Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність «Педагогіка. Хімія та біологія», кваліфікація «Вчитель хімії, біології, основ екології та безпеки життєдіяльності», 2002 рік.

Посада: доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Учене звання: доцент

Напрями наукової та професійної діяльності: професійне самовдосконалення майбутніх учителів природничих дисциплін, професійна спрямованість навчання фахових дисциплін майбутніх учителів природничих дисциплін

Тема докторської дисертації: «Теоретичні і методичні основи професійного самовдосконалення майбутніх учителів природничих дисциплін» зі спеціальності: 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти», 2020 рік

Тема кандидатської дисертації: «Професійна спрямованість навчання фахових дисциплін майбутніх учителів предметів природничого циклу», 2010 рік.

Транслітерація імені: Valentyna Pliushch

ORCID iD: orcid.org/0000-0002-8099-1566

Профілі Google Scholar;  Вікі-ЦДПУ

Професійна діяльність:

 • з 2002 року – старший лаборант, завідувач лабораторії кафедри хімії та ботаніки  КДПУ імені Володимира Винниченка;
 • 2002–2018 року вчитель хімії КЗ «Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
 • 2005–2008 роки – навчання в аспірантурі за спеціальністю 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти»;
 • 2008–2011 роки – завідувач лабораторії кафедри хімії;
 • 2011–2016 роки – старший викладач кафедри хімії;
 • 2013–2015 роки – заступник декана природничо-географічного факультету КДПУ імені Володимира Винниченка
 • 2016–2018 роки – доцент кафедри хімії;
 • з 2018 року – вчитель хімії КЗ «Навчально-виховне обєднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей Міської ради міста Кропивницького Кіровоградської області»
 • з 2018 року – доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Досягнення, наукова та громадська діяльність:

 • з 2014 року – член журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
 • 2013–2014 роки – голова профбюро природничо-географічного факультету
 • 2014–2015 роки – заступник голови журі конкурсу «Вчитель року 2015. Номінація «Хімія» (регіональний рівень)

Відзнаки: у 2011 році нагороджена грамотою Управління освіти Кіровоградської міської ради, у 2015 році – грамотою Кіровоградської обласної державної адміністрації тощо.

Дисципліни, які викладає: методика навчання хімії, методика та сучасні технології навчання хімії, техніка хімічного експерименту, методика хімічного експерименту, методи синтезу та аналізу біологічно активних речовин, біологічна хімія, сучасні методи досліджень речовин

Публікації: автор понад 90 публікацій, з них 8 посібників, понад 40 статей у наукових фахових виданнях України, 6 – у періодичних виданнях іноземних держав або виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз, а також статті в збірниках наукових праць, тези доповідей науково-практичних міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференціях

Основні публікації:

Монографія:

1. Плющ В.М. Професійне самовдосконалення майбутніх учителів природничих дисциплін : теоретичні і методичні основи : Монографія / В.М. Плющ; Міністерство освіти і науки України ; Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький : ТОВ "Поліграф-сервіс" Александрова М.В., 2019. – 416 с.

Посібники:

Наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection, рекомендованих МОН:

1. Плющ В.М. Психолого-педагогічна діагностика здатності до професійного самовдосконалення майбутніх учителі / В.М. Плющ, К.І. Степанюк, В.А. Білан // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південноукраїнського нац. Пед. Ун-ту імені К.Д. Ушинського. – 2017. – №10/CLXIII. – С. 177-182. Режимдоступу: http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/articles/2017-10-doc/2017-10-st24 (Web of Science).

Статті у наукових фахових виданнях України:

1. Pliushch V. Developing metacognitive strategies of future teachers in the french system of higher education / V. Pliushch // Comparative Professional Pedagogy (2018), Volume 8. Issue 4: Scientific Journal (Chief. Ed. N.M. Biduk). Kyiv – Khmelnytskyi: KhNU. – 118 p. (p. 14-19).

2. Pliushch V. Concepts of teacher education development in Europe / V. Pliushch // Comparative Professional Pedagogy (2018), Volume 8. Issue 3: Scientific Journal (Chief. Ed. N.M. Biduk). Kyiv – Khmelnytskyi: KhNU. – 111 p. (p. 44-48).

3. Плющ В. М. Аналіз підходів до визначення якості вищої освіти в педагогічній теорії та практиці / В.М. Плющ // Наукові записки : (збірник наукових праць). М-во освіти і науки України, Нац. Пед. Ун-т імені М.П. Драгоманова. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Випуск СХХХХІ (141). – (Серія педагогічні науки). – с. 161 – 167.

4. Плющ В. М. Гуманністична складова біотехнологічної та хімікотехнологічної практик студентів природничих спеціальностей / В.М. Плющ // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. К.: Міленіум. 2018. Вип. 291. с. 251 – 255.

5. Плющ В. М. Можливості індивідуально-типологічного підходу в організації процесу формування екологічної культури майбутніх учителів природничих дисциплін / В.М. Плющ, Терещенко О.В. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 155. Чернігів, 2018. – С. 202 – 205.

6. Плющ В. М. Формування екологічної культури майбутніх вчителів природничих дисциплін засобами Stem-освіти в курсі «Хімічна екологія» / В.М. Плющ, Ю.В. Бохан // Наукові записки. – Випуск 173. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 314c. С. 153-157.

7. Плющ В. М. Становлення дистанційного навчання в Україні/ В.М. Плющ, Ю. А. Равлів // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра довженка. Наукове видання. Серія «Педагогічні науки». Вип. 2 (37), Частина 2, Глухів: ГНПУ, 2018. – С. 24 – 30.

8. Плющ В.М. Формування екологічної культури майбутніх вчителів природничих дисциплін на засадах фасилітації. / В.М. Плющ // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія». – К.: Міленіум, 2018. – Вип. 279. – С. 254–258.

9. Плющ В. М. Індивідуально-типологічний підхід в організації самостійної роботи студентів / В.М. Плющ, О.В. Терещенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія». – К.: Міленіум, 2018. – Вип. 279. – С. 144–150.

10. Плющ В. М. Метакогнітивний підхід до організації самостійної роботи студентів / В.М. Плющ // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Педагогічні науки». Вип. 2 (372). – Луцьк: Міленіум, 2018. – С. 131 – 135.

11. Плющ В.М. Чинники професійного самовдосконалення майбутніх учителів природничих дисциплін. Міжнародний науковий журнал «ОСВІТА І НАУКА». Мукачево-Ченстохова:РВВМДУ; Гуманістично-природничий університет ім.. Яна Длугоша в місті Ченстохові, 2019.Вип2(27), Ч.2.с.69-75.

12. Плющ В.М. Модель формування готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до професійного самовдосконалення. /Плющ В.М.// Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – 2020. – Вип. 185.– С. 120-123. – (ЦДПУ ім. В. Винниченка).

Публікації у міжнародних виданнях

 1. Плющ В. М. Самостійна робота студентів як фактор підвищення якості освіти / В. М. Плющ // Балканско научно обозрение. № 1, «Научен хронограф» ЕООД, 2018. – С. 69 – 71.

 2. Плющ В. М. Стратегії метакогнітівного розвитку майбутніх учителів природничих дисциплін / В. М.Плющ, Ю.В.Бохан, Т.О. Форостовська / World Science № 8(36) vol.3, August 2018 – RS Global sp. z o.o., Scientific educational center Warsaw, Poland. doi: ttps://doi.org/10.31435/rsglobal_ws

 3. Форостовська Т.О. Педагогічні умови формування готовності до професійного самовизначення майбутніх учителів хімії/ Т.О. Форостовська, Ю.В.Бохан, В. М.Плющ // International academy journal. Web of Scholar. 7(25), July 2018 vol. 3 doi: https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos

 4. Ravliv Y.A., Investigation of the amino acid composition of tablets on the basis of cryolophilized xenoderm of pigs / Y.A. Ravliv, O.O. Pokotylo, T.A. Groshovyi, V.M. Pliushch // Madridge Journal of Novel Drug Research, Volume 2. Issue 1, 2018. – Р. 57 – 60.

Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики:

 1. Плющ В.М. Організація самостійної роботи майбутніх учителів при вивченні курсу «Методика навчання хімії» / В.М. Плющ // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: ТНПУ, 2019. – С. 110 – 112.

 2. Плющ В.М. Змішане навчання як модель використання інформаційно-освітніх ресурсів/ В.М. Плющ // Матеріали ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет–конференція: «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи» ( 21 березня 2019 р.). – Кропивницький, 2019.

 3. Плющ В.М. Концептуальні основи становлення педагогічної освіти у Великобританії / В.М. Плющ // Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції, м. Кропивницький, 01-15 листопада 2018 / За аг. Ред. М.І. Садового. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2018. – с. 5 – 6.

 4. Плющ В. М. Інформаційно-дидактичний простір як умова професійного самовдосконалення особистості / В. М. Плющ, Т. В. Громова // «Становлення і розвиток педагогіки» (м. Харків, 16-17 лютого 2018 р.). — Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2018. – С.115 – 117.

 5. Плющ В. М. Критерії готовності майбутніх учителів до самовдосконалення/ В.М. Плющ // Актуальні проблеми педагогічної освіти: Європейський і Національний вимір: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. –Луцьк: ФОП Покора І.О., 2018. С. 86 – 89.

 6. Квас В.М. Проблема вибору форм і методів навчання майбутніх учителів хімії / Квас В.М., Бохан Ю.В. // Зб. наук. пр. за матер. регіональної наук.-практ. конф. «Х Меделєєвські читання». – Полтава, 22 лютого, 2017. – С. 175-176.

Конференції:

Міжнародна науково-практичної конференція «,Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи», 20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: ТНПУ, 2019.

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція: «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи». – Кропивницький, 2019.

Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції, м. Кропивницький, 01-15 листопада 2018 / За аг. Ред. М.І. Садового. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2018.

II Міжнародна науково-практична конференція (м. Харків, 16–17 лютого 2018 року). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018.