завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права, доктор юридичних наук, професор

Закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ (2006 р.), докторантуру Класичного приватного університету (2015 р.) та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук на тему: “Діяльність органів публічної влади щодо реалізації та захисту прав і свобод інвалідів: адміністративно-правова теорія та практика” (2015 р.). 2017 році – здобув вчене звання професора.

Коло наукових інтересів: адміністративне право, адміністративна відповідальність, інформаційне право, адміністративно-правове забезпечення вразливих верств населення.

Основні публікації:

Наукові коментарі до Кодексу України про адміністративні правопорушення (у співавторстві), Кодексу адміністративного судочинства України (у співавторстві). Навчальні посібники рекомендовані Міністерством освіти і науки України: „Охорона здоров’я”, „Діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України: адміністративно-правовий аспект”. „Санітарно-епідеміологічне право”, „Екологічне право”, „Менеджмент в державному управлінні”. Монографія „Адміністративно-правове регулювання діяльності публічної адміністрації щодо реалізації та захисту прав і свобод інвалідів”.

Всього надруковано понад 150 публікацій, серед яких 3 монографії, 13 навчальних посібників, з них 8 посібників з грифом МОН України, науково-практичні коментарі до законодавства, 45 наукових статей у фахових журналах, 6 наукових статей у зарубіжних виданнях, 40 статей в збірниках матеріалів та тезах доповідей.

Є одним із розробників Проектів Закону України «Про публічний порядок» (номер, дата реєстрації: №300 від 19.11.2018), Проекту Кодексу України про адміністративні провадження.

81sobol@gmail.com

Публікації

Назва Характер роботи Вихідні дані
Адміністративно-правове регулювання діяльності публічної адміністрації щодо реалізації та захисту прав та свобод інвалідів монографія Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2014. − 433 с.
Охорона здоров’я в Україні : навч. посіб / за заг. ред. В.П. Пєткова Розділ ІІІ. „Засоби забезпечення адміністративно-правового реформування охорони здоров’я” К. : Видавничий дім «Скіф», 2013. − 288 с.
Екологічна безпека : навч.посіб. ; за заг. ред. В. П. Пєткова. Розділ ІІ “Нормативно-правове забезпечення відповідальності за правопорушення в санітарно-епідеміологічній сфері” К. : КНТ, 2013. − 216 с.
Санітарно-епідеміологічна безпека : навч. посіб. ; за заг. ред. С. В. Пєткова. Розділ ІІ “Форми та методи адміністративної діяльності органів державної влади у сфері екологічної безпеки” К. : Видавничий дім «Скіф», 2013. − 128 с.
Тактико-спеціальна підготовка (тактика професійної діяльності) : навчальний посібник : вид. 2-ге / О.В. Кривенко, В.Г. Гриценко, Є. Ю. Соболь та ін.; [під заг. ред. д.ю.н., проф. В. П. Пєткова] Розділ ІІІ „Особливості діяльності органів внутрішніх справ при надзвичайних ситуаціях” Кіровоград : КірЮІ ХНУВС, 2014. – 381 с. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист №1.4/ 18-Г-14-1 від 09.01.2009).
Адміністративно-правовий статус працівника митної служби : навчальний посібник / Є.Ю. Cоболь, О.В. Артеменко, І.М. Коропатнік та ін. Розділ ІІІ „Юридичні гарантії забезпечення реалізації правового статусу працівників митної служби” ) Херсон, 2014. − 170 с.
Менеджмент у державному управлінні : загальна частина: навчальний посібник / С.В. Пєтков, Р.С. Наливайко, Є.Ю. Соболь ; за заг. ред. В.П. Пєткова. Посібник Дніпропетровськ : ДГУ, «Адверта», 2015. − 93 с.
Менеджмент у державному управлінні : особлива частина: навчальний посібник / С.В. Пєтков, Р.С. Наливайко, Є.Ю. Соболь ; за заг. ред. В.П. Пєткова. Посібник Дніпропетровськ : ДГУ, «Адверта», 2015. − 216 с.
Адміністративна діяльність органів публічної влади: сучасний стан та перспективи розвитку. Навч.посібник / С.В. Пєтков., Н.О. Армаш, Є.Ю. Соболь. – Посібник К. : КНТ, – 2015. – 207 с.
Адміністративна деліктологія: сучасна модель відповідальності посадових осіб органів публічної влади : навч.посібник / С.В. Пєтков, Н.О. Армаш, Є.Ю. Соболь. Посібник К. : КНТ, – 2015. – 153 с.
Адміністративне право: актуальні питання та інноваційні ідеї : навч.посібник / С.В. Пєтков., Н.О. Армаш, Є.Ю. Соболь. Посібник К. : КНТ, – 2015. – 148 с.
Соболь Є.Ю. Діяльність органів публічної влади щодо реалізації і захисту прав та свобод інвалідів: адміністративно-правова теорія та практика : дис. … доктора юрид. наук : 12.00.07 / Є.Ю. Соболя. Дисертація Запоріжжя, 2015. – 546 с.
Загальні аспекти соціально-психологічної адаптації інвалідів у соціум

Стаття

Право і безпека. − 2012. − № 5(47). − С. 237-241.
Історичний розвиток соціального захисту інвалідів на теренах України в XVI-XXI

Стаття

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. − 2012. − № 4(59). − Ч. 2. − С. 159–167.
Концептуальні засади реформування охорони здоров’я

Стаття

Право та управління. − 2012. − № 1. − С. 500–517.
Концептуальні підходи до співвідношення поняття «соціальне забезпечення» та «соціальний захист» у контексті реалізації державної політики щодо захисту прав інвалідів

Стаття

Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2012. – № 1(48). – С. 187–191.
Місце в конституційно-правовій системі України правового статусу інвалідів

Стаття

Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. − 2012. − Спец. вип. № 5. − С. 236–238.
Реабілітаційні заходи щодо інвалідів в Україні: правовий підхід

Стаття

Право і безпека. − 2012. − № 4(26). − С. 241-245.
Етапи становлення правового захисту прав, свобод і законних інтересів осіб з особливими потребами в Україні

Стаття

Вісник Академії праці і соціальних відносин. − Серія : Право та державне управління. − 2013. − № 1(9). − С. 53–58.
Правове забезпечення соціального захисту дітей-інвалідів в Україні в сучасних умовах

Стаття

Право та державне управління. − 2013. − № 3(12) − С. 22–27.
Правові гарантії забезпечення соціальної адаптованості осіб з інвалідністю в Україні

Стаття

Держава і право «Збірник наукових праць». − 2013. − Вип. 60. − С. 202–208.
Реалізація державної правової політики у сфері реабілітації інвалідів

Стаття

Держава та регіони. − 2013. − № 3(41). − С. 72–76.
Сутність та значення прозорості судового оскарження рішень органів соціального захисту в Україні

Стаття

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. − 2013. − № 3 (67). − С. 195−200.
Правові гарантії щодо забезпечення умов праці інвалідів

Стаття

Науковий вісник Ужгородського національного університету. − 2013. − Вип. 22. − Ч. І. − Том 2. − С. 228–231.
. Визначення ключових методологічних засад діяльності публічної адміністрації щодо реалізації і захисту прав та свобод інвалідів

Стаття

Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія „Право”. − 2013. − Вип. 1-2. − С. 112-119.
Кодифікація адміністративно-правових норм щодо реалізації і захисту прав та свобод інвалідів

Стаття

Митна справа. − 2013. − Спец. вип. №2. − С. 120−125.
Адміністративно-правове регулювання діяльності публічної адміністрації щодо реалізації та захисту прав та свобод інвалідів

Стаття

Право та державне управління. − 2014. − № 1-2 (14-15). − С. 68-73.
Категорії адміністративно-правової моделі діяльності публічної адміністрації щодо реалізації та захисту прав та свобод інвалідів

Стаття

Держава та регіони. − 2014. − № 1 (43). − С. 37–42.
Міжнародні стандарти діяльності публічної адміністрації щодо реалізації та захисту прав та свобод інвалідів

Стаття

Науковий вісник Херсонського державного університету. − 2014. − Вип. 2. − Том 3. − С. 68–73.
Процесуальний захист прав та свобод інвалідів за матеріалами Єдиного реєстру судових рішень

Стаття

Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2014. – Випуск № 1 (66). – С. 174–183.
Реалізація людиноцентристського підходу до захисту прав та свобод інвалідів

Стаття

Митна справа. − 2014. − №4(94). − Ч. 2. − С. 20−25.
Щодо напрямів інформаційної взаємодії публічної адміністрації та інвалідів в Україні

Стаття

Науковий вісник Ужгородського національного університету. − Серія: право. − 2014. − Том. 2. − Вип. 28. − С. 162−165.
Адміністративно-правові засади організації взаємодії громадських організацій інвалідів з публічною адміністрацією щодо реалізації та захисту прав та свобод інвалідів

Стаття

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. − 2014. − № 9-2. − Том. 1. − С. 131−134.
Людиноцентріська ідеологія в адміністративній діяльності публічної адміністрації щодо реалізації та захисту прав та свобод інвалідів

Стаття

Юридичний вісник. − 2014. − №5. − С. 53−57.
Административно-правовые гарантии обеспечения адаптированности лиц с инвалидностью к современному развитию общественных отношений в государстве

Стаття

Закон и жизнь. − 2013. − июнь. − С. 4–8.
Научные взгляды на становление правовой защиты инвалидов

Стаття

European Applied Sciences. − 2013 − № 4. − S.171–173.
Субъекты административно-правового регулирования социальной защиты инвалидов

Стаття

Право и политика. – 2013. – № 3. – С. 33−38
Effect of conceptual models for disability law regulation impltmentation and protection of rights and freedoms of disabled: international experience Стаття Euro-american scientific cooperation. − 2014. − Volume #4. − S. 52−55.
Административно-правовой механизм обеспечения прав детей-инвалидов в Украине

Тези

Массовые коммуникации в экономике и обществе. – М. : ООО «Типография «ЦМИК», 2012. – С. 65–71.
Система соціального захисту інвалідів

Тези

Сучасні педагогічні технології ХХІ століття : збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (19 жовтня 2012 року). − Кіровоград : Видавничий центр КІРоЛ, 2012. − С. 227−229.
Складові та мета соціального захисту інвалідів

Тези

Правовий порадник. − 2012. − № 4. − С. 68−69.
Актуальні проблеми реалізації місцевими радами повноважень щодо захисту інвалідів

Тези

Розвиток правової системи та державотворення в Україні: теорія та практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 15 листопада 2012 року. − Черкаси : СУЕМ, 2012. − С. 113–115.
Ефективність адміністративно-правового регулювання соціального захисту інвалідів

Тези

Правовий порадник. − 2012. − № 2. − С. 64–66.
Зарубежная практика защиты прав и свобод инвалидов

Тези

Журнал «Российское право в Интернете». – 2012. – № 01. – Режим доступу : file://localhost /C:/Documents%20and%20Settings/user/ Рабочий%20стол/МГЮА%20-%20Московская%20 Государственная %20Юридическая%20академия%20-%20издания.mht.
Нагляд органів державної влади за додержанням законів про права і свободи дітей-інвалідів

Тези

Правовий порадник. − 2012. − № 2. − С. 30–35.
Фінансове забезпечення сфери охорони здоров’я в контексті надання медичної допомоги вразливим верствам населення

Тези

Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності України : міжнародне науково-практичне засідання круглого столу : збірник наукових статей та тез доповідей. − Одеса, Вид-во ОНМУ, 2012. − С. 168−172.
Анализ зарубежной практики и проблемных вопросов защиты прав инвалидов правоохранительных органов

Тези

Центральний регіон: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 15 грудня 2012 року. − Кіровоград : КІРоЛ, 2013. − С. 17–24.
Аналіз статистичних даних судової практики щодо захисту прав та свобод інвалідів

Тези

Актуальні питання юридичної науки : теорія та практика : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кіровоград, 11 грудня 2013 року). − Кіровоград : КІДМУ КПУ, 2013. − С. 100−103.
Обмеження прав засуджених при надзвичайних ситуаціях у кримінально-виконавчих установах

Тези

Науковий вісник інституту кримінально-виконавчої служби. − 2013. − № 1(3). − С. 128-138.
Международный опыт защиты прав инвалидов правоохранительных органов

Тези

Studia linguistika et juridika : 2012-2013 : збірник наукових праць. − Кіровоград : КІРоЛ, 2013. − С. 116–125.
Правовые коллизии обеспечения прав детей-инвалидов

Тези

Содружество наук. Барановичи-2013 : материалы ІХ Междунар. науч.-практ. конф. молод. исследователей, 23-24 мая 2013 г. − Барановичи : РИО БарГУ, 2013. − Кн. 2. − С. 301–303
Генеза захисту осіб з особливими потребами в історичній ретроспективі

Тези

Актуальні проблеми сучасного адміністративного права: матеріали круглого столу, 22 березня 2013 року. − Запоріжжя : КПУ, 2013. − С. 214–216.
Загальні аспекти пристосування інвалідів до сучасного суспільства

Тези

Науковий вісник інноваційних технологій. − 2013. − № 1(2). − С. 395–399.
Організаційно-правові заходи реабілітації інвалідів

Тези

Правовий вісник Української академії банківської справи. − 2013. − № 1(8). − С. 82–87.
Право на судовий захист

Тези

Актуальні проблеми національного законодавства : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 грудня 2013 р. − Кіровоград : КДПУ. − 2013. − Вип. 36. − С. 39–43.
Правові засади реабілітації інвалідів

Тези

Актуальні проблеми національного законодавства : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 8 жовтня 2013 р. − 2013. − Кіровоград : КДПУ. − 2013. − Вип. 34. − С. 44–49.
Процесуальний захист прав та свобод інвалідів в Україні

Тези

Адміністративний процес: сучасний стан та шляхи вдосконалення : матеріали круглого столу, 10 грудня 2013 року / за ред. В. М. Огаренка, А. О. Монаєнко та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – С. 160–163.
Сучасний стан захисту прав інвалідів в судовому порядку

Тези

Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права : матеріали І-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (м. Кременчук, 6-7 грудня 2013 року). − Кременчук : Вид-во ПП Щербатих, 2013. − 260 с.
Правові засади адміністративної діяльності публічної адміністрації щодо реалізації і захисту прав та свобод інвалідів

Тези

Актуальні питання та проблеми юридичної науки : збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кіровоград, 18-19 квітня 2014 року). − Кіровоград : КІДМУ КПУ, 2014. С. 67−70.
Людиноцентристська ідеологія в адміністративній діяльності публічної адміністрації щодо реалізації та захисту прав і свобод інвалідів

Тези

Актуальні проблеми адміністративного права України : зб. наук. мат. круглого столу (15 травня 2014 року, м. Київ) ; за заг. ред. О.Ф. Андрійко. − К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. − С. 177−183.
Систематизація адміністративно-правових норм у напрямі діяльності публічної адміністрації щодо реалізації та захисту прав та свобод інвалідів

Тези

Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції „Актуальні проблеми національного законодавства”. − Вип. 40. − Кіровоград, 2014. − С. 39−42.
Реалізація та захист прав і свобод інвалідів: проблеми й перспективи

Тези

«Актуальні проблеми національного законодавства»: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Кропивницький, 18 жовтня 2016 р. — Кропивницький : КДПУ імені В. Винниченка, 2016. — Вип. 53. — С. 88–93.
Розвиток системи освіти для осіб з інвалідністю − економічна і соціальна вимога часу  

  «ПОСТДИП–2016: Современные технологии образования взрослых»: материалы IV Международной научно-практической интернет-конференции, г. Гродно, Белоруссия, 15 ноября 2016 года [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ipo.grsu.by/postdip2016/index.php .

Адміністративно-правові моделі діяльності публічної адміністрації у напрямі реалізації прав інвалідів  

«Актуальні проблеми національного законодавства»: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Кропивницький, 18 жовтня 2016 р. — Кропивницький : КДПУ імені В. Винниченка, 2016. — Вип. 51 (1). — С. 80–84.

Базові міжнародні стандарти діяльності органів публічної влади щодо реалізації та захисту прав та свобод інвалідів  

Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (22–23 квітня 2016 р.). Кіровоград : «КОД», 2016. – С. 153-155.

Європейський підхід до кодифікації адміністративно-правових норм щодо реалізації і захисту прав та свобод інвалідів  

Законодавче забезпечення вдосконалення правової системи України щодо захисту прав і свобод людини Матеріали науково-практичної конференції (м. Кі иїгвр, ом25а дятрнаивнная:, 2016 р.)/ Під заг. ред. Чижмарь К.І. – К.: ІППО МЮУ. – С. 148-152.

Реалізація та захист прав та свобод інвалідів: проблеми та перспективи  

Правова система в умовах розвитку соціально-правової держави : питання теорії та практики : Всеукраїнська науково-практична конференція, 24-25 листопада 2016 року, Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2016. − С. 38-41.

Захист прав і свобод інвалідів як пріоритетний напрямок забезпечення національної безпеки  

Безпекознавство : Міжнародна науково-практична конференція, 10-12 жовтня, Республіка Польща м. Пултуск, 2016.

Створення бізнес-парків як перспектива працевлаштування осіб з інвалідністю  

Науково-практична конференція по обговоренню законопроекту «Про виробничі бізнес-парки», м. Київ, 2016.

Діяльність публічної адміністрації щодо реалізації прав та свобод інвалідів в контексті реалізації міжнародних стандартів  

Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євро інтеграційних процесів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 23-24 червня 2016 року. − Запоріжжя : «Просвіта», 2016. − С.439-441.