Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методик дошкільної та початкової освіти.

Член Асоціації працівників дошкільної освіти.

У 2007 р. закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка за фахом «Початкове навчання» (кваліфікація: вчитель початкових класів, організатор початкової освіти; вчитель іноземної мови в початкових класах). У 2008 р. закінчила магістратуру при Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Початкове навчання» (кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки).

Гарант освітньої програми Дошкільна освіта та Початкова освіта.

Кандидатська дисертація: «Проблема формування навчальної діяльності школярів у процесі модернізації початкової освіти України 70-х років ХХ ст. – поч. ХХІ ст.» захищена в 2014 р. (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка).

Коло наукових інтересів: формування ключової компетентності «уміння вчитися впродовж життя» у молодших школярів на уроках математики; логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку засобами сучасних освітніх технологій; формування іншомовної компетентності молодших школярів та дошкільників; реалізація освітнього процесу в умовах дистанційного та змішаного навчання.

Викладає навчальні дисципліни: «Методика навчання освітньої галузі «Математика»», «Методика навчання іноземної мови», «Технології навчання освітніх галузей у початковій школі», «ТНД лінгводидактичного та логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку», «Інноваційні технології навчання мовно-літературної та математичної галузей у початковій школі».

Профілі: Вікі-ЦДПУ, Google Scholar, Scopus

ORCID iD: 0000-0003-1045-5300

Має 53 публікації (із них 46 наукових та 7 навчально-методичного характеру), у тому числі 29 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Найважливіші публікації

Монографії

1. Нікітіна О. О. Формування навчальної діяльності школярів у контексті реформування початкової освіти в Україні» (70-ті роки ХХ – поч. ХХІ століття). – Харків : Мачулін, 2019. – 245 с.
2. Нікітіна О. О. Возможности и ограничения современной образовательной действительности / [научн. ред. А. Клим-Климашевская]. – Седльце, 2014 (автор розділу «Инновационные технологии в формировании компонентов учебной деятельности младших школьников»).
3. Нікітіна О. О. Stages of education: structure and content. – Kharkiv : Machulin, 2019 (у співавторстві).

Навчальні посібники для ВНЗ, рекомендовані вченою радою університету

1. Нікітіна О. О. Компетентнісний підхід у формуванні навчальної діяльності молодших школярів. – Кіровоград : Ексклюзив-Систем, 2014. – 104 с.
2. Нікітіна О. О. Методика навчання освітньої галузі «Математика». – Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2017. – 200 с.

Навчально-методичні посібники

1. Нікітіна О. О. Спеціальна методика природознавства: Навчально-методичний комплекс. – Кропивницький, 2018. – 24 с.
2. Нікітіна О. О. Профорієнтаційна робота в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах: Навчально-методичний комплекс. – Кропивницький, 2018. – 26 с.
3. Нікітіна О. О. (упорядник) Наскрізна програма практики студентів: Навчальний посібник (для спеціальності Дошкільна освіта) / Розробники: професорсько-викладацький склад кафедр методик дошкільної та початкової освіти та педагогіки дошкільної та початкової освіти. – Кропивницкий, 2020. – 192 с.

Наукові публікації в журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, Copernicus

1. Nikitina O. Modeling the methodological system of studying as a way of technological competence formation / N. Kotelianets, Savchenko N., Kotelianets Y., Dubinra M. // International Journal of Civil Engineering & Technology (IJCIET). Vol. 9 (Number 11), Year 2018. ‒ P. 1996–2006.
2. Нікітіна О. О. Рубрика «Дошкільна педагогіка» // Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – 2019. – С. 149–153.
3. Нікітіна О. О. Формування основних мисленнєвих операцій у дітей дошкільного віку засобами гри // Наукові записки. Вип. 185 (Серія: Педагогічні науки). – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2020. – С. 93–98.

Наукові публікації у фахових виданнях України

1. Формування навчальної діяльності молодших школярів на уроках математики // Наукові записки. Вип. 140 (Серія: Педагогічні науки). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 96–99.
2. Нормативно-правове забезпечення модернізації змісту початкової освіти в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття) // Наукові записки. Вип. 141. Частина І. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 60 – 64.
3. Інноваційні напрями розвитку змісту початкової освіти в Україні // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. – Вип. 53. – С. 408 – 415.
4. Формування предметних математичних компетенцій молодших школярів засобами ТРВЗ // Педагогіка вищої та середньої школи. Зб. наук. праць. Вип. 47. – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2016. – С. 113–118.
5. Розвиток критичного мислення як передумова якісної початкової освіти в новій українській школі // Наукові записки. Вип. 172 (Серія: Педагогічні науки). – Кропивницький: КОД, 2018. – С. 187–191.
6. Формування математичних знань дітей із затримкою психічного розвитку в умовах інклюзивної освіти // Наукові записки. Вип. 174. (Серія: Педагогічні науки). – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – С. 189–193.
7. Інноваційні технології особистісно орієнтованого навчання учнів початкової школи // Рідна школа. – № 2 (1062). – 2019. – С. 45–50.
8. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку засобами Lego-конструктора // Інноваційна педагогіка. –2019. – Вип. 19, Т. 2. – С. 9.

Публікації у провідних закордонних періодичних виданнях

1. Нікітіна О. О. Инновационные технологии в обучении детей дошкольного возраста // Monografia wieloautorska. Orientacje i przedsiewziecia w edukacji przedszkolnej i szkolnej / [red. naukowa Anna Klim-Кlimaszewska]. – Siedlce, 2017. – C. 70–78.
2. Нікітіна О. О. Значення екскурсій для формування природничих уявлень і понять у дітей із затримкою психічного розвитку // Peer-reviewed Journal Science Review. – 3(10), March 2018. Vol. 6. – С. 68–73.

Участь у міжнародних конференціях в Україні

1. Нікітіна О. О. Нормативно-правове забезпечення модернізації змісту початкової освіти в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття)» // III Міжнародна науково-практична ІНТЕРНЕТ-конференція «Проблеми професійного становлення майбутнього фахівця в умовах інтеграції до європейського освітнього простору» (Кіровоград, 22 травня 2015 р.).
2. Нікітіна О. О. Роль і місце нестандартних задач у формуванні предметних математичних компетенцій учнів початкової школи // Міжнародна науково-практична конференція «Становлення творчої особистості в умовах компетентнісної освіти» (Кривий Ріг, 5–6 листопада 2015 р.).
3. Нікітіна О. О. Розвиток творчого мислення молодших школярів на уроках математики засобами інноваційних технологій // ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання освіти і науки» (Харків, 10–11 листопада 2016 року).
4. Нікітіна О. О. Розвиток математичного мислення дітей дошкільного віку як важлива умова реалізації наступності між дошкільною та початковою освітою // ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти» (Кам’янець-Подільський, 6–7 квітня 2017 року).
5. Нікітіна О. О. Розвиток творчого мислення молодших школярів на уроках математики засобами інноваційних технологій // V міжнародна Науково-практична конференція «Актуальні питання освіти і науки» (10–11 листопада 2017 р.).
6. Нікітіна О. О. Significance of excursions for formation of knowledges and concepts about nature in children with mental retardation // II International Scientific and Practical Conference «International Trends in Science and Technology» (March 16, 2018 Warsawа, Poland).
7. Нікітіна О. О. Інтегроване навчання в умовах компетентнісного підходу в системі початкової математичної освіти // ХІ Международная научно-практическая конференция «Scientific Achievements of Modern Society» (24–26 июня 2020, Ливерпуль, Великобритания).

Участь у всеукраїнських конференціях

1. Нікітіна О. О. Шляхи реалізації компетентнісного підходу до формування навчально-дослідницької діяльності молодших школярів // Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Формування освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей у контексті наступності та перспективності» (Київ ; Кіровоград ; Черкаси, 22–23 квітня 2015 р.).
2. Нікітіна О. О. Інноваційні напрями розвитку змісту початкової освіти в Україні // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Педагогічна освіта і наука: традиції, реалії, перспективи» (Умань, 8–9 жовтня 2015 р.).
3. Нікітіна О. О. Інформаційно-комунікаційні технології як один із засобів модернізації початкової освіти // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь–2016» (15 грудня 2016 р.).
4. Нікітіна О. О. Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку засобами інноваційних технологій // Підвищення якості освіти: стан, проблеми, перспективи: матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університет, 27–28 квітня 2017 р.).
5. Нікітіна О. О. Всеукраїнська Інтернет-конференція «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми» за напрямами «Наскрізні навички», «Інклюзивна освіта», «Психологія», «Інтегроване навчання», «Практичні прийоми» (15.05.2020).
6. Нікітіна О. О. Всеукраїнська Інтернет-конференція «STEM, STEAM, STREAM: від концепції до практичного втілення» за напрямами «Проєктне навчання», «Наскрізні навички», «Інтегроване навчання», «Практичні прийоми».

Закордонні сертифікати

Сертифікати, дипломи

Грамоти