Освіта: Дніпропетровський державний університет, хімічний факультет, спеціальність «Хімія», 1997 р.

Професійна діяльність:

1997-2001 рр. - завідувач лабораторії кафедри хімії КДПУ імені Володимира Винниченка;

з 2002 р. - викладач кафедри хімії;

з 2010 р. – старший викладач кафедри хімії;

з 2015 року – доцент кафедри хімії;

з 2018 року – доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.

Вчене звання: доцент.

Тема дисертаційного дослідження: «Хіміко – аналітичні властивості асоціатів азотовмісних полікатіонів з органічними реагентами та їх використання в хімічному аналізі», 2009 рік.

Напрями наукової та професійної діяльності:

  1. Дослідження хіміко- аналітичних властивостей полігексаметиленгуанідіній хлориду (ПГМГ)+Cl- з трифенілметановими барвниками.
  2. Спектрофотометричне визначення продуктів поліелектролітів з органічних барвників та застосування в хімічного аналізі.

Транслітерація імені: Oksana Tereshchenko

ORCID https://orcid.org/0000-0003-4643-5627

Основні публікації:

Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. Терещенко О.В., Наратив як формапредставлення хімічних знань / Т. О. Форостовська, О.В. Терещенко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр.–– 2014. –Вип. 39. – С. 78 - 82.– (Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського).

2.SviatenkoL., MoleculardockingofZSTK 474 derivativesaspotentialPI3Kδinhibitoryagents / L. Sviatenko, O. Terechshenko // VisnikDnipropetrovskogouniversitetu, SeriesChemistry. – 2014. – Vol. 22. – №2. – C. 21-26. – (Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара).

3. Плющ В. М., Можливості індивідуально-типового підходу в організації процесу формування екологічної культури майбутніх учителів природничих дисциплін / В. М. Плющ, О. В. Терещенко // Вісник Чернігівського нац. пед. у-ту. – 2018.- Вип. 155. – Серія : Педагогічні науки. – С. 202- 205. – ( Чернігівський нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка).

4. Громова Т. В., Особливості організації самостійної роботи майбутніх лікарів при вивченні курсу «мікробіологія, вірусологія, імунологія» / Т. В., Громова,  О. В. Терещенко, В. М. Плющ // Наукові записки. Серія Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 173. – Ч. – 2. – С. 80-83. - (ЦДПУ ім. В. Винниченка).

5. Плющ В. М., Індивідуально-типологічний підхід в організації самостійної роботи студентів / В. М Плющ, О. В. Терещенко // Науковий вісник нац. університету біоресурсів і природокористування України. Серія Педагогіка, психологія, філософія. – 2018. – Вип. 279. – С. 144-150.

6. Терещенко О.В., Ярова Л.О., Громова Т.В. Самонавчання майбутніх учителів природничих дисциплін як умова модернізації освіти/ Терещенко О.В., Ярова Л.О., Громова Т.В. // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – 2020. – Вип. 185.– С. 170-173. – (ЦДПУ ім. В. Винниченка).

Наявність виданих навчально-методичних посібників :

1. Голодаева О.А., Форостовська Т.О., Терещенко О.В. Лабораторний хімічний посуд: [навч. посібн. для студ. Природничо-географічного факультету]. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015.– 36 с.

2. Плющ В.М., Терещенко О.В. Лабораторний практикум з органічного синтезу: [навч. посібн. для студ. природничо-географічного факультету]. – Кіровоград: Імекс, 2018.- с.

3. Терещенко О.В., Плющ В.М. Основи неорганічного та органічного синтезу: [навч. посібн. для студ. природничо-географічного факультету]. – Кіровоград: Імекс, 2018.- с. 78.

Наявність науково-популярних публікацій з наукової або професійної тематики :

1. Терещенко О.В. Оцінка кількісного визначення вітаміну С за допомогою різних методів окисно-відновного титрування /Терещенко О.В., Форостовська Т.О.// Обласна міжвузівська науково-практична конференція "Хімія ХХІ століття: актуальні питання освіти, науки та виробництва": зб. наук. праць, 20 квітня 2016 / Кіров. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка, Кіров. обл. ін-т післядиплом. освіти ім. В. Сухомлинського [та ін.]. – Кіровоград. – 2016. – С. 38 - 42.

2. Терещенко О.В. Кейс-метод у підготовці майбутніх вчителів хімії /Форостовська Т.О., Терещенко О.В.// Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі»(ХХІІІ Каришинські читання):зб. матер., 19-20 травня 2016 /Нац. акаде. педаг.наукю, Полтав. Нац. Пед.ун-т ім. В.Г. Короленка[та ін.]. – 2016.-С. 449-451.

3. Терещенко О.В. Формування валеологічних знань на уроках хімії Форостовська Т.О., Терещенко О.В// Обласна міжвузівська науково-практична конференція "Хімія ХХІ століття: актуальні питання освіти, науки та виробництва": зб. наук. праць, 20 квітня 2016 / Кіров. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка, Кіров. обл. ін-т післядиплом. освіти ім. В. Сухомлинського [та ін.]. – Кіровоград. – 2016. – С. 44 - 49.

4. Терещенко О.В. Веб-квести як спосіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії/ Форостовська Т.О.,Ю Бохан Ю.В., Терещенко О.В.// Міжнародна науково-практична конференція "Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку": зб. наукових праць, 24-25 вересня 2015/ Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, Інститут вищої освіти НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка [та ін.]. – Вінниця. –2015. – С.45-47.

5. Терещенко О.В.Способи реалізації практичної направленості навчання на кафедрі хімії Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка/ Форостовська Т.О., Терещенко О. В.// Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції «Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія та практика» .- Вінниця.- 21-22 лютого.- 2017. –С. 14-17.

6. Терещенко О.В. Проблемні аспекти при виборі і використанні методики дослідження люмінесцентних спеціальних хімічних речовин/Терещенко О.В., Бережний О.О.// Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції» Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи».- Кропивницький.- 21 березня.- 2019.

Участь у всеукраїнських і міжнародних конференціяхі семінарах, серед яких:

- ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет- конференція «Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика» (Вінниця, 16 -17 березня 2016);

- Всеукраїнська науково практична конференція «Інноваційні агротехнології» (Умань, 28 березня 2018);

- Всеукраїнська науково практична інтернет конференція: Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи ( Кропивницький, 22 березня 2018);

- Міжнародна науково-практична конференція «Науковий потенціал молоді- прогрес медицини майбутнього» (Ужгород, 18-21 квітня 2018);

-VII Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті» ( Кропивницький, 15 листопада 2018);

- Міжнародна науково-практична конференція «ХІІ Менделєєвські читання» (Полтава, 27-28 лютого 2019).

Дисципліни, які викладає: фізична і колоїдна хімія, будова речовини, загальна та неорганічна хімія, загальна хімія, основи хімічної технології, органічний та неорганічний синтез, основи наукових досліджень.

Досягнення, наукова та  громадська діяльність:

Член методичної ради університету, керівник наукового студентського гуртка «Аналітичний контроль об'єктів навколишнього середовища».

Почесні звання, нагороди:

Подяка ректорату Кіровоградського державного педагогічного університету ім.В.Винниченка, грамота ректорату з нагоди 20-річчя природничо-географічного факультету.