У 2019 році кафедра природничих наук та методик їхнього навчання здійснює прийом на навчання за спеціальностями:

 • 014.06 Середня освіта (Хімія) – на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра за іншою спеціальністю для здобуття ступеня бакалавра
 • 014.15 Середня освіта (Природничі науки) – на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра за іншою спеціальністю для здобуття ступеня бакалавра
 • 014.15 Середня освіта (Природничі науки) – на ступеня бакалавра, магістра (спеціаліста) для здобуття ступеня магістра

Відповідно до першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої студенти зазначених вище спеціальностей матимуть змогу здобути відповідні предметним спеціальностям

освітню кваліфікацію:

 • Бакалавр середньої освіти (за предметною спеціальністю «Хімія»)
 • Бакалавр середньої освіти (за предметною спеціальністю «Природничі науки»)
 • Магістр середньої освіти (за предметною спеціальністю «Природничі науки»)

та відповідні предметним складникам професійні кваліфікації:

 • Учитель хімії, біології та здоров'я людини основної школи
 • Учитель фізики, хімії, біології та природничих наук основної школи
 • Учитель фізики, хімії, біології та природничих наук старшої школи

По завершенню навчання за цією спеціальністю випцскники матимуть змогу отримати диплом державного зразка та працювати на посадах:

 • Учителя загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, викладача закладів системи середньої професійної та вищої освіти;
 • Завідувача хімічними і виробничими лабораторіями, старшого лаборанта та лаборанта з хімічних, біологічних, фізичних досліджень, хіміка-аналітика, експертно-криміналістичних лабораторіях, санітарно-епідеміологічних станціях, заводських лабораторіях хімічних, тощо.

Нова українська школа потребує вчителя нової формації, здатного до реалізації не лише до теоретичних і методологічних основ природничих наук для формування предметних компетентностей (хімії) на рівні базової і повної загальної середньої освіти, а також бути готовим до провадження нових освітніх технологій та методик формування ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи.

Студенти спеціальностей матимуть змогу:

 • здобути нові знання, вміння і навички з природничих наук, фізики, хімії, біології та здоров'я людини;
 • оволодіти сучасними психолого-педагогічними основами навчання (пізнавальних процесів, підвищення якості знань, контекстного, розвивального, узгоджувального, адаптивного тощо), інтеграції освіти та міждисциплінарних зв’язків, традиційними та інноваційними технологіями навчання, долучитись до розв’язання актуальних проблем розвитку педагогіки та методик навчання фізики, хімії, біології та природничих наук на етапі виконання наукових досліджень;
 • сформувати: здатність до здійснення моніторингу професійної педагогічної діяльності, аналізу та узагальнення педагогічного досвіду; самоорганізації власної професійної педагогічної діяльності, рефлексії; проведення освітніх вимірювань, ефективних способів взаємодії всіх учасників освітнього процесу, враховуючи вплив з боку освітньо-наукового середовища; готовність до інновацій в професійній педагогічній діяльності

Упровадження новації з підготовки фахівців за спеціальністю «Середня освіта (Природничі науки)» розширює горизонти для підвищення кваліфікації вчителів на рівні другої вищої освіти та перспектива навчання в аспірантурі та докторантурі університету за спеціальністю 014 "Середня освіта (Фізика)".

Викладачі кафедри природничих наук та методик їхнього навчання забезпечують функціонування спеціалізованої вченої ради:

 • Д 23.053.04 із захисту докторський (кандидатських) дисертації зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»