datskaКандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім.В.Винниченка, 1997.

Тема дисертації та рік захисту:
Динаміка фонетичної структури слова в аспекті сучасної американської вимовної норми (на матеріалі лексикографічних джерел), 2002 рік.

Посади за роки роботи в КДПУ ім. В.Винниченка:

Викладач, старший викладач, доцент кафедри германської філології (2006-2017 рр.), заступник декана факультету іноземних мов (2003-2007 рр.), доцент кафедри англійської мови та методики її викладання (з 2017 р.).

Коло наукових інтересів:актуальні питання фонетики,  граматики англійської мови, лінгво/країнознавства.

Дисципліни, які викладає:країнознавство Великої Британії та США, практична граматика англійської мови, практична фонетика англійської мови, теоретична фонетика англійської мови, практика усного та писемного мовлення.

Нагороди та досягнення: Подяки та грамоти ректорату КДПУ ім.В.Винниченка, міської та обласної адміністрацій.

Відомчі відзнаки: Подяка Міністерства освіти і науки України (2018р.).

Стажування:

Стажування та підвищення кваліфікації: 

 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Сертифікат про проходження стажування від 06.06.2017. Тема: «Професійні компетенції викладача ВНЗ в аспекті сучасних вимог до викладання іноземної мови».
 • Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка. Сертифікат про проходження стажування за програмою “Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ, Moodle-КДПУ з 6.04 по 12.05.2015. Сертифікат ДО № 69 від 12.05.2015
 • Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Сертифікат про проходження стажування від 23.11.2012. Тема:«Шляхи удосконалення мовної та методичної компетенції викладача англійської мови у вищій школі». Звіт про підвищення кваліфікації затверджено наказом ректора Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, наказ № 13/1ун від 4.02.2013
 • Стажування в Нью-Йоркському університеті (м. Нью-Йорк, США) за програмою академічних обмінів Study of the U.S. Institute on U.S. Culture and Society (червень - липень 2011 р.)

Найважливіші наукові та навчальні публікації:

Навчальні й навчально-методичні посібники, навчальні матеріали:

 1. A Practical Course of English /Практичний курс англійської мови. Частина 1. Навчальний посібник для студентів 3 курсу факультетів іноземних мов. – Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард»», 2018. (у співавторстві) (5,0 д.а.).
 2. Навчальні матеріали з практичної фонетики англійської мови для студентів 3 курсу факультетів іноземних мов. - Кропивницький: РВЦ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2017. (у співавторстві) (4,5 д.а.).
 3. Країнознавство Великобританії та США. Частина 1. Великобританія: навчальні матеріали для студентів 3 курсу факультетів іноземних мов, спеціальність «Мова і література (англійська)». – Кропивницький: ПП Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2017. (5,7 д.а.)
 4. Навчальні матеріали з практичної граматики англійської мови для студентів 3 курсу факультетів іноземних мов, спеціальність «Мова і література (англійська)». - Кропивницький: ПП Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2016. (у співавторстві) (5,4 д.а.)

 

Статті (за останні 5 років):

 

 1. Дацька Т. Розвиток нових акцентних варіантів англійських слів у період 1958-1984 рр. (на матеріалі 11-го та 14-го видань Everyman’s English Pronouncing Dictionary) // Наукові записки. – Випуск 175 – Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2019. – С.258-265. (0,6 д.а.).
 2. Дацька Т., Грицюк Н. Походження слів рубрики “Word of the Day” (на матеріалі англійських онлайн-словників Merriam-Webster Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English та Oxford Learner’s Advanced Dictionary) //Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи. Міждисциплінарні перспективи / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, М. Стреначікова, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Банська Бистриця – Баку – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. – C. 182-184. (0,2 д.а.).
 3. Дацька Т., Стороженко С. Навчання пунктуації англійської мови у старшій школі: стан питання //Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи. Міждисциплінарні перспективи / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, М. Стреначікова, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Банська Бистриця – Баку – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. – C. 185-186. (0,2 д.а.).
 4. Дацька Т. Викладання теми «Умовний спосіб» в англійській мові студентам педагогічних ВНЗ: питання термінології та підходів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: Видавництво «КОД». – 2018. – Вип. 165. – С. 483-488. (0,5 д.а.).
 5. Дацька Т. Навчання уміння країнознавчого коментування англомовного автентичного тексту. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф. – 2017. – Вип. 154. – С. 812-815. (0,3 д.а.)
 6. Навчання аудіювання у ВНЗ та вільне фонемне варіювання в англійській мові // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції. 21 квітня 2016 р. НТУУ «КПІ». – К.: Кафедра. – С.157-159 (0,2 д.а.)
 7. A Сountrystudy Textbook for Prospective EFL Teachers // The Global English Teacher: Improving What Works and Fixing What Doesn’t: збір. наук. праць (англ.мовою). – Кіровоград: ПП Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – С.59-60. (0,1 д.а.)

 

Електронна адреса: tdatska@kspu.kr.ua