доцент кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права, кандидат історичних наук, доцент

Закінчила історичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка (2004 р.), аспірантуру Інституту української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України та захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (2012 р.). У 2017 р. здобула ступінь магістра за спеціальністю “Правознавство”, у 2018 р. – присвоєно вчене звання доцента.

Коло наукових інтересів: конституційний розвиток Сербії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., цензурне законодавство Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.; державно-правові погляди Є. В. Спекторського.

Основні публікації: “Становлення парламентаризму в Сербії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.”, “Правовий статус короля за Конституцією Сербії 1903 року”, “Становлення сербської державності після Берлінського конгресу 1878 р.”, “Особливості правового статусу монарха в Сербії у другій половині ХІХ ст.”, “Цензурне законодавство Російської імперії 60-х рр. ХІХ ст.”, “Еволюція монархічної влади у поглядах Є.В.Спекторського”, “Держава та політична свобода у розумінні Є.В.Спекторського” та ін.

Всього надруковано понад 70 наукових, навчальних та навчально-методичних праць, з них 17 – у наукових фахових виданнях України.

 

Публікації

Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг (д.а.)
Одеська газета «Правда» про політичне становище Сербії після російсько-турецької війни 1877–1878 рр. Тези

Південь України у вітчизняній історії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 22-23 листоп. 2012 р.) : зб. наук. праць / ред. кол. : В.С. Дорофєєв (голов. ред.) та ін. – Одеса : Астропринт, 2012. – С.150–153.

0,3
Державний лад Сербії за Конституцією (Статутом) 1869 року Тези Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції 10 грудня 2012 року “Актуальні проблеми національного законодавства”. – Випуск 30. – Кіровоград, 2012. – С.20-23. 0,2
Газета “Киевлянин” як джерело дослідження політичної ситуації в Сербії на початку 80-х рр. ХІХ ст. Тези Сьомі Богданівські читання: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Зб.наук.праць/ Ред.кол.: О.Драч, К.Івангородський, А.Касян та ін.. – Черкаси, 2013. – С.120 – 124. 0,3
Політична криза в Сербії 90-х рр. ХІХ ст. у висвітленні газетної періодики України Стаття Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – Вип. XXXV. – C.333–337. 0,5
Висвітлення сербсько-болгарської війни 1885 – 1886 рр. на сторінках газет “Киевлянин” та “Заря” Стаття Наукові записки. Серія: Історичні науки. Випуск 18.– Кіровоград, 2013. – С.89–97. 0,5
Цензурне законодавство Російської імперії 60-х рр. ХІХ ст. Тези. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції 10 грудня 2013 року “Актуальні проблеми національного законодавства”. – Випуск 35. – Кіровоград, 2013. – С.3-7. 0,2
Методика використання писемних джерел на уроках історії у класах суспільно-гуманітарного профілю Стаття Науково-практична інтернет-конференція «Науково-методичний супровід допрофільного і профільного навчання в умовах міста» 9-11 січня 2014 року, м.Кіровоград [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://doslidniks.at.ua/news/ naukovo_praktichna_internet_konferencija/2014-01-06-6 0,5
Політична ситуація в Сербії на початку ХХ ст. у висвітленні київської та одеської газетної періодики Стаття Наукові записки. Серія: Історичні науки. Випуск 19.– Кіровоград, 2014. – С.250 – 255. 0,5
Структура та повноваження органів цензури в підросійській Україні на початку ХХ ст. Тези Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції 18 березня 2014 року “Актуальні проблеми національного законодавства”. – Випуск 38. – Кіровоград, 2014. – С.15 – 20. 0,2
Законодавча регламентація цензури в Російській імперії на початку ХХ ст. Тези Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції 8 жовтня 2014 року “Актуальні проблеми національного законодавства”. – Випуск 40. – Кіровоград. – С.3 – 6. 0,2
Переворот 29 травня 1903 року в Сербії у висвітленні газети «Киевлянин» Стаття Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – Вип. 41. – C.256–261. 0,5
Австро-сербський конфлікт 1914 р. у висвітленні газетної періодики України Стаття Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університет імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія / За заг. ред. проф. І.С.Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2014. – Вип.2. – Ч.1. – С.204 – 208. 0,5
Законодавча регламентація військової цензури в Російській імперії (тези) Тези Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції 10 грудня 2014 року “Актуальні проблеми національного законодавства”. – Випуск 42. – Кіровоград, 2014. – С.3 – 6. 0,2
Господарське право України: суб’єкти господарювання. Навчальний посібник у схемах. Навч. посібник Кіровоград, 2015. - 52 с. 2,2
Господарське право України: тестові завдання. Навчальний посібник. Навч. посібник Кіровоград, 2015. - 43 с. 1,8
Державний екзамен з історії держави і права зарубіжних країн у питаннях і відповідях. Навчальний посібник. Навч. посібник Кіровоград, 2015. - 55 с. 2,3
Становлення парламентаризму в Сербії у другій половині ХІХ ст. Тези Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції 17 квітня 2015 року “Актуальні проблеми національного законодавства”. – Випуск 45. – Кіровоград. – С.8 – 11. 0,2
Військове протистояння Австро-Угорщини та Сербії у 1914 році на сторінках газети «Одесский листок» Стаття Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – Вип. 43. – C.298 – 301. 0,5
«Одесские новости» як джерело дослідження австро-сербської війни 1914 р. Тези Zbiór raportów naukowych. „Nauka, problemy, osiągnięcia, innowacyjność, praktyki, teoria„ (29.04.2015 - 30.04.2015) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – 10-12 str. 0,2
Розвиток парламентаризму в Сербії на початку ХХ ст. Тези Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції 8 жовтня 2015 року “Актуальні проблеми національного законодавства”. – Випуск 47. – Кіровоград, 2015. – С.3 – 5. 0,2
Правовий статус короля за Конституцією Сербії 1903 року Стаття Науковий вісник Академії муніципального управління. Збірник наукових праць. Серія «Право». – Випуск 2. – К., 2015 – С.25-30. 0,5
Повноваження короля за Конституцією Сербії 1903 року Тези Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції 10 грудня 2015 року “Актуальні проблеми національного законодавства”. – Випуск 48. – Кіровоград, 2015. – С.10 – 13. 0,2
Еволюція монархічної влади у поглядах Є.В.Спекторського Тези Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених: збірник матеріалів Першої Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 27 листопада 2015 року / ред.кол. І.С.Гриценко, та ін. – К.: «Талком», 2015. – С.106–110. 0,3
Конституція та її значення у працях Є.В.Спекторського Тези Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми національного законодавства». 29 квітня 2016 року. Випуск 51. – Кіровоград, 2016. – С.13–15. 0,2
Інститут глави держави у розумінні Є.В.Спекторського Тези Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo- Praktycznej " Polityka. Państwo i Prawo. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki" (30.05.2016 - 31.05.2016) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. Str.80–82. 0,2
Держава та політична свобода у розумінні Є.В.Спекторського Тези

Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie «Europska tradicia v medzinarodnom prave»: uplatnovanie l`udskych prav/ FAKULTA PRÁVA, РANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA, Bratislava, Slovenská republika,2016. – P.68–70.

0,3
Об’єднання держав у розумінні Є.В.Спекторського Тези

Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково практичної конференції, присвяченої 20-річчю Конституції України, м. Запоріжжя, 23-24 червня 2016 р. / Редкол.: С.К. Бостан (відпов. ред.), Р.М. Максакова, Ю.В. Філей. – Запоріжжя : «Просвіта», 2016. – С. 72–74.

0,2
Становлення парламентаризму в Сербії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Стаття

Порівняльно-аналітичне право. Електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» – Ужгород, 2016. – №3. – С.46–48. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/3_2016/13.pdf

0,5
Система органів державної влади за Конституцією Королівства Сербії 1888 року Тези Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції 18 жовтня 2016 року “Актуальні проблеми національного законодавства”. – Випуск 53. – Кіровоград, 2016. 0,2
Конституція Сербського королівства 1901 року: зміст та значення Тези АЕРО-2016. Повітряне і космічне право: [Матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених і студентів, м.Київ, національний авіаційний університет, 24 листопада 2016 р.] Том 1. – Тернопіль: Вектор. – С.63–65. 0,2
Методика використання матеріалів періодичних видань на практичних заняттях з історії у старшій школі Стаття Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін». – Харків, 2016. – С.87–93. 0,5
Методика використання матеріалів ЗМІ на уроках історії у старшій школі Стаття Історія та правознавство. – 2016. – №34–36. – С.9–13. 0,5