничо-географічного факультету спеціальностей 6.040102 «Біологія» і 6.010100 «Хімія»/ Фалюш В.В., Данилків О.М.  - Кіровоград.: Полімед-Сервіс, 2010. - 48с.

10.Данилків Я.Н. Генетика з основами селекції. Лабораторний практикум з генетики кількісних ознак/ Данилків Я.Н., Данилків О.М.  - Кіровоград.: Полімед-Сервіс, 2011, 278с.

11. Данилків Я.Н. Теорія еволюційного вчення (лабораторний практикум) / Данилків Я.Н., Данилків О.М.  - Кіровоград.: Полімед-Сервіс, 2011, 190с.

12. Данилків О.М.  Основи сільського господарства (лабораторний практикум)/ Данилків О.М.  - Кіровоград ТОВ «Центрально-Українське видавництво», 2014. -204с.

13. Данилків О.М.  Антропогенетика з основами медичної генетики (навчально-методичний посібник) / Данилків О.М.  - Харків: ФОП Озеров Г.В. 2018. - 88с.

Статті у наукових фахових виданнях:

1. Данилків О.М. Криволинейность связи уровня удоя коров с показателями экстерьера/ Данилків О.М., Сірацький Й.З. - Москва: “Кволитайп” // Зоотехния. – 2001. - №9. – С. 2-3.

2. Казначєєва М.С. Дослідження стану компонентів прооксидантно-антиоксидантної системи Hordeum Vulgare L./ Казначєєва М.С., Данилків О.М. - Екологічні науки: науково-практичний журнал/ Головний редактор О.І. Бондар. - К.: ДЕА, 2019. - №3 (26). - 194с.

Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики:

1. Данилків О.М. Особливості методів викладання біологічних дисциплін для учнів з обмеженими розумовими здібностями / Міжвузівська науково-практична конференція: «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді»; Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції; 25 квітня 2017 року – Кропивницький, 2017. – 83-86с.

2. Михальська Т.В. Проблема алкоголізму у підлітків /Михальська Т.В., Данилків О.М. //ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Біологічні дослідження – 2018»: Збірник наукових праць. – Житомир: ПП «Рута», 2018. – 444 с.

3. Данилків О.М. Формування готовності майбутніх учителів біології до реалізації здоров’язбережувальних технологій у педагогічній діяльності / Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 22 березня 2018 р.) / гол. ред. колегії Н.А. Калініченко; ЦДПУ. Кропивницький, 2018. - 240 с.

4. Данилків О.М. Стохастичні події та генетико-автоматичні процеси у можливій еволюції популяцій /Х Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Біологічні дослідження – 2019»: Збірник наукових праць. – Житомир: «Полісся», 2019. – 436 с.