img 3n img 4n img 5n n11n22n33n44img 6n    img 11n img 19n

Kovtiuh

кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри (з 2009 р.) української мови Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Працює в університеті з 1991 р. Автор понад 165 наукових публікацій, серед них два навчальних посібники, рекомендовані МОН України – три видання «Репетитора (як навчитися грамотно писати)» (2004, 2007, 2016) та два видання «Культури наукової мови» у співавторстві (2011, 2012); дві наукові монографії в співавторстві «Кінонімія в сучасній українській мові: принципи номінації та способи творення» (2010), «Словозмінна парадигматика українських прізвищ» (2012); одноосібні навчальні посібники «Сучасна українська літературна мова (Вступ. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія)» (2011), «Сучасна українська літературна мова (Фонетика. Фонологія. Морфонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія)» (2014), у співавторстві – «Наукова комунікація як складова фахової діяльності» (2015), «Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування» (2015), «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (2019), «Професійна комунікація» (2019) та інші.

Сформовано наукову школу професора С.Л. Ковтюх «Актуальні проблеми граматики та лексикології української мови». Захищено 5 кандидатських дисертацій під її керівництвом. Визнана найкращим науковцем університету в галузі філологічних наук за підсумками 2017 р. Посіла перше місце в університетському конкурсі на найкраще навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни в галузі соціально-гуманітарних предметів за навчально-методичний комплекс курсу «Сучасна українська літературна мова (фонетика, фонологія, морфонологія, орфоепія, графіка, орфографія)» 2018 р.

Читає курси: «Сучасна українська літературна мова (вступ, лексикологія, фразеологія, лексикографія)», «Сучасна українська літературна мова (фонетика, фонологія, морфонологія, орфоепія, графіка, орфографія)», «Сучасна українська літературна мова (морфеміка, словотвір, морфологія)» для студентів ОР «Бакалавр»; «Морфологічна парадигматика іменника в сучасній українській мові», «Ономастика» для студентів ОР «Магістр»; «Науковий стиль української мови», «Методологія лінгвістичних досліджень» для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD).

Розробила дві дисципліни за вільним вибором бакалавра: «Український правопис: історія, інновації, перспективи», «Культура наукової мови».

Наукові інтереси: ономастика, морфологічна парадигматика, фонетика, фонологія, графіка, орфографія, лексикологія, фразеологія, лексикографія, граматика сучасної української мови, лінгводидактика тощо.