1. Стратегія розвитку кафедри.

Вихідні положення розвитку кафедри соціальної педагогіки та психології ґрунтуються на положеннях Конституції України, законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про вищу освіту", Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, Державних стандартах вищої освіти, рекомендаціях ІІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти та інших документах і нормативних актах.

Стратегія розвитку кафедри базується на спроможності викладачів формувати високий особистісно-професійний потенціал майбутніх фахівців; здатності педагогів до постійного творчого пошуку щодо виявлення способів удосконалення професійної підготовки студентів, посиленні взаємодії і співробітництва між кафедрою та іншими підрозділами університету, науково-дослідними установами, науковими товариствами, творчими спілками та спорідненими кафедрами інших ВНЗ; співробітництві між кафедрою та соціально-педагогічними установами і загальноосвітніми школами області, між викладачами і студентами.

У цьому зв'язку стратегічними пріоритетами діяльності кафедри є:

 • організація навчально-виховного процесу, що відповідає рівню світових стандартів;
 • підвищення якості наукових досліджень і розробок у галузі соціальної педагогіки та психології;
 • підготовка й виховання педагогічних кадрів високого рівня  кваліфікації;
 • вдосконалення навчально-методичної бази з дисциплін, що забезпечуються кафедрою.

2. Принципи розвитку кафедри.

Діяльність кафедри ґрунтується на реалізації принципів Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти:

 • неперервності;
 • поєднання національних освітніх традицій та найкращого світового досвіду;
 • гнучкості у реагуванні на суспільні зміни і прогностичності;
 • інноваційності.

Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції.

3. Концептуальні засади розвитку кафедри:

 • орієнтованістьнауково-педагогічних працівників кафедри на виконання найважливіших завдань державної політики в галузі освіти, дотримання чинних законів про освіту в Україні, врахування міжнародних норм та стандартів;
 • комплексне впровадження навчальної, виховної, наукової, науково-дослідної роботи, спрямованої на створення умов для якісного навчання, інтелектуального самовдосконалення, саморозвитку та самореалізації студентів;
 • відповідальне ставлення викладачів кафедри до своєї діяльності та вдосконалення рівня професіоналізму;
 • незалежністьпрофесійної діяльності викладачіввід впливу політичних партій, релігійних організацій тощо.

Кафедра здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, нормативними актами Міністерства освіти та науки України, Статутом університету, наказами і розпорядженнями ректора, керуючись розпорядженнями проректорів, декана факультету, рішеннями Вченої ради Університету та факультету.

4. Мета і завдання діяльності кафедри.

Метоюрозвитку кафедри соціальної педагогіки та психології є: оновлення її функціонування у напрямі підвищення якості надання освітніх послуг, модернізації змісту навчання та виховання відповідно до вимог ринку праці для забезпечення потреб суспільства у висококваліфікованих і конкурентноспроможних фахівцях.

Головними завданнями кафедри є:

 • фундаментальна та професійна підготовка кваліфікованих фахівців для соціально-педагогічної, організаційно-управлінської, викладацької, аналітичної та дослідницької діяльності на підприємствах і організаціях різних галузей народного господарства і різних форм власності;
 • організація і забезпечення навчального процесу з дисциплін кафедри, проведення виховної роботи серед студентів, виконання наукових досліджень, участь у підготовці та підвищенні кваліфікації науково-педагогічних кадрів, а також забезпечення творчих зв'язків з випускниками університету;
 • безперервне вдосконалення якості викладання, розвиток творчих можливостей студентів;
 • комплексне методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри: підготовка підручників, навчальних посібників з використанням найбільш досконалих методів; ефективне використання сучасної навчальної техніки та лабораторного обладнання;
 • координація роботи з професійної направленості викладання фундаментальних, соціально – економічних та гуманітарних дисциплін за напрямом підготовки «Соціальна педагогіка» та іншими напрямами підготовки;
 • участь у професійній орієнтації абітурієнтів;
 • підбір, підготовка і підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів; організація і контроль навчання аспірантів, здобувачів, стажерів; вивчення, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи кращих викладачів; допомога викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю; розгляд дисертацій, представлених до захисту членами кафедри або (за дорученням Вченої ради) іншими здобувачами;
 • розвиток співробітництва в підготовці спеціалістів з соціальної педагогіки; виконання науково-дослідних робіт на замовлення за госпдоговорами та договорами на співробітництво; залучення до педагогічної діяльності провідних фахівців і вчених регіону; підвищення кваліфікації фахівців;
 • проведення наукових досліджень з найважливіших теоретичних, соціально-економічних і науково-технічних проблем за профілем кафедри; організація науково-дослідної роботи студентів;
 • співробітництво з однопрофільними кафедрами інших вишів України та зарубіжжя, установ і організацій НАПН України у навчальній, навчально-методичній, науково-дослідній роботі, а також із зарубіжними науково-дослідними установами за профілем кафедри.

5. Основні напрями діяльності кафедри:

 • підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями, а також за угодами із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, з громадянами фахівців з вищою освітою різних освітньо-кваліфікаційних рівнів з напряму підготовки «Соціальна педагогіка», та з спеціальностей, з яких здійснюється підготовка в університеті, за освітньо-професійними програмами всіх рівнів;
 • пошук і втілення в життя новітніх методів і форм, навчально-інформаційних технологій підготовки фахівців;
 • організація і проведення науково-дослідної роботи;
 • підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів;
 • участь у перепідготовці та підвищенні кваліфікації науково-педагогічних кадрів.

6. Науково-дослідна робота студентів:

Організація науково-дослідної роботи студентів у вищому навчальному закладі здійснюється за двома напрямами. Перший – це наукова робота студентів в межах навчального процесу, що є обов’язковою (написання курсових та кваліфікаційних робіт). Другий – це студентська наука за межами навчального процесу (участь в роботі наукових предметних та проблемних гуртків; наукових та науково-практичних конференцій; представлення рефератів, доповідей, конкурсних робіт, публікацій тощо).

Професорсько-викладацький склад кафедри соціальної педагогіки та психології вже з першого курсу поступово розвиває у студентів навички та здібності наукової діяльності. Викладачі кафедри здійснюють керівництво науково-дослідною роботою студентів.

У 2015-2016 н.р. під керівництвом викладачів кафедри створено 3 наукових гуртки та проблемні групи із загальною кількістю учасників у 22 особи.

 Тематика гуртків і проблемних груп відповідає змісту професійної підготовки фахівців:

1. «Актуальні питання загальної педагогіки» під керівництвом кандидата педагогічних наук, професора Омельяненко С. В. Станом на 26.11.2015 р. проведено 7 засідань. Найактивніші гуртківці: Щурова О., Шевченко А., Железняк Ю.

2. «Розвиток впевненості в собі» під керівництвом кандидата психологічних наук, старшого викладача Мельничука С. К. На основі комплексної програми оптимізації розвитку впевненості в собі проводиться тренінг зі студентами. Програма включає низку взаємопов’язаних ланок: мету, завдання, методи, форми та напрямки роботи.

Основним завданням тренінгової роботи є актуалізації потреби бути впевненим; стимулювання мотивації досягнення успіху, самоаналізу, самостійності, саморегуляції; утвердження гуманних стосунків між учасниками.

Цілеспрямований вплив на розвиток упевненості особистості з використанням активних методів навчання зумовлює усвідомлення, аналіз і оцінку юнаками та дівчатами впевненості в собі, а також набуття нових способів поведінки. Таким чином, спеціально організована система психокорекційних занять призвела до особистісного розвитку, глибшого усвідомлення себе, зростання рівня власної впевненості.

3. «Арттерапія як метод соціально-педагогічної реабілітації дітей групи ризику» (керівник – кандадат педагогічних наук, старший викладач Доннік М. С.). Студенти працюють над науковою розробкою та вдосконаленням загальної програми арттерапевтичної роботи з дітьми різних вікових категорій. Програма була апробована із залученням дітей Комунального закладу «Дитячий будинок «Наш дім» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області та сприяння громадської організації «Child art «daVinci»(керівник організації Печерська А.М.). Більш детально ознайомитися з інформацією можна за посиланням http://strichka.com/article/33015422

Крім того, студентка 46 групи Вох А.О., працюючи над розробкою програми, науково обґрунтувала та запропонувала діяльність принципово нового закладу – «Арт-містечка» із власною програмою та функціональними секторами. Студентка настільки вдало справилася з роботою, що їй було запропоновано взяти участь у конкурсі Стипендіальної програми «Завтра.UA» у 2015-2016 н.р.

Найкращими студентами наукового гуртка, крім Вох А. є Руденко Л., Старченко І. та Єрьоміна І.

Крім того, кожного року кращі студенти беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Соціальна педагогіка» на основі проведеного на базі кафедри першого туру олімпіади серед студентів спеціальності КДПУ ім. В. Винниченка. У 2015-2016 н.р. найкращі результати показали студенти Щурова О. В. та Вох А. О., що будуть представляти університет у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за галуззю «Педагогічна освіта» за напрямком «Соціальна педагогіка» зі спеціальності «Соціальна педагогіка» на базі Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет».

Не залишається поза увагою також «Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук». Щорічно студенти залучаються до проведення Конкурсу із галузі «Соціальна педагогіка», який проводиться з метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів.

Традиційно в університеті щороку проходить тиждень студентської науки. Проводиться звітна конференція студентського наукового товариства КДПУ ім. В. Винниченка за підсумками навчального року, де студенти представляють свої надбання. У складі секцій наукової конференції створено секцію соціальної педагогіки, під час роботи якої відбувається обмін досвідом та науковими напрацюваннями з актуальних питань соціально-педагогічної діяльності.

Крім того, студенти мають можливість представити свої роботи та наукові надбання у формі статей у щорічному виданні Студентського наукового вісника. Зокрема, молоді дослідники напряму підготовки та спеціальності «Соціальна педагогіка» зупиняються на таких проблемах: «Соціально-педагогічні умови профілактики девіантної поведінки підлітків»; «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до соціально-терапевтичної роботи з дітьми-інвалідами»; «Формування у майбутніх соціальних педагогів готовності до індивідуальної виховної роботи з підлітками»; «Технологія соціально-педагогічної діяльності з підлітками, схильними до вживання наркотиків»; «Соціально-педагогічні умови подолання конфліктів серед вчителів»; «Соціально-педагогічні умови формування здорового способу життя підлітків»; «Роль соціалізації в професійному становленні соціального педагога».

Таким чином, на кафедрі соціальної педагогіки та психології створені сприятливі умови для розвитку та творчого потенціалу майбутніх соціальних педагогів. Здійснюється підтримка обдарованої молоді серед студентів, викладачі кафедри сприяють формуванню особистості сучасного вченого, здатного виявляти проблеми, аналізувати явища та інтерпретувати результати науково-дослідної діяльності під час навчально-виховного процесу та поза ним.