Освіта: Одеський державний університет імені І.І. Мечнікова, хімічний факультет, спеціальність «Хімія», 1990р.

Професійна діяльність:

1990-1992 рр. - вчитель хімії у Кіровоградській СШ №12;

1992-1993 рр. - вчитель хімії у Кіровоградській СШ №35;

1994-1997 рр. - завідувач лабораторії кафедри хімії та ботаніки КДПУ імені Володимира Винниченка;

з 1997 р. - викладач кафедри хімії;

з 2018 р. - викладач кафедри природничих наук та методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Тема дисертаційного дослідження: «Методика викладання хімії в класах гуманітарного профілю»

Напрямки наукової та професійної діяльності:

Дослідження методичних аспектів викладання хімії в класах гуманітарного профілю.

Транслітерація імені: Tetiana Forostovska

ORCID https://orcid.org/0000-0001-9353-4017

Основні публікації:

Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. Форостовська Т.О. Застосування інноваційних методів навчання як умова формування готовності до професійного самовизначення майбутніх вчителів хімії / Т.О. Форостовська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2018. – Вип. 51. С.420-424. (ВДПУ ім. М. Коцюбинського)

2. Форостовська Т.О. Запровадження комплексного підходу до хімічного практикуму під час підготовки майбутніх учителів природознавчих дисциплін / Ю.В. Бохан, Т.О. Форостовська, Ж.О. Кормош // Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 22. – С. 34-39. – (ПНПУ ім. В.Г. Короленка).

3. Форостовська Т.О. Особливості викладання курсу «Загальна та неорганічна хімія» в професійній підготовці майбутніх вчителів природничих дисциплін / Ю.В. Бохан, Т.О. Форостовська // Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. – 2019. – Вип. 5. С. 325-332. – (ЛА НАУ).

4. Форостовська Т.О. Дидактичні та функціональні можливості програмного пакету EXCEL під час викладання хімічних дисциплін/ Форостовська Т.О., Ю.В. Бохан // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – 2019. – Ч. 2. – С. 138-143. – (ЦДПУ ім. В. Винниченка).

5. Форостовська Т.О. Дослідницька діяльність як засіб формування хіміко-екологічної та еколого-педагогічної компетентностей у природничій освіті/ Бохан Ю.В., Форостовська Т.О., Смитюк Н.М. //Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2019. - Випуск 53. С. 13-18. (ВДПУ ім. М. Коцюбинського).

6. Форостовська Т.О. Педагогічна інтеграція як важлива умова ефективності реалізації професійного самовизначення майбутніх учителів хімії /Форостовська Т.О.// Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – 2020. – Вип. 185.– С. 179–183. – (ЦДПУ ім. В. Винниченка).

Наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання загальною:

1. Терещенко О.В, Форостовська Т.О Навчально-методичний посібник з курсу «Хімія». - Кіровоград: КП „Поліграфія”, 2016, с.-60.

2. Форостовська Т.О., Терещенко О.В. Практикум з фізичної та колоїдної хімії. - Кіровоград: КП „Поліграфія”, 2016, с.-54.

3. Лопатенко Л.М., Форостовська Т.О., Козак О.О., Бохан Ю.В., Громова Т.В. Практикум з хімічної екології. Вид.2-ге. – Кіровоград: КП „Поліграфія”, 2016, с.-42.

4. Форостовська Т.О.Педагогічна практика: Навчально-методичний посібник з педагогічної практики для студентів вищих педагогічних навчальних закладів хімічних спеціальностей . - Кіровоград: КП „Поліграфія”, 2018, с. – 100 с.

Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики :

1. Форостовська Т.О. Гуманітаризація освіти як педагогічна умова готовності майбутніх учителів хімії до реалізації професійного самовизначення // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія та практика: [зб. наук. пр. за матер. ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. .; Вінниця, 4 квітня 2018 р.] – Вінниця, 2018. – С. 64-67.

2. Форостовська Т. О., Бохан Ю. В., Плющ В. М. (2018) Pedahohichni Umovy Formuvannya Hotovnosti do Profesiynoho Samovyznachennya Maybutnikh Uchyteliv Khimiyi. International Academy Journal. Web of Scholar. 7(25), Vol. 3. doi: 10.31435/rsglobal_wos/12072018/5996. Р.59-63.

3. Плющ В. М., Бохан Ю. В., Форостовська Т. О. (2018) Stratehii Metakohnitivnoho Rozvytku Maibutnikh Uchyteliv Pryrodnychykh Dystsyplin. World Science. 8(36), Vol.3. doi: 10.31435/rsglobal_ws/30082018/6074. Р.24-28.

4. Бохан Ю. В., Форостовська Т. О. Інноваційні підходи до викладання курсу фізичної і колоїдної хімії під час підготовки майбутніх вчителів хімії// Problems and achievements of modern science : coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf., Cork, May 6, 2019. Cork : NGO «European Scientific Platform», 2019. V.4. Р.14-16.

5. Бохан Ю. В., Форостовська Т. О. Дослідницька діяльність при формуванні інтегрованих хіміко-екологічної та еколого-педагогічної компетентностей майбутніх вчителів природознавчих дисциплін// Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи».- Тернопіль.- 20-21 травня квітня.- 2019. –С. 228-231.

Досягнення, наукова та громадська діяльність:

Вчитель - методист, керівник наукового студентського гуртка «Сучасні технології навчання хімії»

Дисципліни, які викладає:  загальна та неорганічна хімія, високомолекулярні сполуки, сучасні методи дослідження речовин, методика розв'язування розрахункових задач з хімії.

Почесні звання, нагороди:

Грамота Кіровоградської обласної державної адміністрації та обл. ради, почесна грамота Управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації, почесна грамота за 1 місце у конкурсі на краще навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни в КДПУ ім. В.Винниченка в номінації «Природничо-математичні дисципліни» почесна  грамота ректорату Кіровоградського державного педагогічного університету ім.В.Винниченка, з нагоди 20-річчя природничо-географічного факультету.