Кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики, декан факультету іноземних мов Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка міста Кропивницький.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску :

Берлінський університет імені братів Гумбольдт, 1979 .

Спеціальність: філолог-германіст, викладач німецької, англійської мов та німецької літератури.
Тема дисертації та рік захисту:

«Проблема семантичної еквівалентності мовних одиниць в оригіналі та перекладі художнього тексту (на матеріалі перекладів творів М.О.Шолохова німецькою мовою)». Захист відбувся 1-го вересня 1988 року в Одеському національному університеті ім. І.Мечникова .

Посади, досвід роботи : за роки роботи в університеті пройшов шлях відасистента (1979) до професора (201 3). Займав наступні посади: асистент, викладач, стажист-дослідник, старший викладач, обраний доцент, доцент, обраний професор з квітня 2011 року, професор з травня 2013 року. З 1998 року по т.ч. – декан факультету іноземних мов ЦДПУ.

Військова служба: у військах спецпризначення з 05.05.1981 по 22.11.1982 рр. Офіцер запасу.

Коло наукових інтересів : німецько-українські мовні паралелі та міжлітературні зв’язки; семантика тексту першотвору і перекладу; теорія та практика перекладу.

Дисципліни, які викладає: письмовий двосторонній переклад, теорія і практика перекладу (лекції і семінари), контрактивна лексикологія (лекції і семінари), мистецтво перекладу (лекції і семінари), переклад документів (практичні).

Нагороди та досягнення: Відмінник освіти України (2000); Почесний знак Кіровоградського міськвиконкому «За заслуги» 2-го ступеня у сріблі (2008); Заслужений працівник освіти України (2013); Почесний знак міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького “За заслуги” I ступеня у золоті (2018); Нагорода імені Івана Виговського Центру досліджень Східної Європи під патронатом президента  Польщі  Анджея Дуди (2019).

Найважливіші навчальні посібники:

 1. Білоус О.М. Практична граматика німецької мови: Комунікативні вправи і завдання // Навчальний посібник (у співавторстві): Рекомендовано МОН України, лист №14/18.2-1997 від 30.10.2002.– Вінниця: НОВА КНИГА, 2002. – 334 с.
 2. Білоус О.М. Практична граматика німецької мови: Комунікативні вправи і завдання. – 2-ге видання, виправлене та доповнене // Навчальний посібник (у співавторстві): Рекомендовано МОН України, лист №14/18.2-1997 від 30.10.2002.– Вінниця: НОВА КНИГА, 2002. – 334 с.
 3. Білоус О.М. «Лінгвокраїнознавство» німецькомовних країн: Посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти та середніх навчальних закладів з поглибленим вивченням німецької мови // Навчальний посібник (у співавторстві): Рекомендовано МОН України, лист №14/18-Г-1659 від 10.10.2007. – Вінниця: Видавництво «Нова книга», 2008. – 416 с.
 4. Білоус О.М. Фразеологія: знакові величини: Навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов // Навчальний посібник (у співавторстві): Рекомендовано МОН України, лист №1.4/18-Г-227 від 28.01.2008. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 265 с.
 5. Білоус О.М. Граматика німецької мови: теоретичний матеріал, комунікативні вправи і завдання для студентів: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (німецькою та українською мовами). – 3-тє вид., виправл. та доповн // Навчальний посібник(у співавторстві): Рекомендовано МОНмолодьспорту України, лист №1/11-9487 від 13.10.11 р. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 576 с.
 6. Білоус О.М. Порівняльна лексикологія: Курс лекцій, практичних завдань, самостійної роботи та модульних контрольних робіт (німецькою мовою) // Навчальний посібник для студентів навчальних закладів: видання 2-ге доопрацьоване та доповнене.– Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – 244 с.
 7. Білоус О.М. Теорія і технологія перекладу: Курс лекцій: доопрацьований та доповнений // Навчальний посібник для студентів перекладацьких відділень. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – 200 с.
 8. Білоус О.М. Науково-технічний переклад: Курс лекцій та практичних // Навчальний посібник для студентів перекладацьких відділень. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013 – 100 с.
 9. Білоус О.М. Німецька мова: практика та переклад: Видання третє: доопрацьоване та доповнене // Навчальний посібник для студентів ІV курсу перекладацьких відділень ВНЗ (у співавторстві).– Кіровоград: КОД, 2014. – 249 с.
 10. Білоус О.М., Білоус О.І. Теорія, практика та технологія перекладу: Навчальний посібник/ О.М.Білоус, О.І.Білоус.– Кропивницький: РВВ ЦДПУ імені Володимира Винниченка, 2018. – 216 с.
 11. Білоус О.М. Граматика німецької мови: теоретичний матеріал, комунікативні вправи і завдання для студентів: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (німецькою та українською мовами). – 4-тє вид., стереотипне // Навчальний посібник Д.А. Євгененко, О.М.Білоус, Б.В.Кучинський, О.І.Білоус: Рекомендовано МОНмолодьспорту України, лист №1/11-9487 від 13.10.11 р. – Вінниця: Нова Книга, 2018. – 576 с.
 12. Білоус О.М., Пянковська І.В. Національні варіанти німецької мови (у лінгвогеографічному, соціолінгвістичному, лінгвістичному та лінгвокультурному аспектах): Навчальний посібник/ О.М.Білоус, І.В. Пянковська. – Київ: «Центр учбової літератури», 2019. – 314 с
 13. Білоус О.М., Білоус О.І., Кіт Л.М. Praktisches Deutsch 3. Навчальний посібник для студентів 3 курсу спеціальності «Переклад», «Прикладана лінгвістика». – Кропивницький: Видавництво ТОВ «Код», 2020. – 214 с.
 14. Білоус О.М., Білоус О.І., Кіт Л.М. Praktisches Deutsch 4. Навчальний посібник для студентів 4 курсу спеціальності «Переклад», «Прикладана лінгвістика». – Кропивницький: Видавництво ТОВ «Код», 2020. – 250 с.
 15. Білоус О. (уклад.). Біобібліографічний покажчик: Леонід Черноватий (Почесні професори ЦДПУ імені Володимира Винниченка). – Вінниця: Нова книга, 2021.–198 с.

Найважливіші наукові статті:

 

 1. Білоус О.М. Translationswissenschaftliche Auseinandersetzung mit „Kultur“ // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Філологічні науки, Випуск 26. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2011. – С. 36–40.
 2. Білоус О.М. Каламбур: шляхи аналізу та переклад // Збірник наукових праць ЛНУ ім. І.Франка.– Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – С. 58– 66.
 3. Білоус О.М. Sprache, Kultur, Kommunikation und Translation // Наукові записки. – Серія: філологічні науки (мовознавство): у 2 ч. – Випуск 95.– Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2011. – С. 520–527.
 4. Bilous O. Corpora in Translationswissenschaft und Translationsdidaktik // HOMO LOQUENS. – Gergian Multilingual Association. – Volume II. – Tbilisi, 2011. – P.12–19.
 5. Білоус О.М. Kultur in der Ausbildung von Translationsstudierenden // Наукові записки. – Серія: філологічні науки (мовознавство): у 2 ч. – Випуск 104(1). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. – С. 95–100.
 6. Білоус О.М. Перекладознавство і міжкультурна комунікація // Германістика в Україні: Науковий журнал.– Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2012. – С.183–189.
 7. Bilous O. Globalisierung und „Lingua Franca“ im Translationsprozess: Pro und Contra? // Научный сборник Российско-армянского (Славянского) университета. – Серия: Социально-гуманитарные науки. – Ереван: Изд-во РАУ, 2012. – Часть 2. – С. 267–276.
 8. Bilous Oleksandr Ein Essey über das Glück //Международный научно-популярный журнал/International popular-science journal № 4(39) 2016. – Астана, – С. 203–206.
 9. Білоус О.М., Білоус О.І. Твори Марка Вовчка у переспівах і перекладах зарубіжних митців // Наукові записки. – Серія: філологічні науки (мовознавство). – Випуск 117. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – С. 127–133.
 10. Білоус О.М. Назви художніх творів: головні чинники ідейно-образної інформації оригіналу та його перекладу // Наукові записки. – Серія: філологічні науки (мовознавство). – Випуск 116. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – С. 75–80.
 11. Білоус О.М. Сучасні ресурси для вивчення іноземних мов // Наукові записки. – Серія: філологічні науки (мовознавство).– Випуск 119.– Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – С. 13–16.
 12. Білоус О.М. Переклад засобів підсилення виразності й образності мови художнього твору // Наукові записки. – Серія: філологічні науки (мовознавство).– Випуск 115. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – С. 60–66.
 13. Білоус О.М., Білоус О.І. До історії перекладу: індивідуальна неповторність перекладачів творчості Т.Г.Шевченка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. – № 1071. – Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». – Випуск 75. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2013. – С. 99 – 107.
 14. Білоус О.М., Білоус О.І. Еріх Вайнерт та Альфред Курелла як перекладачі творів Т.Г.Шевченка німецькою мовою // NON PROGREDI EST REGREDI: збірник на пошану Паславської Алли Йосипівни, доктора філологічних наук, професора; упоряд. Володимир Сулим, Михайло Смолій, Христина Дяків/ Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів: ПАІС, 2013. – С.28 – 40.
 15. Bilous Oleksandr. Problems of the Tropes Rendering in Fiction Translation // Сборник научных трудов Астраханского государственного университета. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет» (Россия), 2013. – С. 127 – 136.
 16. Білоус О.М. Sprachpolitik: Abriss theoretischer Grundlagen von der Sicht westlicher Sprachforscher // Наукові записки. – Серія: філологічні науки (мовознавство).– Випуск 127. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – С. 6–12.
 17. Білоус О.М. Zur ukrainischen Sprachpolitik: historischer Überblick westlicher Ansichten // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Вип. 692-693: Германська філологія. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. – С. 16 – 21.
 18. Білоус О.М., Білоус О.І. Вільгельм Горошовський та Францішка Штайніц як перекладачі творів українських письменників німецькою мовою: критичний штрих з історії перекладу // Наукові записки. – Серія: філологічні науки (мовознавство).– Випуск 136. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2015. – С. 38–43.
 19. Білоус О.М. Surzhyk und Streben nach geistiger Wiedergeburt der ukrainischen Sprache: aus der Sicht westlicher Forscher // Наукові записки. – Серія: філологічні науки (мовознавство).– Випуск 137. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2015. – С. 336–343.
 20. Білоус О.М., Міщенко А.Л. Застосування інноваційних технологій у підготовці перекладачів та фахівців з прикладної лінгвістики // Філологічні трактати Сумського державного університету.– Том 7.– № 2. – Суми: СумДУ, 2015. – С.60–69.
 21. Білоус О.М., Білоус О.І. Переклад і рецепція в німецькомовному ареалі (ХІХ–ХХ ст.): Історичний погляд // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки.– Випуск 144. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – С. 30 – 35.
 22. Білоус О.М., Білоус О.І. Переклад як дієва одиниця міжлітературних зв’язків // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки.– Випуск 144. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – С.109 – 113.
 23. Білоус О.М. Zu einigen Fragen der Translationsdidaktik // Науковий журнал. – Випуск 11-12 (частина 1). – Чернівці: ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 2016. – С. 55– 63.
 24. Bilous Oleksandr. Ein Essey über Glück // International popular-science journal № 4(39) – Astana, 2016. – P. 203 – 206.
 25. Білоус Олександр. Засоби виразності в оригіналі та перекладі твору словесного мистецтва // Науковий вісник. – Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія. – Випуск 34.– Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2017. – С. 28 – 35.
 26. Bilous Oleksandr, Bilous Olha. Wechselseitigkeit von Kulturen: Translation und Rezeption // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки.– Випуск 154. – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – С.30 – 36.
 27. Білоус Олександр. Усний переклад: соціологічний погляд // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки.– Випуск 15 – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – С.289 – 295.
 28. Bilous Oleksandr. Translation als Vermittlung über kulturelle Grenzen // У збірці «Комаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів». – Том 5. – Дрогобич: ПП «Просвіт», 2017. – С. 246–252.
 29. Білоус Олександр. Новітні технології у викладанні перекладацьких дисциплін // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В.І.Кушнерик та ін . – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – Вип. 1 (14) . – С. 76– 80.
 30. Bilous Oleksandr. Zur Frage der Währung des Funktionalstils bei der Translation // Thesenband der XXIV-Tagung „Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine“. – Tscherniwzi, 2017.– C.21–25.
 31. Олександр Білоус, Ольга Білоус. Взаємодія літератур як система ланок: зв’язки, рецепція, переклад. // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки.– Випуск 164. – Кропивницький: КОД, 2018. – С.161 – 172.
 32. Oleksandr Bilous. Wege zur Äquivalenz bei der Übersetzung schöngeistiger Werke // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки.– Випуск 164. – Кропивницький: КОД, 2018. – С.494 – 499.
 33. Oleksandr Bilous, Richard Brunner. Deutsche Sprache und Bibel // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В.І.Кушнерик та ін. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2018. – Вип. 1(15). – С.32 – 41.
 34. Oleksandr Bilous. Interpeting: sociological view //Scientific Journal “Bulletin of Kazach Abalai khan Universdity of International Relations and World Languages”. Series “Philological sciences” of JSC ”Kazach Abalai khan Universdity of International Relations and World Languages”/. – ALMATY: Pollingwa, 2018. – Series “Philological Sciences. – Issue 2(49) 2018. – P. 87– 94.
 35. Richard Brunner, Oleksandr Bilous. Sprache und Kultur // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів /науковий журнал/ ред. Я.М.Лопушанський та ін. – Дрогобич–Грац: ПП «ПОСВІТ», 2018.– Том 7.– С. 207– 217.
 36. Bilous Oleksandr. German Language as a one of the Languages of the Danube Region: Translation Aspect // Journal of Danubian Studies and Research. –Vol. 8.– No 2/2018. – Galați (Romania): Editura Danubius (Index COPERNICUS), 2018. – P. 342–348.
 37. Oleksandr Bilous, Olha Bilous.Wechselseitigkeit literarischen Kulturgutes: historischer Blick // Linguistische Treffen in Wroclaw /Grenzen der Sprache – Grenzen der Sprachwissenschaft II.– –Vol. 14, 2018. – Wroclaw-Dresden: Neisse Verlag (Index COPERNICUS),  – S. 299 – 307.
 38. Олександр Білоус. Фахова мова теленовин: шляхи аналізу та перекладу// Наукові записки. – Серія: Філологічні науки.– Випуск 175. – Кропивницький: ТОВ «КОД» , (Index COPERNICUS) – С. 646 – 653.
 39. Bilous Oleksandr et al. Deutsch und seine didaktische Anziehungskraft// Linguistische Treffen in – Vol. 15, 2019 (1).– Wroclaw-Dresden: Neisse Verlag (Index COPERNICUS), 2019. – S.49-58.
 40. Oleksandr Bilous, Olha Bilous. slangisms AS THE MEANS OF CONVEYING THE AUTHOR’S AND CHARACTER’S FIGURATIVE INFORMATION IN SOME COUNTRYS of the Danube Region: Translation Aspect // Journal of Danubian Studies and Research. – Vol. 9 – No .1/2019 – Galați (Romania): Editura Danubius (Index COPERNICUS), 2019. – P. 316–324.
 41. Bilous Oleksandr, Bilous Olha et al. “Deutsche Welle“ as a mass media language for specialist purposes: pragmatics, analysis and translation // Humanities @Social Sciences Reviews (Index SCOPUS). – 2019. – 7 No. 6 (2019). – P. 176-181.
 42. Олександр Білоус, Ольга Білоус. Усний двосторонній переклад: шляхи психолінгвістичного та прагматичного аналізів (німецько-український та українсько-німецький напрями) // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки. – Випуск 187. – Кропивницький: ТОВ «КОД» (Index COPERNICUS), 2020. – С. 541 – 553.
 43. Bilous Oleksandr et al. OMISSION AND ADDITION IN THE TRANSLATION OF DEUTSCHE WELLE TV NEWS FROM GERMAN INTO UKRAINIAN // JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS (Index SCOPUS). VOL 7, ISSUE 18, 2020. – P. 2670 – 2679.
 44. Richard Brunner, Oleksandr Bilous. Pfingsten – sprachwissenschaftlich betrachtet // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів /науковий журнал/ ред. Я.М.Лопушанський та ін. – Дрогобич–Зальцбург: ПОСВІТ, 2020. – Том 8. – С. 241– 250.
 45. Олександр Білоус, Ольга Білоус. “Енциклопедія перекладознавства“ українською мовою: Рецензія та історичний штрих її публікації // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки. – Випуск 193. – Кропивницький: ТОВ «КОД» (Index COPERNICUS), 2021. – С. 50 – 59.
 46. Bilous Oleksandr et al. BILATERAL INTERPRETING: SOME WAYS OF ANALYSIS (GERMAN–UKRAINIAN / UKRAINIAN–GERMAN) // AD ALTA:  Journal of Interdisciplinary Research (Index Web of Science, Index SCOPUS). – Special Issue 11/01-XVI. – 2021. – P. 6 – 11.


obilous1955@gmail.com, obilous@cuspu.edu.ua