Кафедра психології як окремий підрозділ утворилася у 1974 році (раніше вона була в складі кафедри педагогіки та психології). З 1979 року її очолювала доцент Н. О. Головань.

Робота кафедри в 80-ті роки була спрямована на вдосконалення кадрового потенціалу та підвищення науково-методичної роботи. У цей час інтенсивно розроблялися форми та методи проблемного навчання, завдання програмованого контролю, методи колективної та групової навчальної діяльності.

З 1988 року кафедру очолив доцент П. В. Лушин. У 1989 році завдяки зусиллям кафедри відкривається одна з перших у педагогічних інститутах України психологічна служба. Кафедра спрямовує свою діяльність на засвоєння викладачами навичок практичної психологічної допомоги, активних форм соціально-психологічного навчання майбутніх учителів.

У 90-і роки кафедра працювала над вдосконаленням навчальних планів та програм забезпечення якісного рівня викладання психології, впровадженням принципів гуманізації та гуманітаризації, державницької та національної спрямованості психологічної підготовки. Завідувачем кафедри у 1994 році був обраний доцент М.М.Дроботун.

У 2000-і роки на кафедрі велася активна робота з переосмислення методологічних засад психологічної підготовки студентів у відповідності до нових вимог, засвоєння її нових форм та методів, опанування практичних та прикладних аспектів сучасної психології. У 2003 році кафедру очолив доктор психологічних наук, професор П.В.Лушин.

У цей час були налагоджені зв’язки з провідними науковими центрами країни, такими як Інститут психології імені Г.С. Костюка, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Національний університет імені Т.Г. Шевченка, Національний педагогічний університет ім.М.П. Драгоманова, в докторантурах та аспірантурах яких навчалися та підвищували кваліфікацію викладачі кафедри.
З 2005 року кафедру очолив доцент М.М.Дроботун. У жовтні 2009 року завідувачем кафедри була обрана доцент Л.В.Клочек.
У 2001 році на психолого-педагогічному факультеті була відкрита спеціальність «Соціальна педагогіка».

З 2006 року підготовка фахівців з соціальної педагогіки здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «спеціаліст». У 2007 році було акредитовано спеціальність 8.010105 «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».
За час існування спеціальностей даного напряму підготовки відстежується позитивна динаміка збільшення як контингенту студентів, так і збільшення кількості освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки майбутніх соціальних педагогів.

Випусковою кафедрою зі спеціальності «Соціальна педагогіка» з 2004 року була кафедра педагогіки початкової освіти та соціальної педагогіки, яку очолював доктор педагогічних наук, професор С.Г.Мельничук.

У вересні 2012 року в результаті реорганізації кафедр факультету педагогіки та психології було створено кафедру соціальної педагогіки та психології, яку очолив кандидат педагогічних наук, професор В. О. Кравцов.

У вересні 2016 року була призначена в.о.завідувача кафедри соціальної педагогіки та психології, професор С.В.Омельяненко. З 1 грудня 2016 року кафедра носить назву соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології у зв’язку зі зміною переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців вищих навчальних закладів.

27 березня 2017 року кафедру очолив доктор педагогічних наук, доцент О.А.Рацул.

На сучасному етапі кафедра здійснює науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу зі спеціальності «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка» та з психології на всіх факультетах університету.

Викладачі кафедри здійснюють науково-дослідну роботу з проблем соціальної роботи, соціальної педагогіки, теорії та методики професійної освіти, психології. Процес навчання побудований на ідеї розвитку суб’єктності студента за рахунок включення їх професійно-орієнтовані практики, щороку використовуються інтерактивні методи навчання. Студентам надається можливість реалізувати професійні інтереси шляхом участі у волонтерській діяльності (робота з дітьми, підлітками, людьми похилого віку, особами з обмеженими можливостями та ін.).
Щороку члени кафедри беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових конференціях. Кафедра підтримує наукові зв’язки з науковими та соціально-педагогічними установами регіону.

На кафедрі працює 22 викладача, серед яких 2 доктора наук, професор; 1 доктор наук доцент, 1 кандидат наук, професор; 13 кандидатів наук, доцентів; 3 кандидати наук, старші викладачі; 2 викладача.