АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти

Вступ до спеціальності

(напрям підготовки 6.010101 Дошкільна освіта)

Мета навчальної дисципліни – розкрити перед студентами перспективи і шляхів оволодіння професійною діяльністю вихователя дошкільного навчального закладу, сприяти підготовці першокурсників до педагогічної практики.

Завдання курсу: сформувати у студентів загальне уявлення про структуру, зміст, характер і специфіку їхньої майбутньої професійної діяльності; ознайомити з професією вихователя дітей дошкільного віку; розглянути зміст та основні формами навчання у вищому педагогічному закладі освіти, видами і формами перевірки й оцінки знань, умінь та навичок студентів; розкрити місце педагогічної практики студентів у їх професійній підготовці, шляхи формування культури педагогічного спілкування; дати уявлення про раціональні форми і методи самостійної роботи з оволодіння спеціальністю, про роль самовиховання у формуванні основ педагогічної майстерності; сприяти формуванню особистості майбутнього вихователя дошкільного закладу, розвитку його культури, ерудиції.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: завдання вищої педагогічної школи, функції вихователя дошкільного закладу та типові задачі виробничої діяльності; принципи та основні форми організації навчально-виховного процесу у вузі, права та обов’язки студентів; види навчальних занять, наукової роботи студентів, види педагогічної практики; особливості організації та здійснення самостійної роботи; шляхи формування педагогічних умінь, засоби їх діагностики та корекції, умови побудови системи самонавчання; уміти: аналізувати навчальну літературу, володіти навичками опрацювання змісту навчального матеріалу, робити висновки та узагальнення; раціонально організовувати навчальний час згідно умов та вимог навчально-виховного процесу; конспектувати зміст лекцій, вибирати оптимальні шляхи підготовки до практичних і семінарських занять; адаптуватися до умов навчання у вузі, специфіки його організації, методів контролю та оцінювання результатів діяльності; аналізувати результати власної навчальної діяльності, здійснювати корекцію, формувати у себе педагогічне мислення, професійні переконання.

Вступ до спеціальності

(напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта)

Мета навчальної дисципліни – розкрити перед студентами перспективи і шляхів оволодіння професійною діяльністю вчителя – вихователя і викладача навчального предмета, сприяння підготовці першокурсників до педагогічної практики.

Завдання курсу: сформувати у студентів загальне уявлення про структуру, зміст, характер і специфіку їхньої майбутньої професійної діяльності; показати загальноосвітню школу як галузь майбутньої професійної діяльності; ознайомити зі змістом та основними формами навчання у вищому педагогічному закладі освіти, видами і формами перевірки й оцінки знань, умінь та навичок студентів; розкрити місце педагогічної практики студентів у їх професійній підготовці, шляхи формування культури педагогічного спілкування; дати уявлення про раціональні форми і методи самостійної роботи з оволодіння спеціальністю, про роль самовиховання у формуванні основ педагогічної майстерності; сприяти формуванню особистості майбутнього педагога, розвитку його культури, ерудиції.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: завдання вищої педагогічної школи, функції вчителя та типові задачі виробничої діяльності; принципи та основні форми організації навчально-виховного процесу у вузі, права та обов'язки студентів; види навчальних занять, наукової роботи студентів, види педагогічної практики; особливості організації та здійснення самостійної роботи; шляхи формування педагогічних умінь, засоби їх діагностики та корекції, умови побудови системи самонавчання; уміти: обирати методи і форми та засоби самовдосконалення для організації ефективної навчальної діяльності; аналізувати навчальну літературу, володіти навичками опрацювання змісту навчального матеріалу, робити висновки та узагальнення. На основі опрацювання літературних джерел, вміти користуватися періодичними виданнями, знаходити необхідну літературу відповідно до проблеми, що вивчається; раціонально організовувати навчальний час згідно умов та вимог навчально-виховного процесу; конспектувати зміст лекцій, вибирати оптимальні шляхи підготовки до практичних і семінарських занять; адаптуватися до умов навчання у вузі, специфіки його організації, методів контролю та оцінювання результатів діяльності; аналізувати результати власної навчальної діяльності, здійснювати корекцію, формувати у себе педагогічне мислення, професійні переконання.

Історія педагогіки

(напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта)

У змісті курсу розглядаються основні етапи розвитку виховання, освіти та педагогічної думки: виникнення виховання, формування сімейного виховання, його методів та засобів; розвиток навчальних закладів різного рівня, формування змісту, форм та методів навчання в них; розвиток педагогічних ідей, понять, формування педагогічної теорії.

До основних завдань курсу віднесено наступні:

- вивчення стану та розвитку виховання, виховних закладів і педагогічних теорій різних країн і народів на різних етапах розвитку людського суспільства;

- вироблення у студентів історичного підходу до розуміння педагогічних явищ і теорій;

-  формування наукового світогляду, педагогічної ерудиції та обізнаності;

- розвиток науково-педагогічного мислення майбутнього педагога, уміння мислити педагогічними категоріями та творчо використовувати минулий досвід у власній роботі.

Програма має два розділи – «Історія зарубіжної педагогіки» та «Історія виховання, освіти й педагогічної думки в Україні».

Історія педагогіки

(Історія дошкільної педагогіки)

(напрям підготовки 6.010101 Дошкільна освіта)

У змісті курсу розглядаються основні етапи розвитку виховання дитини дошкільного віку, а також педагогічних ідей, поглядів та систем дошкільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці.

Програма спрямована на:

- оволодіння студентами знаннями про історичний шлях розвитку дошкільної педагогіки – станом виховання дітей дошкільного віку на різних етапах розвитку людства, найважливішими педагогічними ідеями і теоріями;

- розширення історико-педагогічного кругозору, ерудиції;

- вироблення у студентів історичного підходу до розуміння педагогічних явищ і теорій;

-  формування наукового світогляду, педагогічної ерудиції та обізнаності;

- формування у студентів усвідомлення значимості дошкільного виховання у розвитку суспільства, ролі обраної професії та власного професіоналізму у вихованні дітей дошкільного віку.

Програма має два розділи – «Розвиток теорії і практики дошкільного виховання до початку ХІХ ст.» та «Історія дошкільного виховання у ХІХ–ХХ ст.».

(Освіта ХХ століття)

(спеціальність 8.01010201 Початкова освіта)

Вивчення курсу «Освіта ХХ століття» у вищих педагогічних навчальних закладах має важливе значення у формуванні професійних знань і умінь майбутніх фахівців. Курс сприяє оволодінню знань та уявлень про історико-педагогічний процес ХХ століття, його основні тенденції та особливості на різних історичних періодах у різних країнах світу.

Програма курсу передбачає:

- вивчення вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки ХХ століття, окремих педагогічних персоналій;

- висвітлення основних напрямків розвитку освіти, навчальних закладів, змісту та організаційних форм навчання;

- ознайомлення з діяльністю новаторських шкіл на різних історичних етапах у різних країнах світу;

- вивчення краєзнавчих особливостей розвитку освіти.

Курс сприяє розширенню педагогічного світогляду, виробленню творчого, аналітичного ставлення до історико-педагогічного процесу.

 

Педагогіка (Основи педагогіки та дидактика)

(напрям підготовки 013 Початкова освіта)

Мета викладання навчальної дисципліни: розширення обсягу теоретичних знань студентів з основ педагогіки та дидактики з урахуванням рівня педагогічної освіти, отриманої в педагогічному коледжі; розвиток педагогічного мислення, здатності до аналізу педагогічної дійсності; формування та вдосконалення практичних вмінь і навичок застосування педагогічних знань у навчально-виховному процесі початкової школи.

Завдання вивчення дисципліни :

 1. Ознайомити студентів з категоріальним апаратом педагогічної науки, виховувати в студентів прагнення до свідомого оволодіння педагогічною теорією як базою для застосування педагогічних знань на практиці.

 2. Розкрити закономірності і принципи навчання, показати сутність та особливості процесу навчання початковій школі.

 3. Охарактеризувати зміст початкової освіти та шляхи її модернізації; окреслити роль початкової ланки в системі загальної середньої освіти.

 4. Ознайомити з різноманітністю форма та методів навчання в початковій школі, формувати вміння творчо підходити до вирішення ситуацій навчального характеру.

Зміст дисципліни розподілено за модулями й темами:

Змістовий модуль 1. Основи педагогіки.

Тема 1. Предмет і завдання педагогіки

Тема 2. Мета і завдання виховання.

Тема 3. Система освіти в Україні

Тема 4. Розвиток, виховання й формування особистості.

Тема 5. Вікова періодизація розвитку особистості

Змістовий модуль 2. Теорія навчання (Дидактика).

Тема 6. Предмет і завдання дидактики

Тема 7. Процес навчання в початковій школі

Тема 8. Закономірності і принципи навчання

Тема 9. Зміст початкової освіти.

Тема 10. Методи навчання в початковій школі.

Тема 11. Форми організації навчального процесу в початковій школі.

Тема 12. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів.

 

Педагогіка (Основи педагогіки та дидактика)

(напрям підготовки 012 Дошкільна освіта

Навчальний курс передбачає опанування студентами загальних основ педагогіки та дидактики, формування педагогічних умінь, професійних якостей особистості, які дозволять майбутнім учителям, вихователям успішно оволодівати іншими розділами педагогіки, майстерністю організації освітнього процесі в дошкільному навчальному закладі та початковій школі, досягти високого рівня самоорганізації професійної діяльності.

Завдання курсу: 1) озброїти студентів системою знань про загальні засади педагогіки, дидактику; 2) підготувати студентів до вільного оперування цими знаннями з метою вдосконалення їхніх інтелектуальних умінь і навичок, формування ціннісного ставлення до педагогіки як науки; 3) сформувати в майбутніх педагогів елементарні уміння й навички з організації навчально-виховного процесу в дошкільному навчально-виховному закладі та початковій школі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: поняттєво-категорійний апарат курсу; сутність та складові процесу навчання; освітню систему в Україні; тенденції розвитку педагогіки як науки; уміти: грамотно оперувати поняттєво-категорійним апаратом курсу; аналізувати педагогічні ситуації з позицій сучасної педагогіки; діагностувати рівень власних знань, умінь і навичок з дисципліни; удосконалювати педагогічні здібності та вміння педагогічної техніки; виявляти власну педагогічну творчість у розв’язанні проблемних педагогічних ситуацій, які можуть виникнути в освітньому процесі.

 

Педагогіка (Теорія виховання)

(напрями підготовки 6.010101 Дошкільна освіта, 6.010102 Початкова освіта)

Навчальний курс передбачає опанування студентами теорії виховання, формування системи педагогічних умінь, професійних якостей особистості, які дозволять майбутнім педагогам успішно оволодівати дошкільною та шкільною педагогікою, майстерністю організації виховного процесу в дошкільному навчальному закладі та загальноосвітній школі.

Завдання курсу: 1) озброїти студентів системою знань про теорію виховання, її зв’язки з іншими педагогічними науками; 2) підготувати студентів до вільного оперування цими знаннями з метою удосконалення їхніх інтелектуальних умінь і навичок, формування ціннісного ставлення до педагогіки як науки; 3) сформувати в майбутніх педагогів елементарні уміння й навички з організації навчально-виховного процесу в дошкільному навчально-виховному закладі та початковій школі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: поняттєво-категорійний апарат курсу; сутність та складові процесу виховання у вузькому значенні цього поняття; елементарні уявлення про методику організації виховання в освітньому закладі; тенденції розвитку педагогіки як науки; уміти: грамотно застосовувати поняттєво-категорійний апарат курсу; аналізувати педагогічні ситуації з позицій сучасної педагогіки; діагностувати рівень власних знань, умінь і навичок з дисципліни; удосконалювати педагогічні здібності та уміння педагогічної техніки; виявляти власну педагогічну творчість у процесі ігрового моделювання педагогічних ситуацій.

 

Педагогіка (Теорія та методика виховання)

(напрям підготовки 013 Початкова освіта)

Мета викладання навчальної дисципліни: розширення обсягу теоретичних знань студентів з теорії та методики виховання з урахуванням рівня педагогічної освіти, отриманої в педагогічному коледжі; розвиток педагогічного мислення, здатності до аналізу педагогічної дійсності; формування та вдосконалення практичних вмінь і навичок застосування педагогічних знань у навчально-виховному процесі початкової школи.

Завдання вивчення дисципліни: 1) ознайомити студентів з сутністю та структурою виховного процесу, понятійним апаратом процесу виховання; 2) розкрити закономірності і принципи виховання, показати специфіку процесу виховання початковій школі; 3) охарактеризувати зміст виховання школярів, показати взаємозв’язок школи, позашкільних закладів та родини у вихованні дітей молодшого шкільного віку; ознайомити з різноманітністю форм та методів виховної роботи в початковій школі, формувати вміння творчо підходити до вирішення виховних ситуацій.

Зміст дисципліни розподілено за модулями й темами:

Змістовий модуль 1. Сутність, структура та методи виховання

Тема 1. Сутність та структура процесу виховання.

Тема 2. Загальні методи виховання.

Тема 3. Методи формування свідомості особистості.

Тема 4. Методи організації діяльності й поведінки.

Тема 5. Методи стимулювання діяльності й поведінки.

Тема 6. Методи самовиховання й перевиховання особистості.

Змістовий модуль 2. Зміст та організація процесу виховання

Тема 7. Розумове виховання та формування основ наукового світогляду

Тема 8-9. Моральне, трудове, естетичне та фізичне виховання

Тема 10. Шляхи згуртування дитячого колективу

Тема 11. Робота вчителя з батьками молодших школярів

Тема 12. Позакласна та позашкільна виховна робота в початковій школі

 

Педагогіка (Методика виховної роботи)

(напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта)

Курс «Педагогіка (Методика виховної роботи)» покликаний сприяти покращенню системи професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя початкової школи за рахунок озброєння студентів конкретними знаннями та практичними уміннями для проведення позаурочної виховної роботи в початковій школі.

Головна спрямованість усіх розділів курсу на творчо працюючого вчителя початкових класів – активного творця духовного світу дитини.

Серед найголовніших завдань вивчення курсу «Педагогіка (Методика виховної роботи)» виділяємо такі: озброєння студентів теоретичними знаннями стосовно методики проведення різних типів виховних заходів у школі 1–го ступеня; уміннями критично аналізувати навчально-методичні посібники та періодичні видання відповідно до сучасних вимог держави та головних пріоритетів виховання; формування умінь організовувати індивідуальні та фронтальні бесіди різноманітної тематики; ознайомлення зі специфікою роботи вихователя групи подовженого дня у початковій школі; формування самостійності і творчого мислення та практичних навичок у розробці власних сценаріїв виховних заходів, розвиток критичного мислення; виховання позитивного ставлення до обраної професії.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: виховні завдання та особливості планування виховної роботи у загальноосвітній школі; сучасні класифікації та зміст методів і форм позаурочної виховної роботи в початковій школі; специфіку проведення загальнорозвивальних занять у навчально-виховному процесі початкової школи; специфіку роботу вихователя групи подовженого дня; особливості використання окремих методів і форм виховної роботи в початковій школі; сучасні моделі організації дитячого оздоровлення та відпочинку за межами школи (геокешинг, квест, мандрівка тощо); вміти: організовувати форми колективного ігрового спілкування: «чарівний стілець», «проблема на долоні», «презентація світу (об’єкта)», «театр-експромт», «конверт дружніх запитань», «людина скрізь», «калейдоскоп», «кошик», «у колі симпатій», «турнір ораторів», «інтелектуальний аукціон»; використовувати дитячі періодичні видання у навчальній, виховній та позакласній роботі; застосовувати можливості дитячої бібліотеки як культурно-освітнього закладу та центру дитячого читання; організовувати уявну та ігрову подорожі як форму виховної роботи й розвивально-пізнавальний захід; проводити етичні бесіди, масові виховні заходи у початковій школі, організовувати колективні творчі справи; застосовувати методику колективного ігрового спілкування (КІС); методику проведення дитячих ранків і свят; методику підготовки та проведення колективної творчої справи у початкових класах; організовувати проведення виховної екскурсії у початкових класах; орієнтуватися у потребах дитячого пізнання та організму з метою вибору оптимальних форм виховної роботи.

 

Основи педагогічної майстерності та педагогічна творчість

(напрями підготовки 6.010101 Дошкільна освіта, 6.01010201 Початкова освіта)

Навчальний курс передбачає опанування студентами педагогічною майстерністю на різних рівнях, формування педагогічних умінь, які дозволять майбутнім учителям досягти високого рівня самоорганізації професійної діяльності на рефлексивній основі.

Завдання курсу: 1) озброїти студентів системою знань про педагогічну майстерність та педагогічну творчість; 2) сформувати у майбутніх педагогів уміння й навички з успішної організації навчально-виховного процесу в початковій школі; 3) познайомити студентів із можливими шляхами вдосконалення умінь, пов’язаних з різними елементами педагогічної техніки, зокрема й перцептивних.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: понятійно-категорійний апарат курсу; сутність та складові педагогічної техніки, педагогічної творчості; шляхи вдосконалення педагогічної майстерності вчителя початкових класів, досягнення педагогічної творчості; вміти: грамотно застосовувати понятійно-категорій апарат курсу; аналізувати педагогічні ситуації з позицій педагогічної майстерності та педагогічної творчості; діагностувати рівень власної педагогічної майстерності та педагогічної творчості; удосконалювати педагогічні здібності та уміння педагогічної техніки; виявляти власну педагогічну творчість у процесі ігрового моделювання педагогічних ситуацій.

 

Педагогіка дошкільна

(напрям підготовки 6.010102 Дошкільна освіта)

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів цілісної системи теоретичних знань та практичних умінь із дошкільної педагогіки як науки про виховання та навчання дітей від народження до вступу до школи.

Завдання курсу: 1) засвоєння студентами теоретичних основ виховання, навчання та розвитку дітей дошкільного віку; 2) оволодіння методами і формами організації навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі; 3) формування здатності до педагогічного осмислення явищ виховання і розвитку дитини в умовах родинно-суспільного виховання; 4) розвиток здатності до педагогічного прогнозування, самостійності критичності мислення; 5) виховувати у студентів почуття патріотизму, пошани до педагогічної спадщини свого й інших народів, усвідомлення значимості дошкільної педагогіки в розвитку суспільства, ролі обраної професії і власного професіоналізму у вихованні підростаючого покоління відповідно до сучасних вимог розвитку України.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: тенденції й закономірності розвитку дошкільної педагогіки; педагогічні традицій українського народу, педагогічні теорії, світовий досвід виховання дітей; вікову періодизація та розвиток особистості дошкільника; мету, завдання, зміст і методи виховання та навчання дітей дошкільного віку; характеристики готовності до шкільного навчання та методи її визначення; форми і методи взаємодії ДНЗ із ЗОШ І ст.; уміти: аналізувати та давати принципову оцінку різним педагогічним концепціям i теоріям; творчо використовувати кращі надбання педагогічної спадщини під час розв’язання сучасних актуальних проблем дошкільної педагогіки; планувати, організовувати і реалізовувати пізнавальні, розвивальні й виховні аспекти педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі; аналізувати програмно-методичні матеріали; використовувати різні форми організації, методи, прийоми, засоби, навчальної діяльності дітей у ДНЗ; організовувати предметно-ігрове середовище у різних вікових групах дошкільного навчального закладу; систематизувати знання, здобуті підчас лекцій та самостійної роботи; логічно мислити, вести дискусію, робити повідомлення, доповіді; використовувати психологічний інструментарій, та відповідні методи діагностики.

 

Основи науково-педагогічних досліджень

(напрям підготовки 6.010102 Дошкільна освіта)

Мета – навчити майбутніх фахівців проводити наукові досліджень, ознайомити студентів із методологією і методами дослідження, інформаційним забезпеченням науково-дослідної роботи, основними вимогами щодо оформлення наукових результатів, ввести елементи наукової творчості у професійно орієнтовані дисципліни, сформувати наукову культуру студентів.

Завдання: 1) навчити майбутніх педагогів обґрунтовувати актуальність обраної теми дослідження; 2) обирати оптимальні шляхи досягнення мети і розв’язання поставлених у роботі завдань, визначати об’єкт і предмет дослідження; 3) аналізувати науково-методичну літературу, а також досвід роботи учителів; 4) літературно і технічно оформлювати наукові результати, визначати їх практичну значущість і наукову новизну.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: теорію наукових досліджень, зокрема критерії науковості знань, види наукових досліджень; особливості організації науково-дослідницької діяльності студентів; структуру і логіку наукового дослідження; загальну методологію наукової творчості; методи пошуку і обробки наукової інформації; загальні вимоги щодо підготовки, оформлення і захисту курсових та магістерських робіт; форми наукової комунікації; вміти: володіти методами і технологіями організації науково-дослідницької діяльності; проводити теоретичні і експериментальні дослідження у сфері реклами і зв`язків з громадськістю; оформлювати наукові результати згідно вимог Міністерства освіти і науки України та Вищої атестаційної комісії України; переводити наукові знання у площину практичного використання.

 

Організація і управління в початковій освіті

(напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта)

Метою курсу є ознайомлення студентів з організацією, змістом, принципами та методами управління в системі національної освіти. Формування у студентів знань і умінь у галузі педагогічного керування.

Завдання вивчення дисципліни: 1) вивчення теоретичних основ і передового досвіду управління в системі освіти; 2) формування у студентів знань про методи й прийоми організації та керівництва колективом освітньої установи, особливості системи внутрішнього управління, зміст процесу управління загальноосвітнім закладом; 3) вивчення нормативних документів, що стосуються державно-суспільної системи управління освітою, організації роботи освітньої установи, атестації працівників загальноосвітнього закладу; 4) формування організаційно-методичних умінь, навичок самостійної роботи з літературою й нормативними документами; 5) формування й подальший розвиток у студентів аналітичних, оцінювальних та інших умінь, необхідних педагогові у його професійній діяльності.

Навчальний курс передбачає формування знань студентів про сутність та особливості управління загальноосвітнім навчальним закладом, принципи та функції управління освітніми процесами, роль та шляхи методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі. Основну увагу приділено розкриттю сутності теорії управління; принципам та функціям управління в системі освіти; особливостям планування діяльності навчального закладу; методам та формам методичної роботи в загальноосвітньому закладі; шляхам вивчення передового педагогічного досвіду; проведенню атестації педагогічних кадрів у системі загальної середньої освіти; методам та формам внутрішкільного контролю.

 

Ведення ділової шкільної документації

(напрям підготовки: 6.010102 Початкова освіта)

Метою курсу є ознайомлення студентів з організацією, змістом, веденням шкільної ділової документації у початкових класах; формування у студентів знань і вмінь у галузі ведення шкільної документації.

Завдання вивчення дисципліни: 1) вивчення теоретичних основ і передового досвіду роботи з ведення шкільної документації; 2) вивчення нормативно-правового забезпечення організації навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі; 3) формування організаційно-методичних умінь, навичок самостійної роботи з літературою й нормативними документами; 4) формування й подальший розвиток у студентів аналітичних, оцінювальних та інших умінь, необхідних педагогові у його професійній діяльності щодо ведення шкільної документації.

Навчальний курс «Ведення ділової шкільної документації» посідає важливе місце уя документообігу відіграють важливу роль у функціонуванні навчального закладу. Програмою дисципліни передбачається вивчення документів, що становлять правову базу діяльності навчального закладу, нормативно-правові акти органів виконавчої влади; організаційно-правову документацію; розпорядчі документи; документи, що стосуються організації навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу.

 

Педагогічні технології в початковій школі

(напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта)

Мета курсу – озброїти студентів знаннями й уміннями щодо різновидів існуючих педагогічних технологій, сформувати стійке переконання щодо педагогічної майстерності вчителя початкових класів у критичному аналізі та використанні елементів інновацій у власній роботі, враховуючи різні умови ефективності педагогічних технологій. Набуті навички та уміння щодо розробки конспектів уроків для учнів початкової школи на сучасних засадах оновлення методичного та організаційного формату уроку сприятимуть удосконаленню здібностей організовувати безпосередню творчу інтелектуальну діяльність учня початкових класів або колективу з метою формування ключових компетентностей; добирати відповідно до мети діяльності методи і форми навчання, виховання та соціалізації особистості.

Завдання навчально дисципліни: 1) оволодіти знаннями та уміннями щодо педагогічних технологій, їх різновидів, засобів для створення умов ефективної організації співпраці між суб’єктами навчання; 2) сформувати уміння обирати зміст інтерактивної роботи з учнями початкових класів відповідно до їх потреб та особистих можливостей; 3) організовувати безпосередню діяльність особистості або колективу з урахуванням інтерактивної діяльності; 4) добирати відповідно до мети діяльності методи і форми розвитку, виховання та соціалізації особистості; 5) набути навичок критичного аналізу відповідних педагогічних технологій з урахуванням ефективності затрат зусиль вчителя та учнів для досягнення максимального результату; 6) формувати комунікативні навички колективної діяльності, вміння аналізувати та критично оцінювати позитивні та негативні моменти різних педагогічних технологій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: сучасні підходи до визначення термінів «інновація», «педагогічна технологія», «методика»; сучасні класифікації педагогічних технологій; специфічні риси педагогічних технологій, що вивчаються; критерії технологічності; історію походження та адаптації педагогічних технологій до умов національної школи; сучасні вимоги до вчителя у галузі застосування педагогічних технологій; вміти: розрізняти педагогічну технологію за її специфічними рисами; розрізняти методичні рекомендації від педагогічної технології; застосовувати інтерактивні технології, розвивальні технології, особистіснозорієнтовані технології, здоров’язберігаючі технології, технології розвитку критичного мислення, технології проблемного навчання в умовах традиційної класно-урочної системи організації навчального процесу у початковій школі; розробляти конспекти уроків та виховних заходів відносно зазначеної педагогічної технології; порівнювати різноманітні науково-методичні наробки сучасних педагогів та науковців у сфері застосування педагогічних технологій у сучасній школі.

 

Інноваційні технології навчання і виховання в початковій школі

(спеціальність 013 Початкова освіта)

Мета викладання навчальної дисципліни: надати студентам необхідний обсяг знань в галузі освітніх інновацій та підготовки до інноваційної діяльності; забезпечити володіння майбутніми педагогами елементами інноваційних технологій та здатністю впроваджувати їх у навчально-виховний процес початкової школи.

Завдання вивчення дисципліни :

 1. Ознайомити студентів з теоретичними основами інноваційної діяльності

 2. Представити ієрархію та різновиди інноваційних технологій.

 3. Охарактеризувати інноваційні технології в початковій школі.

 4. Стимулювати студентів до оволодіння інноваційними технологіями навчання й виховання

 5. Вчити студентів вдало обирати та реалізувати інноваційні технології в навчально-виховному процесі початкової школи.

 6. Розвивати в майбутніх вчителів прагнення до свідомого оволодіння інноваційною педагогічною діяльністю.

Зміст дисципліни розподілено за модулями й темами:

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи інноваційного розвитку освіти

Тема 1. Інноваційні процеси в освіті

Тема 2. Загальна характеристика інноваційних технологій

Змістовий модуль 2. Інноваційні технології в початковій школі

Тема 3. Технології ефективного навчання.

Тема 4. Педагоги-новатори та авторські школи

 

Інноваційні технології дошкільної освіти

(спеціальність 7.01010101 Дошкільна освіта)

Метою викладання навчальної дисципліни є озброїти студентів знаннями й уміннями щодо різновидів існуючих педагогічних технологій у галузі дошкільної освіти, сформувати стійке переконання щодо педагогічної майстерності вихователя дошкільного навчального закладу у критичному аналізі та використанні елементів інновацій у власній роботі, враховуючи різні умови ефективності педагогічних технологій. Набуті навички та уміння щодо розробки конспектів занять для дошкільнят на сучасних засадах оновлення методичного та організаційного формату організації роботи із дошкільниками сприятимуть удосконаленню здібностей організовувати безпосередню творчу інтелектуальну діяльність особистості або колективу з метою розвитку, корекції, соціалізації тощо; добирати відповідно до мети діяльності методи і форми розвитку, виховання та соціалізації особистості.

Завдання навчальної дисципліни: 1) сформувати уміння обирати зміст роботи з об’єктом виховання відповідно до його потреб та особистих можливостей; 2) оволодіти знаннями та уміннями щодо педагогічних технологій, їх різновидів, засобів для створення умов ефективної організації співпраці між суб’єктами навчання; 3) організовувати безпосередню діяльність особистості або колективу з метою розвитку, корекції, соціалізації тощо; 4) добирати відповідно до мети діяльності методи і форми розвитку, виховання та соціалізації особистості; 5) формувати комунікативні навички, вміння аналізувати та критично оцінювати позитивні та негативні моменти різних педагогічних технологій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: сучасні підходи до визначення термінів «інновація», «педагогічна технологія», «методика»; сучасні класифікації педагогічних технологій; специфічні риси педагогічних технологій дошкільної освіти, що вивчаються; історію походження та адаптації педагогічних технологій до умов національної школи; сучасні вимоги до вихователя у галузі застосування педагогічних технологій; відповідність можливостей педагогічних технологій рівню розвитку дітей; вміти: розрізняти педагогічну технологію за її специфічними рисами; розрізняти методичні рекомендації від ознак педагогічної технології; застосовувати технології раннього розвитку дітей від 0 до 3 років, технології розвитку зв’язного мовлення, технології розвитку творчих здібностей, здоров’язбережувальні технології, технології розвитку критичного мислення, інформаційно–комунікаційні технології; виявляти умови ефективного застосування та недоліки педагогічних технологій дошкільної освіти; порівнювати різноманітні науково-методичні наробки сучасних педагогів та науковців у сфері застосування педагогічних технологій у сучасній школі.

 

Музичне виховання та основи хореографії з методикою навчання

(напрям підготовки: 6.010102 Початкова освіта)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є специфіка педагогічного процесу в підготовці та проведенні музичної роботи яка полягає в інтеграції та виконанні її функцій: виховної, рекреаційної та розважально-ігрової, чим і зумовлюється потреба у спеціально підготовлених фахівцях, які могли б підготувати, організувати заходи мистецтва з дітьми.

Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння теоретичних та практичних відомостей про закономірність будови і взаємозв’язку основних елементів музичного мистецтва, його виражальних засобів. Прищепити практичні навички свідомого сприймання і аналізу музики шляхом різних вправ з розвитку музичного слуху і пам’яті з записування нот, ступенів, співу по нотах, ступенях релятивної системи. Сприяти розширенню музичного кругозору, допомагати справі більш глибокого розуміння музики. З метою кращого пов’язання теоретичного курсу з музичною практикою слід максимально використовувати музичні твори, що їх вивчають студенти з хорового співу. Метою вокально-хорової роботи є оптимальний співацький розвиток кожного студента, навчання його співати в ансамблі. Вокально-хорові вправи є необхідними для кожного заняття, за їх допомогою поступово вдосконалюються якість співацького звука, дихання артикуляції, дикції. Необхідно ширше ілюструвати ті чи інші теоретичні положення, а також користуватися музичними прикладами для вправ, переважно з аналізу. Робота над засвоєнням дитячого репертуару є необхідною умовою оволодіння методикою музичного виховання.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати та усвідомлювати: актуальність проблеми музично-естетичного виховання молодших школярів на сучасному етапі; виховне значення музики як виду мистецтва; музичне виховання в системі народної освіти в нашій країні; розвиток теорії та методики музичного виховання в зарубіжних країнах; мету, завдання, принципи музичного виховання; специфіку розвитку музичних здібностей молодших школярів на уроках музики; особливості реалізації диференційованого підходу до дітей у процесі музичного виховання; методи музичного навчання; види музичної діяльності на уроках музики, їх значення і взаємозв'язок; типи уроків музики, їх характеристика; сучасні вимоги до уроків музики у початкових класах; основні компоненти музикальності; особливості хорового співу, як виду мистецтва; виховне значення хорового співу, його роль в музичному розвитку учнів; особливості розвитку дитячого голосу; пісенний репертуар, вимоги до його підбору; прийоми розучування пісні; основні етапи та методи формування музичного сприйняття твору; основи теорії музики; основи співу на релятивній основі; значення планування музичної роботи в школі; вміти: самостійно та вільно орієнтуватися в теоретичному та практичному матеріалі; складати плани-конспекти уроків музики; проводити фрагменти уроків у початкові школі; сольфеджувати нескладні вправи; виконувати музичний репертуар програми з музики для початкових класів; проводити бесіди до прослуханих творів та аналізувати їх; організовувати музично-дидактичні ігри, ритмічні вправи, імпровізації тощо; добирати творчі музичні завдання, зокрема і хореографічного характеру.

 

Теорія і методика музичного виховання

(напрями підготовки 6.010101 Дошкільна освіта, 6.010102 Початкова освіта)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є специфіка педагогічного процесу в підготовці та проведенні музичної роботи яка полягає в інтеграції та виконанні її функцій: виховної, рекреаційної та розважально-ігрової, чим і зумовлюється потреба у спеціально підготовлених фахівцях, які могли б підготувати, організувати заходи мистецтва з дітьми.

Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння теоретичних та практичних відомостей про закономірність будови і взаємозв’язку основних елементів музичного мистецтва, його виражальних засобів. Прищепити практичні навички свідомого сприймання і аналізу музики шляхом різних вправ з розвитку музичного слуху і пам’яті з записування нот, ступенів, співу по нотах, ступенях релятивної системи. Сприяти розширенню музичного кругозору, допомагати справі більш глибокого розуміння музики. З метою кращого пов’язання теоретичного курсу з музичною практикою слід максимально використовувати музичні твори, що їх вивчають студенти з хорового співу. Метою вокально-хорової роботи є оптимальний співацький розвиток кожного студента, навчання його співати в ансамблі. Вокально-хорові вправи є необхідними для кожного заняття, за їх допомогою поступово вдосконалюються якість співацького звука, дихання артикуляції, дикції. Необхідно ширше ілюструвати ті чи інші теоретичні положення, а також користуватися музичними прикладами для вправ, переважно з аналізу. Робота над засвоєнням дитячого репертуару є необхідною умовою оволодіння методикою музичного виховання.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати та усвідомлювати: актуальність проблеми музично-естетичного виховання молодших школярів на сучасному етапі; виховне значення музики як виду мистецтва; музичне виховання в системі народної освіти в нашій країні; розвиток теорії та методики музичного виховання в зарубіжних країнах; мету, завдання, принципи музичного виховання; специфіку розвитку музичних здібностей молодших школярів на уроках музики; особливості реалізації диференційованого підходу до дітей у процесі музичного виховання; методи музичного навчання; види музичної діяльності на уроках музики, їх значення і взаємозв'язок; типи уроків музики, їх характеристика; сучасні вимоги до уроків музики у початкових класах; основні компоненти музикальності; особливості хорового співу, як виду мистецтва; виховне значення хорового співу, його роль в музичному розвитку учнів; основи навчання співу на за релятивною системою; особливості розвитку дитячого голосу; пісенний репертуар, вимоги до його підбору; прийоми розучування пісні; основні етапи та методи формування музичного сприйняття твору; основи теорії музики; основи співу на релятивній основі; значення планування музичної роботи в школі; вміти: самостійно та вільно орієнтуватися в теоретичному та практичному матеріалі; складати плани-конспекти уроків музики; проводити фрагменти уроків у початкові школі; сольфеджувати нескладні вправи; виконувати музичний репертуар програми з музики для початкових класів; проводити бесіди до прослуханих творів та аналізувати їх; організовувати музично-дидактичні ігри, ритмічні вправи, імпровізації тощо; добирати творчі музичні завдання, зокрема і хореографічного характеру.

 

Основи сценічного та екранного мистецтва

(напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта)

Навчальний курс передбачає опанування студентами теоретичного та практичного матеріалу про театралізоване дійство, особливості роботи педагога над документальним і художнім матеріалом в процесі написання сценарію, закономірності і прийоми монтажу різножанрових номерів, блоків, епізодів в театралізованому дійстві та психолого-педагогічними вимогами до організатора і постановника театралізованих дійств.

Завдання курсу: 1) забезпечити майбутніх вчителів початкової освіти необхідним обсягом знань про сценічну та екранну майстерність для самостійного проведення творчої практичної роботи; 2)дати теоретичні та практичні відомості про види мистецтв, театральне дійство, сценічність, сценічну та екранну майстерність, засоби музичної мови і її основні елементи; 3) прищепити практичні навички свідомого сприймання і аналізу літературних творів шляхом різних вправ; 4) сприяти розширенню у студентів літературного, музичного кругозору та творчого потенціалу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: актуальні проблеми музично-естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку на сучасному етапі; про виховне значення театру, музики як видів мистецтв; поняття «творчість»; виховні можливості театрального мистецтва; мету, завдання, принципи музичного виховання; особливості використання механізмів створення художньо-театрального образу (уява, увага, творче бачення, творче ставлення, сценічна гра); специфіку розвитку сценічних здібностей; про ступінь впливу комплексу мистецтв (художнє слово, музика, образотворче мистецтво, хореографія, пантоміма) на емоційно-почуттєву сферу дітей; засоби театрального дійства; види творчої діяльності, їх значення і взаємозв'язок; вміти: самостійно та вільно орієнтуватися в теоретичному та практичному матеріалі; впроваджувати виховні технології у процес організації театральної роботи; організовувати інсценування музичних та літературних творів; вільно володіти сценічними навиками; проводити тренінги для розвитку уяви, уваги, пластики дітей; проводити сценічні ігри, діалоги; створювати ляльковий театр.

 

Дитячий музичний фольклор

(напрям підготовки 6.010101 Дошкільна освіта)

Навчальний курс передбачає опанування студентами системи знань про дитячий музичний фольклор, його жанри та виражальні засоби; удосконалення умінь і навичок свідомого сприймання й аналізу різних видів дитячого музичного фольклору шляхом вправ з розвитку музичного слуху та пам'яті, співу за абсолютною та релятивною системами сольфеджування; сприяти розширенню музичного світогляду, поглибити вміння студентів оперувати музичними термінами, інформацією про народні музичні твори, народні інструменти; оптимальний співацький розвиток кожного студента, вдосконалення якості вокально-хорової роботи (звукоутворення, звуковедення, дихання, артикуляції, дикції, гнучкості голосу) з опорою на український дитячий музичний фольклор та музичний дитячий фольклор інших народів світу; виявлення виховного потенціалу різноманітних зразків дитячого музичного фольклору; уточнення уявлень студентів про методику вивчення фольклорних дитячих музичних творів та музичних народних ігор з дошкільнятами різних вікових груп; розвиток уміння творчо застосовувати фольклорні музичні твори у процесі різних форм навчання і виховання дітей дошкільного віку; удосконалення вмінь студентів враховувати синкретичність у сприйнятті дошкільниками різних видів мистецтва, поєднувати вокальне виконання народних музичних творів із грою на народних музичних інструментах з танцювальними рухами з драматизацією та іншими видами зображальної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати про значення та роль музичного фольклору у вихованні дітей дошкільного віку; жанри музичного фольклору; дитячі пісні календарного циклу; композиторів-фольклористів та безцінну спадщину їхньої музичної творчості; уміти: активізувати творчу діяльність дітей дошкільного віку засобами музичного фольклору; методично правильно проводити роботу над інсценуванням українських народних пісень, пісень танцювального жанру, роботу з гри на найпростіших народних музичних інструментах; методично правильно організувати та проводити музичні народні ігри.

 

Індивідуалізація виховання і навчання дошкільнят

(спеціальність 7.01010201 Початкова освіта)

Мета навчальної дисципліни – підготувати студентів до організації індивідуалізованого і диференційованого виховання і навчання дітей дошкільного віку.

Завдання курсу: дати студентам уявлення про шляхи реалізації вимог принципу індивідуального підходу до дитини в процесі навчання та виховання, уточнити бачення диференціації навчання і виховання в дошкільному закладі; навчити майбутніх вихователів розрізняти та діагностувати відхилення від норми у поведінці дітей дошкільного віку, розуміти причини виникнення цих відхилень; сформувати у майбутніх педагогів уміння попереджати та усувати небажані порушення поведінки, націлювати дітей на оптимальний розвиток, відповідний їх природним обдаруванням; навчити студентів створювати розвивальне середовище у дошкільному закладі; навчити студентів диференційовано проводити адаптацію дітей до дитячого садка.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: вікові особливості дітей раннього та дошкільного віку; принципи розвитку індивідуальності дошкільника; мету і завдання диференціації, етапи здійснення індивідуального підходу до дитини; види, форми, прийоми диференціації виховання і навчання в дошкільному закладі; особливості індивідуалізації навчання і виховання дітей з порушеннями поведінки і діяльності; особливості індивідуальної роботи вихователя дошкільного закладу з дітьми з ЗПР; особливості індивідуальної роботи вихователя ДНЗ з обдарованими дітьми; види адаптації, групи дітей за характером пристосування до нових умов життя; емоційний портрет новачка; причини проблемної адаптації; умови забезпечення процесу адаптації дітей до дитячого садка; варіанти гнучких режимів дня; ігри, що сприяють адаптації дитини; уміти: надавати індивідуально орієнтовану допомогу дошкільнятам в усвідомленні ними власних потреб, інтересів, цілей навчання; створювати умови для вільної реалізації завданих природою здібностей і можливостей дошкільнят; підтримувати вихованця у творчому самовтіленні і рефлексії; організовувати розвивальне середовище у дитячому садку.

 

Співпраця дошкільних закладів з батьками

(спеціальність 7.01010201 Початкова освіта)

Мета курсу – сформувати у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів цілісне уявлення про співпрацю дошкільного закладу з батьками, систему знань про принципи методи, форми організації співпраці з батьками.

Завдання навчальної дисципліни: 1) ознайомити студентів з сучасними підходами до організації взаємодії сім’ї та дошкільного навчального закладу; 2) навчити студентів планувати взаємодію педагогів з сім’ями вихованців; 3) сформувати вміння усвідомлено використовувати колективні, групові, індивідуальні форми роботи з сім’єю.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: сучасні підходи до організації взаємодії сім’ї та дошкільного навчального закладу; критерії, напрямки, етапи, види роботи дошкільних закладів з сім’єю; етапи роботи з батьками, діти яких не відвідують дошкільний навчальний заклад; методику проведення колективних, індивідуальних, наочних форм роботи; уміти: застосовувати теоретичні знання з курсу «Співпраця дошкільного закладу з батьками» на практиці (у педагогічній практиці в дошкільних закладах освіти); структурувати зміст навчального матеріалу за його компонентами; встановлювати довірливо-ділові взаємостосунків з батьками вихованців; використовувати невербальні засоби спілкування в роботі педагога з батьками; методично правильно проводити колективні, індивідуальні, наочні форми роботи.

 

Теорія та методика співпраці з родинами

(напрям підготовки: 6.010102 Початкова освіта)

Метою курсу є формування у майбутніх спеціалістів цілісного уявлення про співпрацю дошкільного закладу з батьками, подання знань про принципи методи, форми організації співпраці з батьками.

Завдання вивчення дисципліни:

 • ознайомлення студентів з сучасними підходами до організації взаємодії сім’ї та дошкільного навчального закладу;

 • вивчення студентами планування взаємодії педагогів з сім’ями вихованців;

 • дослідження педагогічного спілкування з батьками як важливого напряму взаємодії ДНЗ з родиною;

 • сформувати вміння усвідомлено використовувати колективні, індивідуальні, групові форми роботи з сім’єю.

Курс «Теорія та методика співпраці з родинами» спрямований на формування професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку щодо вмінь ефективно будувати співпрацю з родинами своїх вихованців; ознайомлення студентів з теоретичними основами та сучасними тенденціями розвитку педагогічної науки стосовно проблем сімейного виховання та взаємодії дошкільних навчальних закладів з родинами. Основну увагу приділено плануванню взаємодії педагогів із сім’ями вихованців та формам і методам роботи з сім’єю у межах дитячого садка.

 

Історія вищої школи

(спеціальність 013 Початкова освіта)

Вищі навчальні заклади виникли у давні часи і мають тривалу історію свого розвитку. Протягом багатьох століть формувався і змінювався зміст навчання; з’являлися й удосконалювалися різноманітні методи, форми роботи зі студентами; розширювався соціальний склад студентства; додавалися все нові функції вищої школи; формувалася структура управління; розвивалося внутрішнє життя університетів і інших вищих навчальних закладів, їхня матеріальна база, допоміжні установи. Все це відображено у програмі курсу, яка має два розділи – «Історія вищої освіти за кордоном» та «Історія вітчизняної вищої освіти».

Вивчення курсу «Історія вищої школи» розширює загальнопедагогічний кругозір студентів-магістрантів, сприяє виробленню об’єктивного ставлення до педагогічного минулого, дає уявлення про процес розвитку вищої освіти в світі та Україні, висвітлює тенденції розвитку вищої освіти на сучасному етапі.

 

Методика викладання педагогіки у вищій школі

(спеціальність 013 Початкова освіта)

Навчальний курс передбачає опанування студентами системи знань про викладання педагогіки у вищій школі, оволодіння низкою елементарних умінь організації занять з педагогіки, набуття комплексу цінностей та досвіду творчої діяльності, потрібних для успішного викладання педагогіки.

Завдання курсу: 1) актуалізувати знання студентів, отримані у процесі вивчення педагогіки; 2) озброїти студентів системою знань про традиції викладання педагогіки у вітчизняній вищій школі, відомі методики та технології; 3) сформувати у майбутніх викладачів елементарні уміння й навички з організації занять з педагогіки: планування, застосування різноманітних методів та форм навчання, рефлексії свого педагогічного спілкування; 4) познайомити студентів з можливими шляхами вдосконалення власної викладацької майстерності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: понятійно-категорійний апарат курсу; відомі методи, форми, методики, технології викладання педагогіки у вищій школі; основні етапи в організації різних форм викладання педагогіки; шляхи підвищення рівня професіоналізму викладача педагогіки через удосконалення його дослідницької культури; вміти: грамотно застосовувати понятійно-категорійний апарат; аналізувати наукові педагогічні праці з питань викладання педагогіки; визначати проблему в організації процесу викладання педагогіки та розв’язувати її; застосовувати окремі методи та форми викладання педагогіки в процесі ігрового моделювання; діагностувати рівень власних викладацьких умінь; виявляти власну педагогічну творчість у процесі підготовки і проведення занять різної форми з педагогіки; оформляти конспекти лекційних і практичних занять з педагогіки, іншу документацію.

 

Методологія педагогічних досліджень

(спеціальність 013 Початкова освіта)

Навчальний курс передбачає опанування студентами системи знань з науково-педагогічного дослідження, поглиблення уявлень про його методологічні основи, удосконалення дослідницьких умінь, які дозволять майбутнім учителям, викладачам досягти високого рівня професіоналізму.

Завдання курсу: 1) актуалізувати й узагальнити систему знань студентів про наукове педагогічне дослідження, його різновиди, структуру та методи; 2) поглибити знання студентів про методологічні основи педагогічного дослідження; 3) удосконалити вміння й навички майбутніх педагогів з організації науково-педагогічного дослідження, підготувати до виконання магістерської роботи; 4) збагатити знання студентів про можливі шляхи вдосконалення дослідницьких умінь, формування методологічної культури.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: поняттєво-категорійний апарат курсу; сутність та складники магістерської роботи; можливі методологічні основи педагогічного дослідження; систему методів науково-педагогічного дослідження; шляхи підвищення рівня професіоналізму вчителя початкових класів через удосконалення його дослідницької культури; вміти: грамотно застосовувати поняттєво-категорійний апарат; аналізувати наукові педагогічні праці з позицій сучасної науки, у контексті обраної проблеми дослідження; визначати проблему наукового дослідження, формулювати тему; застосовувати систему методів науково-педагогічного дослідження в процесі навчання; діагностувати рівень власних дослідницьких умінь; виявляти педагогічну творчість у процесі різних видів наукових студентських досліджень; оформляти результати власних наукових пошуків.

 

Компетентнісний підхід в початковій освіті

(спеціальність 013 Початкова освіта)

Завдання вивчення дисципліни: ознайомити студентів з понятійним апаратом проблеми; домогтися розуміння студентами сутності компетентнісного підходу в початковій освіті; представити існуючу ієрархію та різновиди компетентностей; охарактеризувати ключові компетентності початкової освіти; озброїти студентів способами формування ключових компетентностей у молодших школярів у навчальній та позанавчальній роботі.

Зміст дисципліни розподілено за модулями й темами:

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи компетентнісного підходу в освіті

Тема 1. Компетентнісний підхід до змісту початкової загальної освіти.

Змістовий модуль 2. Ключові компетентності початкової освіти.

Тема 2. Ключова компетентність уміння вчитися.

Тема 3. Громадянська компетентність.

Тема 4. Загальнокультурна компетентність.

Тема 5. Інформаційно-комунікаційна компетентність.

Тема 6. Здоров’язбережувальна компетентність.

Тема 7. Соціальна компетентність.

Тема 8. Підприємницька компетентність.

 

Педагогічна конфліктологія

(спеціальність 013 Початкова освіта)

Поняття конфлікту в історичному аспекті. “Школа консенсусу” Т. Парсонса та “Конфліктна школа” Р. Дарендорфа. Механізми виникнення конфлікту. Стадії протікання. Структура конфлікту. Функції. Стилі поведінки у конфліктній взаємодії та способи вирішення конфліктів. Характеристика різних типів конфліктів. Специфічні особливості педагогічних конфліктів. Причини виникнення конфліктів у педагогічному процесі. Конфліктогени педагогічної системи. Методи вирішення конфліктів у педагогічному процесі. Поняття комунікативності особистості. Комунікативність педагога вищої школа як основа конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. Моделі педагогічної взаємодії у вищій школі.

У результаті вивчення модуля студент повинен знати: основні історичні етапи розвитку конфліктологічної теорії; сучасні концепції і напрями досліджень у конфліктології в цілому і, зокрема, в педагогічній конфліктології; основні категорії конфліктології та вміти оперувати ними впродовж свого становлення як фахівця; специфічні особливості конфліктів у соціально-педагогічному процесі; сутність і структуру педагогічного конфлікту, його особливості та характеристики, діагностику; типологію педагогічних конфліктів, їх динаміку; основні стилі поведінки в конфліктній ситуації та способи конструктивного вирішення соціально-педагогічного конфлікту; особливості внутрішньоособистісних та міжособистісних конфліктів; сучасні технології управління конфліктами; уміти: аналізувати конфліктні ситуації, визначати конфліктну проблему, учасників конфлікту, явні і приховані інтереси та побоювання; аналізувати конфліктогени (комунікативні, цільові, змістові, технологічні тощо) педагогічної системи; прогнозувати виникнення конфлікту в педагогічному середовищі; визначати фазу конфлікту; складати карту педагогічного конфлікту; конструктивно розв’язувати педагогічні конфлікти різними способами; вибирати оптимальний стиль поведінки у конфліктній ситуації; ефективно управляти педагогічним конфліктом.