Освіта: Дніпропетровський державний університет, хімічний факультет, спеціальність «Хімія», 1995 р.

Професійна діяльність:

1995-1999 рр. - завідувач лабораторії кафедри хімії КДПУ імені Володимира Винниченка;

1996-2002 рр. - викладач кафедри хімії та ботаніки;

2002-2006 рр. - старший викладач кафедри хімії ;

2001-2006 рр. - заступник декана природничо-географічного факультету з навчально-методичної та виховної роботи; заступник декана природничо-географічного факультету з виховної роботи ;

з 2006 р. – доцент кафедри хімії;

2006-2008 рр. – виконуючий обов’язки завідувача кафедри хімії;

з 2008-2018 рр. – завідувач кафедри хімії;

з 2018 р. – доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Учене звання: доцент

Тема дисертаційного дослідження: «Пробопідготовка для атомно-абсорційного та спектрофотометричного аналізу продуктів харчування та біооб’єктів», 2005 рік.

Транслітерація імені: Iuliia Bokhan

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9612-7780

Профілі: Scopus; Google Scholar

Напрямки наукової та професійної діяльності:

  1. Аналітична хімія малих концентрацій;
  2. Фізико-хімічні і фізичні методи аналізу;
  3. Проблеми пробопідготовки для методів спектрофотометрії, атомної абсорбції, атомної емісії з індуктивно зв’язаною плазмою;
  4. Тест-методи аналізу; експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;
  5. Використання новітніх технологій для підвищення ефективності навчання студентів хімічних спеціальностей; проблеми методики викладання хімії у вищій і середній школі.

Основні публікації:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

1. Zubenia N., Kormosh Z., Antal I., Natalia G., Bokhan Y., Vasyl Z., Ivanna D., Semenyshyn D., Kochubei V. Potentiometric sensor for determination of amprolium in pharmaceutical formulation. Analytical and Bioanalytical Electrochemistry. (2019). 11(9.) 1228-1239. ISSN: 20084226. (Scopus)

2. Baklanov A., Bokhan Y., Chmilenko F. Analysis of food products using carbonization and ultrasonic techniques. Zhurnal Analiticheskoj Khimii. (2003). 58(5). 546-551. DOI: 10.1023/A1024090417149. (Scopus).

Статті у фахових та міжнародних виданнях:

1. Ободовська С.В. Методологічні та соціально-філософські проблеми самореалізації та самомотивації/ Бохан Ю.В. // Multidisciplinary Scientific Edition «WORLD SCIENCE» July 2018, №7(35), Vol. 1, С.31-38. doi: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws

2. Плющ В.М. Стратегії мета когнітивного розвитку майбутніх вчителів природничих дисциплін/ Бохан Ю.В., Форостовська Т.О. // Multidisciplinary Scientific Edition «WORLD SCIENCE» August 2018, №8(36), Vol. 3, С.24-29. doi: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws

3. Форостовська Т.О. Педагогічні умови формування готовності до професійного самовизначення майбутніх учителів хімії/ Бохан Ю.В., Плющ В.М. // Multidisciplinary Scientific Journal «INTERNATIONAL ACADEMY JOURNAL. WEB of SCHOLAR» July 2018, №7(25), Vol. 3, С.59-63. (doi: https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos)

4. Форостовська Т.О. Дидактичні та функціональні можливості програмного пакету EXCEL під час викладання хімічних дисциплін/ Форостовська Т.О., Ю.В. Бохан // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – 2019. – Ч. 2. – С. 138-143. – (ЦДПУ ім. В. Винниченка).

5. Бохан Ю.В. Дослідницька діяльність як засіб формування хіміко-екологічної та еколого-педагогічної компетентностей у природничій освіті/, Форостовська Т.О., Смитюк Н.М. //Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2019. - Випуск 53. С. 13-18. (ВДПУ ім. М. Коцюбинського)

6. Патент  u201807870 Україна, МПК51 G 01N33/15. Спосіб визначення цикламату / Кормош А. Ж., Кормош Ж. О., Савчук Т. І., Горбатюк Н. М., Бохан Ю. В., Корольчук С. І., Кормош Н. М. ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – № 135480 ; заявл. 13.07.2018 ; опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13.

Науково-популярні та/або консультаційні (дорадчі) та/або дискусійних публікації з наукової або професійної тематики:

1. Бохан Ю. В., Інноваційні підходи до викладання курсу фізичної і колоїдної хімії під час підготовки майбутніх вчителів хімії/ Форостовська Т.О.// Problems and achievements of modern science : coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf., Cork, May 6, 2019. Cork : NGO «European Scientific Platform», 2019. V.4. Р.14-16.

2. Бохан Ю.В. Кольорометричні сканер-технології для визначення активного хлору у водопровідній воді / Бохан Ю.В., Квас В.М. / Всеукр. наук. конф. студ. та аспірантів «Хімічні Каразінські читання»(ХКЧ’16). – Харьків, 18-20 квітня. – 2016. – С. 48-49.

3. Бохан Ю. В., Дослідницька діяльність при формуванні інтегрованих хіміко-екологічної та еколого-педагогічної компетентностей майбутніх вчителів природознавчих дисциплін/ Форостовська Т.О.// Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи».- Тернопіль.- 20-21 травня квітня.- 2019. –С. 228-231.

4. Квас В.М. Проблема вибору форм і методів навчання майбутніх учителів хімії / Квас В.М., Бохан Ю.В. // Зб. наук. пр. за матер. регіональної наук.-практ. конф. «Х Меделєєвські читання». – Полтава, 22 лютого, 2017. – С. 175-176.

5. Бохан Ю.В. Скринінг сульфаніламідів у сировині для виготовлення апітерапевтичних препаратів /Терещенко О.В., Вороніна М.С. // Збірник наукових праць за матеріалами ХVІІ щорічної міжнародної науково-практичної конференції "Uzhhorod Medical Students’ Conference".- Ужгород.- 10-13 квітня.- 2019. –С. 79-80.

Тези:

1. Бохан Ю.В. Аналітичний контроль якості продуктів бджільництва – основи апітерапевтичних препаратів/ Терещенко О.В., Вороніна М.С. // Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «ХІІ МЕДЕЛЄЄВСЬКІ ЧИТАННЯ» .- Полтава.- 27-28 лютого.- 2019. –С. 3-5

2. Бохан Ю.В. Використання цифрових технологій для обробки результатів хімічного аналізу води на вміст активного хлору/ Форостовська Т.О. // Збірник матеріалів ІУ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Інформаційні технології в моделюванні».- Миколаїв.- 21-22 березня.- 2019. –С. 78-81

3. Бохан Ю.В. Скринінг активного хору у водах з використанням тест-методів аналізу, цифрової фототехніки та комп’ютерних програм обробки зображень/ Форостовська Т.О. // Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Вода в харчовій промисловості».- Одеса.- 21-22 березня.- 2019. –С. 97-100

4. Бохан Ю.В. Дидактичні та функціональні можливості програмного пакету EXCEL при викладанні навчальної дисципліни «Фізична і колоїдна хімія» / Форостовська Т.О. //Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи».- Тернопіль.- 5 квітня.- 2019. –С. 50-53.

5. Кормош Ж.О. Потенціометричні сенсори для визначення мефенамінової та фенілантранілової кислот/ Бохан Ю.В., Матвійчук О.Ю., Кормош А.Ж.,// Актуальні проблеми фундаментальних наук: матер. ІІІ Міжнар. наук. конф. – (Луцьк-Світязь, 01-05 червня 2019 р.). – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – С.164-171.

Бере участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях з хімії та проблем методики викладання природничих дисциплін:

-Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми фундаментальних наук», АПФН -2017( Луцьк.- 30 травня- 1-5 червня .- 2017 р.)

- Міжнародна науково-практична конференція «ХІІ МЕДЕЛЄЄВСЬКІ ЧИТАННЯ» .- (Полтава.- 27-28 лютого.- 2019 р.)

- ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи»., (Тернопіль.- 5 квітня.- 2019р.)

- Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Хімія, екологія та освіта» (Полтава.- 4-5 травня.- 2017 р.)

- Міжнародна науково-практична конференція «Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи».- (Тернопіль.- 20-21 травня – 2019р.)

- Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених, BIMCO- (Чернівці.- 2-5 квітня.-2019р.)

- Іnternational scientific-practical conference «Problems and achievements of modern science», (Cork, May 6, 2019)

- Всеукраїнська наукова конференції студентів та аспірантів ″Хімічні Каразінські читання – 2017″, (Харків.- 18-20 квітня.- 2017 р.)

-Всеукраїнська науково-практична конференція ″Формування здоров'язберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, супровід ″, (Умань.- 19 квітня.- 2017 р.)

Почесні звання, нагороди: грамоти міністерства освіти України, управління освіти Кіровоградської облдержадміністрації, Кіровоградського державного педагогічного університету, Харківського національного фармацевтичного університету, відмінник освіти України.

Дисципліни, які викладає: аналітична хімія, хімічна екологія, харчова хімія, хемометрика та основи метрологічного аналізу, фізико-хімічні методи дослідження, хімія аналітична, токсикологічна хімія.