Напрям підготовки: Початкова освіта. 

Галузь знань: 01 Освіта
Напрям підготовки: 013 Початкова освіта.
Додаткова спеціальність: Спеціальна освіта


ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Навчальний курс передбачає ознайомлення студентів зі структурою сучасної психологічної науки, базовими принципами і поняттями культурно-історичного підходу до формування людської психіки, діяльнісного підходу, з основними психічними процесами, індивідуально-психологічними особливостями особистості. На заняттях студенти мають опанувати категоріально-понятійний апарат психології, оволодіти навичками роботи з першоджерелами, довідковою літературою з психології.
Основними розділами курсу є предмет, стан, структура і методи сучасної психології; розвиток психіки та свідомості; особистість в діяльності та спілкуванні; психічні процеси (увага, відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, уява, емоційно-вольові процеси); індивідуально-психологічні особливості особистості (темперамент, характер, здібності).


ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Мета курсу – усвідомлення значущості знань про віковий розвиток особистості та можливість їх застосування в умовах організованого навчально-виховного процесу; формування у студентів діалектичного підходу до розуміння психіки конкретного учня; озброєння ефективними засобами керування процесом становлення особистості і розвитку психіки на різних вікових етапах.
Курс носить інтегрований характер та складається з двох частин:
Основні розділи вікової психології: Дослідження закономірностей психічного розвитку на різних етапах її індивідуального життя (онтогенезу) як предмет вікової психології. Методи вікової психології. Психічний розвиток, основні концепції психічного розвитку, його умови та періодизація.
Психологічна характеристика особливостей психічного розвитку в ранньому дитинстві, дошкільному, молодшому шкільному, середньому шкільному (підлітковому) та старшому шкільному (юнацькому) віці. Розвиток пізнавальних процесів. Формування моральних якостей, самосвідомості, внутрішньої позиції, соціальної активності в різні вікові періоди. Психологія дорослої людини та особливості психології старості.
Основні розділи педагогічної психології: предмет, методи, завдання педагогічної психології; психологія навчання; психологія учіння та навчальної діяльності; психологія виховання; психологія особистості вчителя та педагогічної діяльності.


Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта
Напрям підготовки: 6.010102 Початкова освіта.
Додаткова спеціальність: 6.010106 Соціальна педагогіка


ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Мета курсу – усвідомлення значущості знань про віковий розвиток особистості та можливість їх застосування в умовах організованого навчально-виховного процесу; формування у студентів діалектичного підходу до розуміння психіки конкретного учня; озброєння ефективними засобами керування процесом становлення особистості і розвитку психіки на різних вікових етапах.
Курс носить інтегрований характер та складається з двох частин:
Основні розділи вікової психології: Дослідження закономірностей психічного розвитку на різних етапах її індивідуального життя (онтогенезу) як предмет вікової психології. Методи вікової психології. Психічний розвиток, основні концепції психічного розвитку, його умови та періодизація.
Психологічна характеристика особливостей психічного розвитку в ранньому дитинстві, дошкільному, молодшому шкільному, середньому шкільному (підлітковому) та старшому шкільному (юнацькому) віці. Розвиток пізнавальних процесів. Формування моральних якостей, самосвідомості, внутрішньої позиції, соціальної активності в різні вікові періоди. Психологія дорослої людини та особливості психології старості.
Основні розділи педагогічної психології: предмет, методи, завдання педагогічної психології; психологія навчання; психологія учіння та навчальної діяльності; психологія виховання; психологія особистості вчителя та педагогічної діяльності.


ОСНОВИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ

Мета вивчення основ психодіагностики як навчальної дисципліни полягає у підготовці майбутнього вчителя початкової школи до виявлення і виміру індивідуально-психологічних особливостей учнів з метою відстеження динаміки їх розвитку в навчальному процесі.
Програма курсу спрямована на формування у студентів теоретичних знань щодо змісту психодіагностики як науки та практичних умінь дослідження психіки дітей молодшого шкільного віку. Студенти повинні навчитись проводити діагностичне обстеження, користуватись уже апробованими і стандартизованими діагностичними методиками, а також самостійно конструювати потрібні малоформалізовані методики. Зміст курсу містить питання теорії і практики вимірювання психологічних особливостей пізнавальних процесів, особистісних якостей, властивостей, міжособистісних стосунків; включає ознайомлення та вироблення навичок роботи з діагностичним інструментарієм.


Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта
Напрям підготовки: 6.010102 Початкова освіта.
Спеціалізація: дошкільна освіта


ДИТЯЧА ПСИХОЛОГІЯ

Мета вивчення дитячої психології полягає у засвоєнні основних закономірностей розвитку психіки та формування особистості в дитинстві, з’ясуванні змісту та ролі дитинства у подальшому формуванні особистості.
Програму курсу умовно можна роздiлити на три частини:
Перша включає загальнотеоретичнi питання про предмет, завдання, методи психологiї дитинства; концептуальнi пiдходи до значення перiоду дитинства в онтогенезi, визначення факторiв, джерел, рушiйних сил, закономiрностей розвитку психiки i формування особистостi.
Друга частина пов'язана iз розглядом особливостей психiчного розвитку дитини до вступу до школи: психiчний розвиток немовляти, дитини раннього вiку, дошкiльника.
Третя частина мiстить теми, що охоплюють психiчнi особливостi дiтей молодшого шкiльного вiку: проблеми психологiчної готовностi дитини до навчання в школi, становлення навчальної дiяльностi, формування особистiсної, пiзнавальної, емоцiйно-вольової сфер. Навчання i виховання молодших школярiв.

Напрям підготовки: Дошкільна освіта

Галузь знань: 01 Освіта
Напрям підготовки: 012 Дошкільна освіта


ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Навчальний курс передбачає ознайомлення студентів зі структурою сучасної психологічної науки, базовими принципами і поняттями культурно-історичного підходу до формування людської психіки, діяльнісного підходу, з основними психічними процесами, індивідуально-психологічними особливостями особистості. На заняттях студенти мають опанувати категоріально-понятійний апарат психології, оволодіти навичками роботи з першоджерелами, довідковою літературою з психології.
Основними розділами курсу є предмет, стан, структура і методи сучасної психології; розвиток психіки та свідомості; особистість в діяльності та спілкуванні; психічні процеси (увага, відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, уява, емоційно-вольові процеси); індивідуально-психологічні особливості особистості (темперамент, характер, здібності).


ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Мета курсу – усвідомлення значущості знань про віковий розвиток особистості та можливість їх застосування в умовах організованого навчально-виховного процесу; формування у студентів діалектичного підходу до розуміння психіки конкретного учня; озброєння ефективними засобами керування процесом становлення особистості і розвитку психіки на різних вікових етапах.
Курс носить інтегрований характер та складається з двох частин:
Основні розділи вікової психології: Дослідження закономірностей психічного розвитку на різних етапах її індивідуального життя (онтогенезу) як предмет вікової психології. Методи вікової психології. Психічний розвиток, основні концепції психічного розвитку, його умови та періодизація.
Психологічна характеристика особливостей психічного розвитку в ранньому дитинстві, дошкільному, молодшому шкільному, середньому шкільному (підлітковому) та старшому шкільному (юнацькому) віці. Розвиток пізнавальних процесів. Формування моральних якостей, самосвідомості, внутрішньої позиції, соціальної активності в різні вікові періоди. Психологія дорослої людини та особливості психології старості.
Основні розділи педагогічної психології: предмет, методи, завдання педагогічної психології; психологія навчання; психологія учіння та навчальної діяльності; психологія виховання; психологія особистості вчителя та педагогічної діяльності.


Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта
Напрям підготовки: 6.010101 Дошкільна освіта.
Додаткова спеціальність: 6.010102 Початкова освіта


ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Мета курсу – усвідомлення значущості знань про віковий розвиток особистості та можливість їх застосування в умовах організованого навчально-виховного процесу; формування у студентів діалектичного підходу до розуміння психіки конкретного учня; озброєння ефективними засобами керування процесом становлення особистості і розвитку психіки на різних вікових етапах.
Курс носить інтегрований характер та складається з двох частин:
Основні розділи вікової психології: Дослідження закономірностей психічного розвитку на різних етапах її індивідуального життя (онтогенезу) як предмет вікової психології. Методи вікової психології. Психічний розвиток, основні концепції психічного розвитку, його умови та періодизація.
Психологічна характеристика особливостей психічного розвитку в ранньому дитинстві, дошкільному, молодшому шкільному, середньому шкільному (підлітковому) та старшому шкільному (юнацькому) віці. Розвиток пізнавальних процесів. Формування моральних якостей, самосвідомості, внутрішньої позиції, соціальної активності в різні вікові періоди. Психологія дорослої людини та особливості психології старості.
Основні розділи педагогічної психології: предмет, методи, завдання педагогічної психології; психологія навчання; психологія учіння та навчальної діяльності; психологія виховання; психологія особистості вчителя та педагогічної діяльності.


ЕТНОПСИХОЛОГІЯ

Мета викладання дисципліни – забезпечити володіння майбутніми фахівцями – соціальними педагогами, – знаннями, які стосуються феноменології та закономірностей функціонування психіки людей різних національностей; спілкування та взаємодії, взаємовідносин етногруп; можливостей співпраці в міжнародних колективах або інших об’єднаннях.
Запровадження навчального курсу з етнопсихології у вузах України є поштовхом до потреб відродження інтересу майбутніх фахівців до національно-специфічних, національно-психологічних особливостей людини, представника певного етносу, який уособлює певну етнічну культуру, спосіб життя. Курс включає визначення предмету етнопсихології, її зв’язок з етнографією та іншими суспільно-історичними науками; вивчення психічного складу та особливостей поведінки людей, що зумовлені національною належністю; психологічні засади етнічних традицій, звичаїв, обрядів різних народів, зокрема українців, їх психологічний аналіз.


ОСНОВИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ

Мета вивчення основ психодіагностики як навчальної дисципліни полягає у підготовці майбутнього вчителя початкової школи до виявлення і виміру індивідуально-психологічних особливостей учнів з метою відстеження динаміки їх розвитку в навчальному процесі.
Програма курсу спрямована на формування у студентів теоретичних знань щодо змісту психодіагностики як науки та практичних умінь дослідження психіки дітей молодшого шкільного віку. Студенти повинні навчитись проводити діагностичне обстеження, користуватись уже апробованими і стандартизованими діагностичними методиками, а також самостійно конструювати потрібні малоформалізовані методики. Зміст курсу містить питання теорії і практики вимірювання психологічних особливостей пізнавальних процесів, особистісних якостей, властивостей, міжособистісних стосунків; включає ознайомлення та вироблення навичок роботи з діагностичним інструментарієм.


ПСИХОЛОГІЯ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ

Вивчення даної дисципліни спрямовано на формування у студентів психологічної компетентності, що передбачає вивчення особливостей формування творчої особистості в дошкільному віці, а також психологічного забезпечення основних напрямків роботи вихователів і батьків з активізації творчих здібностей дошкільників і практичних вмінь використовувати засвоєні знання у практичній роботі вихователя. Студенти мають оволодіти знаннями історичних аспектів становлення психології творчості як науки; надбань сучасної психології творчості та перспективних напрямків її розвитку. Зміст курсу передбачає розгляд питань психології творчої діяльності, її структури та умов ефективності; творчих здібностей, їх типології та закономірностей розвитку.
Особливе місце у змісті дисципліни належить психологічному аналізу механізмів становлення творчої особистості в дошкільному віці та створення для цього сприятливих психолого-педагогічних умов, а також ролі художньої, музичної, ігрової, театральної діяльності у розвитку дитячої творчості.

Напрям підготовки: Спеціальна освіта

Галузь знань: 01 Освіта 
Напрям підготовки: 016 Спеціальна освіта


ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Навчальний курс передбачає ознайомлення студентів зі структурою сучасної психологічної науки, базовими принципами і поняттями культурно-історичного підходу до формування людської психіки, діяльнісного підходу, з основними психічними процесами, індивідуально-психологічними особливостями особистості. На заняттях студенти мають опанувати категоріально-понятійний апарат психології, оволодіти навичками роботи з першоджерелами, довідковою літературою з психології.
Основними розділами курсу є предмет, стан, структура і методи сучасної психології; розвиток психіки та свідомості; особистість в діяльності та спілкуванні; психічні процеси (увага, відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, уява, емоційно-вольові процеси); індивідуально-психологічні особливості особистості (темперамент, характер, здібності).

Напрям підготовки: Початкова освіта. Додаткова спеціальність: Практична психологія (на базі ССНЗ)

Галузь знань: 01 Освіта
Напрям підготовки: 013 Початкова освіта.
Додаткова спеціальність: 053 Практична психологія (на базі ССНЗ)


ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Навчальний курс передбачає ознайомлення студентів зі структурою сучасної психологічної науки, базовими принципами і поняттями культурно-історичного підходу до формування людської психіки, діяльнісного підходу, з основними психічними процесами, індивідуально-психологічними особливостями особистості. На заняттях студенти мають опанувати категоріально-понятійний апарат психології, оволодіти навичками роботи з першоджерелами, довідковою літературою з психології.
Основними розділами курсу є предмет, стан, структура і методи сучасної психології; розвиток психіки та свідомості; особистість в діяльності та спілкуванні; психічні процеси (увага, відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, уява, емоційно-вольові процеси); індивідуально-психологічні особливості особистості (темперамент, характер, здібності).


ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Мета курсу – усвідомлення значущості знань про віковий розвиток особистості та можливість їх застосування в умовах організованого навчально-виховного процесу; формування у студентів діалектичного підходу до розуміння психіки конкретного учня; озброєння ефективними засобами керування процесом становлення особистості і розвитку психіки на різних вікових етапах.
Курс носить інтегрований характер та складається з двох частин:
Основні розділи вікової психології: Дослідження закономірностей психічного розвитку на різних етапах її індивідуального життя (онтогенезу) як предмет вікової психології. Методи вікової психології. Психічний розвиток, основні концепції психічного розвитку, його умови та періодизація.
Психологічна характеристика особливостей психічного розвитку в ранньому дитинстві, дошкільному, молодшому шкільному, середньому шкільному (підлітковому) та старшому шкільному (юнацькому) віці. Розвиток пізнавальних процесів. Формування моральних якостей, самосвідомості, внутрішньої позиції, соціальної активності в різні вікові періоди. Психологія дорослої людини та особливості психології старості.
Основні розділи педагогічної психології: предмет, методи, завдання педагогічної психології; психологія навчання; психологія учіння та навчальної діяльності; психологія виховання; психологія особистості вчителя та педагогічної діяльності.


ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Основною метою курсу є оволодіння студентами теоретико - методологічними основами наукових досліджень, методами та прийомами планування, організації та реалізації науково - дослідної роботи, застосування знань на практиці, формування навичок самостійного проведення прикладного психологічного дослідження.
У процесі вивчення курсу студенти мають ознайомитись із специфікою психологічного дослідження як невід’ємної частини діяльності практичного психолога. Засвоєння змісту матеріалу дисципліни „Основи психологічних досліджень” передбачає ознайомлення з первинними елементами наукового дослідження, його теоретичними принципами, етапами проведення, прийомами обробки, представлення результатів та їх аналізу.
Значення курсу полягає також у сприянні розвитку рис справжнього науковця, творчих здібностей, допитливості, теоретичного та практичного мислення, розширенні наукового кругозору.


ПРАКТИКУМ З ПСИХОКОРЕКЦІЇ

Основна мета навчального курсу – ознайомлення студентів з технологіями психокорекційної діяльності та практичне оволодіння знаннями, уміннями і навичками психологічної допомоги клієнтам; засвоєння і відпрацювання комплексу способів і прийомів психокорекції в умовах індивідуальної та групової роботи.
Завдання вивчення дисципліни: оволодіти вмінням складання корекційно-розвивальних програм; підготовка згідно вимог необхідних для проведення занять стимульних та наочних матеріалів; оволодіти навичками проведення індивідуальної та групової корекційно-розвивальної роботи.
Заняття з практикуму відбуваються у формі тренінгу, який містить інтерактивні методи роботи тривалістю 6-8 годин у малих групах. До змісту практикуму входять розділи, які стосуються психокорекції міжособистісних стосунків у групі, психокорекції когнітивних функцій, психокорекції особистісної сфери.

ПСИХОЛОГІЯ ВАЖКОГО УЧНЯ

Мета курсу – підготувати майбутніх спеціалістів до роботи з різними категоріями „важких” дітей.
У курсі розглядаються: Психологічні закономірності феномену “девіантна поведінка”. Класифікація груп важких учнів, основні теоретичні підходи у вивченні різних категорій важких учнів. Характеристика чинників і причин появи неуспішності в навчанні, важковиховуваності та інших відхилень в поведінці. Роль сімейних відношень у виникненні та формуванні дитячої девіантної поведінки. Психологічні особливості розвитку невстигаючих учнів. Недисципліновані учні та їх характеристика. Соціально та педагогічно занедбані діти. Психологічна характеристика дітей з затримкою психічного розвитку. Особливості особистісної сфери та розумової діяльності дітей із ЗПР. Характеристика дітей з яскравими віковими особливостями в критичні періоди розвитку. Дитяча агресивність. Адиктивна та кримінальна поведінки як крайні форми соціальної дезадаптації. Принципи і напрямки роботи з важкими учнями в залежності від віку та індивідуальних особливостей. Шляхи здійснення спільної корекційної роботи школи і сім’ї. Психолого-педагогічні засоби профілактики девіантної поведінки.


Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта
Напрям підготовки: 6.010102 Початкова освіта.
Додаткова спеціальність: 6.030103 Практична психологія (на базі ССНЗ)

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Основною метою курсу є оволодіння студентами теоретико - методологічними основами наукових досліджень, методами та прийомами планування, організації та реалізації науково - дослідної роботи, застосування знань на практиці, формування навичок самостійного проведення прикладного психологічного дослідження.
У процесі вивчення курсу студенти мають ознайомитись із специфікою психологічного дослідження як невід’ємної частини діяльності практичного психолога. Засвоєння змісту матеріалу дисципліни „Основи психологічних досліджень” передбачає ознайомлення з первинними елементами наукового дослідження, його теоретичними принципами, етапами проведення, прийомами обробки, представлення результатів та їх аналізу.
Значення курсу полягає також у сприянні розвитку рис справжнього науковця, творчих здібностей, допитливості, теоретичного та практичного мислення, розширенні наукового кругозору.


ПСИХОДІАГНОСТИКА

Програма курсу передбачає вивчення сутності, змісту, будови методів виявлення та виміру індивідуально-психологічних особливостей особистості та соціально-психологічних особливостей групи.
Мета викладання психодіагностики як навчальної дисципліни полягає у підготовці майбутнього спеціаліста-психолога до здійснення психодіагностичної роботи з метою моніторингу розвитку особистості вихованців. Програма курсу спрямована на формування у студентів теоретичних знань щодо змісту психодіагностики як науки та практичних умінь обстеження психіки клієнтів на різних вікових етапах. Студент повинен навчитись проводити діагностичне обстеження, користуватись уже апробованими і стандартизованими діагностичними методами та методиками, а також самостійно конструювати потрібні малоформалізовані методики.


СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Мета курсу – забезпечення розуміння студентами суті наукового підходу до вивчення соціально-психологічних явищ, їх проблем та закономірностей; володіння уміннями дослідження та удосконалення міжособистісних стосунків у малих групах.
Курс соціальної психології складається з таких розділів: соціальна реальність, удосконалення суспільних відносин, соціальна структура суспільства; принципи дослідження соціальних явищ; вимоги до емпіричного дослідження груп та міжособистісних стосунків; структура, зміст, форми та проблеми спілкування; неформальне спілкування; механізми соціального впливу у процесі спілкування; мала група як соціальний феномен; психологічна характеристика великих соціальних груп; методологічні проблеми та наукові дослідження в галузі соціальної психології.


ПРАКТИКУМ З ПСИХОКОРЕКЦІЇ

Основна мета навчального курсу – ознайомлення студентів з технологіями психокорекційної діяльності та практичне оволодіння знаннями, уміннями і навичками психологічної допомоги клієнтам; засвоєння і відпрацювання комплексу способів і прийомів психокорекції в умовах індивідуальної та групової роботи.
Завдання вивчення дисципліни: оволодіти вмінням складання корекційно-розвивальних програм; підготовка згідно вимог необхідних для проведення занять стимульних та наочних матеріалів; оволодіти навичками проведення індивідуальної та групової корекційно-розвивальної роботи.
Заняття з практикуму відбуваються у формі тренінгу, який містить інтерактивні методи роботи тривалістю 6-8 годин у малих групах. До змісту практикуму входять розділи, які стосуються психокорекції міжособистісних стосунків у групі, психокорекції когнітивних функцій, психокорекції особистісної сфери.


ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА В СИСТЕМІ ОСВІТИ

Мета вивчення дисципліни полягає у ознайомленні з теоретико-методичними засадами і практичними аспектами функціонування психологічної служби вивсеми освіти України. Навчальна дисципліна розкриває науково-методологічні засади психологічної служби освіти, аналіз етапів становлення психологічної служби в Україні та за її межами, правові та нормативні основи діяльності практичного психолога.
У змісті курсу розглядаються питання: Модель професійної діяльності практичного психолога в галузі народної освіти. Організація та технології психологічного супроводу дітей дошкільного віку, школярів. Специфіка роботи з різними категоріями учнів та молоді. Характеристика основних видів діяльності практичного психолога у закладах освіти: психодіагностика, психологічна корекція, психологічне консультування. Взаємодії психолога з представниками інших професій в системі народної освіти.


ПСИХОЛОГІЯ ВАЖКОГО УЧНЯ

Мета курсу – підготувати майбутніх спеціалістів до роботи з різними категоріями „важких” дітей.
У курсі розглядаються: Психологічні закономірності феномену “девіантна поведінка”. Класифікація груп важких учнів, основні теоретичні підходи у вивченні різних категорій важких учнів. Характеристика чинників і причин появи неуспішності в навчанні, важковиховуваності та інших відхилень в поведінці. Роль сімейних відношень у виникненні та формуванні дитячої девіантної поведінки. Психологічні особливості розвитку невстигаючих учнів. Недисципліновані учні та їх характеристика. Соціально та педагогічно занедбані діти. Психологічна характеристика дітей з затримкою психічного розвитку. Особливості особистісної сфери та розумової діяльності дітей із ЗПР. Характеристика дітей з яскравими віковими особливостями в критичні періоди розвитку. Дитяча агресивність. Адиктивна та кримінальна поведінки як крайні форми соціальної дезадаптації. Принципи і напрямки роботи з важкими учнями в залежності від віку та індивідуальних особливостей. Шляхи здійснення спільної корекційної роботи школи і сім’ї. Психолого-педагогічні засоби профілактики девіантної поведінки.


ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Основна мета і завдання курсу полягають у ознайомленні майбутніх психологів з основними поняттями індивідуально-психологічного консультування, структурою й історією становлення даної дисципліни, а також в оволодінні основними загальноприйнятими в даній науці методами надання психологічної допомоги в умовах спеціальних установ по типу психологічної служби при немедичних організаціях.
Навчальний курс містить такі теми: Загальна теорія консультування. Консультативна практика. Етичні принципи консультативної роботи. Формування консультативних навичок: розпізнавання експресії обличчя і поз, виразних рухів та міміки і т. ін. Принципи побудови зворотного зв’язку в процесі консультування. Поради. Емпатія та її роль в процесі консультування. Консультативні установки. Стадії консультування: встановлення контакту та з’ясування проблеми, робоча стадія, прийняття рішення.


Галузь знань: 01 Освіта
Напрям підготовки: 013 Початкова освіта.
Додаткова спеціальність: 053 Психологія (на базі ССНЗ)


ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Мета курсу полягає в ознайомленні майбутніх соціальних педагогів та практичних психологів з основними етапами розвитку психології як науки, у розкритті сутності основних напрямків зарубіжної та вітчизняної психології, у сприянні узагальнення отриманих знань у наукову систему.
Програма курсу включає такі розділи: Історія психології, її предмет і завдання. Принципи історико-педагогічного аналізу. Методи і джерела історії психології. Рушійні сили і причини історичного розвитку психологічних ідей. Періодизація історії психології.
Розвиток психологічних уявлень в античності і середньовіччі. Психологічні ідеї софістів. Психологічні ідеї філософів Близького Сходу. Вивчення психічної діяльності в Середньовіковому Китаї (конфуціанство, даосизм, буддизм). Розвиток схоластики в Західній Європі в ХІІІ- ХІV столітті. Психологічні погляди в епоху Відродження.
Становлення проблеми свідомості як об’єкту психологічного дослідження. Проблеми психології в період Нового часу та епоху Просвітництва. Психологічні ідеї в Україні та Росії ХІХ століття.
Природничонаукові передумови виникнення психології як самостійної науки. Розвиток експериментальної психології. Розвиток психології кінця ХІХ – початку ХХ століття. Основні теоретичні напрямки зарубіжної психології. Стан зарубіжної психології та психологічної служби другої половини ХХ століття. Становлення і розвиток вітчизняної психології і психологічної служби.


ПСИХОЛОГІЯ ВАЖКОГО УЧНЯ

Мета курсу – підготувати майбутніх спеціалістів до роботи з різними категоріями „важких” дітей.
У курсі розглядаються: Психологічні закономірності феномену “девіантна поведінка”. Класифікація груп важких учнів, основні теоретичні підходи у вивченні різних категорій важких учнів. Характеристика чинників і причин появи неуспішності в навчанні, важковиховуваності та інших відхилень в поведінці. Роль сімейних відношень у виникненні та формуванні дитячої девіантної поведінки. Психологічні особливості розвитку невстигаючих учнів. Недисципліновані учні та їх характеристика. Соціально та педагогічно занедбані діти. Психологічна характеристика дітей з затримкою психічного розвитку. Особливості особистісної сфери та розумової діяльності дітей із ЗПР. Характеристика дітей з яскравими віковими особливостями в критичні періоди розвитку. Дитяча агресивність. Адиктивна та кримінальна поведінки як крайні форми соціальної дезадаптації. Принципи і напрямки роботи з важкими учнями в залежності від віку та індивідуальних особливостей. Шляхи здійснення спільної корекційної роботи школи і сім’ї. Психолого-педагогічні засоби профілактики девіантної поведінки.


РОБОТА ПСИХОЛОГА З ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ

Мета дисципліни – підготувати майбутніх соціальних педагогів та практичних психологів до роботи з педагогічним колективом навчального закладу, сформувати уміння здійснювати різноманітну психологічну допомогу у сфері професійно-педагогічної діяльності.
Змістові модулі:
Педагогічний колектив як соціально-психологічна група. Структура соціально-психологічних відносин у колективі. Динамічні процеси в педколективах. Соціально-психологічний клімат в педколективах. Соціально-психологічні фактори, які визначають психологічний клімат в педколективах. Педагогічні конфлікти, їх вирішення і профілактика.
Соціально-психологічні аспекти менеджменту педагогічних колективів. Специфіка керівництва педагогічними колективами. Стилі керівництва та особливості керівництва і лідерства в педколективі.
Психологічна допомога у професійному зростанні педагога. Психолого-педагогічний аналіз педагогічної діяльності та її індивідуальний стиль. Адаптація молодих вчителів у колективі. Самоменеджмент діяльності вчителя.
Психокорекційна робота психолога з педагогами. Поняття професійної деформації вчителя. Психотехнічні вправи та засоби саморегуляції для вчителів. Система аутогенного тренування та робота кабінету психологічного розвантаження. Психокорекція психологічного клімату та підвищення згуртованості педагогічного колективу.


СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Мета курсу – забезпечення розуміння студентами суті наукового підходу до вивчення соціально-психологічних явищ, їх проблем та закономірностей; володіння уміннями дослідження та удосконалення міжособистісних стосунків у малих групах.
Курс соціальної психології складається з таких розділів: соціальна реальність, удосконалення суспільних відносин, соціальна структура суспільства; принципи дослідження соціальних явищ; вимоги до емпіричного дослідження груп та міжособистісних стосунків; структура, зміст, форми та проблеми спілкування; неформальне спілкування; механізми соціального впливу у процесі спілкування; мала група як соціальний феномен; психологічна характеристика великих соціальних груп; методологічні проблеми та наукові дослідження в галузі соціальної психології.


ПРОЕКТИВНІ МЕТОДИ В ПСИХОЛОГІЇ

Основною метою курсу є оволодіння студентами теоретико - методологічними основами проективних методів, формування навичок самостійного проведення проективних методик. У процесі вивчення курсу студенти мають ознайомитися із специфікою проективних методів як невід’ємної частини діагностичної та колекційної діяльності практичного психолога.
Зміст дисципліни. Поняття проекції. Принципи та завдання проективних методів. Ознаки проективних методів. Переваги та недоліки проективного методу. Історія розвитку проективних методик.
Обгрунтування проективного методу принципами холистичної психології. Ідеї К. Лєвіна, Г. Олпорта. Вплив психоаналізу на обґрунтування проективного методу. Проективний метод в контексті концепції особистісного смислу.
Класифікація проективних методик. Групи проективних методів: конструювання, структурування, адитивні, інтерпретації, експресивні, імпресивні, катарсису. Особливості малюнкових методик. Аналіз дитячих малюнків. Метод портретних виборів – адаптований тест Л. Сонді. Тематичний аперцетивний тест (ТАТ). Методика чорнильних плям Г. Роршаха.


ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Основна мета і завдання курсу полягають у ознайомленні майбутніх психологів з основними поняттями індивідуально-психологічного консультування, структурою й історією становлення даної дисципліни, а також в оволодінні основними загальноприйнятими в даній науці методами надання психологічної допомоги в умовах спеціальних установ по типу психологічної служби при немедичних організаціях.
Навчальний курс містить такі теми: Загальна теорія консультування. Консультативна практика. Етичні принципи консультативної роботи. Формування консультативних навичок: розпізнавання експресії обличчя і поз, виразних рухів та міміки і т. ін. Принципи побудови зворотного зв’язку в процесі консультування. Поради. Емпатія та її роль в процесі консультування. Консультативні установки. Стадії консультування: встановлення контакту та з’ясування проблеми, робоча стадія, прийняття рішення.


ПАТОПСИХОЛОГІЯ І ОСНОВИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ

Курс спрямовано на підготовку студентів до здійснення корекційної роботи з клієнтами, які мають психологічні порушення. Змiст курсу складається з таких двох роздiлiв:
Перший включає предмет i завдання патопсихології, методи патопсихології; проблеми порушення свiдомостi при психiчних захворюваннях; патологiя сприймання, пам'ятi, порушення мислення та мовлення; змiни особистостi при психiчних захворюваннях.
Другий розділ присвячено ознайомленню майбутніх педагогів та практичних психологів з основами психокорекції та засвоєнню і відпрацюванню комплексу способів і прийомів психокорекції в умовах індивідуальної та групової роботи. Студенти повинні оволодіти умінням складати корекційно-розвивальні програми; підготовити згідно вимог необхідні для проведення занять матеріали; оволодіти навичками проведення корекційно-розвивальної роботи та написання протоколів її проведення; навчитись визначати ефективність проведеної корекційно-розвивальної роботи.


ПРАКТИКУМ З ПСИХОКОРЕКЦІЇ

Основна мета навчального курсу – ознайомлення студентів з технологіями психокорекційної діяльності та практичне оволодіння знаннями, уміннями і навичками психологічної допомоги клієнтам; засвоєння і відпрацювання комплексу способів і прийомів психокорекції в умовах індивідуальної та групової роботи.
Завдання вивчення дисципліни: оволодіти вмінням складання корекційно-розвивальних програм; підготовка згідно вимог необхідних для проведення занять стимульних та наочних матеріалів; оволодіти навичками проведення індивідуальної та групової корекційно-розвивальної роботи.
Заняття з практикуму відбуваються у формі тренінгу, який містить інтерактивні методи роботи тривалістю 6-8 годин у малих групах. До змісту практикуму входять розділи, які стосуються психокорекції міжособистісних стосунків у групі, психокорекції когнітивних функцій, психокорекції особистісної сфери.

Напрям підготовки: Соціальна робота (Соціальна педагогіка)

Галузь знань: 23 Соціальна робота
Напрям підготовки: 231 Соціальна робота


ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Навчальний курс передбачає ознайомлення студентів зі структурою сучасної психологічної науки, базовими принципами і поняттями культурно-історичного підходу до формування людської психіки, діяльнісного підходу, з основними психічними процесами, індивідуально-психологічними особливостями особистості. На заняттях студенти мають опанувати категоріально-понятійний апарат психології, оволодіти навичками роботи з першоджерелами, довідковою літературою з психології.
Основними розділами курсу є предмет, стан, структура і методи сучасної психології; розвиток психіки та свідомості; особистість в діяльності та спілкуванні; психічні процеси (увага, відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, уява, емоційно-вольові процеси); індивідуально-психологічні особливості особистості (темперамент, характер, здібності).


ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Мета курсу – усвідомлення значущості знань про віковий розвиток особистості та можливість їх застосування в умовах організованого навчально-виховного процесу; формування у студентів діалектичного підходу до розуміння психіки конкретного учня; озброєння ефективними засобами керування процесом становлення особистості і розвитку психіки на різних вікових етапах.
Курс носить інтегрований характер та складається з двох частин:
Основні розділи вікової психології: Дослідження закономірностей психічного розвитку на різних етапах її індивідуального життя (онтогенезу) як предмет вікової психології. Методи вікової психології. Психічний розвиток, основні концепції психічного розвитку, його умови та періодизація.
Психологічна характеристика особливостей психічного розвитку в ранньому дитинстві, дошкільному, молодшому шкільному, середньому шкільному (підлітковому) та старшому шкільному (юнацькому) віці. Розвиток пізнавальних процесів. Формування моральних якостей, самосвідомості, внутрішньої позиції, соціальної активності в різні вікові періоди. Психологія дорослої людини та особливості психології старості.
Основні розділи педагогічної психології: предмет, методи, завдання педагогічної психології; психологія навчання; психологія учіння та навчальної діяльності; психологія виховання; психологія особистості вчителя та педагогічної діяльності.


Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта
Напрям підготовки: 6.010106 Соціальна педагогіка
Додаткова спеціальність: 6.030103 Практична психологія


СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Мета курсу – забезпечення розуміння студентами суті наукового підходу до вивчення соціально-психологічних явищ, їх проблем та закономірностей; володіння уміннями дослідження та удосконалення міжособистісних стосунків у малих групах.
Курс соціальної психології складається з таких розділів: соціальна реальність, удосконалення суспільних відносин, соціальна структура суспільства; принципи дослідження соціальних явищ; вимоги до емпіричного дослідження груп та міжособистісних стосунків; структура, зміст, форми та проблеми спілкування; неформальне спілкування; механізми соціального впливу у процесі спілкування; мала група як соціальний феномен; психологічна характеристика великих соціальних груп; методологічні проблеми та наукові дослідження в галузі соціальної психології.


ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Основною метою курсу є оволодіння студентами теоретико - методологічними основами наукових досліджень, методами та прийомами планування, організації та реалізації науково - дослідної роботи, застосування знань на практиці, формування навичок самостійного проведення прикладного психологічного дослідження.
У процесі вивчення курсу студенти мають ознайомитись із специфікою психологічного дослідження як невід’ємної частини діяльності практичного психолога. Засвоєння змісту матеріалу дисципліни „Основи психологічних досліджень” передбачає ознайомлення з первинними елементами наукового дослідження, його теоретичними принципами, етапами проведення, прийомами обробки, представлення результатів та їх аналізу.
Значення курсу полягає також у сприянні розвитку рис справжнього науковця, творчих здібностей, допитливості, теоретичного та практичного мислення, розширенні наукового кругозору.


ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА В СИСТЕМІ ОСВІТИ

Мета вивчення дисципліни полягає у ознайомленні з теоретико-методичними засадами і практичними аспектами функціонування психологічної служби вивсеми освіти України. Навчальна дисципліна розкриває науково-методологічні засади психологічної служби освіти, аналіз етапів становлення психологічної служби в Україні та за її межами, правові та нормативні основи діяльності практичного психолога.
У змісті курсу розглядаються питання: Модель професійної діяльності практичного психолога в галузі народної освіти. Організація та технології психологічного супроводу дітей дошкільного віку, школярів. Специфіка роботи з різними категоріями учнів та молоді. Характеристика основних видів діяльності практичного психолога у закладах освіти: психодіагностика, психологічна корекція, психологічне консультування. Взаємодії психолога з представниками інших професій в системі народної освіти.


ДИФЕРЕНЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

Зміст курсу містить такі питання: Індивідуальність людини як проблема диференціальної психології, її місце в системі психологічних наук. Психофізіологічні та психологічні методи дослідження індивідуально-типологічних та статево-вікових особливостей. Генотип та середовище формування індивідуально-типологічних особливостей. Структура індивідуальностей, її рівні. Формально-динамічні та змістовні характеристики індивідуально-психологічних відмінностей.
Поняття конституції людини. Статевий диморфізм та статеві відмінності в структурі психофізіологічних функцій. Статева диференціація психічних властивостей. Соматична типологія Кречмера, Шелдона. Типологія Рогінського-Малиновського. Сучасні уявлення про властивості нервової системи. Соціальні людські типи ВНД за І.П. Павловим. Темперамент, здібності.

ПСИХОДІАГНОСТИКА

Програма курсу передбачає вивчення сутності, змісту, будови методів виявлення та виміру індивідуально-психологічних особливостей особистості та соціально-психологічних особливостей групи.
Мета викладання психодіагностики як навчальної дисципліни полягає у підготовці майбутнього спеціаліста-психолога до здійснення психодіагностичної роботи з метою моніторингу розвитку особистості вихованців. Програма курсу спрямована на формування у студентів теоретичних знань щодо змісту психодіагностики як науки та практичних умінь обстеження психіки клієнтів на різних вікових етапах. Студент повинен навчитись проводити діагностичне обстеження, користуватись уже апробованими і стандартизованими діагностичними методами та методиками, а також самостійно конструювати потрібні малоформалізовані методики.


ЕТНОПСИХОЛОГІЯ

Мета викладання дисципліни – забезпечити володіння майбутніми фахівцями – соціальними педагогами, – знаннями, які стосуються феноменології та закономірностей функціонування психіки людей різних національностей; спілкування та взаємодії, взаємовідносин етногруп; можливостей співпраці в міжнародних колективах або інших об’єднаннях.
Запровадження навчального курсу з етнопсихології у вузах України є поштовхом до потреб відродження інтересу майбутніх фахівців до національно-специфічних, національно-психологічних особливостей людини, представника певного етносу, який уособлює певну етнічну культуру, спосіб життя. Курс включає визначення предмету етнопсихології, її зв’язок з етнографією та іншими суспільно-історичними науками; вивчення психічного складу та особливостей поведінки людей, що зумовлені національною належністю; психологічні засади етнічних традицій, звичаїв, обрядів різних народів, зокрема українців, їх психологічний аналіз.


ПРАКТИКУМ З ПСИХОКОРЕКЦІЇ

Основна мета навчального курсу – ознайомлення студентів з технологіями психокорекційної діяльності та практичне оволодіння знаннями, уміннями і навичками психологічної допомоги клієнтам; засвоєння і відпрацювання комплексу способів і прийомів психокорекції в умовах індивідуальної та групової роботи.
Завдання вивчення дисципліни: оволодіти вмінням складання корекційно-розвивальних програм; підготовка згідно вимог необхідних для проведення занять стимульних та наочних матеріалів; оволодіти навичками проведення індивідуальної та групової корекційно-розвивальної роботи.
Заняття з практикуму відбуваються у формі тренінгу, який містить інтерактивні методи роботи тривалістю 6-8 годин у малих групах. До змісту практикуму входять розділи, які стосуються психокорекції міжособистісних стосунків у групі, психокорекції когнітивних функцій, психокорекції особистісної сфери.


ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Мета курсу полягає в ознайомленні майбутніх соціальних педагогів та практичних психологів з основними етапами розвитку психології як науки, у розкритті сутності основних напрямків зарубіжної та вітчизняної психології, у сприянні узагальнення отриманих знань у наукову систему.
Програма курсу включає такі розділи: Історія психології, її предмет і завдання. Принципи історико-педагогічного аналізу. Методи і джерела історії психології. Рушійні сили і причини історичного розвитку психологічних ідей. Періодизація історії психології.
Розвиток психологічних уявлень в античності і середньовіччі. Психологічні ідеї софістів. Психологічні ідеї філософів Близького Сходу. Вивчення психічної діяльності в Середньовіковому Китаї (конфуціанство, даосизм, буддизм). Розвиток схоластики в Західній Європі в ХІІІ- ХІV столітті. Психологічні погляди в епоху Відродження.
Становлення проблеми свідомості як об’єкту психологічного дослідження. Проблеми психології в період Нового часу та епоху Просвітництва. Психологічні ідеї в Україні та Росії ХІХ століття.
Природничо-наукові передумови виникнення психології як самостійної науки. Розвиток експериментальної психології. Розвиток психології кінця ХІХ – початку ХХ століття. Основні теоретичні напрямки зарубіжної психології. Стан зарубіжної психології та психологічної служби другої половини ХХ століття. Становлення і розвиток вітчизняної психології і психологічної служби.


ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Вивчення експериментальної психології спрямоване на надання студентам базових знань та умінь організації та проведення психологічного експерименту; вивчення досвіду проведення експериментальних досліджень у галузі психології. Зміст курсу містить такі тематичні розділи:
Місце і значення в системі психологічних дисциплін. Традиційні методичні прийоми дослідження психіки. Конструктивна критика експериментальної інтроспекції.
Психологічна експериментальна лабораторія (прилади, апарати, установки). Правила техніки безпеки, ознайомлення з обладнанням лабораторії. Наукові основи ефективності експериментального вивчення психіки. Зміст психологічного експерименту, його види, структура, способи реєстрації. Вимоги до обробки та оцінки експериментальних даних. Оформлення результатів експерименту.
Експериментальне дослідження особливостей психічних явищ (сенсомоторні реакції, увага, відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, уява, емоції та почуття).


ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Основна мета і завдання курсу полягають у ознайомленні майбутніх психологів з основними поняттями індивідуально-психологічного консультування, структурою й історією становлення даної дисципліни, а також в оволодінні основними загальноприйнятими в даній науці методами надання психологічної допомоги в умовах спеціальних установ по типу психологічної служби при немедичних організаціях.
Навчальний курс містить такі теми: Загальна теорія консультування. Консультативна практика. Етичні принципи консультативної роботи. Формування консультативних навичок: розпізнавання експресії обличчя і поз, виразних рухів та міміки і т. ін. Принципи побудови зворотного зв’язку в процесі консультування. Поради. Емпатія та її роль в процесі консультування. Консультативні установки. Стадії консультування: встановлення контакту та з’ясування проблеми, робоча стадія, прийняття рішення.


Галузь знань: 23 Соціальна робота
Спеціальність: 231 Соціальна робота
Додаткова спеціальність: 053 Психологія


МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

Програма курсу присвячена осмисленню та систематизації студентами основних теоретико-методологічних проблем, принципів, підходів і категорій психології. Вивчення курсу спрямовано на оволодіння ідеями і методами системного підходу в дослідженні психічних явищ та на узагальнення отриманих знань з багатьох психологічних дисциплін у наукову систему.
Основний зміст курсу представлений темами, що відображають: історичні етапи становлення психології як науки, історію розвитку і сучасні уявлення про наукове пізнання, основні системоутворюючі категорії психологічного знання (відображення, діяльність, спілкування, свідомість, самосвідомість, особистість), основні принципи психології, а також предмет і методи психологічного дослідження.
Даний курс дає загальне уявлення про методологію психологічної науки, розкриває її завдання і предмет. В процесі вивчення методології та методів психологічного дослідження розкривається роль і значення даного курсу для психологічної науки, даються необхідні знання в області дослідницької діяльності, формуються навички проведення самостійного дослідження.


ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

Метою викладання дисципліни є розкриття сутності психологічних основ управління вцілому й освітніми організаціями, зокрема; здійснення аналізу процесу управління, розкриття його змісту, структури і психологічних компонентів.
В процесі вивчення дисципліни формується узагальнене і систематизоване знання з психології управління, а саме уявлень про феномени, загальні засади, структуру, функцію, методологію, історію розвитку й найхарактерніші сучасні тенденції; розкриваються соціально-психологічні особливості управління, психології управлінської діяльності, психологічних особливостей особистості й організації в управлінні; забезпечення психологічного компетентного супроводу управлінської діяльності людини; формування управлінської компетентності. В результаті вивчення дисципліни студенти оволодівають навичками аналізу психологічних особливостей особистості в управлінні, надання консультативної допомоги в організації управлінської діяльності, забезпеченні управління персоналом.


РОБОТА ПСИХОЛОГА З ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ

Мета дисципліни – підготувати майбутніх соціальних педагогів та практичних психологів до роботи з педагогічним колективом навчального закладу, сформувати уміння здійснювати різноманітну психологічну допомогу у сфері професійно-педагогічної діяльності.
Змістові модулі:
Педагогічний колектив як соціально-психологічна група. Структура соціально-психологічних відносин у колективі. Динамічні процеси в педколективах. Соціально-психологічний клімат в педколективах. Соціально-психологічні фактори, які визначають психологічний клімат в педколективах. Педагогічні конфлікти, їх вирішення і профілактика.
Соціально-психологічні аспекти менеджменту педагогічних колективів. Специфіка керівництва педагогічними колективами. Стилі керівництва та особливості керівництва і лідерства в педколективі.
Психологічна допомога у професійному зростанні педагога. Психолого-педагогічний аналіз педагогічної діяльності та її індивідуальний стиль. Адаптація молодих вчителів у колективі. Самоменеджмент діяльності вчителя.
Психокорекційна робота психолога з педагогами. Поняття професійної деформації вчителя. Психотехнічні вправи та засоби саморегуляції для вчителів. Система аутогенного тренування та робота кабінету психологічного розвантаження. Психокорекція психологічного клімату та підвищення згуртованості педагогічного колективу.


МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ

Курс присвячений вивченню основних теоретичних та методичних питань викладання психології в середній школі. Метою курсу є надання студентам теоретичних знань про методичні проблеми уроків з психології, особливості їх підготовки та проведення. В межах даного курсу студенти ознайомлюються з історією викладання психології, а також з технологією розробок навчального курсу з психології.
Даний курс дозволить студентам визначити сучасні підходи до вивчення психології та розкрити специфіку її викладання як гуманітарної дисципліни. Однією з цілей вивчення психології є засвоєння студентами методів побудови взаємодії та спілкування під час сумісного рішення різноманітних життєвих ситуацій в процесі оволодіння психологічними знаннями. На заняттях з курсу «Методика викладання психології» викладач організовує зі студентами ситуації продуктивної взаємодії та сумісної творчої діяльності, спрямовану на актуалізацію досвіду, який вже є у студентів та на «створення зони перспективного розвитку» за В.Я.Ляудіс.

ПРОЕКТИВНІ МЕТОДИ В ПСИХОЛОГІЇ

Основною метою курсу є оволодіння студентами теоретико - методологічними основами проективних методів, формування навичок самостійного проведення проективних методик. У процесі вивчення курсу студенти мають ознайомитися із специфікою проективних методів як невід’ємної частини діагностичної та колекційної діяльності практичного психолога.
Зміст дисципліни. Поняття проекції. Принципи та завдання проективних методів. Ознаки проективних методів. Переваги та недоліки проективного методу. Історія розвитку проективних методик.
Обгрунтування проективного методу принципами холистичної психології. Ідеї К. Лєвіна, Г. Олпорта. Вплив психоаналізу на обґрунтування проективного методу. Проективний метод в контексті концепції особистісного смислу.
Класифікація проективних методик. Групи проективних методів: конструювання, структурування, адитивні, інтерпретації, експресивні, імпресивні, катарсису. Особливості малюнкових методик. Аналіз дитячих малюнків. Метод портретних виборів – адаптований тест Л. Сонді. Тематичний аперцетивний тест (ТАТ). Методика чорнильних плям Г. Роршаха.


ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПСИХОКОРЕКЦІЇ

Мета вивчення дисципліни полягає в ознайомленні студентів з основами психокорекції як напрямом практичної психології та психологічної допомоги; оволодінні знаннями, уміннями і навичками здійснення психокорекційної роботи; засвоєнні і відпрацюванні комплексу способів і прийомів психокорекції учнів в умовах індивідуальної та групової роботи.
Зміст дисципліни:
Теоретичні підходи та напрями психокорекційної роботи. Зміст і види психокорекції. Принципи і методи корекційної роботи. Механізми психокорекційного впливу. Етапи психокорекції. Показання та особливості індивідуальної та групової психокорекційної роботи
Методи поведінкової корекції. Метод систематичної десенсибілізації. Імерсійні методи: повені, імплозії, парадоксальної інтенції. „Жетонний” метод. Морітатерапія. Холдінг. Імагометод. Психогімнастика. Пантомімічні етюди. Психодрама. Форми і види психодрами. Види ігрової терапії. Технологія і техніка ігрової терапії.
Організація групової корекційно-розвивальної роботи. Корекційно-розвивальні програми, вимоги до їх побудови. Методичний аналіз психокорекційного заняття. Протоколювання процесів групової взаємодії, щоденникові записи. Структурована рефлексія проведеної роботи. Індивідуальна консультативно-корекційна робота. Проблема визначення ефективності проведеної корекційно-розвивальної роботи.


ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Мета курсу полягає в ознайомленні майбутніх соціальних педагогів та практичних психологів з основними етапами розвитку психології як науки, у розкритті сутності основних напрямків зарубіжної та вітчизняної психології, у сприянні узагальнення отриманих знань у наукову систему.
Програма курсу включає такі розділи: Історія психології, її предмет і завдання. Принципи історико-педагогічного аналізу. Методи і джерела історії психології. Рушійні сили і причини історичного розвитку психологічних ідей. Періодизація історії психології.
Розвиток психологічних уявлень в античності і середньовіччі. Психологічні ідеї софістів. Психологічні ідеї філософів Близького Сходу. Вивчення психічної діяльності в Середньовіковому Китаї (конфуціанство, даосизм, буддизм). Розвиток схоластики в Західній Європі в ХІІІ- ХІV столітті. Психологічні погляди в епоху Відродження.
Становлення проблеми свідомості як об’єкту психологічного дослідження. Проблеми психології в період Нового часу та епоху Просвітництва. Психологічні ідеї в Україні та Росії ХІХ століття.
Природничо-наукові передумови виникнення психології як самостійної науки. Розвиток експериментальної психології. Розвиток психології кінця ХІХ – початку ХХ століття. Основні теоретичні напрямки зарубіжної психології. Стан зарубіжної психології та психологічної служби другої половини ХХ століття. Становлення і розвиток вітчизняної психології і психологічної служби.

Напрям підготовки: Психологія (Практична психологія)

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Напрям підготовки: 053 Психологія


ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Навчальний курс передбачає ознайомлення студентів зі структурою сучасної психологічної науки, базовими принципами і поняттями культурно-історичного підходу до формування людської психіки, діяльнісного підходу, з основними психічними процесами, індивідуально-психологічними особливостями особистості. На заняттях студенти мають опанувати категоріально-понятійний апарат психології, оволодіти навичками роботи з першоджерелами, довідковою літературою з психології.
Основними розділами курсу є предмет, стан, структура і методи сучасної психології; розвиток психіки та свідомості; особистість в діяльності та спілкуванні; психічні процеси (увага, відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, уява, емоційно-вольові процеси); індивідуально-психологічні особливості особистості (темперамент, характер, здібності).


ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Метою курсу є забезпечення майбутнього спеціаліста-психолога засобами ефективного опанування освітньо-професійної програми. Зміст курсу розкриває основні напрямки реалізації діяльності професійних психологів; специфіку діяльності студента-психолога (навчальної, навчально-дослідницької).
Основні теми (модулі) курсу: Організація розумової праці. Модель спеціаліста. Поняття про професійно-важливі якості. Вимоги до теоретичної підготовки психолога. Специфічні особливості професійної діяльності психолога. Здатність до організації та проведення прикладних досліджень. Професійна підготовка та психологічна готовність до професійної діяльності випускників-психологів. Форми організації навчання у процесі професійної підготовки.


ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Мета курсу – усвідомлення значущості знань про віковий розвиток особистості та можливість їх застосування в умовах організованого навчально-виховного процесу; формування у студентів діалектичного підходу до розуміння психіки конкретного учня; озброєння ефективними засобами керування процесом становлення особистості і розвитку психіки на різних вікових етапах.
Курс носить інтегрований характер та складається з двох частин:
Основні розділи вікової психології: Дослідження закономірностей психічного розвитку на різних етапах її індивідуального життя (онтогенезу) як предмет вікової психології. Методи вікової психології. Психічний розвиток, основні концепції психічного розвитку, його умови та періодизація.
Психологічна характеристика особливостей психічного розвитку в ранньому дитинстві, дошкільному, молодшому шкільному, середньому шкільному (підлітковому) та старшому шкільному (юнацькому) віці. Розвиток пізнавальних процесів. Формування моральних якостей, самосвідомості, внутрішньої позиції, соціальної активності в різні вікові періоди. Психологія дорослої людини та особливості психології старості.
Основні розділи педагогічної психології: предмет, методи, завдання педагогічної психології; психологія навчання; психологія учіння та навчальної діяльності; психологія виховання; психологія особистості вчителя та педагогічної діяльності.


ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

Даний навчальний курс побудовано у формі практикуму, який спрямовано на поглиблення і удосконалення навичок діяльності практичного психолога, формування професійних якостей та компетенцій. Він носить комплексний характер та складається із змістових частин, які стосуються різних напрямків, завдань та категорій клієнтів психологічної служби в системі освіти. Навчальна дисципліна містить наступні розділи, які вивчаються студентами окремо, на різних курсах:
Технологія роботи психолога у галузі профорієнтації: Психологічні проблеми профорієнтації та профдобору. Можливості та обмеження профконсультаційного прогнозу. Етапи організації та проведення роботи підбору кадрів та психологічні аспекти їх атестації. Методи профдобору. Методи оцінки профпридатності. Профконсультування.
Технологія роботи психолога з сім’ями учнів різного віку: Основні концепції роботи психолога з батьками. Просвітницька робота психолога з батьками. Виховання батьків: мета, зміст, функції, задачі. Батьківські збори як активна форма взаємодії психолога з батьками. Діагностка сім’ї та сімейного виховання. Вихідні положення проведення консультативної роботи. Основні напрямки і принципи консультативної роботи з батьками. Профілактична та просвітницька робота психолога з батьками. Психокорекційна робота психолога з сім’єю. Організація психологічної допомоги сім’ї.
Технологія психопрофілактичної роботи: прикладні можливості психопрофілактики в школі; функції психологічної служби в наданні психологічної допомоги школярам та шкільному колективу; теоретичні основи психогігієни та психопрофілактики; засоби та стратегії здійснення психогігієна та психопрофілактика. робота психолога з дітьми з порушенням по типу дідактогенії; робота з жертвами катастроф, аварій та нещасних випадків.
Технологія організації психологічної допомоги суб’єкту: Теоретична частина курсу розкриває історію становлення сучасної системи надання психологічної допомоги, її теоретичні засади, особливості психологічної допомоги в роботі практичного психолога, фокусує увагу на межах компетенції практичного психолога щодо надання психологічної допомоги клієнтам, розкриває особливості взаємодії консультант – клієнт у процесі надання психологічної допомоги; надає можливість з’ясувати особливості психологічних проблем різних груп користувачів. Практичні заняття спрямовані на формування та відпрацювання навичок надання психологічної допомоги в процесі роботи практичного психолога з різними категоріями клієнтів.


Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки
Напрям підготовки: 6.030103 Практична психологія
Додаткова спеціальність: 6.010106 Соціальна педагогіка


ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Мета курсу – усвідомлення значущості знань про віковий розвиток особистості та можливість їх застосування в умовах організованого навчально-виховного процесу; формування у студентів діалектичного підходу до розуміння психіки конкретного учня; озброєння ефективними засобами керування процесом становлення особистості і розвитку психіки на різних вікових етапах.
Курс носить інтегрований характер та складається з двох частин:
Основні розділи вікової психології: Дослідження закономірностей психічного розвитку на різних етапах її індивідуального життя (онтогенезу) як предмет вікової психології. Методи вікової психології. Психічний розвиток, основні концепції психічного розвитку, його умови та періодизація.
Психологічна характеристика особливостей психічного розвитку в ранньому дитинстві, дошкільному, молодшому шкільному, середньому шкільному (підлітковому) та старшому шкільному (юнацькому) віці. Розвиток пізнавальних процесів. Формування моральних якостей, самосвідомості, внутрішньої позиції, соціальної активності в різні вікові періоди. Психологія дорослої людини та особливості психології старості.
Основні розділи педагогічної психології: предмет, методи, завдання педагогічної психології; психологія навчання; психологія учіння та навчальної діяльності; психологія виховання; психологія особистості вчителя та педагогічної діяльності.


СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Мета курсу – забезпечення розуміння студентами суті наукового підходу до вивчення соціально-психологічних явищ, їх проблем та закономірностей; володіння уміннями дослідження та удосконалення міжособистісних стосунків у малих групах.
Курс соціальної психології складається з таких розділів: соціальна реальність, удосконалення суспільних відносин, соціальна структура суспільства; принципи дослідження соціальних явищ; вимоги до емпіричного дослідження груп та міжособистісних стосунків; структура, зміст, форми та проблеми спілкування; неформальне спілкування; механізми соціального впливу у процесі спілкування; мала група як соціальний феномен; психологічна характеристика великих соціальних груп; методологічні проблеми та наукові дослідження в галузі соціальної психології.


ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Основною метою курсу є оволодіння студентами теоретико - методологічними основами наукових досліджень, методами та прийомами планування, організації та реалізації науково - дослідної роботи, застосування знань на практиці, формування навичок самостійного проведення прикладного психологічного дослідження.
У процесі вивчення курсу студенти мають ознайомитись із специфікою психологічного дослідження як невід’ємної частини діяльності практичного психолога. Засвоєння змісту матеріалу дисципліни „Основи психологічних досліджень” передбачає ознайомлення з первинними елементами наукового дослідження, його теоретичними принципами, етапами проведення, прийомами обробки, представлення результатів та їх аналізу.
Значення курсу полягає також у сприянні розвитку рис справжнього науковця, творчих здібностей, допитливості, теоретичного та практичного мислення, розширенні наукового кругозору.

ПСИХОЛОГІЯ ВАЖКОГО УЧНЯ

Мета курсу – підготувати майбутніх спеціалістів до роботи з різними категоріями „важких” дітей.
У курсі розглядаються: Психологічні закономірності феномену “девіантна поведінка”. Класифікація груп важких учнів, основні теоретичні підходи у вивченні різних категорій важких учнів. Характеристика чинників і причин появи неуспішності в навчанні, важковиховуваності та інших відхилень в поведінці. Роль сімейних відношень у виникненні та формуванні дитячої девіантної поведінки. Психологічні особливості розвитку невстигаючих учнів. Недисципліновані учні та їх характеристика. Соціально та педагогічно занедбані діти. Психологічна характеристика дітей з затримкою психічного розвитку. Особливості особистісної сфери та розумової діяльності дітей із ЗПР. Характеристика дітей з яскравими віковими особливостями в критичні періоди розвитку. Дитяча агресивність. Адиктивна та кримінальна поведінки як крайні форми соціальної дезадаптації. Принципи і напрямки роботи з важкими учнями в залежності від віку та індивідуальних особливостей. Шляхи здійснення спільної корекційної роботи школи і сім’ї. Психолого-педагогічні засоби профілактики девіантної поведінки.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Вивчення експериментальної психології спрямоване на надання студентам базових знань та умінь організації та проведення психологічного експерименту; вивчення досвіду проведення експериментальних досліджень у галузі психології. Зміст курсу містить такі тематичні розділи:
Місце і значення в системі психологічних дисциплін. Традиційні методичні прийоми дослідження психіки. Конструктивна критика експериментальної інтроспекції.
Психологічна експериментальна лабораторія (прилади, апарати, установки). Правила техніки безпеки, ознайомлення з обладнанням лабораторії. Наукові основи ефективності експериментального вивчення психіки. Зміст психологічного експерименту, його види, структура, способи реєстрації. Вимоги до обробки та оцінки експериментальних даних. Оформлення результатів експерименту.
Експериментальне дослідження особливостей психічних явищ (сенсомоторні реакції, увага, відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, уява, емоції та почуття).

ПРАКТИКУМ З ПСИХОКОРЕКЦІЇ

Основна мета навчального курсу – ознайомлення студентів з технологіями психокорекційної діяльності та практичне оволодіння знаннями, уміннями і навичками психологічної допомоги клієнтам; засвоєння і відпрацювання комплексу способів і прийомів психокорекції в умовах індивідуальної та групової роботи. Курс вивчається студентами протягом кількох років навчання, кожна частина – в окремому семестрі, 7 – 10 навчальних днів.
Завдання вивчення дисципліни: оволодіти вмінням складання корекційно-розвивальних програм; підготовка згідно вимог необхідних для проведення занять стимульних та наочних матеріалів; оволодіти навичками проведення індивідуальної та групової корекційно-розвивальної роботи.
Заняття з практикуму відбуваються у формі тренінгу, який містить інтерактивні методи роботи тривалістю 6-8 годин у малих групах. До змісту практикуму входять розділи, які стосуються психокорекції міжособистісних стосунків у групі, психокорекції когнітивних функцій, психокорекції особистісної сфери. Студенти здобувають досвід групової взаємодії, практики роботи у Т-групах.

ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПІЇ

Метою вивчення дисципліни є оволодіння початковими, базовими компетенціями у галузі психотерапевтичної допомоги клієнту. Завдання полягають в оволодіння уміннями усвідомлено використовувати комунікативні техніки та психологічний інструментарій психотерапевтичної допомоги.
Зміст курсу: Теоретичні основи психотерапії. Психологічні проблеми особистості та можливості психологічної допомоги. Вимоги до особистості психотерапевта.
Етапи психотерапевтичного процесу. Засоби та техніки психотерапевтичної роботи. Психодинамічна психотерапія. Гуманістична психотерапія. Психотерапевтичний процес на засадах гуманістичної психотерапії. Психотерапевтичний процес на засадах психодинамічної терапії. Біхевіоральна психотерапія. Психотерапевтичний процес на засадах біхевіоральної психотерапії. Когнітивна психотерапія. Психотерапевтичний процес на засадах когнітивної психотерапії.

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ

Курс присвячений вивченню основних теоретичних та методичних питань викладання психології в середній школі. Метою курсу є надання студентам теоретичних знань про методичні проблеми уроків та інших навчальних занять з психології, особливості їх підготовки та проведення. В межах даного курсу студенти ознайомлюються з історією викладання психології, а також з технологією розробок навчального курсу з психології.
Даний курс дозволить студентам визначити сучасні підходи до вивчення психології та розкрити специфіку її викладання як гуманітарної дисципліни. Однією з цілей вивчення психології є засвоєння студентами методів побудови взаємодії та спілкування під час сумісного рішення різноманітних життєвих ситуацій в процесі оволодіння психологічними знаннями. Розглядаються питання методики підготовки та проведення занять з психології; використання наочності, технічних засобів навчання при вивченні психології; обговорюються особливості різних форм організації навчального процесу та позаурочної навчальної діяльності, гурткової роботи. На заняттях з курсу «Методика викладання психології» викладач організовує зі студентами ситуації продуктивної взаємодії та сумісної творчої діяльності, спрямовані на актуалізацію досвіду, який вже є у студентів та на «створення зони перспективного розвитку».

ПСИХОДІАГНОСТИКА

Програма курсу передбачає вивчення сутності, змісту, будови методів виявлення та виміру індивідуально-психологічних особливостей особистості та соціально-психологічних особливостей групи.
Мета викладання психодіагностики як навчальної дисципліни полягає у підготовці майбутнього спеціаліста-психолога до здійснення психодіагностичної роботи з метою моніторингу розвитку особистості вихованців. Програма курсу спрямована на формування у студентів теоретичних знань щодо змісту психодіагностики як науки та практичних умінь обстеження психіки клієнтів на різних вікових етапах. Студент повинен навчитись проводити діагностичне обстеження, користуватись уже апробованими і стандартизованими діагностичними методами та методиками, а також самостійно конструювати потрібні малоформалізовані методики.

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПСИХОКОРЕКЦІЇ

Мета вивчення дисципліни полягає в ознайомленні студентів з основами психокорекції як напрямом практичної психології та психологічної допомоги; оволодінні знаннями, уміннями і навичками здійснення психокорекційної роботи; засвоєнні і відпрацюванні комплексу способів і прийомів психокорекції учнів в умовах індивідуальної та групової роботи.
Зміст дисципліни:
Теоретичні підходи та напрями психокорекційної роботи. Зміст і види психокорекції. Принципи і методи корекційної роботи. Механізми психокорекційного впливу. Етапи психокорекції. Показання та особливості індивідуальної та групової психокорекційної роботи
Методи поведінкової корекції. Метод систематичної десенсибілізації. Імерсійні методи: повені, імплозії, парадоксальної інтенції. „Жетонний” метод. Морітатерапія. Холдінг. Імагометод. Психогімнастика. Пантомімічні етюди. Психодрама. Форми і види психодрами. Види ігрової терапії. Технологія і техніка ігрової терапії.
Організація групової корекційно-розвивальної роботи. Корекційно-розвивальні програми, вимоги до їх побудови. Методичний аналіз психокорекційного заняття. Протоколювання процесів групової взаємодії, щоденникові записи. Структурована рефлексія проведеної роботи. Індивідуальна консультативно-корекційна робота. Проблема визначення ефективності проведеної корекційно-розвивальної роботи.

ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ

Мета курсу полягає у оволодінні студентами загальними відомостями про основні теоретичні здобутки у галузі психології спортивної діяльності, мотиваційної та емоційно-вольової сфери спортсменів, соціально-психологічні особливості спортивної команди та уміннями в галузі практики спортивного психолога.
Зміст курсу містить такі розділи: Теоретико-методологічний базис психології спорту. Концептуальні засади психології спорту. Соціально-психологічні особливості професійної діяльності психолога у спорті.
Психологічна характеристика спортивної діяльності та особистості спортсмена. Психологічні основи ефективності тренувального процесу. Соціально-психологічні аспекти спорту. Проблема лідерства і командної взаємодії у спорті. Психологія діяльності тренерів спортивних команд.

ПОРІВНЯЛЬНА (ЗОО) ПСИХОЛОГІЯ

Навчальна дисципліна покликана сформувати у студентів уявлення про походження та закономірності розвитку психіки в процесі еволюції; теоретичні проблеми генезису психіки та свідомості; місце людини як виду Homo sapiens у світі живих істот. Практичний аспект вивчення дисципліни представлено прийомами і методами порівняльного аналізу психічної діяльності людини і тварин, якими оволодівають студенти.
Зміст курсу складають наступні теми: Історія становлення порівняльної психології (зоопсихології). Зв’язок порівняльної психології з іншими науками та її роль у розумінні основних закономірностей поведінкових актів людини. Зоопсихологія і антропосоціогенез. Проблеми зародження психіки. Основні етапи розвитку психіки тварин в процесі еволюції. Основні форми поведінки тварин. Научіння та його види. Стадії психологічного розвитку тварин. Проблема мислення у тварин, його біологічна обмеженість. Походження людини, фактори антропосоціогенезу. Знаряддя тварин і знаряддя праці людини. Проблема зародження суспільних відносин і членороздільного мовлення.

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Основна мета і завдання курсу полягають у ознайомленні майбутніх психологів з основними поняттями індивідуально-психологічного консультування, структурою й історією становлення даної дисципліни, а також в оволодінні основними загальноприйнятими в даній науці методами надання психологічної допомоги в умовах спеціальних установ по типу психологічної служби при немедичних організаціях.
Навчальний курс містить такі теми: Загальна теорія консультування. Консультативна практика. Етичні принципи консультативної роботи. Формування консультативних навичок: розпізнавання експресії обличчя і поз, виразних рухів та міміки і т. ін. Принципи побудови зворотного зв’язку в процесі консультування. Поради. Емпатія та її роль в процесі консультування. Консультативні установки. Стадії консультування: встановлення контакту та з’ясування проблеми, робоча стадія, прийняття рішення.

ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Політична психологія виконує функції психологічного забезпечення політичних процесів, агітації та реклами, управління процесами, що відбуваються у великих соціальних групах. Вивчення політичної психології як навчальної дисципліни готує студентів до здатності працювати у галузі психологічного забезпечення політичного процесу.
Зміст курсу: Політична психологія як наука, її місце і роль у суспільстві. Теоретичні дослідження та погляди на політику у галузі психології. Масова політична свідомість. Політичні настрої. Політичні ідеали. Психологія політичної влади. Питання формування політичної свідомості, політична соціалізація. Психологічні особливості політичного лідера. Політичний імідж. Соціально-психологічні проблеми суспільних об’єднань, політичних партій. Електоральна поведінка громадян. Психологічні механізми політичної активності та її детермінанти. Психологічні закономірності побудови виборчих кампаній. Пропаганда та агітація, їх психологічний вплив.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

Програма курсу присвячена осмисленню та систематизації студентами основних теоретико-методологічних проблем, принципів, підходів і категорій психології. Вивчення курсу спрямовано на оволодіння ідеями і методами системного підходу в дослідженні психічних явищ та на узагальнення отриманих знань з багатьох психологічних дисциплін у наукову систему.
Основний зміст курсу представлений темами, що відображають: історичні етапи становлення психології як науки, історію розвитку і сучасні уявлення про наукове пізнання, основні системоутворюючі категорії психологічного знання (відображення, діяльність, спілкування, свідомість, самосвідомість, особистість), основні принципи психології, а також предмет і методи психологічного дослідження.
Даний курс дає загальне уявлення про методологію психологічної науки, розкриває її завдання і предмет. В процесі вивчення методології та методів психологічного дослідження розкривається роль і значення даного курсу для психологічної науки, даються необхідні знання в області дослідницької діяльності, формуються навички проведення самостійного дослідження.

РОБОТА ПСИХОЛОГА З ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ

Мета дисципліни – підготувати майбутніх соціальних педагогів та практичних психологів до роботи з педагогічним колективом навчального закладу, сформувати уміння здійснювати різноманітну психологічну допомогу у сфері професійно-педагогічної діяльності.
Змістові модулі:
Педагогічний колектив як соціально-психологічна група. Структура соціально-психологічних відносин у колективі. Динамічні процеси в педколективах. Соціально-психологічний клімат в педколективах. Соціально-психологічні фактори, які визначають психологічний клімат в педколективах. Педагогічні конфлікти, їх вирішення і профілактика.
Соціально-психологічні аспекти менеджменту педагогічних колективів. Специфіка керівництва педагогічними колективами. Стилі керівництва та особливості керівництва і лідерства в педколективі.
Психологічна допомога у професійному зростанні педагога. Психолого-педагогічний аналіз педагогічної діяльності та її індивідуальний стиль. Адаптація молодих вчителів у колективі. Самоменеджмент діяльності вчителя.
Психокорекційна робота психолога з педагогами. Поняття професійної деформації вчителя. Психотехнічні вправи та засоби саморегуляції для вчителів. Система аутогенного тренування та робота кабінету психологічного розвантаження. Психокорекція психологічного клімату та підвищення згуртованості педагогічного колективу.

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

Метою викладання дисципліни є розкриття сутності психологічних основ управління вцілому й освітніми організаціями, зокрема; здійснення аналізу процесу управління, розкриття його змісту, структури і психологічних компонентів.
В процесі вивчення дисципліни формується узагальнене і систематизоване знання з психології управління, а саме уявлень про феномени, загальні засади, структуру, функцію, методологію, історію розвитку й найхарактерніші сучасні тенденції; розкриваються соціально-психологічні особливості управління, психології управлінської діяльності, психологічних особливостей особистості й організації в управлінні; забезпечення психологічного компетентного супроводу управлінської діяльності людини; формування управлінської компетентності. В результаті вивчення дисципліни студенти оволодівають навичками аналізу психологічних особливостей особистості в управлінні, надання консультативної допомоги в організації управлінської діяльності, забезпеченні управління персоналом.

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА В СИСТЕМІ ОСВІТИ

Мета вивчення дисципліни полягає у ознайомленні з теоретико-методичними засадами і практичними аспектами функціонування психологічної служби вивсеми освіти України. Навчальна дисципліна розкриває науково-методологічні засади психологічної служби освіти, аналіз етапів становлення психологічної служби в Україні та за її межами, правові та нормативні основи діяльності практичного психолога.
У змісті курсу розглядаються питання: Модель професійної діяльності практичного психолога в галузі народної освіти. Організація та технології психологічного супроводу дітей дошкільного віку, школярів. Специфіка роботи з різними категоріями учнів та молоді. Характеристика основних видів діяльності практичного психолога у закладах освіти: психодіагностика, психологічна корекція, психологічне консультування. Взаємодії психолога з представниками інших професій в системі народної освіти.


Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 053 Психологія
Додаткова спеціальність:231 Соціальна робота


ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Мета курсу полягає в ознайомленні майбутніх соціальних педагогів та практичних психологів з основними етапами розвитку психології як науки, у розкритті сутності основних напрямків зарубіжної та вітчизняної психології, у сприянні узагальнення отриманих знань у наукову систему.
Програма курсу включає такі розділи: Історія психології, її предмет і завдання. Принципи історико-педагогічного аналізу. Методи і джерела історії психології. Рушійні сили і причини історичного розвитку психологічних ідей. Періодизація історії психології.
Розвиток психологічних уявлень в античності і середньовіччі. Психологічні ідеї софістів. Психологічні ідеї філософів Близького Сходу. Вивчення психічної діяльності в Середньовіковому Китаї (конфуціанство, даосизм, буддизм). Розвиток схоластики в Західній Європі в ХІІІ- ХІV столітті. Психологічні погляди в епоху Відродження.
Становлення проблеми свідомості як об’єкту психологічного дослідження. Проблеми психології в період Нового часу та епоху Просвітництва. Психологічні ідеї в Україні та Росії ХІХ століття.
Природничонаукові передумови виникнення психології як самостійної науки. Розвиток експериментальної психології. Розвиток психології кінця ХІХ – початку ХХ століття. Стан зарубіжної психології та психологічної служби другої половини ХХ століття. Становлення і розвиток вітчизняної психології і психологічної служби.
Суттєву частину курсу, яка вивчається окремо, становлять сучасні теоретичні напрямки зарубіжної психології: Епігенетична теорія розвитку особистості Еріка Еріксона. Психосинтез Р.Ассаджиолі. Теорія соціального научіння. Гаштальт-психологія та гештальт-терапія Ф.Перлза.. Гуманістична психологія та клієнтцентрована терапія. Логотерапія Ф.Франка.. Генетична психологія Жана Піаже про інтелектуальний розвиток дитини. Трансактний аналіз Е.Берна. Основні положення когнітивної психології. Нейролінгвістичне програмування.

ПОЗИТИВНА ПСИХОТЕРАПІЯ

Мета навчальної дисципліни: ознайомлення майбутніх практичних психологів з теоретичними положеннями позитивної психотерапії, відпрацювання прийомів психологічного консультування з використанням Позитум-підходу.
Зміст курсу включає філософію та теоретичні положення , принципи та методи позитивної психотерапії Н.Пезешкіана; основні техніки консультативної та терапевтичної роботи з використанням Позитум-підходу; алгоритм консультування у Позітум-підході; поняття первинних і вторинних здібностей у позитивній психотерапії; основні сфери життєдіяльності особистості та пошуки резервів і шляхів їх гармонізації; способи розв’язання конфліктних ситуацій у позитивній психотерапії.
В результаті вивчення курсу студенти оволодівають понятійним апаратом позитивної психотерапії та навичками застосовування технік позитивного підходу для самодопомоги та у консультативній роботі практичного психолога.

ПРОЕКТИВНІ МЕТОДИ В ПСИХОЛОГІЇ

Основною метою курсу є оволодіння студентами теоретико - методологічними основами проективних методів, формування навичок самостійного проведення проективних методик. У процесі вивчення курсу студенти мають ознайомитися із специфікою проективних методів як невід’ємної частини діагностичної та колекційної діяльності практичного психолога.
Зміст дисципліни. Поняття проекції. Принципи та завдання проективних методів. Ознаки проективних методів. Переваги та недоліки проективного методу. Історія розвитку проективних методик.
Обгрунтування проективного методу принципами холистичної психології. Ідеї К. Лєвіна, Г. Олпорта. Вплив психоаналізу на обґрунтування проективного методу. Проективний метод в контексті концепції особистісного смислу.
Класифікація проективних методик. Групи проективних методів: конструювання, структурування, адитивні, інтерпретації, експресивні, імпресивні, катарсису. Особливості малюнкових методик. Аналіз дитячих малюнків. Метод портретних виборів – адаптований тест Л. Сонді. Тематичний аперцетивний тест (ТАТ). Методика чорнильних плям Г. Роршаха.

ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ ПОРУШЕНЬ ТА КОРЕКЦІЇ ПОВЕДІНКИ

У курсі розглядаються психологічні закономірності феномену “девіантна поведінка”. Характеризуються чинники (біологічні та соціальні), що впливають на процес виникнення девіації. Виявляються важливі причини девіантної поведінки (мікросоціум, конфліктність відношень, психічні дефекти).
Розкривається зміст девіантної поведінки (на прикладі підліткового віку), характеризуються групи девіацій (група антидисциплінарної поведінки, група антисоціальної поведінки). Описані особливості відхилень у психічному розвитку як причина дитячої девіантної поведінки. Характеризуються аспекти поведінки підлітків.
Розглядаються питання, що стосуються ролі сімейних відношень у виникненні та формуванні дитячої девіантної поведінки. Визначаються психодіагностичні засоби профілактики та корекції девіантної поведінки.

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Юридична психологія – науково-практична дисципліна, яка досліджує психологічні закономірності системи «людина – суспільство – право», розробляє рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності цієї системи. Вивчення юридичної психології сприяє розумінню студентами сутності соціально-психологічних явищ, які виникають у сфері взаємодії, підпорядкованої правовим нормам. Зміст курсу дозволяє студенту-психологу набути уміння, спрямовані на удосконалення діяльності правоохоронців, на допомогу у регулюванні взаємовідносин між працівниками правоохоронних органів та громадянами, правопорушниками, злочинцями, поглиблено розуміти мотиви вчинків і поведінки останніх.
В курсі юридичної психології студенти вивчають психологічні основи цивільно-правового регулювання та цивільного судочинства; психологічні механізми злочинної поведінки, криміналізації особистості, психологічні аспекти групової злочинності; психологічні основи попереднього розслідування; завдання та порядок проведення психологічної консультації і судово-психологічної експертизи; психологію судового процесу; психологічні основи ефективного спілкування юристів; психологічні основи функціонування пенітенціарної системи; психологічні основи ресоціалізації злочинців.


Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 053 Психологія


ДІАГНОСТИКА І КОРЕКЦІЯ АНОМАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

У передбачається вивчення різних груп ризику та моделі організації роботи з ними. Визначаються методи та засоби психодіагностичної, профілактичної та корекційної роботи; розкривається методика індивідуального психолого-педагогічного супроводу, проведення соціально-психологічної роботи з групою, здійснення соціальної сімейної терапії.
Зміст курсу містить питання психічних закономірностей, причин виникнення та форм прояву соціальних патологій у поведінці дітей та підлітків (наркоманії, токсикоманії, пияцтва, проституції, бродяжництва, груп молодіжних субкультур); діагностики особистісної та когнітивної сфери обстежуваних групи ризику; типи, зміст та форми соціально-профілактичної роботи та систему заходів, спрямованих на корекцію, реабілітацію та переорієнтацію поведінки дітей та підлітків; методи, способи, прийоми та форми психокорекційної роботи.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Теоретичною базою вивчення курсу є знання з педагогічної психології та методики викладання психології. Даний курс присвячено вивченню основних теоретичних і методичних проблем організації процесу навчання, сучасних форм і методів активного навчання: проблемного, програмованого, інтерактивного, структурно-змістовного. У навчальному курсі розглядаються особливості й можливості діалогічного підходу у сфері активних методів навчання та виховання у навчальних закладах і сім’ї; способи та прийоми реалізації діалогічної взаємодії в роботі з учнями, студентами, партнерами по спілкуванню.
Метою курсу є надання студентам теоретичних знань про психологічні основи ефективної навчальної взаємодії, формування практичних умінь і навичок організації основних форм і методів навчання, використання знань методологічних та теоретичних проблем педагогіки та психології щодо організації високого рівня взаємодії суб’єктів педагогічного процесу; проведення наукових пошуків і систематизації проблемних ситуацій, уміння розв’язувати конкретні психолого-педагогічних завдання.
В результаті вивчення курсу студенти набувають уміння застосовувати словесні, наочні, практичні та проблемні методи навчання, обирати оптимальні методи в організації навчального процесу з урахуванням психологічних особливостей учнів (студентів); уміння організовувати пізнавальну діяльність учнів (студентів) студентів в ході навчальних занять; забезпечувати педагогічне керівництво самостійною роботою учнів (студентів); уміння організовувати колективну, групову та індивідуальну форми роботи на заняттях.

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПСИХОКОРЕКЦІЇ

Мета вивчення дисципліни полягає в ознайомленні студентів з основами психокорекції як напрямом практичної психології та психологічної допомоги; оволодінні знаннями, уміннями і навичками здійснення психокорекційної роботи; засвоєнні і відпрацюванні комплексу способів і прийомів психокорекції учнів в умовах індивідуальної та групової роботи.
Зміст дисципліни:
Теоретичні підходи та напрями психокорекційної роботи. Зміст і види психокорекції. Принципи і методи корекційної роботи. Механізми психокорекційного впливу. Етапи психокорекції. Показання та особливості індивідуальної та групової психокорекційної роботи
Методи поведінкової корекції. Метод систематичної десенсибілізації. Імерсійні методи: повені, імплозії, парадоксальної інтенції. „Жетонний” метод. Морітатерапія. Холдінг. Імагометод. Психогімнастика. Пантомімічні етюди. Психодрама. Форми і види психодрами. Види ігрової терапії. Технологія і техніка ігрової терапії.
Організація групової корекційно-розвивальної роботи. Корекційно-розвивальні програми, вимоги до їх побудови. Методичний аналіз психокорекційного заняття. Протоколювання процесів групової взаємодії, щоденникові записи. Структурована рефлексія проведеної роботи. Індивідуальна консультативно-корекційна робота. Проблема визначення ефективності проведеної корекційно-розвивальної роботи.

АКТИВНЕ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ НАВЧАННЯ

Основною метою курсу є оволодіння студентами навичками використання методів активного соціально-психологічного навчання, організації освітнього середовища у відповідності з принципами АСПН.
Зміст курсу включає такі теми: Науково-теоретичні засади активного соціально-психологічного навчання. Групова динаміка в групі АСПН як чинник психокорекції. Організаційно-методичні аспекти активного соціально-психологічного навчання. Методи активного соціально-психологічного навчання. Корекційно-виховні аспекти застосування АСПН. Особистісна психокорекція майбутнього психолога засобами АСПН: практичний аспект. Прикладні аспекти застосування активного соціально-психологічного навчання в закладах освіти.
Результатом вивчення курсу є розуміння психологічних закономірностей психокорекційного процесу в групі АСПН, функціонально-структурних особливостей цілісного феномену психіки (Модель внутрішньої динаміки психіки), сутності поняття особистісної деструкції та особистісної проблеми спілкування, ”дезінтеграції” та ”інтеграції” в контексті групової психокорекції за методом АСПН, механізми особистісних змін суб’єкта у процесі групового навчання. Студенти набувають уміння проводити психокорекційну роботу із застосуванням предметної моделі, аналізувати семантику висловлювань, застосовувати метафоричні прийоми у психокорекційному процесі АСПН, виокремлювати особливості проведення психокорекційного діалогу у групі АСПН.

МЕТОДОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Зміст освітньої характеристики магістра висуває серйозні вимоги до рівня професійної підготовки психолога, який повинен уміти орієнтуватися у різноманітних теоретичних парадигмах, усвідомлено та ефективно планувати та організовувати психологічне дослідження, використовувати досягнення сучасних наукових галузей, що вивчають людину і суспільство. Навчальна дисципліна «Методологія психологічних досліджень» містить у собі розгляд традиційних та сучасних поглядів на найбільш суттєві, основоположні проблеми психологічного дослідження.
Мета курсу полягає у формуванні у студентів умінь та навичок методологічного аналізу теоретичних концепцій та психологічних явищ, як індивідуальних, так і суспільних.
Зміст курсу складають наступні теми: Концептуальні основи наукового пізнання. Раціоналізм, емпіризм та позитивізм у науковому пізнанні. Наука та наукове мислення. Характеристика наукової теорії. Властивості і параметри наукової теорії. Функції наукової теорії. Наукове дослідження. Характеристика теоретичного та емпіричного дослідження. Особливості психологічної теорії. Основні проблеми психології. Теоретичні парадигми у психології. Поняття "класичної" і "некласичної" психології. Системний підхід у психології. Генетичний підхід у психології. Методологічні проблеми психології. Проблема методологічного плюралізму в психології. Система методологічних принципів психології. Категоріальний апарат психології. Особливості емпіричних досліджень у психології. Проблема репрезентативності соціально-психологічних досліджень.

ПСИХОЛОГІЯ ДУХОВНОСТІ

Мета вивчення дисципліни «Психологія духовності» – забезпечити оволодіння магістрантами – майбутніми фахівцями-психологами теоретичними знаннями про феноменологію, принципи і закономірності психіки людей на різних рівнях духовного й особистісного розвитку та виробити практичні уміння виявляти особливості духовного розвитку людей, ознаки переживання духовної кризи, надання їм психологічної допомоги у духовному зростанні.
Під час вивчення курсу студенти знайомляться з основними культурно-історичними традиціями і практиками духовного розвитку і самоудосконалення особистості; з прийомами аналізу духовного змісту різноманітних проявів людського життя, діяльності та спілкування; з психологічними засадами світових культурно-релігійних традицій і практик духовного розвитку і психічного вдосконалення людини (індійська йога, буддизм і дзен-буддизм, християнське подвижництво).
У результаті вивчення курсу студенти отримують навики психологічної діагностики і психологічного супроводу психічного розвитку осіб, що знаходяться на різних ступенях духовного розвитку і прагнуть до самоудосконалення; розпізнання стану духовної кризи і розробки стратегії виходу з нього в процесі психоконсультаційної і психотерапевтичної роботи.

ПСИХОЛОГІЯ ВПЛИВУ

Мета курсу – ознайомити студентів із змістом, основними видами та механізмами психологічного впливу; сформувати у них уявлення про методи конструктивного здійснення та протистояння впливу.
Курс складається з таких розділів: зміст та суттєві характеристики психологічного впливу; теоретичні дослідження впливу як соціально-психологічного феномену; концепції соціального впливу; види впливу залежно від методів і прийомів здійснення, тривалості, специфіки ефекту; прийоми маніпулятивного впливу, мотиви маніпулятивної поведінки особистості, етичний аспект маніпулятивного впливу; зміст та особливості сугестивного впливу, самонавіювання як різновид сугестивного впливу; соціальні чинники психологічного впливу у міжособистісній, особистісно-груповій та міжгруповій взаємодії; правила ефективного здійснення впливу у діловому спілкуванні.
У результаті вивчення дисципліни студент оволодіває практичними методами розвитку особистісної здатності ефективно впливати на інших та протистояти маніпулятивному впливу.

ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Вивчення курсу економічної психології зумовлено необхідністю розуміння впливу економічних факторів на людину як суб’єкт господарських відносин, що охоплює сферу розподілу та споживання, підприємництва та товарно-грошового обміну.
Економічна психологія розглядає актуальні проблеми урахування особистісних якостей, моделей економічної поведінки і психологічних закономірностей в господарській діяльності, що сприятиме вдосконаленню власної економічної поведінки.
Мета вивчення дисципліни: отримання студентами знань, умінь та навичок в сфері економічної психології у відповідності з сучасними науковими уявленнями; розуміння економічних явищ з урахуванням їх психологічної складової; ознайомлення з основними положеннями методології економічної психології; розкриття взаємозв'язку різних суб'єктів економічних стосунків; пояснення моделей економічної поведінки населення.
До системи знань економічної психології входять: менеджмент, маркетинг, організаційна психологія (поведінка), психологія особистості і групи, психологія праці й інженерна психологія, психологія реклами, паблік рілейшенз (ПР), етика ділового спілкування.

СПЕЦПРАКТИКУМ З ІНДИВІДУАЛЬНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Навчальна дисципліна призначена для підготовки фахівців-психологів з метою дати поглиблене знання про основні поняття, принципи, задачі та можливості індивідуально-психологічного консультування як одного з видів психологічної допомоги.
Основна мета курсу полягає у систематизації та удосконаленні умінь і навичок надання психологічної допомоги в умовах спеціальних установ по типу психологічної служби при немедичних організаціях. Особлива увага при вивченні дисципліни приділяється кризовому консультуванню, детально аналізуються і опрацьовуються методи роботи з клієнтом в процесі кризового консультування.
Навчальна дисципліна «Спецпрактикум з індивідуального консультування» є органічним продовженням курсу «Основи психологічного консультування», яке становить базовий рівень підготовки психолога-консультанта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Програма курсу містить у собі такі розділи як зв'язок соматичних і психічних явищ; аналіз участі психолога при вирішенні практичних завдань охорони здоров'я людини; динаміка уявлень про психічне здоров'я і посилення нервово-психологічних факторів у виникненні захворювань; психологічна служба в системі психологічної допомоги населенню та в охороні здоров'я.

МЕТОДИ РОБОТИ З ПСИХОМАЛЮНКОМ

Програма курсу передбачає ознайомлення студентів з основними здобутками вітчизняної та зарубіжної глибинної психології, теоретико-прикладними засадами використання психомалюнку у дослідженні глибинно-психологічних феноменів психіки, основними положеннями сучасної психодинамічної теорії, розробленої академіком НАПН України Т. С. Яценко. Зміст даної дисципліни спрямований на створення загальних теоретичних основ наукового світогляду студентів, що сприяє поглибленню розуміння неповторності феномену психічного.
Основною метою курсу є формування у студентів системи сучасних знань відносно цілісності психіки у взаємозв’язку свідомої та несвідомої її сфер; розуміння здатності психіки відображати складний психологічний зміст у архетипній символіці; вміння працювати з вербальним та невербальним матеріалом протагоніста у діалогічній взаємодії у процесі роботи з психомалюнками, казками та міфами, предметними моделями; вмінь застосування набутих знань у процесі практичної діяльності в реальній ситуації для надання психологічної допомоги клієнту. Студенти здобувають практичний досвід роботи щодо вивчення та інтерпретації глибинних тенденцій психіки за допомогою роботи з малюнками та предметними моделями.