Учений ступінь, звання:

Кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики, декан факультету іноземних мов Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка міста Кропивницький.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску :

Берлінський університет імені братів Гумбольдт, 1979 .

Спеціальність: філолог-германіст, викладач німецької, англійської мов та німецької літератури.
Тема дисертації та рік захисту:

«Проблема семантичної еквівалентності мовних одиниць в оригіналі та перекладі художнього тексту (на матеріалі перекладів творів М.О.Шолохова німецькою мовою)». Захист відбувся 1-го вересня 1988 року в Одеському національному університеті ім. І.Мечникова .

Посади, досвід роботи : за роки роботи в університеті пройшов шлях відасистента (1979) до професора (201 3). Займав наступні посади: асистент, викладач, стажист-дослідник, старший викладач, обраний доцент, доцент, обраний професор з квітня 2011 року, професор з травня 2013 року. З 1998 року по т.ч. – декан факультету іноземних мов КДПУ.

Військова служба: у військах спецпризначення з 05.05.1981 по 22.11.1982 рр. Офіцер запасу.

Коло наукових інтересів : німецько-українські мовні паралелі та міжлітературні зв’язки; семантика тексту першотвору і перекладу; теорія та практика перекладу.

Дисципліни, які викладає : письмовий двосторонній переклад, теорія і практика перекладу (лекції і семінари), контрактивна лексикологія (лекції і семінари), мистецтво перекладу (лекції і семінари), переклад документів (практичні).

Нагороди та досягнення: Відмінник освіти України (2000); Почесний знак Кіровоградського міськвиконкому «За заслуги» 2-го ступеня у сріблі (2008 ); Заслужений працівник освіти України (2013); Відзнака міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького "За заслуги" І ступеня у золоті (2018).

Найважливіші наукові та навчальні публікації:

 1. Білоус О.М. Практична граматика німецької мови: Комунікативні вправи і завдання // Навчальний посібник (у співавторстві) : Рекомендовано МОН України, лист №14/18.2-1997 від 30.10.2002. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2002. – 334 с.

 2. Білоус О.М. Практична граматика німецької мови: Комунікативні вправи і завдання. – 2-ге видання, виправлене та доповнене // Навчальний посібник (у співавторстві) : Рекомендовано МОН України, лист №14/18.2-1997 від 30.10.2002. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2002. – 334 с.

 3. Білоус О.М. «Лінгвокраїнознавство» німецькомовних країн: Посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти та середніх навчальних закладів з поглибленим вивченням німецької мови // Навчальний посібник (у співавторстві) : Рекомендовано МОН України, лист №14/18-Г-1659 від 10.10.2007. – Вінниця: Видавництво «Нова книга», 2008. – 416 с.

 4. Білоус О.М. Фразеологія: знакові величини: Навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов // Навчальний посібник (у співавторстві) : Рекомендовано МОН України, лист №1.4/18-Г-227 від 28.01.2008. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 265 с.

 5. Білоус О.М. Граматика німецької мови: теоретичний матеріал, комунікативні вправи і завдання для студентів: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (німецькою та українською мовами). – 3-тє вид., виправл. та доповн // Навчальний посібник( у співавторстві): Рекомендовано МОНмолодьспорту України, лист №1/11-9487 від 13.10.11 р. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 576 с.

 6. Білоус О.М. Translationswissenschaftliche Auseinandersetzung mit „Kultur“ // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Філологічні науки, Випуск 26. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2011. – С. 36–40.

 7. Білоус О.М. Каламбур: шляхи аналізу та переклад // Збірник наукових праць ЛНУ ім. І.Франка.– Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – С. 58– 66.

 8. Білоус О.М. Sprache, Kultur, Kommunikation und Translation // Наукові записки. – Серія: філологічні науки (мовознавство): у 2 ч. – Випуск 95.– Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2011. – С. 520–527.

 9. Bilous O. Corpora in Translationswissenschaft und Translationsdidaktik // HOMO LOQUENS. – Gergian Multilingual Association. – Volume II. – Tbilisi, 2011. – P.12–19.

 10. Білоус О.М. Kultur in der Ausbildung von Translationsstudierenden // Наукові записки. – Серія: філологічні науки (мовознавство): у 2 ч. – Випуск 104(1). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. – С. 95–100.

 11. Білоус О.М. Перекладознавство і міжкультурна комунікація // Германістика в Україні: Науковий журнал.– Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2012. – С.183–189.

 12. Bilous O. Globalisierung und „Lingua Franca“ im Translationsprozess: Pro und Contra? // Научный сборник Российско-армянского (Славянского) университета. – Серия: Социально-гуманитарные науки. – Ереван: Изд-во РАУ, 2012. – Часть 2. – С. 267–276.

 13. Bilous Oleksandr Ein Essey über das Glück //Международный научно-популярный журнал/International popular-science journal № 4(39) 2016 //Приказом Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН Республика Казахстан от «10» июля 2012 года № 1082 рекомендован для научных публикаций//Журнал включен в индекс цитирования (ИНЦ) и в список изданий, рекомендованых Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК по специальностям: юриспруденция, филология, педагогика, философия, исскуствоведение, экономика и естественные науки. – Астана, 2016. – С. 203–206.

 14. Білоус О.М., Білоус О.І. Твори Марка Вовчка у переспівах і перекладах зарубіжних митців // Наукові записки. – Серія: філологічні науки (мовознавство). – Випуск 117. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – С. 127–133.

 15. Білоус О.М. Назви художніх творів: головні чинники ідейно-образної інформації оригіналу та його перекладу // Наукові записки. – Серія: філологічні науки (мовознавство). – Випуск 116. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – С. 75–80.

 16. Білоус О.М. Сучасні ресурси для вивчення іноземних мов // Наукові записки. – Серія: філологічні науки (мовознавство).– Випуск 119.– Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – С. 13–16.

 17. Білоус О.М. Переклад засобів підсилення виразності й образності мови художнього твору // Наукові записки. – Серія: філологічні науки (мовознавство).– Випуск 115. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – С. 60–66.

 18. Білоус О.М., Білоус О.І. До історії перекладу: індивідуальна неповторність перекладачів творчості Т.Г.Шевченка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. – № 1071. – Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». – Випуск 75. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2013. – С. 99 – 107.

 19. Білоус О.М., Білоус О.І. Еріх Вайнерт та Альфред Курелла як перекладачі творів Т.Г.Шевченка німецькою мовою // NON PROGREDI EST REGREDI: збірник на пошану Паславської Алли Йосипівни, доктора філологічних наук, професора; упоряд. Володимир Сулим, Михайло Смолій, Христина Дяків/ Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів: ПАІС, 2013. – С.28 – 40-

 20. Білоус О.М. Порівняльна лексикологія: Курс лекцій, практичних завдань, самостійної роботи та модульних контрольних робіт (німецькою мовою) // Навчальний посібник для студентів навчальних закладів: видання 2-ге доопрацьоване та доповнене.– Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – 244 с.

 21. Білоус О.М. Теорія і технологія перекладу: Курс лекцій: доопрацьований та доповнений // Навчальний посібник для студентів перекладацьких відділень. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – 200 с.

 22. Білоус О.М. Науково-технічний переклад: Курс лекцій та практичних // Навчальний посібник для студентів перекладацьких відділень. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – 100 с.

 23. Білоус О.М. Sprachpolitik: Abriss theoretischer Grundlagen von der Sicht westlicher Sprachforscher // Наукові записки. – Серія: філологічні науки (мовознавство).– Випуск 127. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – С. 6–12.

 24. Білоус О.М. Німецька мова: практика та переклад: Видання третє: доопрацьоване та доповнене // Навчальний посібник для студентів ІV курсу перекладацьких відділень ВНЗ (у співавторстві).– Кіровоград: КОД, 2014. – 249 с.

 25. Білоус О.М. Zur ukrainischen Sprachpolitik: historischer Überblick westlicher Ansichten // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Вип. 692-693: Германська філологія. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. – С. 16 – 21.

 26. Білоус О.М., Білоус О.І. Вільгельм Горошовський та Францішка Штайніц як перекладачі творів українських письменників німецькою мовою: критичний штрих з історії перекладу // Наукові записки. – Серія: філологічні науки (мовознавство).– Випуск 136. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2015. – С. 38–43.

 27. Білоус О.М. Surzhyk und Streben nach geistiger Wiedergeburt der ukrainischen Sprache: aus der Sicht westlicher Forscher // Наукові записки. – Серія: філологічні науки (мовознавство).– Випуск 137. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2015. – С. 336–343.

 28. Білоус О.М., Міщенко А.Л. Застосування інноваційних технологій у підготовці перекладачів та фахівців з прикладної лінгвістики // Філологічні трактати Сумського державного університету.– Том 7.– № 2. – Суми: СумДУ, 2015. – С.60–69.

 29. Білоус О.М., Білоус О.І. Переклад і рецепція в німецькомовному ареалі (ХІХ–ХХ ст.): Історичний погляд // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки.– Випуск 144. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – С. 30 – 35.

 30. Білоус О.М., Білоус О.І. Переклад як дієва одиниця міжлітературних зв’язків // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки.– Випуск 144. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – С.109 – 113.

 31. Білоус О.М. Zu einigen Fragen der Translationsdidaktik // Науковий журнал. – Випуск 11-12 (частина 1). – Чернівці: ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 2016. – С. 55– 63.

 32. Bilous Oleksandr. Ein Essey über Glück // International popular-science journal № 4(39) – Astana, 2016. – P. 203 – 206.

 33. Білоус Олександр. Засоби виразності в оригіналі та перекладі твору словесного мистецтва // Науковий вісник. – Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія. – Випуск 34.– Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2017. – С. 28 – 35.

 34. Bilous Oleksandr, Bilous Olha. Wechselseitigkeit von Kulturen: Translation und Rezeption // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки.– Випуск 154. – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – С.30 – 36.

 35. Білоус Олександр. Усний переклад: соціологічний погляд // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки.– Випуск 154. – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – С.289 – 295.

 36. Bilous Oleksandr. Translation als Vermittlung über kulturelle Grenzen // У збірці «Комаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів». – Том 5. – Дрогобич: ПП «Просвіт», 2017. – С. 246–252.

 37. Білоус Олександр. Новітні технології у викладанні перекладацьких дисциплін // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В.І.Кушнерик та ін . – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – Вип. 1 (14) . – С. 76– 80.

 38. Bilous Oleksandr. Zur Frage der Währung des Funktionalstils bei der Translation // Thesenband der XXIV-Tagung „Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine“. – Tscherniwzi, 2017.– C.21–25.

 39. Олександр Білоус, Ольга Білоус. Взаємодія літератур як система ланок: зв’язки, рецепція, переклад. // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки.– Випуск 164. – Кропивницький: КОД, 2018. – С.161 – 172.

 40. Oleksandr Bilous. Wege zur Äquivalenz bei der Übersetzung schöngeistiger Werke // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки.– Випуск 164. – Кропивницький: КОД, 2018. – С.494 – 499.

obilous@kspu.kr.ua , obilous1955@gmail.com