Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність «Педагогіка. Хімія та біологія», кваліфікація «Вчитель хімії, біології, основ екології та безпеки життєдіяльності», 2002 рік.

Посада: доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Учене звання: доцент

Напрями наукової та професійної діяльності: професійне самовдосконалення майбутніх учителів природничих дисциплін, професійна спрямованість навчання фахових дисциплін майбутніх учителів природничих дисциплін

Тема докторської дисертації: «Теоретичні і методичні основи професійного самовдосконалення майбутніх учителів природничих дисциплін» зі спеціальності: 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти», 2020 рік

Тема кандидатської дисертації: «Професійна спрямованість навчання фахових дисциплін майбутніх учителів предметів природничого циклу», 2010 рік.

Транслітерація імені: Valentyna Pliushch

ORCID iD: orcid.org/0000-0002-8099-1566

Профілі Google Scholar;  Вікі-ЦДПУ

Професійна діяльність:

 • з 2002 року – старший лаборант, завідувач лабораторії кафедри хімії та ботаніки  КДПУ імені Володимира Винниченка;
 • 2002–2018 року вчитель хімії КЗ «Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
 • 2005–2008 роки – навчання в аспірантурі за спеціальністю 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти»;
 • 2008–2011 роки – завідувач лабораторії кафедри хімії;
 • 2011–2016 роки – старший викладач кафедри хімії;
 • 2013–2015 роки – заступник декана природничо-географічного факультету КДПУ імені Володимира Винниченка
 • 2016–2018 роки – доцент кафедри хімії;
 • з 2018 року – вчитель хімії КЗ «Навчально-виховне обєднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей Міської ради міста Кропивницького Кіровоградської області»
 • з 2018 року – доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Досягнення, наукова та громадська діяльність:

 • з 2014 року – член журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
 • 2013–2014 роки – голова профбюро природничо-географічного факультету
 • 2014–2015 роки – заступник голови журі конкурсу «Вчитель року 2015. Номінація «Хімія» (регіональний рівень)

Відзнаки: у 2011 році нагороджена грамотою Управління освіти Кіровоградської міської ради, у 2015 році – грамотою Кіровоградської обласної державної адміністрації тощо.

Дисципліни, які викладає: методика навчання хімії, методика та сучасні технології навчання хімії, техніка хімічного експерименту, методика хімічного експерименту, методи синтезу та аналізу біологічно активних речовин, біологічна хімія, сучасні методи досліджень речовин

Публікації: автор понад 90 публікацій, з них 8 посібників, понад 40 статей у наукових фахових виданнях України, 6 – у періодичних виданнях іноземних держав або виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз, а також статті в збірниках наукових праць, тези доповідей науково-практичних міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференціях

Основні публікації:

Монографія:

1. Плющ В.М. Професійне самовдосконалення майбутніх учителів природничих дисциплін : теоретичні і методичні основи : Монографія / В.М. Плющ; Міністерство освіти і науки України ; Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький : ТОВ "Поліграф-сервіс" Александрова М.В., 2019. – 416 с.

Посібники:

Наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection, рекомендованих МОН:

1. Braslavska O. V., Rozhi I. H., Honcharuk V. V., Pliushch V., Shumilova I. F., Silchenko Y.Developing Competency in Local History in Future Teachers Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională 2020, Vol. 12, Issue 4, P. 240–267. DOI: 10.18662/rrem/12.4/344 Access: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2726

2. Плющ В.М. Психолого-педагогічна діагностика здатності до професійного самовдосконалення майбутніх учителі / В.М. Плющ, К.І. Степанюк, В.А. Білан // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південноукраїнського нац. Пед. Ун-ту імені К.Д. Ушинського. – 2017. – №10/CLXIII. – С. 177-182. Режимдоступу: http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/articles/2017-10-doc/2017-10-st24 (Web of Science).

Статті у наукових фахових виданнях України:

1. Плющ В.М. Самостійна робота як одна із форм самоосвіти студентів Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. 2020. № 1 (95). 266–276. (СумДПУ імені А. С. Макаренка)

2. Плющ В.М. Модель формування готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до професійного самовдосконалення Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2020. Вип. 185. Ч.2. С. 120–123. (ЦДПУ ім. В. Винниченка).

3. Плющ В.М. Чинники професійного самовдосконалення майбутніх учителів природничих дисциплін. Міжнародний науковий журнал «ОСВІТА І НАУКА». Мукачево-Ченстохова:РВВМДУ; Гуманістично-природничий університет ім.. Яна Длугоша в місті Ченстохові, 2019.Вип2(27), Ч.2.с.69-75.

4. Pliushch V. Developing metacognitive strategies of future teachers in the french system of higher education / V. Pliushch // Comparative Professional Pedagogy (2018), Volume 8. Issue 4: Scientific Journal (Chief. Ed. N.M. Biduk). Kyiv – Khmelnytskyi: KhNU. – 118 p. (p. 14-19).

5. Pliushch V. Concepts of teacher education development in Europe / V. Pliushch // Comparative Professional Pedagogy (2018), Volume 8. Issue 3: Scientific Journal (Chief. Ed. N.M. Biduk). Kyiv – Khmelnytskyi: KhNU. – 111 p. (p. 44-48).

6. Плющ В. М. Аналіз підходів до визначення якості вищої освіти в педагогічній теорії та практиці / В.М. Плющ // Наукові записки : (збірник наукових праць). М-во освіти і науки України, Нац. Пед. Ун-т імені М.П. Драгоманова. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Випуск СХХХХІ (141). – (Серія педагогічні науки). – с. 161 – 167.

7. Плющ В. М. Гуманністична складова біотехнологічної та хімікотехнологічної практик студентів природничих спеціальностей / В.М. Плющ // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. К.: Міленіум. 2018. Вип. 291. с. 251 – 255.

8. Плющ В. М. Можливості індивідуально-типологічного підходу в організації процесу формування екологічної культури майбутніх учителів природничих дисциплін / В.М. Плющ, Терещенко О.В. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 155. Чернігів, 2018. – С. 202 – 205.

9. Плющ В. М. Формування екологічної культури майбутніх вчителів природничих дисциплін засобами Stem-освіти в курсі «Хімічна екологія» / В.М. Плющ, Ю.В. Бохан // Наукові записки. – Випуск 173. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 314c. С. 153-157.

10. Плющ В. М. Становлення дистанційного навчання в Україні/ В.М. Плющ, Ю. А. Равлів // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра довженка. Наукове видання. Серія «Педагогічні науки». Вип. 2 (37), Частина 2, Глухів: ГНПУ, 2018. – С. 24 – 30.

11. Плющ В.М. Формування екологічної культури майбутніх вчителів природничих дисциплін на засадах фасилітації. / В.М. Плющ // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія». – К.: Міленіум, 2018. – Вип. 279. – С. 254–258.

12. Плющ В. М. Індивідуально-типологічний підхід в організації самостійної роботи студентів / В.М. Плющ, О.В. Терещенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія». – К.: Міленіум, 2018. – Вип. 279. – С. 144–150.

13. Плющ В. М. Метакогнітивний підхід до організації самостійної роботи студентів / В.М. Плющ // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Педагогічні науки». Вип. 2 (372). – Луцьк: Міленіум, 2018. – С. 131 – 135.

Статті (у виданнях, які не включені до переліку фахових видань України)

1. Плющ В.М., Ляшок К.А. Методи визначення каротиноідів у рослинній сировині: теоретичний аспект Студентський науковий вісник. 2020. Вип. 23. Ч. 1. 400–403. (ЦДПУ ім. В. Винниченка).

Публікації у міжнародних виданнях

 1. Плющ В. М. Самостійна робота студентів як фактор підвищення якості освіти / В. М. Плющ // Балканско научно обозрение. № 1, «Научен хронограф» ЕООД, 2018. – С. 69 – 71.

 2. Плющ В. М. Стратегії метакогнітівного розвитку майбутніх учителів природничих дисциплін / В. М.Плющ, Ю.В.Бохан, Т.О. Форостовська / World Science № 8(36) vol.3, August 2018 – RS Global sp. z o.o., Scientific educational center Warsaw, Poland. doi: ttps://doi.org/10.31435/rsglobal_ws

 3. Форостовська Т.О. Педагогічні умови формування готовності до професійного самовизначення майбутніх учителів хімії/ Т.О. Форостовська, Ю.В.Бохан, В. М.Плющ // International academy journal. Web of Scholar. 7(25), July 2018 vol. 3 doi: https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos

 4. Ravliv Y.A., Investigation of the amino acid composition of tablets on the basis of cryolophilized xenoderm of pigs / Y.A. Ravliv, O.O. Pokotylo, T.A. Groshovyi, V.M. Pliushch // Madridge Journal of Novel Drug Research, Volume 2. Issue 1, 2018. – Р. 57 – 60.

Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики:

 1. Плющ В.М. Принципи організації освітнього середовища майбутніх учителів природничих дисциплін в умовах змішаного навчання Проблеми підготовки вчителів природничих наук на засадах інтеграції: матер. всеукр. наук.-метод. семінар, 13 лист. 2020 р.: матеріали семінару. Умань, 2020. C. 67–71.

 2. Плющ В.М. Організація самостійної роботи майбутніх учителів при вивченні курсу «Методика навчання хімії» / В.М. Плющ // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: ТНПУ, 2019. – С. 110 – 112.

 3. Плющ В.М. Змішане навчання як модель використання інформаційно-освітніх ресурсів/ В.М. Плющ // Матеріали ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет–конференція: «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи» ( 21 березня 2019 р.). – Кропивницький, 2019.

 4. Плющ В.М. Концептуальні основи становлення педагогічної освіти у Великобританії / В.М. Плющ // Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції, м. Кропивницький, 01-15 листопада 2018 / За аг. Ред. М.І. Садового. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2018. – с. 5 – 6.

 5. Плющ В. М. Інформаційно-дидактичний простір як умова професійного самовдосконалення особистості / В. М. Плющ, Т. В. Громова // «Становлення і розвиток педагогіки» (м. Харків, 16-17 лютого 2018 р.). — Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2018. – С.115 – 117.

 6. Плющ В. М. Критерії готовності майбутніх учителів до самовдосконалення/ В.М. Плющ // Актуальні проблеми педагогічної освіти: Європейський і Національний вимір: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. –Луцьк: ФОП Покора І.О., 2018. С. 86 – 89.

 7. Квас В.М. Проблема вибору форм і методів навчання майбутніх учителів хімії / Квас В.М., Бохан Ю.В. // Зб. наук. пр. за матер. регіональної наук.-практ. конф. «Х Меделєєвські читання». – Полтава, 22 лютого, 2017. – С. 175-176.

Конференції:

Міжнародна науково-практичної конференція «,Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи», 20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: ТНПУ, 2019.

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція: «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи». – Кропивницький, 2019.

Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції, м. Кропивницький, 01-15 листопада 2018 / За аг. Ред. М.І. Садового. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2018.

II Міжнародна науково-практична конференція (м. Харків, 16–17 лютого 2018 року). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018.