професор кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права, доктор педагогічних наук, професор

Закінчила історичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О. С. Пушкіна за спеціальністю: «історія та англійська мова», набула кваліфікацію: «вчитель історії та англійської мови» (1991 р.); Київський юридичний інститут МВС України за спеціальністю «правознавство», набула кваліфікацію «юрист» (2004 р.).

У 2001 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Розвиток земської освіти в Херсонській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)», спеціальність: 13.00.01 (загальна педагогіка та історія педагогіки).

У 2015 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему «Система навчання правознавства учнів основної і старшої школи», спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни).

Коло наукових інтересів: розвиток шкільної правової освіти та методика навчання правознавства в середній загальноосвітній школі; вища юридична освіта та методика навчання юридичних дисциплін у вищих навчальних закладах; актуальні проблеми конституційного права України.

Основні публікації: є автором понад 180 наукових, навчальних та навчально-методичних праць, зокрема, 1 монографія, близько 25 навчальних посібників, понад 70 статей у наукових фахових виданнях України, наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз.

Публікації

Назва Видавництво, журнал (назва, номер, рік, номер авторського свідоцтва) Кількість друкованих аркушів
Цілі та завдання уроку правознавства. Стаття. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць / Ред. кол.: Н.В. Гузій (відп. ред.). – Вип.15 (25). – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 232 с. (С. 216-221)

0,5

Фактичний матеріал у шкільних курсах правознавства. Стаття. Наукові записки. – Випуск 103. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – 424 с. (С. 269-278) 0,5
Сутність та особливості сприймання як першого етапу засвоєння навчального правознавчого матеріалу . Стаття. Наукові записки. – Випуск 107_2. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – 276 с. (С. 111-119) 0,5
Вивчення теоретичного правознавчого матеріалу та формування правових понять. Стаття. Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – Випуск 5. Частина 2. – 291 с. (С. 81-87) 0,5
Понятійний апарат шкільних курсів правознавства: загальна характеристика та особливості. Стаття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2012. – № 64. – С. 134-139. 0,5
Особистісно-орієнтований підхід як визначальний у навчанні правознавства учнів основної і старшої школи . Тези. Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: якість освіти – основа конкуренто- спроможності майбутнього фахівця: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Ялта (22-24 вересня 2011 року). – Ялта: РВНЗ КГУ, 2011. – Ч. 2. – 228 с. (С. 183-185) 0,2
Компетентнісний підхід у навчанні правознавства учнів основної і старшої школи. Тези. Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. к.філос. н. Журби М.А. – Частина ІІ. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – 260 с. (С. 236-239) 0,2
Усвідомлення мети шкільної правової освіти як складова підготовки вчителя правознавства. Тези. Інноваційні технології в освіті: Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції, Ялта (15-17 вересня 2011 року). – Ялта: РВНЗ КГУ, 2011. – Т. 2. – 234 с. (С. 170-173) 0,4
Зміст шкільної правової освіти: загальна характеристика. Тези. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціум. Наука. Культура», (24-26 січня 2012 року, м. Київ), Частина 4. – Київ, 2012. – 77 с. (С. 35-37) 0,2
Система прийомів мислительної діяльності у процесі засвоєння учнями навчального правознавчого матеріалу . Тези. Управління інноваційним розвитком освіти: глобальний та національний виміри : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (2 квітня 2012 року, м. Суми). – Суми : Університетська книга, 2012. – 203 с. (С. 185-188) 0,3
Методика навчання правознавства в школі як наука. Тези. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Управління організацією навчально-виховного процесу в середній і вищій школі», присвячена пам’яті А.С. Макаренка та Всеукраїнські науково-практичні семінари: «Управління проектами в сфері науки, освіти, інновації та інформатизації», «Методика управління навчальними закладами». (м. Полтава, 13-14 березня 2012 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава, 2012. – 300 с. (С. 112-113) 0,13
«Виховання обов’язку» – складник мети навчання правознавства в середній школі. Тези. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Василь Сухомлинський і школа ХХІ століття: традиція й інноваційність» (м. Умань, 5-6 квітня 2012 р.) / гол. ред. Кузь В.Г. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – 136 с. (С. 129-131) 0,13
Навчання правознавства як відкрита й динамічна система. Тези. Матеріали Міжнародної інтернет-конференції [«Дидактика Яна Амоса Коменського: від минулого до сьогодення»], (Умань, 27 квітня 2012 р.)»] / Міністерство освіти і науки, молоді і спорту, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 160 с. (С. 150-155) 0,3
Формування правової свідомості та правової культури як мета шкільної правової освіти. Тези. Матеріали Х-их Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань [Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти], (Ірпінь, 29-30 березня 2012 р.): в 4 ч. Ч. 4 / секції 7, 8. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2012. – 220 с. (С. 192-201) 0,5
Передумови формування змісту як компонента сучасної системи шкільної правової освіти. Тези. Дидактика: теорія і практика. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Фундаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема» : зб. наук. праць / [вступ. ст., ред. Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 264 с. – С. 72–74. 0,13
Понятійний апарат шкільних курсів правознавства: загальна характеристика та особливості. Стаття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2012. – № 64. – С. 134-139. 0,5
Наслідування в освітніх системах як основа розробки та впровадження інновацій (на прикладі системи навчання правознавства). Стаття. Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2012. – № 22 (257) (листопад). – С. 154-165. 0,63
Підходи до організації шкільної правової освіти в Україні у 1991-2012 рр. (за результатами аналізу навчальних програм). Стаття. Матеріали IV Міжнародн. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільство знавчих дисциплін», (м. Харків, 23-24 листопада 2012 р.) / [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Х. : Видавництво Харківського Національного автомобільно-дорожнього університету, 2012. – С. 64-69. 0,4
Навчання правознавства як дидактична система. Тези. Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2011 р. – Київ: 2012. – 373 с. (С. 211-212) 0, 09
Правове знання як компонент змісту шкільної правової освіти (до питання теоретико-методичної підготовки вчителя правознавства). Стаття . Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. праць. – Вип. 31 / Редкол. : І. А. Зязюн (голова) та ін.. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. – 540 с. (С. 460-465) 0,5
Правова компетентність учнів як сучасна мета навчання правознавства. Стаття. Збірник наукових праць № 60. Серія : педагогічні та психологічні науки / гол. ред. Потапчук Є. М. – Хмельницький : Вид-во Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2011. – С. 88-92. 0,5
Цільовий (цілемотиваційний) компонент: місце і роль у системі навчання правознавства). Тези. Матеріали Міжнародн. науково-практичної конференції «Професіоналізм педагога в контексті європейського вибору України: якість освіти – основа конкурентоспроможності майбутнього фахівця», (м. Ялта, 27-29 вересня 2012 р.). – Ялта : РВНЗ КГУ, 2012. – Ч. 1. – 196 с. (С. 83-86) 0,3
З історії організації шкільної правової освіти в незалежній Україні. Стаття. Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. -Х. : ТОВ «Видавнича група «Основа», 2003. – 2013. – № 1. – С. 3-4. 0,2
Курс «Права людини»: місце і роль у становленні вітчизняної системи шкільної правової освіти. Стаття. Теорія та методика навчання та виховання [збірник наукових праць]. – Харків : ХНПУ, 2013. – Вип. 33. – С. 176-186. 0,5
Становлення вітчизняної системи шкільної правової освіти: практичний курс правознавства. Стаття. Педагогічний процес: теорія і практика [збірник наукових праць]. – Київ : ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2013. – Вип. 1. – С. 155-163. 0,5
Сучасні мета і завдання шкільної правової освіти. Стаття. Наукові записки. – Випуск 122. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 450 с. (С. 309-317). 0,5
Підготовка майбутнього вчителя правознавства до формування в учнів правових понять. Стаття. Професійна підготовка педагога в контексті європейських інтеграційних процесів : збірник наукових праць / За ред. Марії Чепіль та Ришарда Бери. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 348 с. (С. 277-285). 0,5
Становлення поглибленого (профільного) вивчення правознавства в незалежній Україні. Стаття. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М.Т. Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2013. – Ч. 3. – 360 с. (с. 244-253). 0,5
Правові предметні компетенції як показники профільної правової предметної компетентності (критерії визначення рівнів сформованості). Стаття. «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти» : збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2014. – Вип. 8(51). – С. 145–149. 0,6
Правова предметна компетентність: поняття, структура, правові предметні компетенції. Стаття. Наукові записки. – Випуск 121. – Серія: Педагогічні науки. Частина ІІ. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 332 с. (С. 263-268). 0,5
З історії організації шкільної правової освіти в незалежній Україні. Стаття. Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Х. : ТОВ «Видавнича група «Основа», 2003. – 2013. – № 4 (320). – С. 2-5. 0,2
Сучасні мета і завдання шкільної правової освіти та навчання правознавства. Стаття. Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Х. : ТОВ «Видавнича група «Основа», 2003. – 2013. – № 13. – С. 2-6. 0,4
Місце і роль правознавства у формуванні громадянської компетентності учнів. Стаття. «Виховання громадянина-патріота в педагогіці В. О. Сухомлинського та сучасній освітній практиці» : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції, 20-21 вересня 2012 р. – Кіровоград : КОІППО, 2012. – 260 с. (С. 193-197). 0,4
Проблеми становлення вітчизняної системи шкільної правової освіти. Тези. «Сучасна освіта: методологія, теорія, практика» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18 квітня 2013 р. – К. : НТУУ «КПІ». – 168 с. (С. 131-135) 0,23
Зміст шкільної правової освіти. Тези. Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 р. – Київ, 2013. – 352с. (С. 218-219) 0,04
Становлення теоретичних і методичних засад курсу «Основи правознавства». Стаття. Теорія та методика навчання суспільних дисциплін [науково-педагогічний журнал]. – Вип. 2, Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 43-48. 0,5
Становлення організаційно-методичного компонента системи навчання правознавства в середній загальноосвітній школі (за результатами аналізу навчальних програм). Тези. «Сучасні напрямки викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія» : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції, 23-24 квітня 2013 р., Горлівка. – Горлівка : Вид-во ГПМ ДВНЗ «ДДПУ», 2013. – Ч. 1. – 258 с. (С. 226-230) 0,3
Соціально-економічні та соціокультурні процеси в Україні у ХІХ-ХХ ст. як основа трансформації методологічних підходів до організації шкільної правової освіти у ХХІ ст. Стаття. «Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог» : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 травня 2013 р., м. Київ. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 204 с. (С. 148-157) 0,5
Поняття та структура правової предметної компетентності. Тези. Zbiór raportów naukowych. «Nauka w świecie współczesnym» (29.05.2013 – 31.05.2013 ) – Łódź: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – 124 str. (С. 99-101) 0,2
Особливості юридичної науки як основа для добору і структурування змісту шкільної правової освіти. Стаття. Дидактика: теорія і практики : Зб. наук. праць / [За наук. ред. Г. О. Васьківської ; упоряд. С. В. Касянчука]. – К. : Ін-т пед. НАПН України, 2013. – 188 с. (С. 78-84) 0,33
Правова предметна компетентність: аналіз визначень та підходів до структурування. Стаття. Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: якість освіти – основа конкурентоспроможності майбутнього фахівця: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Ялта (26-27 вересня 2013 року). – Ялта: РВНЗ КГУ, 2013. – Ч.І. – 180 с. (С. 91-96). 0,4
Практично-поведінкова компетенція як результативний показник правової предметної компетентності. Тези. Інноваційні технології в освіті: Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції, Ялта (26-27 вересня 2013 року). – Ялта: РВНЗ КГУ, 2013. – 192 с. (С. 106-108) 0,3
Когнитивная компетенция как результативный показатель правовой предметной компетентности. Тези. Новые педагогические технологии : Материалы ХІІІ Международной научно-практической конференции (10.07.2013). – М. : Издательство «Спутник+», 2013. – 96 с. (С. 44-48). 0,3
Нові підходи до відбору та структурування змісту правознавства у старшій школі. Стаття. Вісник Запорізького національного університету : [збірник наукових праць]. Педагогічні науки / Головний редактор Локарєва Г.В. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. – Выпуск № 3 (21). – С. 54-60. 0,5
Яким має бути результат правової освіти? Стаття. Історія та правознавство : [науково-методичний журнал]. –2013. – № 16/18. – С. 2-6. 0,3
Методы обучения правоведения: понятие и классификация. Стаття. Актуальные вопросы современной науки : [сборник научных трудов]. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2014. – Выпуск 31. – С. 104-114. 0,5
Словесные методы обучения правоведению. Стаття. ФЭН-НАУКА : [периодический журнал научных трудов]. – Бугульма, 2014. – № 2 (29). – С. 20-24. 0,7
Наочні методи навчання правознавства. Стаття. Науковий огляд : [міжнародний науковий журнал]. – К. : ТОВ «ТК Меганом», 2014. – № 1 (Т. 2). – С. 111-117. 0,5
Практические методы обучения правоведению. Стаття. Проблемы современной науки : [сборник научных трудов]. – Выпуск 11, часть 1. – Ставрополь : Логос, 2014. – 173 с. (С. 82-90) 0,6
Урок як форма організації навчання правознавства. Тези. «Сучасні напрямки викладання гуманітарних дисциплін в середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія» : матеріали ІV Міжнародної наукової конференції, 17-18 квітня 2013 р., Горлівка. – Горлівка : Вид-во ПП «Колегія», 2014. – 276 с. (С. 220-222) 0,3
Практичне заняття як форма організації навчання правознавства. Анотація. Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2013 р. – К.: Інститут педагогіки, 2013. – 320 с. (С. 138-139) 0, 04
Особливості уроку як форми організації компетентнісного навчання правознавства. Стаття. Наукові записки. – Випуск 132. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 344 с. (С. 292-297) 0,5
Підготовка вчителя до уроку як системна діяльність. Стаття. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. праць. – Вип. 38 / Редкол. : І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014. – 518 с. (С. 55-60) 0,5
Лекція та семінарське заняття як форми навчання правознавства в старшій школі. Стаття. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Вип. 49. – 277 с. (С. 103-109) 0,5
Контроль навчальних досягнень учнів з правознавства: поняття, принципи, функції, мета, суб’єкти, об’єкт, критерії оцінювання. Стаття. Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – Вип. 9., Ч. 2. – 352 с. (С. 61-68) 0,5
Виды и формы контроля учебных достижений по правоведению в средней общеобразовательной школе. Стаття. Западно-Сибирский педагогический вестник : [сборник научных трудов]. – Вып. 1. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2014. – 194 с. – С. 94-104. 0,6
Результати вивчення масової практики організації навчання правознавства в середній загальноосвітній школі. Стаття. Матеріали IV Міжнародн. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін», (м. Харків, 21-22 листопада 2014 р.) / [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків, 2014. – 149 с. – С. 89-95. 0,5
Контроль навчальних досягнень учнів з правознавства: поняття, види, форми. Стаття. Історія та правознавство : [науково-методичний журнал]. – 2014. – № 33 (385). – С. 2-8. 0,7
Методична модель системи навчання правознавства учнів основної і старшої школи. Анотація. Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 р. – К. : Інститут педагогіки, 2014. – С. 140–141. 0,06
Принципи навчання правознавства учнів основної і старшої школи. Тези. Збірник наукових статей за матеріалами доповідей ХІУ всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми правового виховання учнівської та студентської молоді в умовах становлення громадянського суспільства» (Київ, 15-16 квітня 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 87-90. 0,3

Напрямки реалізації правової освіти населення в Україні. Стаття.

Збірник матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми національного законодавства» (Кіровоград, 17 квітня 2015 р.). – Кіровоград, 2015. – Вип. 45. – С. 14-19. 0,5
Умови реалізації компетентнісно орієнтованого навчання правознавства. Стаття. Збірник матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми національного законодавства» (Кіровоград, 8 жовтня 2015 р.). – Кіровоград, 2015. – Вип. 46. – С. 24-29. 0,5
Конституційне право України (на допомогу в організації самостійної роботи). Навчальне видання. Кіровоград, 2016. – 125 с. 6
Правові основи видавничої справи. Навчальне видання. Кіровоград, 2016. – 60 с. 3
Проблемне навчання правознавства: поняття та способи реалізації. Стаття. Історія та правознавство : [науково-методичний журнал]. – 2016. – № 3 (427). – С. 2-4. 2016. – № 4-5 (428-429). – С. 7-10 (подовження). 0,3 0,3
Вища юридична освіта в Україні: проблеми та здобутки. Тези. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри» (Кіровоград, 22-23 квітня 2016 р.). – Кіровоград : «КОД», 2016. – С. 144-147. 0,24
Мета і результат вищої юридичної освіти: кваліфікаційний та компетентнісний підходи. Тези. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми національного законодавства» (Кіровоград, 29 квітня 2016 р.); Вип. 51. – Кіровоград, 2016. – С. 174-177. 0,24
Програма державної атестації для випускників факультету історії та права / [О. І. Киян, Є. Ю. Соболь, Л. М. Філоретова та ін.]. Навчально-методичне видання. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – 148 с. (Рябовол Л. Т. Конституційне право України. – С. 84-92; Шкільний курс «Основи правознавства» з методикою його викладання. – С. 142-147.) 1
Вища юридична освіта в Україні: необхідність упровадження компетентнісного підходу. Тези. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Європейська традиція в міжнародному праві: реалізація прав людини» (Братислава (Словацька Республіка), 6-7 травня 2016 р. ). – Братислава, 2016. – С. 42-45. 0,24
Перебудова змісту «Конституційного права» як навчальної дисципліни у контексті євро інтеграційних процесів юридичної науки. Тези. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Конституції України «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів» (Запоріжжя, 23-24 червня 2016 р.). / Редкол.: С.К. Бостан (відпов. ред.), Р. М. Максакова, Ю.В. Філей. – Запоріжжя : «Просвіта», 2016. – С. 323-326. 0,24
Методика навчання правознавства: понятійний апарат. Тези. Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наук. праць (за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції від 30-31 травня 2016 р.) / за заг. ред.. д. філос. н. Журби М. А. – Частина І. – Монреаль: ЦСП «НБК»; Североденцьк: вид-во СНУ ім. В. Даля. – С. 297-300. 0,2
Компетентнісно орієнтована система навчання. Тези. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» (Харків, 22 квітня 2016 р.). – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 188-190. 0,1
Концептуальні основи побудови підручника з правознавства для профільного навчання. Стаття. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К.: Педагогічна думка, 2016. – Вип. 16. – С. 373-384. 0,6
Система вищої юридичної освіти в Україні. Стаття. Часопис Київського університету права : [Український науково-теоретичний часопис] / [ред. кол. ; голов. ред. – Ю. С. Шемшученко]. – К.: Київський університет права НАН України, 2016. – № 2. – С. 379-383. 0,6
Правова компетентність учнівської і студентської молоді як предмет педагогічного дослідження. Стаття. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2016. – №3. – С. 121-129. 0,8
Система законодавства про правову освіту населення України. Стаття. Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 4. – С. 38-41. 0,6
Функції та принципи правової освіти населення України: спроба систематизації. Тези. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми національного законодавства» (Кропивницький, 18 жовтня 2016 р.); Вип. 53. – Кропивницький, 2016. – С. 7-10. 0,3
Підзаконні нормативні акти як складник системи законодавства про правову освіту населення України. Тези. Збірник наукових матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 15-ти річчя юридичного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України «Сучасні тенденції розвитку національного законодавства» (Київ, 4-5 листопада 2016 р.). – К. : Видавничий центр НУБіП України, 2016. – 332 с. (С. 31-32) 0,14
Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи як складник системи законодавства про правову освіту населення України. Стаття. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Концепція розвитку правової держави в Молдові та Україні в умовах євроінтеграційних процесів» (Кишинів (Молдова), 4-5 листопада 2016 р.). – Кишинів, 2016. – 348 с. (С. 329-333) 0,3
Місце і роль юридичної клініки у системі правової освіти населення. Стаття. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «ПОСТДИП–2016: Современные технологии образования взрослых» (Гродно (Білорусія), 15 листопада-15 грудня 2016 р.). – Режим доступу: http://ipo.grsu.by/postdip2016/index.php 0,5
Рівнева компетентнісно орієнтована методична система навчання правознавства. Стаття. Матеріали VІІІ Міжнародн. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін» (м. Харків, 25-26 листопада 2016 р.) / [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків, 2016. – 236 с. (С. 130-139). 0,5
Недоліки нормативного визначення поняття «Юридична клініка». Тези. Збірник тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства» (Кропивницький, 2 грудня 2016 р.). – Кропивницький : ПВНЗ КІДМУ КПУ, 2016. – 331 с. (С. 280-282) 0,2
Становлення юридичної клініки КДПУ ім. В. Винниченка. Тези. Матеріали Регіональної наукової конференції «Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка – 95 років в історії та розвитку центральної України» (м. Кропивницький, 18 листопада 2016 р.). – Кропивницький, 2016. – с. – С. 0,2
Програма державної атестації. Для спеціальності 8.03040101. Правознавство за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» / [упоряд. Л. Т. Рябовол, К. Є. Рева]. Навчально-методичне видання. Кропивницький, 2017. – 42 с. (Рябовол Л. Т. Програма навчальної дисципліни «Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі». – С. 33-40; Оцінювання за результатами проведення державного екзамену. – С. 40-42. 0,5
Компетентнісно- орієнтована методична система навчання правознавства: модель, умови впровадження, практика реалізації. Стаття. Історія та правознавство : [науково-методичний журнал]. – 2016. – № 33 (457). – С. 2-9; 2017. – № 3 (463). – С. 2-9; 2017. – № 6 (466). – С. 6-7. 0,5 0,5 0,2
Система навчання правознавства учнів основної і старшої школи. Монографія. Кіровоград : «Полімед-Сервіс», 2015. – 360 с. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 60682 від 16.07.2015 р.) 24
Система навчання правознавства учнів основної і старшої школи дис. ... доктора пед. наук : 13.00.02 / Л. Т. Рябовол. – Київ, 2015. – 600 с. 29
Система навчання правознавства учнів основної і старшої школи автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)» / Л. Т. Рябовол. – Київ, 2015. – 44 с. 2