semeniukДоктор філологічних наук, професор кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики
Ректор Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1985.
Докторантура: 1996-2001 р.

Тема дисертації та рік захисту:
„Особливості синонімії в художньому мовленні (на прикладі творів М.Булгакова, М.Зощенка, І.Ільфа та Є.Петрова)” (кандидатська, 1993).
Мова епохи та мовна особистість у сатирико-гумористичному тексті (докторська, 2002).

Посади за роки роботи в КДПУ ім. В.Винниченка: за роки роботи в університеті пройшов шлях від асистента (1989) до професора (2004). Займав посади начальника науково-дослідного сектору, декана факультету довузівської та післядипломної освіти, проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків (з 2005 р.); ректор КДПУ (з 2011), завідувач кафедри (2004 - 2019).

Коло наукових інтересів: лінгвокультурні аспекти сучасного дискурсу, мова і суспільство, порівняння мов.

Дисципліни, які викладає: загальне мовознавство, управління інформаційними зв’язками.

Нагороди та досягнення: двічі, з 1994 до 1996 та з 1998 до 2000 ріку, був стипендіатом Кабінету міністрів України (наукова стипендія для молодих учених), нагороджений грамотами університету, міської та обласної адміністрацій. Відомчі відзнаки: «Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (1996 р.), знак «Відмінник освіти України» (2006 р.), знак «Петро Могила» (2009 р.), медаль НАПН України «Григорій Сковорода» (2014 р.).

Найважливіші наукові та навчальні публікації:
Монографії:
1. Морозов П.М., Семенюк О.А. Языковые единицы в художественном тексте. Монография. - Кіровоград, КГПИ, 1996. – 216 с.
2. Семенюк О.А. Язык эпохи и его отражение в сатирико-юмористическом тексте: монография. - Кировоград, РИЦ КГПУ им. В.К.Винниченко, 2001. – 368 с.
3. Єлисаветград у дзеркалі слова: кол. монографія / Під ред. О.Семенюка - Кіровоград: Код, 2004. – 56 с.

Навчальні посібники:
1. Семенюк О.А., Паращук В.Ю. Основи теорії мовної комунікації: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Ін Юре, 2009. – 276 с.
2. Семенюк О.А., Паращук В.Ю. Основи теорії мовної комунікації: Навчальний посібник. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 240 с.

Статті:
1. Семенюк О.А. О некоторых приемах анализа переводных художественных текстов // “Відродження”. - №2. – 1996. – С.64-67.
2. Семенюк О.А. Языковые черты эпохи в песнях В.Высоцкого // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. – Вып. ІІІ. –Т.1. – М.: ГКМЦ В.С.Высоцкого, 1999. – С.83–89.
3. Семенюк О.А. Каков человек, такова и его речь // Русская словесность в школах Украины. – 2000. – № 2. – С.21–24.
4. Семенюк О.А. Проблеми культури російського мовлення в працях В.В.Колесова // Східні слов’яни. Зб.наук праць. – Київ, 2003. – С.80–87.
5. Семенюк О.А. Единицы языка политики в современном дискурсе как признак его демагогичности // Язык: модель, структура, функционирование. –Днепропетровск: ДГУ, 2007. – С.143-150.
6. Сатира и юмор как конкуренты «патогенного текста» // Докса. Збірник наукових праць із філософії та філології. Вип. 13. Сміх та серйозність: множинність видів та взаємин. – Одеса, 2008. – С.200-206.
7. Семенюк О.А., Тимофєєва У.В. Фразеологізми з компонентом людина, люди в українській, російській, польській мовах: порівняльний та лінгвокультурний аспекти // Наукові записки. – Випуск 81 (1). – Серія: Філологічні науки: У 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2009. – С.127-131.
8. Семенюк О.А. Анализ жаргонизмов на уроках русского языка как элемент коррекции языкового поведения учащихся // Русский язык и литература в школах Украины. – 2009. – № 9 (141). – С.2-4.
9. Семенюк О.А. Сугестивний вплив на суспільство під час виборчих кампаній та його нейтралізація в сучасному українському дискурсі // Записки з українського мовознавства. – Вип. 18. – Одеса: Астропринт, 2009. – С.132 – 142.
10. Семенюк О.А. Технологія виховання сміхом від Андрія Крижанівського (або про роль гумористичного твору в навчанні і вихованні учнів) // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – №2(222). – С.5-9.
11. Семенюк О.А., Білоус В.Б. Проблемы интерпретации социокультурных реалий при переводе (на примере англоязычного текста рассказа Ю.Семенова «Летом 37-го») // Наукові записки. – Випуск 89 (1). Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2010. – С.31-35.
12. Семенюк О.А., Білоус В.Б. Апологія зради, або реалізація концептів «особистість» та «батьківщина» в романі Т.Кленсі «Полювання за «Червоним жовтнем» // Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб.наук.праць. – Вип. 29. – Ч.2. – К.: Твім інтер, 2010. – С.69-80.
13. Семянюк А. Фактар культурнай мяжы і камунікатыўныя паводзіны: на матэрыяле ўсходнеславянскіх моў // Роднае слова. – 2011. – № 2. – С. 54–56
14. Семенюк О.А. Новые метафоризированные значения в современном русском языке как отражение изменившихся социальных приоритетов // Русский язык и литература в школах Украины. – 2011. – № 3 (159). – С.2-4.
15. Семенюк О.А., Семенюк Л.Л. Культурно-географические аспекты функционирования русского языка в Центральной Украине // Русистика и современность. 13-я Международная научная конференция. Сборник научных работ. Рига: Балтийская международная академия, 2011. – С.422-426.
16. Семенюк О. Педагогічний дискурс: культурна і комунікативна специфіка // Aktuаlni otazky soucasne hudebne vychovne teorie a praxe VI. Sbornik prispevku z mezinarodni konference (10.11.2010) v Usti nad Labem. - С.259-265.
17. Семенюк О., Білоус В. Мовні засоби створення образу ворога в романі Т.Кленсі «DEBT OF HONOR» // Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Випуск 9. - Ужгород: ПП «Графіка», 2011. - С.419-425.
18. Семенюк О.А. Употребление устойчивых сочетаний с компонентом человек в русском, украинском и сербском языках // VIII Международный симпозиум «Достижения и перспективы сопоставительного изучения русского и других языков»: Доклады. – Белград, 1-2 июня 2012 г. – С.101-106.
19. Семенюк О.А. Синонимия в произведениях М.Булгакова: социокультурный аспект // Михаил Булгаков, его время и мы: Коллективная монография. Ред. Г. Пшебинда, Я. Свежий. - Краков: Изд. Scriptum, 2012. – S.887-892.
20. Семенюк О.А. Изучение языка города в процессе подготовки филологов: советы колегам // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2012. – №5. – С.45-47.
21. Семенюк О.А., Чорна О.В. Комунікативний імідж українського президента (порівняльний і діахронічний аспекти) // Вісник Одеського національного університету. – Серія: філологія. – Т.17. - Вип. 4. – Одеса, 2012. – С.107-114.
22. Семенюк О.А. Зіставні дослідження етнокультурної специфіки споріднених мов (на прикладі фразеологічних одиниць) // Методологія та історіографія мовознавства. Зб. наукових праць. – Слав’янск, 2013. – C.290-296.
23. Семенюк О.А. Основні культурні й комунікативні чинники педагогічного дискурсу у вищій школі // Вища освіта України №3 (додаток 2) – 2014 р. – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – Т.1. – С.18-22.
24. Особливості сучасної комунікації як фактори впливу на процеси функціонування і засвоєння неологізмів // Наукові записки. Випуск 145. - Серія: Філологічні науки. – Кіровоград, 2016. – С.3-6.
25. Семенюк О.А. Переклад поезій Ігоря Губермана: проблема тактики // Наукові записки. – Випуск 154. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – С.279-283.

26. Semeniyk Oleg (in co-authorship). “Deutsche Welle“ as a mass media language for specialist purposes: pragmatics, analysis and translation // Humanities @Social Sciences Reviews (Index SCOPUS). –  2019. – Vol 07, No 06 (2019). – P.176-181.

27. GLOBALISATION OF THE UKRAINIAN LANGUAGE LEXICAL SYSTEM: AGE, GENDER AND EDUCATIONAL DIMENSIONS  Oleh Semeniuk, Tetyana Leleka, Olena Moskalenko. Advanced Education. 2020 Volume 7 Issue 15. Р. 81-88. ISSN: 2409-3351 (видання індексується в наукометричній базі Web of Science)

28. Nominative and Attributive Exophoric Reference in Foreign Prescription Medication Instructions as Text Referential Identity Means in Specialized Translation. (in-authorship).  // Humanities & Social Sciences Reviews (Index SCOPUS). - Vol. 8 No. 2 (2020): Р. 151-157, Education Special Issue. https://doi.org/10.18510/hssr.2020.82e19.

29. Вплив соціокультурних факторів на розвиток українського фейлетону - Наукові записки. – Випуск 175. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: Видавництво «Код», 2019. – С.430-436.

30. Gender and Geographical Aspects of the Employment in Ukraine (on the example of the Kirovohrad Oblast)- The Role Of Academia In Promoting Gender And Women’s Rights In The Arab World And The European Region. – Publ. SociétéGénéraled’Equipement&d’impression, Fes, Morocco, 2019. – S.363-370.

31. Віддзеркалення соціальних і мовних явищ початку ХХ століття в фейлетонах Остапа Вишні - Наукові записки. – Випуск 164. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: Видавництво «Код», 2018. – С.7-12.

32. Особливості зовнішніх інформаційних зв’язків сучасного навчального закладу - Наукові записки. – Випуск 173. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2018. – С.42 – 45.

 

Стажування:

-Проходження  стажування у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» з виконанням підсумкової роботи з теми «Аналітико-синтетична переробка лінгвістичної інформації».

Звіт про стажування затверджено наказом ректора ЦДПУ  ім. В. Винниченка

116-ун від 30.08.2019

-Проходження стажування в Університеті ім. Масарика, м.Брно, Чеська Республіка з 17 по 23.11.2019

Тема стажування: «Підготовка вчителя ХХІ-го століття»

Звіт про стажування затверджено наказом ректора ЦДПУ  ім. В. Винниченка 173-ун від 12.12.2019

 

Електронна адреса: semenyuk@kspu.kr.ua