Кафедра методик початкового навчання створена у 2004 році в результаті реорганізації кафедр психолого-педагогічного факультету: кафедри філологічних дисциплін та природничо-математичних дисциплін початкового навчання.

IMG 8460 main page
 photo_1 Кафедру філологічних дисциплін очолював доктор філологічних наук, професор В. О. Горпинич і керував нею з 1982 до 1992 року.
 photo_2 Протягом наступних десяти років кафедрою завідувала кандидат філологічних наук, доцент Л. І. Потєха .
 photo_3 з 2002 по 2004 рік кафедрою завідувала доктор філологічних наук А. А. Лучик .

За час існування кафедри захищено одну докторську дисертацію (А. А. Лучик) та 16 кандидатських, з них викладачами кафедри – 10 (А. А. Лучик, В. В. Лучик Л. І. Потєха, В. Г. Скляренко, С. М. Єлдінова, І. О. Мариненко, С. О. Федотова, О. О. Горська, Л. Г. Кіндей, І. В. Жигора, А. М. Мартін, О. О. Нікітіна, Ю. М. Демченко).

У різний час на кафедрі працювали доктори філологічних наук, професори: В. В. Лучик., А. А. Лучик, В. М.Ожоган, кандидати філологічних наук, доценти: Ю. З. Круть, Л. Ф. Могильник, О. О. Ожоган, Л. І. Непом’яща, Л. В. Живицька, Т. О. Фадєєва, ст. викладач Н. М. Кривульченко, кандидат педагогічних наук В. Г. Барабаш, ст. викладач Г. А. Марко. За період з 1982 до 2016 року викладачами кафедри опубліковано понад 1000 праць, із-поміж яких: словники, монографії, навчально-методичні посібники, статті, тези доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня.

Нині кафедрою методик дошкільного та початкового навчання завідує доктор філологічних наук, професор О. І. Іліаді (кандидатська дисертація захищена у 2001 році в Інституті української мови Національної Академії наук України м. Київ, докторська дисертація захищена в 2009 році в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні Національної Академії наук України; має 140 публікацій, у тому числі 3 монографії).

На кафедрі працює 13 штатних викладачів, з яких 13 – кандидати наук, 10 – доценти, що становить 100 % викладачів з ученим ступенем і науковим званням. Стратегія діяльності кафедри полягає у виконанні національної програми розвитку освіти в Україні, в якій визначено завдання модернізації вищої освіти України, реалізації Державної програми розвитку вищої освіти.

Пріоритети у науковій, навчально-виховній та фаховій діяльності кафедри: надання високоякісної освіти, яка ґрунтується на принципах гуманізації, толерантності, демократизації, неперервності та оптимальності; забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців для органів освіти, науки і культури; формування соціально активної людини з високими духовними якостями, яка здатна до саморозвитку і самовдосконалення; розвиток фундаментальних наукових досліджень; поступова інтеграція у світовий науковий простір. Викладачі кафедри беруть активну участь у реалізації принципів і завдань Болонського процесу з метою інтеграції в Європейський і світовий освітній простір.

Колектив кафедри працює над секційними науковими проблемами: секція філологічних дисциплін над проблемою: «Упровадження інноваційних технологій у викладанні дисциплін філологічного циклу», а секція природничо-математичних дисциплін над проблемами: «Удосконалення природничо-математичної освіти молодших школярів», «Дистанційні курси як методичний інструмент оптимізації самостійної роботи зі студентами напряму підготовки: «Початкова освіта». Усі викладачі кафедри займаються науковими дослідженнями, розробкою та вдосконаленням навчально-методичного забезпечення, підготовкою підручників та навчальних посібників. Фаховий рівень професорсько-викладацького складу, який забезпечує викладання фундаментальних, професійно орієнтованих дисциплін та спецкурсів, максимально наближений до вимог часу.

Викладачі кафедри публікують монографії, навчально-методичні посібники, наукові та науково-методичні статті з проблем філологічних та природничо-математичних дисциплін, виступають опонентами кандидатських дисертацій, готують відгуки про автореферати, рецензії на наукові та методичні праці, беруть участь у проведенні та роботі наукових конференцій, семінарів різного рівня. За останні 3 роки викладачами кафедри опубліковано більше 136 праць загальним обсягом понад 263 др. арк.

Щороку з ініціативи кафедри спільно з Кіровоградським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені В. О. Сухомлинського та факультетом філології і журналістики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка проводяться науково-практичні конференції з актуальних проблем методики викладання гуманітарних і природничо-математичних дисциплін у початковій школі.

У кафедри склалися тісні зв’язки з багатьма науковими та освітніми закладами: Українським мовно-інформаційним центром НАН України, Інститутом мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, Інститутом української мови НАН України, Українським науково-дослідним інститутом педагогіки АПН України, Харківським державним педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди, Кіровоградським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти. Плідні науково-методичні зв’язки підтримуються викладачами з методичними об’єднаннями, учителями кіровоградських шкіл №№ 4, 6, 14, 16, 17, 20, 24, 32, 34, школами-гімназіями №№ 5 та 9, колегіумом № 11, спеціалізованою школою № 1, а також через окремих учителів – з колективами класоводів початкових шкіл Кіровоградської області. Методисти кафедри залучаються до роботи журі міського та обласного мовних конкурсів. Викладачі кафедри працюють зі слухачами Територіального відділення Малої академії наук України (секція психології), слухачами підготовчих курсів на факультеті довузівської та післядипломної освіти.

Робота кафедри методик дошкільної та початкової освіти спрямована на підготовку вчителя, вихователя підростаючого покоління ХХІ століття.

СЕКЦІЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 1. Актуальні проблеми граматики

 2. Актуальні проблеми теорії і методики дошкільної освіти

 3. Дитяча література

 4. Дошкільна лінгводидактика

 5. Дошкільна лінгводидактика та виразне читання

 6. Каліграфія

 7. Культура мовлення та виразне читання

 8. Методика навчання російської мови

 9. Методика навчання української мови в дитячих садках з російською мовою навчання

 10. Методика навчання української мови та літературного читання

 11. Основи культури мовлення

 12. Основи наукового стилю

 13. Основи публічного мовлення

 14. Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання

 15. Сучасна російська мова з практикумом

 16. Сучасна українська мова з практикумом

 17. Теорія і методика роботи над текстом

 18. Технології мовних комунікацій

 19. Технологія вивчення освітньої галузі "Мови і література"

 20. Технологія викладання курсу "Методика навчання української мови та літературного читання"

 21. Українська мова за професійним спрямуванням

 22. Формування мовлення науковця

 СЕКЦІЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 1. Екологія

 2. Математика

 3. Математичні методи в психології

 4. Методи математичної статистики в педагогіці

 5. Методика навчання інформатики

 6. Методика навчання освітньої галузі "Математика"

 7. Методика навчання освітньої галузі "Природознавство"

 8. Методика навчання освітньої галузі "Суспільствознавство"

 9. Методика навчання та технології вивчення освітньої галузі "Суспільствознавство"

 10. Методика ознайомлення дошкільників з довкіллям та основи екології

 11. Основи природознавства з методикою викладання в дошкільному закладі

 12. Основи природознавства та екології

 13. Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень

 14. Теорія ймовірності

 15. Технології викладання курсу "Методика навчання освітньої галузі "Математика"

 16. Технологія вивчення освітньої галузі "Математика"

 17. Технологія вивчення освітньої галузі "Суспільствознавство"

 18. Технологія вивчення освітньої галузі "Технології"

 19. Трудове навчання з практикумом

 20. Трудове навчання з практикумом та технології вивчення освітньої галузі "Технології"

 21. Художня праця та основи дизайну