Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта

Спеціальність: 8.01010601 Соціальна педагогіка

Навчальний курс: Методологія соціально-педагогічних досліджень

Розробник: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології Кравцов Віталій Олександрович.

Анотація змісту навчального курсу:

Навчальний курс відіграє важливу роль в професійному становленні майбутнього викладача соціальної педагогіки, є міждисциплінарним і виконує функції: пізнавальну, евристичну, прогностичну, формувальну, методологічну. Провідна мета курсу – формування у майбутніх фахівців в галузі соціальної педагогіки цілісного уявлення про зміст, теоретичні засади методології соціально-педагогічних досліджень, навичок й умінь організовувати наукове соціально-педагогічне дослідження. Основним засобом досягнення мети виступають принципи цілісності, науковості; діяльнісний, системний та культурологічний підходи до інтерпретації та організації процесу науково-педагогічного пізнання соціально-педагогічного процесу.

Вивчення курсу дозволить ефективно розв’язати ряд науково-педагогічних та освітніх завдань:

 • розвитку у майбутніх викладачів соціальної педагогіки компетенцій у галузі наукової та педагогічної методології, а також методики організації науково-педагогічного дослідження;

 • розвитку компетенцій наукового аналізу;

 • формування у майбутніх соціальних педагогів ціннісних орієнтацій та позитивної мотивації до наукової і соціально-педагогічної діяльності;

 • актуалізації професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів.

Навчальний курс: Методика проведення соціально-педагогічного тренінгу

Розробник: кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології Омельяненко Світлана Віталіївна

Анотація змісту навчального курсу:

Важливим аспектом підготовки майбутніх соціальних педагогів є сформована компетентність у використанні групових форм соціальної роботи, серед яких належне місце посідає соціально-педагогічний тренінг.

Метою курсу є вдосконалення умінь студентів щодо проведення соціально-педагогічного тренінгу.

Студенти повинні знати:

- основні теоретичні положення щодо застосування соціально-педагогічного тренінгу у професійній підготовці соціальних педагогів;

- вимоги до тренінгового заняття;

- вимоги до розробки тренінгової програми;

- методи та прийоми проведення тренінгу;

- вимоги до професійних умінь тренера.

Студенти повинні вміти:

- аналізувати наявні програми проведення соціально-педагогічного тренінгу;

- створювати тренінгові програми;

- використовувати різні методи навчання у процесі проведення соціально-педагогічного тренінгу;

- дотримуватися вимог до тренера у процесі проведення соціально-педагогічного тренінгу.

Навчальний курс: Актуальні проблеми соціальної педагогіки

Розробник: доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології Радул Валерій Вікторович

Анотація змісту навчального курсу:

Метою є орієнтація майбутніх фахівців в актуальних проблемах соціальної педагогіки, формування компетентних фахівців у різнобічних аспектах розвитку сучасної соціальної педагогіки.

В результаті вивчення курсу формуються такі компетенції та уміння:

- компетенція розуміння сутності соціального середовища; розуміння поняття освітнє середовище та його ролі для особистісного розвитку;

- компетенція та вміння визначати критерії та показники освітнього середовища;

- компетенція та вміння використовувати основну і додаткову літературу для аналізу соціально-педагогічних проблем;

- уміння здійснювати соціально-діагностичну діяльність у різних сферах соціально-педагогічної діяльності;

- уміння застосовувати різноманітні методи, структури соціально-діагностичної діяльності та реалізовувати функції соціально-діагностичної діяльності;

- компетенція та вміння застосовувати різні способи дослідження сутності, змісту й умов формування професійної та методологічної культури особистості;

- вміння науково-педагогічно осмислювати проблеми соціально-професійного становлення особистості соціального педагога та формувати у нього соціальні якості;

- компетенція володіння методиками вияву характеру комунікативних стосунків та використання різноманітних комунікативних моделей традиційного спілкування;

- становлення професійної позиції;

- актуалізація професійної спрямованості майбутнього соціального педагога;

- уміння аналізувати і прогнозувати соціальні процеси; визначати проблему в соціальній сфері;

- компетенція та уміння застосовувати знання на практиці на основі усвідомлення професійних цінностей, якими визначається унікальність фаху, їх важливості у професійній діяльності для розв’язання практичних завдань у галузі соціальної роботи;

- здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації, отриманої з різних джерел;

- уміння та навички володіння соціальними технологіями у майбутній професійній діяльності;

- здійснення діяльності по реалізації системи соціально-комунікативного процесу; реалізація соціально-педагогічних принципів навчання персоналу;

- компетенція розуміння сутності та чинників самовизначення особистості;

- компетенція визначення критеріїв та рівнів самовизначення особистості;

- компетенція та вміння використовувати інноваційні соціально-педагогічні технології; застосовувати різні інноваційні технології у соціально-педагогічній діяльності; реалізовувати інноваційну соціально-педагогічну діяльність;

- професійне становлення особистості у просторі існування.

Навчальний курс: Організація діяльності державних та соціальних служб

Розробник: доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології Рацул Олександр Анатолійович

Анотація змісту навчального курсу:

Вивчення курсу допоможе студентам опанувати основи системної організації діяльності державних та соціальних служб у період розбудови нових соціально-економічних відносин, ознайомитися із теоретико-методологічними основами організації роботи в державних та соціальних службах, розглянути інноваційні технології в роботі соціальних служб, з’ясувати основні напрями роботи державних та соціальних служб, спонукати студентів до подальшого самостійного ознайомлення з широкими теоретичними та практичними здобутками в соціальній роботі.

У процесі вивчення навчальної дисципліни повинні бути сформовані уміння:

 • аналізувати завдання та принципи функціонування державних та соціальних служб;визначати рівень ефективності діяльності державних та соціальних служб, робити відповідні висновки;

 • застосовувати набуті знання для організації діяльності в державних та соціальних службах;

 • аналізувати функціонально-змістову модель роботи державних та соціальних служб;

 • застосовувати технології, форми і методи роботи державних та соціальних служб;

 • використовувати особливості інтегрованого підходу надання соціальних послуг;

 • аналізувати нормативно-правову базу роботи соціальних служб і соціального працівника;

 • робити науковий аналіз системи служб соціальної роботи в Україні;

 • знати основні напрями роботи державних та соціальних служб.

Навчальний курс: Психологія вищої школи

Розробник: кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології Клочек Лілія Валентинівна

Анотація змісту навчального курсу:

Викладання навчального курсу «Психологія вищої школи» є складовою психолого-педагогічної підготовки студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра.

Метою вивчення курсу «Психологія вищої школи» є забезпечення загальної теоретичної підготовки магістрантів у галузі психології вищої школи, яка слугуватиме основою для їхньої практичної роботи, пов’язаної з викладацькою діяльністю.

Завдання вивчення дисципліни:

- опанування знань про психологічні особливості студентського періоду життя людини;

- усвідомлення закономірностей професійного становлення та особистісного зростання майбутніх фахівців;

- вивчення психологічних аспектів навчання і виховання студентської молоді;

- усвідомлення психологічних особливостей науково-педагогічної діяльності та шляхів їх опанування;

- сприяння професійному самовизначенню і набуття студентами професійно-педагогічної ідентичності;

- розвиток таких особистісних якостей, які є професійно-важливими для викладацької діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– предмет, завдання, методи психології вищої школи;

– закономірності перебігу пізнавальних, емоційних, вольових психічних процесів у студентському віці;

– психологічні особливості спілкування викладача вищої школи зі студентською молоддю, особливості міжособистісних взаємин у студентській академічній групі;

– закономірності психічного розвитку людини у період пізньої юності;

– психологічні закономірності навчання, виховання студентської молоді;

– психологічні особливості педагогічної діяльності викладача вищої школи.

вміти:

- володіти понятійним апаратом даної галузі психологічної науки;

- застосовувати систему психологічних знань при вирішенні завдань практичного спрямування;

- аналізувати й оцінювати психологічні явища, які породжуються умовами навчально-виховного процесу у вищій школі;

- удосконалювати навички самостійної навчальної роботи, вміння опрацьовувати наукові літературні джерела;

- на основі самопізнання формувати власний стиль науково-педагогічної діяльності та професійного спілкування.

Навчальний курс: Педагогіка вищої школи

Розробник: доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Савченко Наталія Сергіївна

Анотація змісту навчального курсу:

У процесі вивчення навчальної дисципліни формуються уміння:

- використовувати наукову термінологію, з метою встановлення закономірностей педагогічного процесу вищої школи; встановлювати взаємозв’язки ПВШ з суміжними науками;

- на основі аналізу державних документів (навчального плану та програми) складати робочу програму з конкретної навчальної дисципліни; коригувати цілі діяльності та її структуру з метою підвищення ефективності здійснюваної роботи;

- уміння сприймати, розуміти та обробляти надану інформацію у повному обсязі;

- уміння критично ставитись до явищ соціального та особистого характеру;

- враховуючи наявні підходи до визначення основних компонентів діяльності вчителя, визначати структуру власної педагогічної діяльності;

- уміння підтримувати та захищати власне фізичне та психічне здоров'я;

- уміння застосовувати самокритику;

- керуючись дидактичними основами педагогічного процесу у вищій школі (цілі, завдання, складові освітньої підготовки) та враховуючи закони, закономірності та принципи навчання, визначати змістовну сторону організації навчального процесу в сучасній вищій школі;

- свідомо і творчо використовувати наукові знання у пізнавальній та професійній діяльності; розробляти та втілювати плани для досягнення мети;

- при забезпеченні навчального процесу застосовувати різні форми його організації, враховуючи й форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів;

- застосовувати оптимальні методи, прийоми, засоби навчання у ВНЗ при організації лекцій, семінарів, лабораторних робіт;

- керуючись законами реалізації нових педагогічних технологій здійснювати їх втілення в практику навчального процесу, враховуючи всі супровідні чинники;

- враховуючи завдання, закономірності та принципи виховного процесу, визначати специфіку та спрямованість власного професійного самовиховання;

- оцінювати результати власної педагогічної діяльності та об’єктивно аналізувати роботу колег та студентської аудиторії;

- беручи за основу закони виховання студентської молоді, бачити нагальні проблеми виховання, згідно чого прогнозувати, планувати, організовувати та здійснювати процес виховання.;

- уміння оберігати своє особисте життя в умовах впливу негативних факторів зовнішнього середовища;

- пропагувати здоровий спосіб життя;

- беручи за основу визначені вимоги та усталену документацію, моделювати загальний план виховної роботи факультету та складати план роботи наставника групи на семестр та рік;

- уміння аргументувати, доводити, узагальнювати та систематизувати інформацію в різних соціокультурних контекстах;

- уміння приймати креативні рішення;

- приймати рішення щодо оптимального вирішення будь-якого педагогічного завдання, ситуації тощо, використовуючи наявні правила педагогічного спілкування та правила педагогічного такту; доречно використовувати різні мовні моделі (звертання, погодження справи тощо);

- уміння адаптуватись до нових ситуацій, переоцінювати накопичений досвід, аналізувати свої здібності;

- уміння забезпечувати комунікативну взаємодію із суб'єктами освітнього процесу.

Навчальний курс: Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін у вищій школі

Розробник: кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології Омельяненко Світлана Віталіївна

Анотація змісту навчального курсу:

Метою курсу є оволодіння студентами методикою викладання соціально-педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах.

Студенти повинні знати:

 • основні теоретичні положення щодо розробки змісту навчальних дисциплін професійно-орієнтованого циклу навчальних дисциплін;

 • форми організації професійної освіти соціальних педагогів;

 • методи та прийоми навчання соціально-педагогічних дисциплін;

 • шляхи формування готовності майбутніх соціальних педагогів до реалізації професійних функцій;

 • шляхи формування професійних компетентностей майбутніх соціальних педагогів.

Студенти повинні вміти:

 • аналізувати різні підходи до організації професійної освіти соціальних педагогів;

 • використовувати різні форми організації вивчення циклу соціально-педагогічних дисциплін;

 • використовувати різні методи навчання циклу соціально-педагогічних дисциплін.

Навчальний курс: Інноваційні технології в освітній діяльності

Розробник: кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології Омельяненко Світлана Віталіївна

Анотація змісту навчального курсу:

Метою курсу є ознайомлення студентів із інноваційними технологіями в освітньо-науковій та соціально-педагогічній діяльності.

Студенти повинні знати:

 • поняття інноватики в структурі наукового знання;

 • поняття інноваційної освітньої діяльності;

 • поняття педагогічної технології, освітньої технології, технології навчання, технології виховання;

 • класифікація педагогічних технологій;

 • характеристика інноваційних педагогічних технологій;

 • поняття авторської школи;

 • поняття готовності до інноваційної педагогічної діяльності.

Студенти повинні вміти:

 • аналізувати ефективність та умови застосування інноваційних педагогічних технологій;

 • визначати рівень готовності до інноваційної діяльності;

 • розвивати готовність до інноваційної педагогічної діяльності.

Навчальний курс: Соціальна робота в Україні

Розробник: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології Семез Андрій Анатолійович

Анотація змісту навчального курсу:

Становлення в Україні нової професії «соціальний працівник», створення розгалуженої системи соціальної роботи на різних рівнях розвитку суспільства, удосконалення роботи закладів і установ, що надають різнобічну допомогу соціально уразливим верствам населення, розвиток спеціалізованої допомоги окремим цільовим групам і категоріям населення зумовлюють необхідність розширення підготовки спеціалістів, до яких висуваються професійні вимоги, що ґрунтуються на певному рівні кваліфікації і морально-духовних якостях, таких як милосердя, співчуття, емпатія, почуття громадянської, соціальної і особистісної відповідальності, вміння працювати з людьми.

Метою даного навчального курсу є ознайомлення студентів із базою знань та умінь в соціальній роботі в Україні, основами професійної діяльності соціальних працівників, основними поняттями спеціальності "соціальна робота" та її теоретичними засадами.

Основні завдання навчального курсу:

- визначити об'єктивну зумовленість і роль соціальної роботи в Україні, ознайомлення з основними принципами, теоріями, методами, формами і рівнями соціальної роботи в Україні;

- розуміння студентами специфіки соціальної роботи в Україні з різними категоріями клієнтів (людей), а також на різних рівнях практики;

- ознайомлення студентів із особливостями функціонування соціальних служб в Україні;

- провести оцінку існуючих соціальних служб в Україні, визначити сферу їх діяльності та можливості соціальної роботи в них.

У процесі вивчення курсу «Соціальна робота в Україні» студенти ознайомляться з основними поняттями і термінами, які застосовуються у соціальній роботі в Україні, теоретичними засадами і загальними моделями практичної діяльності соціальних працівників, основними категоріями клієнтів та соціальних проблем сучасного суспільства, видами і принципами надання соціальних послуг, а також різноманітністю інституцій із соціального обслуговування в Україні.

У результаті засвоєння курсу студенти повинні знати:

- основні питання методики соціально-виховної роботи в Україні;

- виховні системи школи та соціуму,

- систему діяльності педагога-вихователя,

- різні методи педагогічного впливу,

- національні особливості правиловідповідного виховання.

У результаті засвоєння курсу студенти повинні вміти:

- оперувати основними поняттями і категоріями соціально-виховної роботи;

- аналізувати та застосовувати на практиці цілі та завдання соціально-виховної роботи;

- організовувати процес управління соціально-виховною діяльністю в освітніх закладах з різними категоріями клієнтів освітніх послуг.

Навчальний курс: Світові моделі та стандарти підготовки соціального педагога

Розробник: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології Семез Андрій Анатолійович

Анотація змісту навчального курсу:

Становлення в Україні давно поширеної в усьому світі професії соціального працівника й розгортання професійної підготовки фахівців для сфери соціального обслуговування населення вимагають створення й упровадження в освітній процес сучасних навчально-методичних матеріалів.

Метою дисципліни є вивчення, осмислення й освоєння іноземного досвіду професійної підготовки фахівців.

Завдання курсу «Світові моделі та стандарти підготовки соціальних педагогів» — допомогти студентам у поповненні знань щодо актуальних проблем підготовки фахівців соціальної сфери у світовому культурно-освітньому середовищі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • методологічні підходи до вивчення історії, теорії та практики підготовки соціальних працівників за кордоном;

 • основні тенденції розвитку соціальної роботи та підготовки фахівців для цієї сфери у різних освітніх системах;

 • міжнародну співпрацю у сфері соціальної роботи і соціальної освіти.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен уміти:

 • давати об’єктивну оцінку соціальній політиці й уміти обґрунтовувати альтернативні її варіанти;

 • аналізувати педагогічні явища та формувати власний погляд і оцінку ідей, концепцій соціальної освіти, а також практичних проблем соціальної освіти в різних країнах світу;

 • оволодівати способами відкритого професійного мислення, при якому засвоюється все доцільне із світової скарбниці досвіду соціальної роботи;

 • оволодіти сукупністю способів, методів, технологій соціального захисту населення, які позитивно зарекомендували себе в зарубіжній практиці;

 • творчо використовувати кращі ідеї соціальної педагогіки і соціальної роботи різних країн і народів для ефективної підготовки і функціонування соціальних працівників.

Навчальний курс: Моделювання діяльності фахівця

Розробник: доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Савченко Наталія Сергіївна

Анотація змісту навчального курсу:

В результаті вивчення навчальної дисципліни фахівці готові до такої роботи:

У складі групи фахівців сфери праці, науковців, методистів та викладачів ВНЗ на підставі моделі професійної діяльності випускника ВНЗ за відповідними методиками:

- провадити класифікацію виробничих функцій та узагальнених задач діяльності;

- визначати структури професійної діяльності;

- визначити структури соціальної діяльності;

- розробляти систему умінь здійснювати соціальну діяльність;

- використовувати сучасні підходи проектування навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах в світлі вимог Болонської угоди;

- створювати модель професійної та соціальної діяльності фахівця;

- використовуючи модель випускника, відповідні нормативні документи щодо структури та методики створення у складі групи фахівців сфери праці, науковців, методистів та викладачів ВНЗ оформляти нормативну та варіативну частини ОКХ випускника у вигляді проекту нормативного документа системи освіти та праці (проекту галузевого стандарту та стандарту ВНЗ відповідно);

- формувати упорядковану систему цілей підготовки;

- визначати особливості організації процесу підготовки фахівця, теоретичний і методичний аспекти моделювання педагогічної діяльності у підготовці майбутніх фахівців;

- робити аналіз професійної діяльності фахівця;

- проводити класифікацію умінь здійснювати професійну діяльність;

- використовувати моделювання як метод наукового пізнання, так й як метод педагогічного дослідження, застосовувати моделі та моделювання у навчальному процесі вищого навчального закладу;

- розробляти систему умінь вирішувати узагальнені задачі діяльності;

Використовуючи вимоги до фахівця, що надані в ОКХ у складі групи науковців, методистів та викладачів ВНЗ за відповідними методиками:

- визначати цілі освітньої та професійної підготовки випускника ВНЗ певних напряму підготовки або спеціальності та освітньо-кваліфікаційного рівня.

Навчальний курс: Організація роботи з різними соціальними групами

Розробник: доктор педагогічних наук,доцент, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології Рацул Олександр Анатолійович

Анотація змісту навчального курсу:

Вивчення курсу розраховано на формування у студентів знань та практичних навичок щодо специфіки організації роботи з різними соціальними групами. Студенти розглянуть основні аспекти державної соціальної політики щодо роботи з різними соціальними групами, вивчать специфіку різних соціальних груп у соціальному і психологічному відношенні; засвоять теоретичні засади організації роботи з різними соціальними групами, узагальнять практичні методи та методики роботи з конкретними соціальними групами та розглянуть організаційні аспекти роботи з різними соціальними групами.

У студентів повинні бути сформовані такі уміння:

- аналізувати соціальні явища, пов’язані з конкретними соціальними групами;

- обґрунтовано керуватися тими чи іншими теоретичними підходами в роботі з соціальними групами;

- підбирати методи та методики роботи відповідно до проблем групи;

- організовувати соціальну роботу з клієнтами певної групи;

- орієнтуватися у зарубіжному та вітчизняному досвіді соціальних служб щодо роботи з конкретними соціальними групами.

Галузь знань: 23 Соціальна робота

Спеціальність: 231 Соціальна робота

Навчальний курс: Методологія досліджень в галузі соціальної роботи

Розробник: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології Кравцов Віталій Олександрович

Анотація змісту навчального курсу:

Навчальний курс відіграє важливу роль в професійному становленні майбутнього магістра за напрямом «Соціальна робота», є міждисциплінарним і виконує функції: пізнавальну, евристичну, прогностичну, формувальну, методологічну. Провідна мета курсу – формування у майбутніх фахівців в галузі соціальної роботи цілісного уявлення про зміст, теоретичні засади методології наукових досліджень, навичок й умінь організовувати наукове дослідження. Основним засобом досягнення мети виступають принципи цілісності, науковості; діяльнісний, системний та культурологічний підходи до інтерпретації та організації процесу наукового пізнання соціальних явищ.

Вивчення курсу дозволить ефективно розв’язати ряд наукових та освітніх завдань:

- розвитку у майбутніх магістрів за напрямом «Соціальна робота» компетенцій у галузі наукової та педагогічної методології, а також методики організації наукового дослідження;

- розвитку компетенцій наукового аналізу;

- формування у майбутніх соціальних працівників ціннісних орієнтацій та позитивної мотивації до наукової і соціальної діяльності;

- актуалізації професійної спрямованості майбутніх соціальних працівників.

Навчальний курс: Методика проведення тренінгу в соціальній роботі

Розробник: кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології Омельяненко Світлана Віталіївна

Анотація змісту навчального курсу:

Метою курсу є вдосконалення умінь студентів щодо проведення тренінгу в соціальній роботі.

Студенти повинні знати:

- основні теоретичні положення щодо застосування тренінгу у професійній підготовці соціальних працівників;

- вимоги до тренінгового заняття;

- вимоги до розробки тренінгової програми;

- методи та прийоми проведення тренінгу;

- вимоги до професійних умінь тренера.

Студенти повинні вміти:

- аналізувати наявні програми проведення тренінгу в соціальній роботі;

- створювати тренінгові програми;

- використовувати різні методи навчання у процесі проведення соціального тренінгу;

- дотримуватися вимог до тренера у процесі проведення соціального тренінгу.

Навчальний курс: Актуальні проблеми соціальної роботи

Розробник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології Гуцало Емілія Ун-Сунівна.

Анотація змісту навчального курсу:

Метою є орієнтація майбутніх фахівців в актуальних проблемах соціальної роботи, формування компетентних фахівців у різнобічних аспектах розвитку сучасної соціальної роботи.

В результаті вивчення курсу формуються такі компетенції та уміння:

- компетенція розуміння сутності соціального середовища та його ролі для особистісного розвитку;

- компетенція та вміння визначати критерії та показники соціального середовища;

- компетенція та вміння використовувати основну і додаткову літературу для аналізу соціальних проблем;

- уміння здійснювати соціально-діагностичну діяльність у різних сферах соціальної діяльності;

- уміння застосовувати різноманітні методи, структури соціально-діагностичної діяльності та реалізовувати функції соціально-діагностичної діяльності;

- компетенція та вміння застосовувати різні способи дослідження сутності, змісту й умов формування професійної та методологічної культури особистості;

- вміння науково-педагогічно осмислювати проблеми соціально-професійного становлення особистості соціального працівника та формувати у нього соціальні якості;

- компетенція володіння методиками вияву характеру комунікативних стосунків та використання різноманітних комунікативних моделей традиційного спілкування;

- становлення професійної позиції;

- актуалізація професійної спрямованості майбутнього соціального працівника;

- уміння аналізувати і прогнозувати соціальні процеси; визначати проблему в соціальній сфері;

- компетенція та уміння застосовувати знання на практиці на основі усвідомлення професійних цінностей, якими визначається унікальність фаху, їх важливості у професійній діяльності для розв’язання практичних завдань у галузі соціальної роботи;

- здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації, отриманої з різних джерел;

- уміння та навички володіння соціальними технологіями у майбутній професійній діяльності;

- здійснення діяльності по реалізації системи соціально-комунікативного процесу; реалізація соціально-педагогічних принципів навчання персоналу;

- компетенція визначення критеріїв та рівнів самовизначення особистості;

- компетенція та вміння використовувати інноваційні соціально-педагогічні технології; застосовувати різні інноваційні технології у соціальній роботі; реалізовувати інноваційну соціальну роботу;

- професійне становлення особистості у просторі існування.

Навчальний курс: Теорія і практика соціальної роботи

Розробник: кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології Омельяненко Світлана Віталіївна

Анотація змісту навчального курсу:

Метою курсу є формування у майбутніх соціальних працівників цілісного уявлення про основи соціальної роботи як теорії, практики, навчальної дисципліни та професійної діяльності, обґрунтування соціальної роботи з різними групами клієнтів та в різних соціальних інституціях.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- сутності соціальної роботи як теорії, практики, навчальної дисципліни та професійної діяльності;

- характеристик базових теорій соціальної роботи;

- особливостей методів індивідуальної, групової соціальної роботи та роботі в громаді;

- об’єктів та суб’єктів соціальної роботи;

- державних та недержавних організацій, що надають соціальні послуги різним категоріям клієнтів;

вміти:

- застосовувати базові теорії соціальної роботи у практичній діяльності;

- планувати та працювати з різними соціальними агенціями;

- диференціювати зміст діяльності відповідно до різних об’єктів, суб’єктів та напрямів соціальної роботи;

- добирати адекватні методи соціальної роботи відповідно до різних груп клієнтів.

Навчальний курс: Організація діяльності державних та соціальних служб

Розробник: доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології Рацул Олександр Анатолійович

Анотація змісту навчального курсу:

Вивчення курсу допоможе студентам опанувати основи системної організації діяльності державних та соціальних служб у період розбудови нових соціально-економічних відносин, ознайомитися із теоретико-методологічними основами організації роботи в державних та соціальних службах, розглянути інноваційні технології в роботі соціальних служб, з’ясувати основні напрями роботи державних та соціальних служб, спонукати студентів до подальшого самостійного ознайомлення з широкими теоретичними та практичними здобутками в соціальній роботі.

У процесі вивчення навчальної дисципліни повинні бути сформовані уміння:

- аналізувати завдання та принципи функціонування державних та соціальних служб; визначати рівень ефективності діяльності державних та соціальних служб, робити відповідні висновки;

- застосовувати набуті знання для організації діяльності в державних та соціальних службах;

- аналізувати функціонально-змістову модель роботи державних та соціальних служб;

- застосовувати технології, форми і методи роботи державних та соціальних служб;

- використовувати особливості інтегрованого підходу надання соціальних послуг;

- аналізувати нормативно-правову базу роботи соціальних служб і соціального працівника;

- робити науковий аналіз системи служб соціальної роботи в Україні;

- знати основні напрями роботи державних та соціальних служб.

Навчальний курс: Технології надання соціальних послуг

Розробник: доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології Рацул Олександр Анатолійович

Анотація змісту навчального курсу:

Вивчення курсу допоможе студентам набути системні знання щодо соціальних технологій, які застосовуються в процесі соціальної роботи, їх сутнісного змісту та засад розробки, набуття практичних навичок застосування соціальних технологій надання соціальних послуг уразливим категоріям працівників. Студенти ознайомляться з історією становлення соціальних технологій надання соціальних послуг; набудуть розуміння сутнісного змісту, принципів надання соціальних послуг, їх видів, форм, умов отримання; усвідомлять сутність та структури технологічного процесу, його різновидів, етапів впровадження; вивчать принципи побудови технологій надання соціальних послуг, їх функцій, процесу розробки; зрозуміють сутність соціалізації особистості з фізичними вадами, необхідності її професійної реабілітації, важливості соціального захисту та надання соціальних послуг працюючим особам з обмеженими фізичними можливостями, іншим уразливим категоріям працівників; усвідомлять перспективні напрями реформування системи соціальних послуг в Україні.

Навчальний курс: Соціальна робота в Україні

Розробник: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології Семез Андрій Анатолійович

Анотація змісту навчального курсу:

Становлення в Україні нової професії «соціальний працівник», створення розгалуженої системи соціальної роботи на різних рівнях розвитку суспільства, удосконалення роботи закладів і установ, що надають різнобічну допомогу соціально уразливим верствам населення, розвиток спеціалізованої допомоги окремим цільовим групам і категоріям населення зумовлюють необхідність розширення підготовки спеціалістів, до яких висуваються професійні вимоги, що ґрунтуються на певному рівні кваліфікації і морально-духовних якостях, таких як милосердя, співчуття, емпатія, почуття громадянської, соціальної і особистісної відповідальності, вміння працювати з людьми.

Метою даного навчального курсу є ознайомлення студентів із базою знань та умінь в соціальній роботі в Україні, основами професійної діяльності соціальних працівників, основними поняттями спеціальності «соціальна робота» та її теоретичними засадами.

Основні завдання навчального курсу:

- визначити об'єктивну зумовленість і роль соціальної роботи в Україні, ознайомлення з основними принципами, теоріями, методами, формами і рівнями соціальної роботи в Україні;

- розуміння студентами специфіки соціальної роботи в Україні з різними категоріями клієнтів (людей), а також на різних рівнях практики;

- ознайомлення студентів із особливостями функціонування соціальних служб в Україні;

- провести оцінку існуючих соціальних служб в Україні, визначити сферу їх діяльності та можливості соціальної роботи в них.

У процесі вивчення курсу «Соціальна робота в Україні» студенти ознайомляться з основними поняттями і термінами, які застосовуються у соціальній роботі в Україні, теоретичними засадами і загальними моделями практичної діяльності соціальних працівників, основними категоріями клієнтів та соціальних проблем сучасного суспільства, видами і принципами надання соціальних послуг, а також різноманітністю інституцій із соціального обслуговування в Україні.

У результаті засвоєння курсу студенти повинні знати:

- основні питання методики соціально-виховної роботи в Україні;

- виховні системи школи та соціуму,

- систему діяльності педагога-вихователя,

- різні методи педагогічного впливу,

- національні особливості правиловідповідного виховання.

У результаті засвоєння курсу студенти повинні вміти:

- оперувати основними поняттями і категоріями соціально-виховної роботи;

- аналізувати та застосовувати на практиці цілі та завдання соціально-виховної роботи;

- організовувати процес управління соціально-виховною діяльністю в освітніх закладах з різними категоріями клієнтів освітніх послуг.

Навчальний курс: Інноваційні методики в соціальній роботі

Розробник: кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології Омельяненко Світлана Віталіївна

Анотація змісту навчального курсу:

Метою курсу є ознайомлення студентів із інноваційними методиками в соціальній роботі.

Студенти повинні знати:

 • поняття інноватики в структурі наукового знання;

 • поняття інноваційної діяльності;

 • поняття педагогічної технології, освітньої технології, технології навчання, технології виховання, методики соціальної роботи;

 • характеристика інноваційних методик соціальної роботи: індивідуальної, групової, в громаді;

 • характеристику інноваційних методик соціальної роботи з різними категоріями клієнтів;

 • поняття готовності до інноваційної педагогічної діяльності.

Студенти повинні вміти:

 • аналізувати ефективність та умови застосування інноваційних методик соціальної роботи з різними категоріями клієнтів;

 • визначати рівень готовності до інноваційної діяльності;

 • розвивати готовність до інноваційної педагогічної діяльності.

Навчальний курс: Світові моделі та стандарти підготовки соціального працівника

Розробник: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології Семез Андрій Анатолійович

Анотація змісту навчального курсу:

Становлення в Україні давно поширеної в усьому світі професії соціального працівника й розгортання професійної підготовки фахівців для сфери соціального обслуговування населення вимагають створення й упровадження в освітній процес сучасних навчально-методичних матеріалів.

Метою дисципліни є вивчення, осмислення й освоєння іноземного досвіду професійної підготовки фахівців.

Завдання курсу «Світові моделі та стандарти підготовки соціальних працівників» — допомогти студентам у поповненні знань щодо актуальних проблем підготовки фахівців соціальної сфери у світовому культурно-освітньому середовищі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • методологічні підходи до вивчення історії, теорії та практики підготовки соціальних працівників за кордоном;

 • основні тенденції розвитку соціальної роботи та підготовки фахівців для цієї сфери у різних освітніх системах;

 • міжнародну співпрацю у сфері соціальної роботи і соціальної освіти.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен уміти:

 • давати об’єктивну оцінку соціальній політиці й уміти обґрунтовувати альтернативні її варіанти;

 • аналізувати соціальні явища та формувати власний погляд і оцінку ідей, концепцій соціальної освіти, а також практичних проблем соціальної освіти в різних країнах світу;

 • оволодівати способами відкритого професійного мислення, при якому засвоюється все доцільне із світової скарбниці досвіду соціальної роботи;

 • оволодіти сукупністю способів, методів, технологій соціального захисту населення, які позитивно зарекомендували себе в зарубіжній практиці;

 • творчо використовувати кращі ідеї соціальної педагогіки і соціальної роботи різних країн і народів для ефективної підготовки і функціонування соціальних працівників.

Навчальний курс: Моделювання діяльності фахівця

Розробник: доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Савченко Наталія Сергіївна

Анотація змісту навчального курсу:

В результаті вивчення навчальної дисципліни фахівці готові до такої роботи:

У складі групи фахівців сфери праці, науковців, методистів та викладачів ВНЗ на підставі моделі професійної діяльності випускника ВНЗ за відповідними методиками:

- провадити класифікацію виробничих функцій та узагальнених задач діяльності;

- визначати структури професійної діяльності;

- визначити структури соціальної діяльності;

- розробляти систему умінь здійснювати соціальну діяльність;

- створювати модель професійної та соціальної діяльності фахівця;

- визначати особливості організації процесу підготовки фахівця, теоретичний і методичний аспекти моделювання соціальної роботи;

- робити аналіз професійної діяльності фахівця;

- проводити класифікацію умінь здійснювати професійну діяльність;

- використовувати моделювання як метод наукового пізнання, так й як метод наукового дослідження, застосовувати моделі та моделювання у навчальному процесі вищого навчального закладу;

- розробляти систему умінь вирішувати узагальнені задачі діяльності;

- визначати цілі професійної підготовки випускника ВНЗ певних напряму підготовки або спеціальності та освітньо-кваліфікаційного рівня.

Навчальний курс: Організація роботи з різними соціальними групами

Розробник: доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології Рацул Олександр Анатолійович

Анотація змісту навчального курсу:

Вивчення курсу розраховано на формування у студентів знань та практичних навичок щодо специфіки організації роботи з різними соціальними групами. Студенти розглянуть основні аспекти державної соціальної політики щодо роботи з різними соціальними групами, вивчать специфіку різних соціальних груп у соціальному і психологічному відношенні; засвоять теоретичні засади організації роботи з різними соціальними групами, узагальнять практичні методи та методики роботи з конкретними соціальними групами та розглянуть організаційні аспекти роботи з різними соціальними групами.

У студентів повинні бути сформовані такі уміння:

- аналізувати соціальні явища, пов’язані з конкретними соціальними групами;

- обґрунтовано керуватися тими чи іншими теоретичними підходами в роботі з соціальними групами;

- підбирати методи та методики роботи відповідно до проблем групи;

- організовувати соціальну роботу з клієнтами певної групи;

- орієнтуватися у зарубіжному та вітчизняному досвіді соціальних служб щодо роботи з конкретними соціальними групами.