Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В.К. Винниченка, фізико-математичний факультет, спеціальність «Фізика та інформатика», 1994 рік; Центральноукраїнський державний імені Володимира Винниченка, факультет іноземних мов, спеціальність «Середня освіта (Мова і література (англійська)», 2018 рік

Посада: завідувач кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Учене звання: доцент

Напрями наукової та професійної діяльності: формування та розвиток професійної компетентності майбутніх учителів фізики та природничих наук; математичні методи навчання теоретичної фізики

Тема докторської дисертації: «Методична система навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах» зі спеціальностей: 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти»; 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 2016 рік

Тема кандидатської дисертації: «Використання автоматичних пристроїв і функціональних вузлів ЕОТ у системі шкільного фізичного експерименту» зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 1999 рік

Наукова школа: Гур'євська Олександра Миколаївна, тема дисертації «Методика навчання термодинаміки і статистичної фізики майбутніх вчителів фізики» зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)», 2012 рік

Транслітерація імені: Natalia Podoprygora

ORCID iD: orcid.org/0000-0002-4092-8730

Профілі Google Scholar;  Вікі-ЦДПУ

Професійна діяльність:

 • з 1994 – асистент кафедри загальної фізики та методики фізики КДПУ ім. В.К. Винниченка
 • 1994–1997 роки – вчитель фізики та астрономії у Кіровоградській ЗОШ № 20, за сумісництвом
 • 1996–1999 роки – навчання в аспірантурі зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)» КДПУ імені Володимира Винниченка
 • з 1999 року – асистент кафедри фізики та методики її викладання КДПУ імені Володимира Винниченка
 • з 2000 року – старший викладач кафедри фізики та методики її викладання КДПУ імені Володимира Винниченка
 • 2000–2002 – учитель інформатики Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат-школа мистецтв), за сумісництвом
 • з 2001 року – доцент кафедри фізики та методики її викладання КДПУ імені Володимира Винниченка
 • 2002–2003 роки – заступник декана фізико-математичного факультету КДПУ імені Володимира Винниченка
 • 2012–2015 роки – навчання в докторантурі зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)» КДПУ імені Володимира Винниченка
 • 2015–2018 роки – доцент кафедри фізики та методики її викладання КДПУ імені Володимира Винниченка
 • з 2018 року – завідувач кафедри природничих наук та методик їхнього навчання ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Досягнення, наукова та громадська діяльність:

 • з 1996 року – член журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики
 • 2000–2002 – керівник секції фізики Кіровоградського територіального відділення Малої академії наук
 • 2003–2004 роки, з 2016 до тепер – відповідальний секретар приймальної комісії КДПУ імені Володимира Винниченка
 • 2008–20016 роки – вчений секретар спеціалізованої вчнної ради К 23.053.04 із захисту кандидатських дисертації зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»
 • з 2012 року – заступник керівника Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України в ЦДПУ імені Володимира Винниченка
 • з 2016 року – заступник голови спеціалізованої вчнної ради Д 23.053.04 із захисту докторський (кандидатських) дисертації зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»
 • з 2018 року – член Вченої ради ЦДПУ імені Володимира Винниченка
 • з 2019 року – член Д 23.053.02 із захисту докторський (кандидатських) дисертації зі спеціальностей 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» та 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Відзнаки: Двічі стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2000–2002; 2003–2005 роки), переможець конкурсу «Молодий викладач 2001 року» Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, у 2003 році нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, у 2007 році – відзнакою «Відмінник освіти України», в 2016 році – Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України тощо.

Дисципліни, які викладає: математичні методи фізики, теоретична фізика (класична механіка і основи спеціальної теорії відносності, електродинаміка, квантова механіка, статистична термодинаміка), сучасні освітні технології навчання природничих наук


Публікації: автор понад 220 публікацій, з них 1 монографія, 15 посібників, з яких 3 із Грифом МОН України, понад 160 статей у наукових фахових виданнях України, 15 – у періодичних виданнях іноземних держав або виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз, а також статті в збірниках наукових праць, тези доповідей науково-практичних міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференціях

Основні публікації:

Монографія:

 1. Подопригора Н.В. Методична система навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах : Монографія / Н.В. Подопригора; Міністерство освіти і науки України ; Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград : ФО-П Александрова М.В., 2015. – 512 с.

Посібники:

 1. Подопригора Н.В. Фізика твердого тіла: Навчальний посібник / Подопригора Н.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. – Кіровоград: ЦОП «Авангард», 2014. – 413 с. – (Вчена рада КДПУ, протокол № 1 від 29.08.2014)
 2. Подопригора Н.В. Термодинаміка і статистична фізика: навч. посібник [для студ. фізич. спец. вищ. пед. навч. закл.] / Волчанський О.В., Подопригора Н.В., Гур’євська О.М. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2012. – 428 с. – (Гриф МОНмолодьспорту № 1/11-12975 від 08.08.12).
 3. Подопригора Н.В. Математичні методи фізики: навч. посібник [для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.] / Подопригора Н.В., Трифонова О.М., Садовий М.І. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. – 300 с. – (Гриф МОНмолодьспорту № 1/11-3130 від 06.03.12).
 4. Вовкотруб В.П. Вибрані задачі з фізики та варіанти їх розв’язків : [посібник для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл. та учнів заг. шкіл] / Вовкотруб В.П., Подопригора Н.В., Трифонова О.М. – Кіровоград: ПП «Ексклюзив систем», 2011. – 175 с.
 5. Лабораторний практикум з курсу загальної фізики : Навчально-методичний посібник : у 5 ч. / [Царенко О.М., Сальник І.В., Подопригора Н.В. і ін.]; за ред. О.М. Царенка і І.В. Сальник. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – Ч.2 : Молекулярна фізика. – 96 с.
 6. Лабораторний практикум з курсу загальної фізики. Частина 1. Механіка / [Антонова Н.Г., Сальник І.В, Подопригора Н.В., Ткачук І.Ю, Царенко О.М.]. – Кіровоград: ТОВ «Сабоніт», 2009. – 126 с.
 7. Вовкотруб В.П. Розв’язування олімпіадних задач з фізики / ВовкотрубВ.П., КовальовІ.З., ПодопригораН.В. – Кіровоград: Авангард, 2007. – 234 с.
 8. Різнорівневі завдання для атестації з фізики / [Величко С.П., ВовкотрубВ.П., Царенко О.М., Подопригора Н.В. та ін.]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. –338 с.

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Подопригора Н.В. Інтеграційні процеси природничої освіти / Н.В. Подопригора, Є.О. Клоц // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 168.– С. 182–185. – (ЦДПУ ім. В. Винниченка).
 2. Подопригора Н.В. Інтеграційний підхід до навчання студентів природничих дисциплін / Н.В. Подопригора, Є.О. Клоц // Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2017. – Вип. 12. – Ч. 2. – С. 31–37. – (ЦДПУ ім. В. Винниченка).
 3. Подопригора Н.В. Системний підхід до розроблення методичної системи навчання теоретичної фізики / Н.В. Подопригора  // Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2017. – Вип. 11. – Ч. 3. – С. 84–87. – (КДПУ ім. В. Винниченка).
 4. Подопригора Н.В. Нестандартні задачі з фізики, як засіб формування та розвитку пізнавальної компетентності студентів / Н.В. Подопригора, О.М. Гур’євська // Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2017. – Вип. 11. – Ч. 2. – С. 96–102. – (КДПУ ім. В. Винниченка).
 5. Подопригора Н.В. Таксономічний підхід до формування фахової компетентності майбутніх учителів і викладачів фізики в процесі навчання теоретичної фізики / Н.В. Подопригора // Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2016. – Вип. 10. – Ч. 2. – С. 77–81.– (КДПУ ім. В. Винниченка).
 6. Подопригора Н.В. Поліпарадигмальність як методологічна система координат до осмислення трансформації поглядів на навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах / Н.В. Подопригора // Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2015. – Вип.8. – Ч.3. – Ч. 1. – С. 188-192. – (КДПУ ім. В. Винниченка).
 7. Подопригора Н.В. Контекстна спрямованість навчання математичному моделюванню фізичних систем з точки зору принципу відповідності / Н.В. Подопригора // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 3. Фізика і математика у вищій і середній школі. – 2015. – Вип. 15. – С. 88-97.
 8. Подопригора Н.В. Порівняльно-узгоджувальний підхід щодо формування надпредметних математичних компетентностей з фізики / Н.В. Подопригора // Вісник Черкаського національного університету. Серія: Педагогічні науки. – 2015. – № 8(341). – С. 135-145.
 9. Подопригора Н.В. Співвідношення методологічних надпредметних і предметних компетенцій математики і фізики / Н.В. Подопригора // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сергія: педагогічні науки. – 2015. – Вип. 127. – С. 163-166.
 10. Подопригора Н.В.Структурно-функціональна модель процесу навчання математичних методів фізики (компетентнісний підхід)/ Н.В. Подопригора // Наукові записки. Серія: педагогічні науки. – 2015. – Вип.141. – Ч.1. – С. 136-141. – (КДПУ ім. В. Винниченка).
 11. Подопригора Н.В. Дидактичні умови та вимоги створення і впровадження методичної системи навчання математичних методів фізики / Н.В. Подопригора // Наукові записки. Серія : педагогічні та історичні науки. – 2015. – Вип. 125. – С. 115-129. – (НПУ ім. М.П. Драгоманова).
 12. Подопригора Н.В. Концепція створення і впровадження методичної системи навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах / Н.В. Подопригора // Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2015. – Вип.7. – Ч.2. – С. 207-218. – (КДПУ ім. В. Винниченка).
 13. Подопригора Н.В. Фундаменталізація змісту навчання математичних методів фізики в педагогічних університетах / Н.В. Подопригора // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 1. – С. 216-223.
 14. Подопригора Н.В. Математичні методи фізики як інтегративний чинник міждисциплінарних зв’язків у професійній науково-предметній підготовці майбутніх учителів фізики / Н.В. Подопригора // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 3. – С. 235-242.
 15. Подопригора Н.В. Компетентнісний підхід як умова переходу професійної підготовки майбутніх вчителів фізики на нові показники якості освіти: структура математичної компетентності з фізики / Н.В. Подопригора // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2014. – Вип. 50. – С.160-169.
 16. Подопригора Н.В. Вивчення співвідношень невизначеностей на засадах модельного та реального експериментів / Н.В. Подопригора, А.В. Ткаченко // Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2014. – Вип. 94-104. – (КДПУ ім.В. Винниченка).
 17. Подопригора Н.В. Математичне моделювання як метод навчання фізики : прикладний аспект / Н.В. Подопригора // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. – № 3 (54). – 2014. – Т.2. – С. 153-157.
 18. Подопригора Н.В. Функції моделювання щодо навчання математичних методів фізики майбутніх учителів фізики / Н.В.Подопригора // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2014. – Вип. 47. – С.226-233.
 19. Подопригора Н.В. Розробка навчальних посібників з теоретичної фізики для педагогічних університетів на засадах компетентнісного підходу / Н.В. Подопригора // Проблеми сучасного підручника: збірник наукових праць Інституту педагогіки НАПН України. – 2014. – Вип. 14. – С. 544-553.
 20. Подопригора Н.В. Практична і прикладна спрямованість математичного моделювання у лабораторному практикумі з фізики педагогічного університету / Н.В.Подопригора // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сергія: педагогічні науки. – 2014. – Вип. 116. – С. 123-127.
 21. Подопригора Н.В. Навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах / Н.В.Подопригора // Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2014. – Вип.5. – Ч.2. – С. 137-145. – (КДПУ ім. В.Винниченка).
 22. Подопригора Н.В. Проблеми побудови відкритої та гнучкої методичної системи навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах / Н.В.Подопригора // Наукові записки. Серія : педагогічні науки. – 2014. – Вип.– С. 114-117. – (КДПУ ім. В. Винниченка).
 23. Подопригора Н.В. Теоретико-методологічні засади моделювання методичної системи навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах / Н.В. Подопригора // Проблеми сучасного підручника. – 2013. – Вип. 13. – С. 198-205.
 24. Подопригора Н.В. Теоретичні і експериментальні методи введення силових характеристик електромагнітного поля при підготовці майбутніх учителів фізики / Н.В.Подопригора // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сергія : педагогічні науки. – 2013. – Вип. 109. – С. 240-244.
 25. Подопригора Н.В. Актуальні проблеми побудови методичної системи навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах / Н.В.Подопригора // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки : реалії та перспективи. – 2013. – Вип. 40. – С. 197-201.
 26. Подопригора Н.В. Про навчання експериментальних і теоретичних методів фізики у педагогічному університеті / Н.В.Подопригора // Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2013. – Вип. 4. – Ч. 1. – С. 204-209. – (КДПУ ім. В. Винниченка).
 27. Подопригора Н.В. Формування функціональних дослідницьких навичок під час розв’язування експериментальних задач / Н.В.Подопригора // Фізика і астрономія у сучасній школі. – 2013. –№ 4. – С. 11-15.
 28. Подопригора Н.В. Акустичний датчик у навчальному експериментуванні майбутніх учителів / Н.В.Подопригора // Наукові записки. Серія : педагогічні науки. – 2013. – Вип.121. – Ч.1. – С. 202-207. – (КДПУ ім. В. Винниченка).
 29. Подопригора Н.В. Експериментальні задачі як пропедевтичний чинник до підготовки і виконання лабораторного практикуму з фізики/ В.П. Вовкотруб, Н.В. Подопригора // Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2013. – Вип. 3. – С. 44-51. – (КДПУ ім. В. Винниченка).
 30. Подопригора Н.В. Вивчення симетрій майбутніми вчителями фізики/ Н.В.Подопригора, М.І. Садовий, О.М. Трифонова // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Педагогічні науки). – 2012. – Ч. 4. – С. 288-297.
 31. Подопригора Н.В. Модернізація змісту робіт фізичного практикуму з електродинаміки / В.П. Вовкотруб, Н.В. Подопригора // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2012. – Вип. 32. – С. 38-45.
 32. Подопригора Н.В. Закони збереження у квантовій механіці та їх зв’язок з властивостями симетрій простору-часу / Н.В. Подопригора // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2011. – Вип. 1. – С. 80-84. – (КДПУ ім. В. Винниченка).
 33. Подопригора Н.В. Формування моделюючої компетентності вчителя фізики / Н.В. Подопригора // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка. – 2010. – Вип. 16 : Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції. – С. 51-54.
 34. Подопригора Н.В. Комплексна підготовка до вивчення теоретичних основ будови і використання датчиків у фізичному експерименті / Н.В. Подопригора // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – 2010. – Вип. 90. – С. 219-223. – (КДПУ ім. В. Винниченка).
 35. Подопригора Н.В. Інноваційні підходи до тестування з теоретичної фізики в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Н.В. Подопригора, О.М. Гур’євська // Наша школа. – 2009. – № 6. – С. 68-73.
 36. Подопригора Н.В. Про деякі методологічні особливості вивчення елементарних частинок та фундаментальних взаємодій / Н.В. Подопригора, О.М. Трифонова // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка. – 2009. – Вип. 15 : Управління якістю підготовки майбутніх учителів фізики та трудового навчання. – С. 326-328.
 37. Подопригора Н.В. Залежність маси від швидкості у спеціальній теорії відносності шкільного курсу фізики / Н.В. Подопригора // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – 2009. – Вип. 82. – Ч. 1. – С.85-91. – (КДПУ ім. В. Винниченка).
 38. Подопригора Н.В. Розв’язування вибраних задач високого рівня складності в обсязі програм і змісту шкільного курсу фізики / Н.В. Подопригора // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 77. – Ч.1. – С. 228-232. – (КДПУ ім. В.Винниченка).
 39. Подопригора Н.В. Закон збереження електричного заряду та його інваріантність відносно калібрувальних перетворень / Н.В. Подопригора // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. – 2007. – Вип. 72. – Ч.1. – С. 211-218. – (КДПУ ім. В. Винниченка).
 40. Подопригора Н.В. Особливості реалізації дидактичних принципів навчання фізики в сучасних умовах реформування сучасної фізичної освіти / Н.В. Подопригора, В.П. Вовкотруб // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Педагогічні науки). – 2006. – С.42-47.
 41. Подопригора Н.В. Запровадження елементів кредитно-модульної системи навчання курсу «Вступ до навчального фізичного експерименту» / Н.В. Подопригора // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – 2006. – Вип. 66. – С. 105-112. – (КДПУ ім. В.Винниченка).
 42. Подопригора Н.В. Прикладна спрямованість вивчення співвідношення невизначеностей / Н.В. Подопригора, О. Мирошніченко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – 2005. – Вип. 60. – Ч.1. – С.276-283. – (КДПУ ім. В.Винниченка).
 43. Вовкотруб В.П. В.О. Сухомлинський і реформування фізичної освіти з загальноосвітній школі / В.П. Вовкотруб, С.П. Величко, Є.В. Коршак, Н.В. Подопригора // Фізика та астрономія в школі. – 2004. – №1. – С. 4-7.

Публікації у міжнародних виданнях або виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз даних

 1. V. Yatsun, I. Filimonikhina, N. Podoprygora, O. Hurievska. Motion Equations of the single-mass vibratory machine with a rotary-oscillatory motion of the platform and a vibration exciter in the form of a passive auto-balancer // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – № 7 (97). – 2018. – P. 58–67. doi: 10.15587/1729-4061.2018.150339. – (Scopus).
 2. Подопригора Н.В. Вимоги галузевих стандартів вищої освіти до якості професійної підготовки майбутніх вчителів у результатах навчання математичних методів фізики/ Н.В.Подопригора, М.І. Садовий, О.М. Трифонова // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – 2016. – Вип. 22: Дидактичні механізми дієвого формування компететнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей. – C. 45–48. – (Index Copernicus).
 3. Подопригора Н.В. Організація та результати педагогічного експерименту з упровадження методичної системи навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах / Н.В.Подопригора // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – 2015. – Вип. 21: Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентністних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. – C. 126-129. – (Index Copernicus).
 4. Подопригора Н.В. Контекстна спрямованість змісту навчальних посібників з математичних методів фізики / Н.В. Подопригора // Проблеми сучасного підручника. – 2015. – Вип.15. – Ч.2. – С. 150-158. – (Index Copernicus).
 5. ПодопригораН.В. Интегративный подход к обучению математическим методам физики в педагогическом вузе /Н.В.Подопригора // UniversPedagogic. – 2015. – №171-79. – (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei; Academia de Ştiinţe a Moldovei; Ministerul Educaţiei al Republicіі Moldova).
 6. Подопригора Н.В. Прикладна спрямованість математичних методів фізики у педагогічному університеті: вікове рівняння / Н.В.Подопригора // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – 2014. – Вип.20: Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю. – С. 151-153. – (Index Copernicus).
 7. Podoprygora N. How the Cycle of Scientific Knowledge is Reflected in the Course of Solid State Physics: the Effect of Magnetic Flux Quantization / N. Podoprygora,  A. Tkachenko // American Journal of Educational Research. – Vol. – № 12 B: Special Issue on «Ensuring the quality of higher education». – 2014. – pp. 61-69.
 8. Подопригора Н.В. Комплексне представлення співвідношень невизначеностей у процесі підготовки майбутніх учителів фізики / Н.В.Подопригора // Scienceand Educationa New Dimension. Pedagogyand Psychology. – 2014. – II  –Issue : 26. – pp.48-54.
 9. Podoprygora N. Organization and realization of the experimental cycle of scientific cognition at Physics study [Electronic resource] / Podoprygora Nataliia // Latin-American Journal Physics Education. – 2014. – Vol. 8. – No.1, March. – pp.13-21. – Режим доступу: http://www.lajpe.org.
 10. Подопригора Н.В. Вивчення електромагнітної індукції на основі наукового методу пізнання / Н.В.Подопригора // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – 2013. – Вип.19: Інновації технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. – С. 173-177. – (Index Copernicus).
 11. Подопригора Н.В. Використання мнемотехнік у методиці навчання термодинаміки / Н.В.Подопригора, О.М. Гур’євська // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: педагогічна. – 2012. – Вип. 18: Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. – С. 223-225. – (Index Copernicus).
 12. Подопригора Н.В. Роль экспериментальных задач в адаптации первокурсников к физическим лабораторным практикумам / Н.В. Подопригора // Научные труды МГУТУ. – 2008. – Вып. 12 : Стратегия развития образования : эффективность, инновации, качество. – Т. 1. – С. 388-393. – (Московский государственный университет технологий и управления, РИО).
 13. Подопригора Н.В. Особенности тестирования студентов по теоретической физике / Н.В. Подопригора // Научные труды МГУТУ. – 2007. – Вып. 11 : Инновационные технологии обучения в условиях глобализации рынка образовательных услуг. – Т. 1. – С.231-237. – (Московский государственный университет технологий и управления, РИО).
 14. Вовкотруб В.П. Адаптация студентов к выполнению физических практикумов / В.П. Вовкотруб, Н.В. Подопригора // Научные труды МГУТУ. –2005. – Вып. 9 : Роль государственных образовательных стандартов в условиях реализации Болонской декларации. – Т. 2. – С. 122-129. – (Московский государственный университет технологий и управления, РИО).