І. Склад секції:
Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, професор Кучинський Б.В. 
Завідувач секції - доцент Снісаренко І. Є.
Всього 11 викладачів:
     канд. наук, доцентів – 10 (що складає 92,3 %);
     викладачів - 1 (що складає 7,7 %).
У складі секції – 2 сумісника, з них – 2 внутрішніх.

ІІ. Підготовка науково-педагогічних кадрів:
Викладач секції Леонідов О. С. навчається у заочній аспірантурі КДПУ (кафедра перекладу та загального мовознавства). Наук. керівник: Снісаренко І.Є. Доцент Снісаренко І. Є. керує роботами ще двох викладачів: Оксанич М.П. (кафедра практики германських мов) та Григоренко В.А.
Доцент Паращук В. Ю. є керівником кандидатських дисертацій: викл. Шароварова С.В. та викл. Верещак Ю.М. (обидві – кафедра практики германських мов).
Під керівництвом провідних викладачів секції виконуються курсові, дипломні та магістерські роботи.

ІІІ. Науково-інноваційна діяльність кафедри.
1. Кафедральна тема, над якою працюють викладачі.
- Колектив секції англійської філології продовжує працювати над такими темами:
1. Дискурс як парадигма у вивченні мовного спілкування: лінгвістичні, риторичні, міжкультурні аспекти (розвиток соціокультурної компетенції майбутніх вчителів англійської мови). Керівник: професор Паращук В.Ю.
2. Лінгво-дидактична модель підготовки фахівців з іноземних мов: розробка професійних стандартів у світлі європейських вимог болонської конвенції. Керівник: доц. Снісаренко І.Є., доц.Труханова Т.І.

2. Зв’язок з іншими науковими та навчальними закладами.
Секція підтримує зв’язки з:
- Київським інститутом ім. Б. Грінченка (кафедрою германської філології);
- Київським національним лінгвістичним університетом (кафедри перекладу, фонетики); 
- Харківським національним університетом імені В.Каразіна (кафедра англійської філології);
- Криворізьким педагогічним університетом (кафедра англійської мови); 
- Кіровоградським обласним інститутом ІППО; 
- школами міста Кіровограда №5, №11, №14, №9, №31. 

3. Апробація та впровадження результатів дослідження.
Зусилля викладачів продовжують спрямовуватися на розбудову науково-методичної бази підготовки фахівців, особливо ОКР «бакалавр» та «магістр»: 
А) Робочою групою кафедри розроблено новий формат ДЕ, а саме зміст і структура державного кваліфікаційного іспиту (окр. бакалавр денна і заочна форми); а також для студентів ПДО.
Б) доцентом Снісаренко І.Є. розробляються нові вимоги для підготовки, написання та захисту магістерської роботи;
В) перевидано навчальні посібники:
- Практикум з інтерпретації тексту. Навчальні матеріали для студентів факультету іноземних мов (доц. Долгушева О.В., 22,7 д.а.);
- Педагогічна практика з методики викладання англійської мови - (доц. Труханова Т.І. – 5,25 д.а.).
Д) доц. Скляніченко Г.В отримала гриф Міністерства освіти ( лист № 1/11-8185 від 14.05.2013 р.) за навчальний посібник «Курс лекцій з порівняльної типології англійської та української мов»
Е) Колективом авторів розроблено та видано: 16 наукових статей у фахових виданнях.
Є) Введено у навчальний процес нові спецкурси та спецсемінари з академічного мовлення, аналізу художнього тексту, методики викладання англійської мови у середній школі. Створено робочі та навчальні програми, критерії оцінювання та наповнення НМК.
Ж) Старшим викладачем Гундаренко О. В. розроблено навчальний посібник з Основ академічного мовлення як результат річного стажування в США університеті м. Монтеррей.
З) У 2014 році викладачем Леонідовим О. С. та доцентом Кочубей В. Ю. розроблено Навчально-методичні матеріали з практики англійської мови для студентів 3 курсу (Частина 2). Ум. др. арк. - 18,6.
 
4. Проведення конференцій, семінарів та участь членів кафедри у наукових конференціях.
У 2012-13 н.р. викладачі кафедри взяли участь у таких конференціях:
1) Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання» (березень 2013, Кіровоград, 7 осіб);
2) Міжнародна наукова конференція «Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика» (м. Київ, викл. Леонідов О.С.);
3)  XVIII TESOL – Ukraine National Conference «Global English – Global Decisions». ( 12-13 квітня, 2013, викл. Леонідов О.С.).

5. Міжнародні науково-освітянські зв’язки.
Старший викладач Гундаренко О.В. продовжує підтримувати науковий і методичний зв’язок із кафедрою перекладу Інституту Міжнародного Навчання за програмою «TESOL: professional interest. Professional Writing Techniques”, м. Монтеррей, США для подальшої співпраці щодо створення спільного проекту між факультетами стосовно імплементації новітніх засобів писемного мовлення студентів середніх і вищи х навчальних закладів. 

6. Науково-дослідна робота студентів.
Студентка кафедри германської філології Анна Гаврилюк брала участь у Всеукраїнській Олімпіаді знавців англійської мови, яка проводилася у квітні 2013 року в м. Київ, де виборола 17 місце серед 76 учасників. 
Студентки факультету іноземних мов Околєлова Тетяна Валентинівна та Ткаченко Наталія Вікторівна, які подавали документи до участі в стипендіальній програмі «Завтра.UA», організованій Фондом В. Пінчука, вибороли право отримувати стипендію Фонду протягом року. У конкурсі на отримання Стипендіальної програми від Фонду Віктора Пінчука у 2013-2014 н.р. беруть участь троє студентів: Тетяна Околєлова, Анастасія Остапчук, Марина Бондаренко.
Наукове дослідження Наталії Ткаченко було обране до фіналу конкурсу студентських наукових робіт, організованого Міністерством освіти і науки України, що проходив у м. Ніжин. На конференції, присвяченій захисту робіт, Наталія Ткаченко виборола диплом другого ступеня. До участі у щорічному Конкурсі студентських наукових робіт у 2013-2014 н.р. заявлено дослідження Околєлової Тетяни та Остапчук Анастасії. 
17 студентів 5-6 курсів узяли участь у секційному засіданні звітної наукової конференції в 2013 році та виголосили доповідь за результатами дослідження. 
Студентка магістратури Ткаченко Наталія виступила на пленарному засіданні загальноуніверситетської звітної студентської наукової конференції з доповіддю на тему „Структурні та синтаксичні особливості англомовного законодавчого дискурсу”. 
Найактивнішим членом студентського наукового товариства визнано Наталію Ткаченко. Позитивно оцінено науково-дослідну діяльність магістрантів факультету як найпотужнішої категорії студентів-членів студентського наукового товариства, а також студенток Околєлової Тетяни, Анни Гаврилюк, які активно займалися науковою діяльністю. 
У 2013-2014 н.р. на секції функціонує 4 наукових гуртки, членами яких є 31 студент старших курсів: 
1. Особливості навчання англійської мови в основній школі (керівник - доц. Труханова Т.І., староста - Кучеренко Яна);
2. Проблеми вербальної комунікації (керівник - доц. Паращук В. Ю., староста - Савчук Анна);
3. Типологія лексичних та дериваційних систем англійської та української мов (керівник - доц. Скляніченко Г.В., староста - Герасименко Ольга);
4. Сучасні тенденції розвитку історичної германістики (керівник - доц. Снісаренко І. Є., староста - Тараненко Дарина).
У грудні 2013 року кафедрою було проведено факультетську олімпіаду з англійської мови. У заході взяли участь 28 студентів секції англійської філології. Студенти виконували комп’ютерні тести за зразком TOEFL та IELTS, спрямовані на оцінку використання активної лексики, сформованості граматичних навичок, рівня мовленнєвої компетенції в аспекті читання й аудіювання. Переможцями олімпіади стали: А. Гаврилюк (602 гр.) – І місце, А. Остапчук (602 гр.) – ІІ місце, А. Золотницька (301 гр.) та І. Ковлєва (404 гр.) – ІІІ місце.

7. Всього праць за поточний рік.
У 2013 році опубліковано 18 праць (39,33 д.а) що на 11,16 % менше, ніж минулого року.
У 2012 році опубліковано 17 праць (50,49 д.а.).