Освіта: Кіровоградський державний імені Володимира Винниченка, фізико-математичний факультет, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика», 2003 рік; Українська інженерно-педагогічна академія, факультет комп’ютерних і інтегрованих технологій в виробництві та освіті, спеціальність «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)», 2018 рік

Посада: доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Учене звання: доцент

Напрями наукової та професійної діяльності: Теоретико-методичні основи навчання фізики і технологій у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах (номер держ. реєстр. 0116U005381, з 2016); Дидактичні засади формування ресурсно-орієнтованого середовища (номер держ. реєстр. № 0116U005379, 2016–2018); Хмаро орієнтована віртуалізація навчального експерименту з фізики в профільній школі (номер держ. реєстр. 0116U005382, 2016–2018)

Тема докторської дисертації: «Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій у навчанні фізики і технічних дисциплін» зі спеціальностей: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти», 2020 рік

Тема кандидатської дисертації: «Взаємозв’язки принципів науковості та наочності в умовах кредитно-модульної системи навчання квантової фізики студентів вищих навчальних закладів» зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 2009 рік

Наукова школа: Хомутенко Максим Володимирович, тема дисертації «Методика навчання атомної і ядерної фізики старшокласників у хмаро орієнтованому навчальному середовищі» зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 2018 рік

Транслітерація імені: Olena Tryfonova

ORCID iD: orcid.org/0000-0002-6146-9844

Профілі Google Scholar; Вікі-ЦДПУ

Професійна діяльність:

 • 2003–2006 роки – старший лаборант кафедри фізики та методики її викладання КДПУ імені Володимира Винниченка
 • 2006–2009 роки – навчання в аспірантурі зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)» КДПУ імені Володимира Винниченка
 • 2006–2009 роки – асистент кафедри фізики та методики її викладання КДПУ імені Володимира Винниченка, за сумісництвом
 • 2009–2013 роки – старший викладач кафедри фізики та методики її викладання КДПУ імені Володимира Винниченка
 • 2013–2018 роки – доцент кафедри фізики та методики її викладання КДПУ імені Володимира Винниченка
 • з 2018 року – навчання в докторантурі зі спеціальності 014 «Середня освіта (фізика)» КДПУ імені Володимира Винниченка
 • з 2018 року – доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Досягнення, наукова та громадська діяльність:

 • з 2006 року – член журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики
 • з 2007 року – член Всеукраїнської громадської організації «Громадська Рада освітян і науковців України»
 • з 2012 року – заступник керівника Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України в ЦДПУ імені Володимира Винниченка
 • з 2016 року – Голова Ради молодих вчених ЦДПУ імені Володимира Винниченка
 • з 2016 року – вчений секретар спеціалізованої вчнної ради Д 23.053.04 із захисту докторський (кандидатських) дисертації зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»
 • з 2017 року – член Вченої ради ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Відзнаки: Лауреат двох Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2009 та 2017 роки, двічі стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2011–2013; 2014–2016 роки), нагороджена грамотами, дипломами, подяками управління освіти Кіровоградської облдержадміністрації та ЦДПУ імені Володимира Винниченка.

Дисципліни, які викладає: загальна фізика, методика навчання фізики, концепції природничо-наукової картини світу


Публікації: автор понад 342 науково-методичних публікацій, зокрема після захисту кандидатської дисертації 305. Серед них: 83 статті опубліковано у наукових фахових виданнях України; 22 публікацій у міжнародних виданнях або виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз даних (1 Web of Science (ESCI); 3 посібники рекомендовані МОНУ або вченою радою університету; 2 авторські свідоцтва; 21 посібників; 141 матеріали науково-практичних конференцій та тез доповідей; 7 статей у наукових періодичних виданнях; 26 методичні рекомендації та інша навчально-методична література

Основні публікації:

Посібники:

 1. СадовийМ.І., Трифонова О.М. Окремі питання сучасної та традиційної фізики: [навч. посібн. для студ. пед. навч. закл. осв.]. – Кіровоград: Вид-во ПП «Каліч О.Г.», 2007. – 138 с.
 2. Сергієнко В.П., Садовий М.І., Трифонова О.М. Фізика: [підруч. для підготов. відділень вищих навч. закл.] – [2-ге вид.] – Кіровоград: ПП «Ексклюзив Систем», 2008. – 698 с. – (Гриф МОНУ)
 3. Садовий М.І., Трифонова О.М. Місія І.Є. Тамма: [навч.-метод. посібн.] – Кіровоград: Сабоніт, 2011. – 134 с.
 4. Вовкотруб В.П., Садовий М.І., Подопригора Н.В., Трифонова О.М. Вибрані задачі з фізики та варіанти їх розв’язків: навч. посібн. [для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл. та учнів заг.осв. шк.] – Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2011. – 175 с.
 5. Садовий М.І., Сергієнко В.П., Трифонова О.М., Сліпухіна І.А., Войтович І.С. Методика і техніка експерименту з оптики: [посібн. для студ. фіз. спец. вищ. пед. навч. закл. та вчителів фізики]. – Луцьк: Волиньполіграф, 2011. – 292 с. – (Гриф МОНУ)
 6. Садовой Н.И., Трифонова Е.М., Лазаренко Д.С. Миссия И.Е.Тамма: [учебно-метод. пособие]. – [2-е изд., перераб. и доп.] – Кировоград: Сабонит, 2012. – 140 с.
 7. Подопригора Н.В., Трифонова О.М., Садовий М.І. Математичні методи фізики: навч. посібник [для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.]  – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. – 300 с. – (Гриф МОНмолодьспорту № 1/11-3130 від 06.03.12)
 8. Садовий М.І., Вовкотруб В.П., Трифонова О.М. Вибрані питання загальної методики навчання фізики: [навч. посібн. для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.] – Кіровоград: ПП «ЦОП «Авангард», 2013. – 252 с.
 9. Садовий М.І., Трифонова О.М. Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття: [навч. посібн. для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.] – Кіровоград: ПП «ЦОП «Авангард», 2013. – [2-ге вид. переробл. та доп.] – 436 с.
 10. Подопригора Н.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Фізика твердого тіла: [навч. пос. для студ. фіз. спец. пед. ун-тів] – [2-ге вид.] – Кіровоград: ПП «ЦОП «Авангард», 2014. – 413 с. – (Вчена рада КДПУ, протокол № 1 від 29.08.2014)
 11. Садовий М.І., Трифонова О.М. Нетрадиційна енергетика та навколишнє середовище. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 52 с.
 12. Садовий М.І., Трифонова О.М. Сучасна фізична картина світу: [навч. посібн. для студ. пед. вищ. навч. закл.]. – Кіровоград: ПП «ЦОП «Авангард», 2016. – 180 с.
 13. Величко С.П., Садовий М.І., Трифонова О.М. Засоби діагностики зі шкільного курсу фізики: [навч. посібн. для студ. фіз.-мат. факул. вищ. пед. навч. закл.]. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Ч. 1. – 136 с. – Ч. 2. – 28 с.
 14. Садовий М.І., Трифонова О.М. Ядерна парасолька як засіб збереження миру: [посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, вчителів] / за ред. М.І. Садового. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – 56 с.
 15. Садовий М.І., Трифонова О.М. Історія автомобіля: [посібник]. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – 88 с.
 16. Садовий М.І., Трифонова О.М. Теорія самоорганізації та синергетики у навчанні студентів педагогічних ВНЗ: [посібник]. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – 184 с.
 17. Суховірська Л.П., Садовий М.І., Трифонова О.М. Синергетика: теоретичний аспект: [навчальний посібник]. – Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2017. – 102 с.
 18. Садовий М.І., Ріжняк Р.Я., Трифонова О.М. Єлисаветградський період життя Ігоря Євгеновича Тамма: посібник / за наук. ред. М.І. Садового; літ. ред. Л.Г. Кіндей. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 104 с.

Методичні рекомендації:

 1. Трифонова О.М. Загальна фізика. Квантова фізика: [навч.-метод. комплекс вивчення фізики за кредитно-модульною системою] / За ред. М.І. Садового. – Кіровоград: ЦОП «Авангард», 2007. – 120 с.
 2. Садовий М.І., Трифонова О.М. Методичні матеріали для вивчення окремих тем курсу загальної фізики: [метод. реком. для викл. та студ. пед. вищих навч. закл. і учителів ЗОШ]. – Кіровоград: ПП «Ексклюзив Систем», 2008. – 56 с.
 3. Садовий М.І., Трифонова О.М. Система фронтальних дослідів з комплектом з геометричної та хвильової оптики: [метод. реком. для викл., студ. та учителів] / За ред. М.І. Садового. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 52 с.
 4. Садовий М.І., Трифонова О.М. Методичні рекомендації з використання у навчальному процесі шкільної оптичної лави: [метод. реком. з викор. у навч. пр. шкільної оптичної лави для викл., студ. та учителів]. / За ред. М.І. Садового. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 27 с.
 5. Садовий М.І., Трифонова О.М. Система демонстраційних дослідів з комплектом з геометричної та хвильової оптики: [метод. реком. для викл., студ. та учителів]. /За ред. М.І. Садового. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 42 с.
 6. Садовий М.І., Трифонова О.М. Система фронтальних дослідів з комплектом з геометричної оптики: [метод. реком. для викл., студ. та учителів]. / За ред. М.І. Садового. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 52 с.
 7. Слюсаренко В.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Посібник користувача навчального програмованого засобу «Фізика-11». – Кіровоград: Сабоніт, 2009. – 64 с.

Авторські свідоцтва:

 1. Авторське свідоцтво Комп’ютерна програма «Карта ізотопів» / М.В. Хомутенко, М.І. Садовий, О.М. Трифонова (Україна) – № 58666; заявл. 03.12.2014 № 58846; зареєстр. 16.02.2015.
 2. Авторське свідоцтво Комп’ютерна програма «Теорія Великого вибуху» / М.В. Хомутенко, М.І. Садовий, О.М. Трифонова (Україна) – № 67189; зареєстр. 11.08.2016.

Положення:

 1. Положення про Раду молодих вчених Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Укладачі: Михида С.П., Сільченко Ю.Ю., Трифонова О.М. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – 12 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Хомутенко М.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Комп’ютерне моделювання процесів в атомному ядрі // Інформаційні технології і засоби навчання.  2015.Т. 45, №1.  C. 78-92.  (Web of Science).
 2. G. Filimonikhin, I. Filimonikhina, V. Pirogov, S. Rahulin, M. Sadovyi, G. Strautmanis, O. Tryfonova, M. Yakymenko Establishing conditions for the occurrence of dynamic auto-balancing in a rotor on two elastic-viscous supports // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol 1, № 7 (103) Applied mechanics.  С. 50–57.  (Scopus).

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Садовий М.І., Трифонова О.М. Особливості вивчення елементарних частинок у шкільному курсі фізики // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004. – Вип. 55. – С. 101-106.
 2. Трифонова О.М. Структурно-логічний підхід до удосконалення викладання фізики атома і атомного ядра // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2005. – Вип. 60, Ч. 2 – С. 225-230.
 3. Трифонова О.М. Експериментальне визначення універсальних фізичних сталих – як чинник відповідності змісту навчального процесу дидактичним принципам // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун-ту. – Серія педагогічна: Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми. – 2006. – Вип. – С. 234-236.
 4. Трифонова Е.М. Роль историзма в усилении гуманитарной направленности в преподавании естественных дисциплин // Инновационные технологии обучения в условиях глобализации рынка образовательных услуг: [сб. научных трудов]. – М., 2007. – Вып. 11, Т. 2. – С. 391-400.
 5. Трифонова О.М. З досвіду експериментального визначення сталої Планка // Фізика та астрономія в школі. – К.: Педагогічна преса, березень-квітень 2008. – №2 (65) – С. 36-39.
 6. Трифонова О.М. Вивчення квантової фізики згідно вимог принципів науковості та наочності // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2009. – Вип. 82, Ч.  – С. 83-88.
 7. Садовий М.І., Трифонова О.М. Принцип науковості та стандарт фізичної освіти вищої школи // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського державного університету. – Серія педагогічна – 2009. – Вип. 15: Управління якістю підготовки майбутніх учителів фізики та трудового навчання. – С. 49-51.
 8. Трифонова О.М. Розв’язання суперечностей фізики кінця ХІХ - початку ХХІ століття // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 90. – С. 293-298.
 9. Трифонова О.М. Психолого-дидактичні експерименти в умовах ІКТ // Науковий часопис нац. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова: зб. наук. пр. – Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2010. – Вип. 22. – С. 493-498.
 10. Трифонова О.М. Проблеми профільного навчання середньої школи // Зб. наук. пр.: Педагогічні науки. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2011. – Вип. 57. – С.154-161.
 11. Трифонова О.М. Методичні особливості навчання учнів сучасним знанням та підходам до аналізу природних явищ // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2011. – Вип. 27. – С. 301-308.
 12. Трифонова О.М., Садовий М.І. Формування компетентності майбутніх вчителів в умовах сучасної парадигми фізико-математичної освіти // Зб. наук. пр. Бердянського держ. пед. ун-ту. – Серія: Педагогічні науки. – 2011. – № 3. – С 272-279.
 13. Трифонова О.М. Діагностика якості знань студентів з використанням ІКТ в умовах формування інформаційного суспільства // Наукові записки Ніжинського держ. ун-ту імені Миколи Гоголя. – Серія «Психолого-педагогічні науки». – 2011. – № 10. – С.97-101.
 14. Трифонова О.М. Узагальнених теоретичних знань та експериментальних умінь майбутніх учителів фізики // Вісник Черкаського університету. – Серія: Педагогічні науки. – Черкаси: Вид. відділ ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2012. –№ 12 (225) – С. 137-142.
 15. Трифонова О.М. Вдосконалення методичної підготовки компетентного вчителя фізики // Наукові записки / КДПУ ім. В.Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. – 2012. – Вип.  – С. 144-152.
 16. Трифонова О.М. Особливості підготовки компетентного вчителя фізики // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – 2012. – Вип. – С. 336-340.
 17. Садовий М.І., Трифонова О.М. Формування сучасних підходів до вивчення вимірювань фізичних величин у підготовці вчителя фізики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2012. – № 5 (23). – С. 121-130.
 18. Трифонова О.М. Вивчення теорії матерії у шкільному курсі фізики // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Серія №  Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2012. – Вип. 33. – С. 187-193.
 19. Трифонова О.М., Садовий М.І. Синергетичний підхід до розвитку сучасного стилю мислення обдарованих дітей // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика / Інститут обдарованої дитини. – 2012. – Вип. 8. – С. 212-222.
 20. Трифонова О.М. Висвітлення еволюції становлення поняття електрона та квантових ідей в школі // Зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини. –2012. – Ч. 4. – С. 364-372.
 21. Трифонова О.М. Науково-методичне забезпечення вивчення фононів у загальному курсі фізики // Наукові записки / КДПУ ім.В. Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. – – Вип. 121, Ч. І. – С. 211-217.
 22. Садовий М.І., Суховірська Л.П., Трифонова О.М. Акмеологічний підхід у вивченні окремих питань атомної фізики // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2013. – Вип. 28. – С. 141-146.
 23. Трифонова О.М., Садовий М.І. Синергетичні особливості організації самостійної роботи студентів за інформаційно-комунікаційних технологій навчання // Зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини. – 2014. – Ч. 2. – С. 369-375.
 24. Трифонова О.М. Взаємозв’язок еволюції технологій архітектури обчислювальних систем та сучасної наукової картини світу // Наукові записки / КДПУ ім. В. Винниченка. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2016. – Вип. 9, Ч. 3. – С. 16-21.
 25. Трифонова О.М. Системний підхід у фаховій підготовці майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю // Наукові записки / КДПУ ім. В. Винниченка – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2017. – Вип. 11, Ч. 4. – С. 104-108.
 26. Трифонова О.М. Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності магістрів комп′ютерних технологій /Трифонова О.М. // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – 2020. – Вип. 185.– С. 174–179. – (ЦДПУ ім. В. Винниченка).

Публікації у міжнародних виданнях або виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз даних:

 1. Трифонова О.М. Формування готовності до інноваційних дій у навчальному процесі // Зб. наук. пр. Кам.-Под. нац. ун-ту імені Івана Огієнка. – Серія Педагогічна. – 2012. – Вип. 18: Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. – С. 88-90. (Index Copernicus).
 2. Трифонова О.М. Вивчення математичних методів фізики як засіб підвищення фахової підготовки вчителів фізики // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка. – Серія педагогічна. – 2013. – Вип.19: Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. – С. 247-250. (Index Copernicus).
 3. Садовий М.І., Слюсаренко В.В., Трифонова О.М., Хомутенко М.В. Формування експериментально-орієнтованого навчального середовища вивчення фізики // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest (Венгрія), 2014. – II(16), Issue: 33. – Р. 79-84. – Режим доступу: http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/ped_psy_ii16_issue_33.pdf (The journal is listed and indexed in: Inno space scientific journal Impact Factor: 2.642; Directory of research journal indexing; Ulrichs web global serials directory; Union of international associations yearbook; Scribd; Academia.edu; Google scholar).
 4. Садовий М.І., Трифонова О.М. Підготовка вчителів технологій з використанням синергетичного підходу // Зб. наук. пр. Кам.-Под. нац. ун-ту імені Івана Огієнка. – Серія: Педагогічна. – 2014. – Вип.20: Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю. – С. 53-55. Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507 (Google scholar та Index Copernicus)
 5. Садовый Н.И., Трифонова Е.М. Классно-урочная система обучения и альтернативное образование // Komunikacja w edukacji. – Siedlce: STN, 2015. – T. 3. Jezyr w komunikacja. – С. 295-303. (Польща)
 6. Трифонова О.М. Критерії підвищення рівня науковості вивчення питань квантової фізики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / СумДПУ імені А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 7 (51). – С. 172-179. (IndexCopernicusMasterList, Сite Factor, Google Scholar та CEJSH).
 7. Садовий М.І., Трифонова О.М., Шаховська А.В. Особливості формування дослідницької компетентності студентів фізико-технологічного профілю у хмаро орієнтованому навчальному середовищі // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – 2017. – Вип. 23: Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. – С. 28-31 ( http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507) (Google Scholar, Index Copernicus)
 8. Садовий М.І., Суховірська Л.П., Трифонова О.М., Вергун І.В. Методика навчальння фізико-технічних дисциплін на засадах білінгвального підходу // Зб. наук. пр. «Педагогічні науки» / ХДУ. – 2018. – Вип. 81. – С. 77-84. (Index Copernicus і Google Scholar)
 9. Вергун І.В., Трифонова О.М., Величко С.П. Методика навчання оптики на засадах білінгвального підходу в старшій школі // Наукові записки / ЦДПУ ім.В. Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 168. – С. 13-15. (Copernicus і Google Scholar)
 10. Трифонова О.М. Навчання фізико-технологічних дисциплін майбутніх фахівців комп’ютерних технологій // Наукові записки / ЦДПУ ім.В. Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 168. – С. 262-267. (Copernicus і Google Scholar)
 11. Трифонова О.М. STEM середовище навчання фізико-технічних дисциплін // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – 2018. – Вип. 24: STEM-інтеграція як важлива передумова управління результативністю та якістю фізичної освіти. – С. 37-41 (http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507) (Google Scholar, Index Copernicus )
 12. Вергун І.В., Трифонова О.М. Дидактичні умови впровадження білінгвального підходу в навчанні фізики в старшій школі // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім.В. Винниченка, 2018. – Вип. 173, Ч. ІІ. – С. 58-63. (Copernicus і Google Scholar)
 13. Трифонова О.М. Інформаційно-цифрова компетентність: зарубіжний та вітчизняний досвід // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім.В. Винниченка, 2018. – Вип. 173, Ч. ІІ. – С. 221-225. (Copernicus і Google Scholar)