завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ (2006 р.), докторантуру Класичного приватного університету (2015 р.) та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук на тему: “Діяльність органів публічної влади щодо реалізації та захисту прав і свобод інвалідів: адміністративно-правова теорія та практика” (2015 р.). 2017 році – здобув вчене звання професора.

Коло наукових інтересів: адміністративне право, адміністративна відповідальність, інформаційне право, адміністративно-правове забезпечення вразливих верств населення.

Основні публікації:

Наукові коментарі до Кодексу України про адміністративні правопорушення (у співавторстві), Кодексу адміністративного судочинства України (у співавторстві). Підручник: „Адміністративне право України. Повний курс”. Навчальні посібники рекомендовані Міністерством освіти і науки України: „Охорона здоров’я”, „Діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України: адміністративно-правовий аспект”. „Санітарно-епідеміологічне право”, „Екологічне право”, „Менеджмент в державному управлінні”. Навчальні посібники в межах викладаємих дисциплін: «Адміністративне право: актуальні питання та інноваційні ідеї», «Адміністративна діяльність органів публічної влади: сучасний стан та перспективи розвитку», «Адміністративна деліктологія: сучасна модель відповідальності посадових осіб органів публічної влади». Монографія „Адміністративно-правове регулювання діяльності публічної адміністрації щодо реалізації та захисту прав і свобод інвалідів”, .

Всього надруковано понад 200 публікацій, серед яких 3 монографії, 13 навчальних посібників, з них 8 посібників з грифом МОН України, науково-практичні коментарі до законодавства, наукові статті у фахових журналах, наукові статті у зарубіжних виданнях, статті в збірниках матеріалів та тезах доповідей.

Має сім публікацій у наукових журналів, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection.

Є одним із розробників Проектів Закону України «Про публічний порядок» (номер, дата реєстрації: №300 від 19.11.2018), Проекту Кодексу України про адміністративні провадження.

81sobol@gmail.com

Публікації

Назва Характер роботи Вихідні дані
Адміністративно-правове регулювання діяльності публічної адміністрації щодо реалізації та захисту прав та свобод інвалідів монографія Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2014. − 433 с.
Охорона здоров’я в Україні : навч. посіб / за заг. ред. В.П. Пєткова Розділ ІІІ. „Засоби забезпечення адміністративно-правового реформування охорони здоров’я” К. : Видавничий дім «Скіф», 2013. − 288 с.
Екологічна безпека : навч.посіб. ; за заг. ред. В. П. Пєткова. Розділ ІІ “Нормативно-правове забезпечення відповідальності за правопорушення в санітарно-епідеміологічній сфері” К. : КНТ, 2013. − 216 с.
Санітарно-епідеміологічна безпека : навч. посіб. ; за заг. ред. С. В. Пєткова. Розділ ІІ “Форми та методи адміністративної діяльності органів державної влади у сфері екологічної безпеки” К. : Видавничий дім «Скіф», 2013. − 128 с.
Тактико-спеціальна підготовка (тактика професійної діяльності) : навчальний посібник : вид. 2-ге / О.В. Кривенко, В.Г. Гриценко, Є. Ю. Соболь та ін.; [під заг. ред. д.ю.н., проф. В. П. Пєткова] Розділ ІІІ „Особливості діяльності органів внутрішніх справ при надзвичайних ситуаціях” Кіровоград : КірЮІ ХНУВС, 2014. – 381 с. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист №1.4/ 18-Г-14-1 від 09.01.2009).
Адміністративно-правовий статус працівника митної служби : навчальний посібник / Є.Ю. Cоболь, О.В. Артеменко, І.М. Коропатнік та ін. Розділ ІІІ „Юридичні гарантії забезпечення реалізації правового статусу працівників митної служби” ) Херсон, 2014. − 170 с.
Менеджмент у державному управлінні : загальна частина: навчальний посібник / С.В. Пєтков, Р.С. Наливайко, Є.Ю. Соболь ; за заг. ред. В.П. Пєткова. Посібник Дніпропетровськ : ДГУ, «Адверта», 2015. − 93 с.
Менеджмент у державному управлінні : особлива частина: навчальний посібник / С.В. Пєтков, Р.С. Наливайко, Є.Ю. Соболь ; за заг. ред. В.П. Пєткова. Посібник Дніпропетровськ : ДГУ, «Адверта», 2015. − 216 с.
Адміністративна діяльність органів публічної влади: сучасний стан та перспективи розвитку. Навч.посібник / С.В. Пєтков., Н.О. Армаш, Є.Ю. Соболь. – Посібник К. : КНТ, – 2015. – 207 с.
Адміністративна деліктологія: сучасна модель відповідальності посадових осіб органів публічної влади : навч.посібник / С.В. Пєтков, Н.О. Армаш, Є.Ю. Соболь. Посібник К. : КНТ, – 2015. – 153 с.
Адміністративне право: актуальні питання та інноваційні ідеї : навч.посібник / С.В. Пєтков., Н.О. Армаш, Є.Ю. Соболь. Посібник К. : КНТ, – 2015. – 148 с.
Соболь Є.Ю. Діяльність органів публічної влади щодо реалізації і захисту прав та свобод інвалідів: адміністративно-правова теорія та практика : дис. … доктора юрид. наук : 12.00.07 / Є.Ю. Соболя. Дисертація Запоріжжя, 2015. – 546 с.
Загальні аспекти соціально-психологічної адаптації інвалідів у соціум

Стаття

Право і безпека. − 2012. − № 5(47). − С. 237-241.
Історичний розвиток соціального захисту інвалідів на теренах України в XVI-XXI

Стаття

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. − 2012. − № 4(59). − Ч. 2. − С. 159–167.
Концептуальні засади реформування охорони здоров’я

Стаття

Право та управління. − 2012. − № 1. − С. 500–517.
Концептуальні підходи до співвідношення поняття «соціальне забезпечення» та «соціальний захист» у контексті реалізації державної політики щодо захисту прав інвалідів

Стаття

Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2012. – № 1(48). – С. 187–191.
Місце в конституційно-правовій системі України правового статусу інвалідів

Стаття

Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. − 2012. − Спец. вип. № 5. − С. 236–238.
Реабілітаційні заходи щодо інвалідів в Україні: правовий підхід

Стаття

Право і безпека. − 2012. − № 4(26). − С. 241-245.
Етапи становлення правового захисту прав, свобод і законних інтересів осіб з особливими потребами в Україні

Стаття

Вісник Академії праці і соціальних відносин. − Серія : Право та державне управління. − 2013. − № 1(9). − С. 53–58.
Правове забезпечення соціального захисту дітей-інвалідів в Україні в сучасних умовах

Стаття

Право та державне управління. − 2013. − № 3(12) − С. 22–27.
Правові гарантії забезпечення соціальної адаптованості осіб з інвалідністю в Україні

Стаття

Держава і право «Збірник наукових праць». − 2013. − Вип. 60. − С. 202–208.
Реалізація державної правової політики у сфері реабілітації інвалідів

Стаття

Держава та регіони. − 2013. − № 3(41). − С. 72–76.
Сутність та значення прозорості судового оскарження рішень органів соціального захисту в Україні

Стаття

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. − 2013. − № 3 (67). − С. 195−200.
Правові гарантії щодо забезпечення умов праці інвалідів

Стаття

Науковий вісник Ужгородського національного університету. − 2013. − Вип. 22. − Ч. І. − Том 2. − С. 228–231.
. Визначення ключових методологічних засад діяльності публічної адміністрації щодо реалізації і захисту прав та свобод інвалідів

Стаття

Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія „Право”. − 2013. − Вип. 1-2. − С. 112-119.
Кодифікація адміністративно-правових норм щодо реалізації і захисту прав та свобод інвалідів

Стаття

Митна справа. − 2013. − Спец. вип. №2. − С. 120−125.
Адміністративно-правове регулювання діяльності публічної адміністрації щодо реалізації та захисту прав та свобод інвалідів

Стаття

Право та державне управління. − 2014. − № 1-2 (14-15). − С. 68-73.
Категорії адміністративно-правової моделі діяльності публічної адміністрації щодо реалізації та захисту прав та свобод інвалідів

Стаття

Держава та регіони. − 2014. − № 1 (43). − С. 37–42.
Міжнародні стандарти діяльності публічної адміністрації щодо реалізації та захисту прав та свобод інвалідів

Стаття

Науковий вісник Херсонського державного університету. − 2014. − Вип. 2. − Том 3. − С. 68–73.
Процесуальний захист прав та свобод інвалідів за матеріалами Єдиного реєстру судових рішень

Стаття

Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2014. – Випуск № 1 (66). – С. 174–183.
Реалізація людиноцентристського підходу до захисту прав та свобод інвалідів

Стаття

Митна справа. − 2014. − №4(94). − Ч. 2. − С. 20−25.
Щодо напрямів інформаційної взаємодії публічної адміністрації та інвалідів в Україні

Стаття

Науковий вісник Ужгородського національного університету. − Серія: право. − 2014. − Том. 2. − Вип. 28. − С. 162−165.
Адміністративно-правові засади організації взаємодії громадських організацій інвалідів з публічною адміністрацією щодо реалізації та захисту прав та свобод інвалідів

Стаття

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. − 2014. − № 9-2. − Том. 1. − С. 131−134.
Людиноцентріська ідеологія в адміністративній діяльності публічної адміністрації щодо реалізації та захисту прав та свобод інвалідів

Стаття

Юридичний вісник. − 2014. − №5. − С. 53−57.
Административно-правовые гарантии обеспечения адаптированности лиц с инвалидностью к современному развитию общественных отношений в государстве

Стаття

Закон и жизнь. − 2013. − июнь. − С. 4–8.
Научные взгляды на становление правовой защиты инвалидов

Стаття

European Applied Sciences. − 2013 − № 4. − S.171–173.
Субъекты административно-правового регулирования социальной защиты инвалидов

Стаття

Право и политика. – 2013. – № 3. – С. 33−38
Effect of conceptual models for disability law regulation impltmentation and protection of rights and freedoms of disabled: international experience Стаття Euro-american scientific cooperation. − 2014. − Volume #4. − S. 52−55.
Административно-правовой механизм обеспечения прав детей-инвалидов в Украине

Тези

Массовые коммуникации в экономике и обществе. – М. : ООО «Типография «ЦМИК», 2012. – С. 65–71.
Система соціального захисту інвалідів

Тези

Сучасні педагогічні технології ХХІ століття : збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (19 жовтня 2012 року). − Кіровоград : Видавничий центр КІРоЛ, 2012. − С. 227−229.
Складові та мета соціального захисту інвалідів

Тези

Правовий порадник. − 2012. − № 4. − С. 68−69.
Актуальні проблеми реалізації місцевими радами повноважень щодо захисту інвалідів

Тези

Розвиток правової системи та державотворення в Україні: теорія та практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 15 листопада 2012 року. − Черкаси : СУЕМ, 2012. − С. 113–115.
Ефективність адміністративно-правового регулювання соціального захисту інвалідів

Тези

Правовий порадник. − 2012. − № 2. − С. 64–66.
Зарубежная практика защиты прав и свобод инвалидов

Тези

Журнал «Российское право в Интернете». – 2012. – № 01. – Режим доступу : file://localhost /C:/Documents%20and%20Settings/user/ Рабочий%20стол/МГЮА%20-%20Московская%20 Государственная %20Юридическая%20академия%20-%20издания.mht.
Нагляд органів державної влади за додержанням законів про права і свободи дітей-інвалідів

Тези

Правовий порадник. − 2012. − № 2. − С. 30–35.
Фінансове забезпечення сфери охорони здоров’я в контексті надання медичної допомоги вразливим верствам населення

Тези

Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності України : міжнародне науково-практичне засідання круглого столу : збірник наукових статей та тез доповідей. − Одеса, Вид-во ОНМУ, 2012. − С. 168−172.
Анализ зарубежной практики и проблемных вопросов защиты прав инвалидов правоохранительных органов

Тези

Центральний регіон: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 15 грудня 2012 року. − Кіровоград : КІРоЛ, 2013. − С. 17–24.
Аналіз статистичних даних судової практики щодо захисту прав та свобод інвалідів

Тези

Актуальні питання юридичної науки : теорія та практика : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кіровоград, 11 грудня 2013 року). − Кіровоград : КІДМУ КПУ, 2013. − С. 100−103.
Обмеження прав засуджених при надзвичайних ситуаціях у кримінально-виконавчих установах

Тези

Науковий вісник інституту кримінально-виконавчої служби. − 2013. − № 1(3). − С. 128-138.
Международный опыт защиты прав инвалидов правоохранительных органов

Тези

Studia linguistika et juridika : 2012-2013 : збірник наукових праць. − Кіровоград : КІРоЛ, 2013. − С. 116–125.
Правовые коллизии обеспечения прав детей-инвалидов

Тези

Содружество наук. Барановичи-2013 : материалы ІХ Междунар. науч.-практ. конф. молод. исследователей, 23-24 мая 2013 г. − Барановичи : РИО БарГУ, 2013. − Кн. 2. − С. 301–303
Генеза захисту осіб з особливими потребами в історичній ретроспективі

Тези

Актуальні проблеми сучасного адміністративного права: матеріали круглого столу, 22 березня 2013 року. − Запоріжжя : КПУ, 2013. − С. 214–216.
Загальні аспекти пристосування інвалідів до сучасного суспільства

Тези

Науковий вісник інноваційних технологій. − 2013. − № 1(2). − С. 395–399.
Організаційно-правові заходи реабілітації інвалідів

Тези

Правовий вісник Української академії банківської справи. − 2013. − № 1(8). − С. 82–87.
Право на судовий захист

Тези

Актуальні проблеми національного законодавства : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 грудня 2013 р. − Кіровоград : КДПУ. − 2013. − Вип. 36. − С. 39–43.
Правові засади реабілітації інвалідів

Тези

Актуальні проблеми національного законодавства : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 8 жовтня 2013 р. − 2013. − Кіровоград : КДПУ. − 2013. − Вип. 34. − С. 44–49.
Процесуальний захист прав та свобод інвалідів в Україні

Тези

Адміністративний процес: сучасний стан та шляхи вдосконалення : матеріали круглого столу, 10 грудня 2013 року / за ред. В. М. Огаренка, А. О. Монаєнко та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – С. 160–163.
Сучасний стан захисту прав інвалідів в судовому порядку

Тези

Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права : матеріали І-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (м. Кременчук, 6-7 грудня 2013 року). − Кременчук : Вид-во ПП Щербатих, 2013. − 260 с.
Правові засади адміністративної діяльності публічної адміністрації щодо реалізації і захисту прав та свобод інвалідів

Тези

Актуальні питання та проблеми юридичної науки : збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кіровоград, 18-19 квітня 2014 року). − Кіровоград : КІДМУ КПУ, 2014. С. 67−70.
Людиноцентристська ідеологія в адміністративній діяльності публічної адміністрації щодо реалізації та захисту прав і свобод інвалідів

Тези

Актуальні проблеми адміністративного права України : зб. наук. мат. круглого столу (15 травня 2014 року, м. Київ) ; за заг. ред. О.Ф. Андрійко. − К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. − С. 177−183.
Систематизація адміністративно-правових норм у напрямі діяльності публічної адміністрації щодо реалізації та захисту прав та свобод інвалідів

Тези

Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції „Актуальні проблеми національного законодавства”. − Вип. 40. − Кіровоград, 2014. − С. 39−42.
Реалізація та захист прав і свобод інвалідів: проблеми й перспективи

Тези

«Актуальні проблеми національного законодавства»: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Кропивницький, 18 жовтня 2016 р. — Кропивницький : КДПУ імені В. Винниченка, 2016. — Вип. 53. — С. 88–93.
Розвиток системи освіти для осіб з інвалідністю − економічна і соціальна вимога часу  

  «ПОСТДИП–2016: Современные технологии образования взрослых»: материалы IV Международной научно-практической интернет-конференции, г. Гродно, Белоруссия, 15 ноября 2016 года [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ipo.grsu.by/postdip2016/index.php .

Адміністративно-правові моделі діяльності публічної адміністрації у напрямі реалізації прав інвалідів  

«Актуальні проблеми національного законодавства»: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Кропивницький, 18 жовтня 2016 р. — Кропивницький : КДПУ імені В. Винниченка, 2016. — Вип. 51 (1). — С. 80–84.

Базові міжнародні стандарти діяльності органів публічної влади щодо реалізації та захисту прав та свобод інвалідів  

Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (22–23 квітня 2016 р.). Кіровоград : «КОД», 2016. – С. 153-155.

Європейський підхід до кодифікації адміністративно-правових норм щодо реалізації і захисту прав та свобод інвалідів  

Законодавче забезпечення вдосконалення правової системи України щодо захисту прав і свобод людини Матеріали науково-практичної конференції (м. Кі иїгвр, ом25а дятрнаивнная:, 2016 р.)/ Під заг. ред. Чижмарь К.І. – К.: ІППО МЮУ. – С. 148-152.

Реалізація та захист прав та свобод інвалідів: проблеми та перспективи  

Правова система в умовах розвитку соціально-правової держави : питання теорії та практики : Всеукраїнська науково-практична конференція, 24-25 листопада 2016 року, Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2016. − С. 38-41.

Захист прав і свобод інвалідів як пріоритетний напрямок забезпечення національної безпеки  

Безпекознавство : Міжнародна науково-практична конференція, 10-12 жовтня, Республіка Польща м. Пултуск, 2016.

Створення бізнес-парків як перспектива працевлаштування осіб з інвалідністю  

Науково-практична конференція по обговоренню законопроекту «Про виробничі бізнес-парки», м. Київ, 2016.

Діяльність публічної адміністрації щодо реалізації прав та свобод інвалідів в контексті реалізації міжнародних стандартів  

Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євро інтеграційних процесів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 23-24 червня 2016 року. − Запоріжжя : «Просвіта», 2016. − С.439-441.

Адміністративне право України. Повний курс: підручник

 

Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 592 с.

Адміністративно-правова реформа в Україні

 

Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2020. 180 с.

Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення

 

Київ: Юрінком Інтер, 2020. 792 с.

Тактико-спеціальна підготовка: навч. посіб.

 

Дніпро: ДДУВС, 2017. 277 с.

Визначення поняття та переліку суб’єктів публічної адміністрації в контексті реалізації положень адміністративної реформи.

 

Наукові записки. Серія: Право. 2018. Вип. 5. С. 49-55.

Формування правової категорії «суб’єкт публічної адміністрації».

 

Актуальні проблеми правознавства. 2018. Вип. 4. С. 44-53.

Адміністративна діяльність органів публічної влади: сучасний стан та перспективи розвитку. Навч.посібник

 

К. : КНТ, 2018. 207 с.

Адміністративна деліктологія: сучасна модель відповідальності посадових осіб органів публічної влади : навч.посібник

 

К. : КНТ, 2018. 153 с.

Адміністративне право: актуальні питання та інноваційні ідеї : навч.посібник

 

К. : КНТ, 2018. 148 с.

Інтеграція правової системи України в Європейський простір: стан та шляхи розвитку : монографія

 

Кропивницький : ПОЛІМЕД-Сервіс, 2018. 336 с

Волонтерські організації в Україні: адміністративно-правовий аспект та організація діяльності: Монографія.

 

К. : Видавничий дім «АртЕк», 2018. 162 с.

Правові засади контрольнонаглядової діяльності органів публічної адміністрації у сфері охорони земель.

 

Форум Права. 2019. 58(5). 46–53.

Протидія дискримінації за ознакою інвалідності

 

К.: КНТ, 2019. 152 с.