Перелік навчальних дисциплін, що викладаються по кафедрі всесвітньої історії

Освітній рівень “МАГІСТР”

Спеціальність: 014.03 Середня освіта (Історія)

Методологічні проблеми всесвітньої історії

Дисципліна викладається для магістрантів VІ курсу денної і заочної форм навчання протягом одного навчального семестру. Вона входить до переліку дисциплін підготовки фахівців за освітньо-науковою та освітньо-професійною програмами. Підсумковим контролем вивчення курсу є екзамен.

Ця дисципліна є однією з професійно-орієнтованих і повинна дати необхідні знання з теоретичних питань історичного пізнання для студентів на рівні магістра. Програма курсу передбачає вивчення тем, які висвітлюють виникнення і розвиток теорій історичного процесу, етапи і методи історичного дослідження, соціальні функції історичної свідомості. У розгляд включено чотири основних блоки: історія історичної теорії від античності до наших днів, складові та етапи історичного пізнання, методи історичного пізнання, історичні знання та їх функціонування у суспільстві.

Дисципліна покликана дати уявлення про особливості формування науково-історичних знань та їх соціальну значущість, роль теорій і методів історичного пізнання, місце історика та історії у культурних процесах своєї епохи. Увага зосереджена на показі змінності підходів до минулого, взаємозв’язку пізнавальної діяльності дослідника з провідними науковими та ідейними течіями свого часу, взаємодії історії з політикою, ідеологією, культурою, ціннісними орієнтаціями соціуму.

У результаті оволодіння матеріалом дисципліни магістрант повинен знати:

 • Основні етапи складання історичних теорій і методів вивчення минулого;
 • Провідних істориків та теоретиків історії, історичні школи минулого і сучасності;
 • Основні етапи формування наукової історії та історичної науки у світі й Україні;
 • Складові частини й етапи пізнавальної діяльності історика;
 • Особливості застосування наукових методів та отримання науково-історичних знань;
 • Місце і роль історичних знань у сучасному суспільстві.

Магістрант повинен уміти:

 • Опрацьовувати науково-історичну літературу, виокремлювати пізнавальні засади і методи створення історичних знань;
 • Застосовувати наукову критику до аналізу поглядів дослідників минулого, робити власні узагальнення щодо теоретичного і методичного рівня наукових праць з історії;
 • Кваліфіковано розробити наукову гіпотезу на підставі доступного джерельного матеріалу і позаджерельних знань;
 • Фахово проводити самостійне історичне дослідження;
 • Використовувати здобуті історичні знання у практичній діяльності.

Вивчення дисципліни здійснюється за такими змістовими модулями:

 1. Етапи розвитку класичної методології історії.
 2. Теоретичні проблеми методології всесвітньої історії.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=596

Спеціальність: 014.03 Середня освіта (Історія)

Теоретичні проблеми політичної історії ХХ ст.

Дисципліна викладається для магістрантів VІ курсу денної форми навчання протягом одного року. Цей курс входить до переліку дисциплін підготовки фахівців за освітньо-науковою програмою. Підсумковим контролем вивчення дисципліни є екзамен.

Головною метою спецкурсу є допомагати магістрантам-історикам поєднати їхні знання цивільної історії ХХ століття з теоретичними основами сучасної політичної науки.

Свою методологічну базу курс частково запозичує із сучасної теоретичної політології. Але, з іншого боку, цей курс розрахований на студентів факультету історії та права, спеціальності "Історія", які вже прослухали і склали екзамени з основних періодів всесвітньої історії, в тому числі і з історії ХХ століття.

Для засвоєння курсу студенти повинні володіти знаннями з таких дисциплін, як новітня історія країн Європи та Америки, новітня історія країн Азії та Африки, політологія, теорія держави і права, філософія, соціологія.

У ході вивчення матеріалу магістранти повинні правильно освоїти методи аналізу текстів провідних політичних філософів і політиків ХХ століття.

Вивчення дисципліни передбачає наявність лекційних і семінарських занять, а також самостійної роботи магістрантів.

Вивчення дисципліни здійснюється за такими змістовими модулями:

 1. Загальні основи політичної науки,
 2. Політична система суспільства,
 3. Політична культура,
 4. Громадянське суспільство.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=601

Спеціальність: 014.03 Середня освіта (Історія)

ІСТОРОГРАФІЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

Дисципліна викладається для магістрантів VІ курсу денної і заочної форм навчання протягом одного навчального семестру. Вона входить до переліку дисциплін підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою. Підсумковим контролем вивчення курсу є екзамен.

Курс "Історіографія всесвітньої історії" є одним із найважливіших у сучасній вузівській системі історичної освіти. Він завершує теоретичну і методологічну підготовку істориків.

Професійна підготовка істориків включає в себе:

 • Вивчення основних етапів розвитку історичної науки;
 • Характер теоретичного мислення авторів історичних праць, їхнє уявлення про світ, суспільство і його історію;
 • Прийоми і методи огляду, порівняння та інтерпретації історичних фактів;
 • Систематизований аналіз важливих методологічних концепцій, які домінували у той чи інший час;
 • Знайомство з основними школами і течіями в історичній науці;
 • Вивчення праць їхніх найбільших представників;
 • Трактування важливих проблем вітчизняної і всесвітньої історії з точки зору різних концепцій і методологічних підходів.

Метою курсу є вивчення основних етапів історіографії всесвітньої історії, формування критично мислячої особистості, а також сформувати розуміння студентами предмета і задач історіографії всесвітньої історії, її зв’язків з іншими суміжними історичним дисциплінами. Дати характеристику основних етапів і напрямків історіографії. Зосередити увагу на загальних, проблемних питаннях історії історичної науки із залученням матеріалу джерел – витворів історичної думки.

В результаті вивчення курсу студенти мають:

 • самостійно визначати загальні тенденції історіографічних досліджень;
 • вільно орієнтуватися у різноманітності концепцій і підходів до суперечливих питань історіографії всесвітньої історії; вести дискусію з різних наукових позицій; чітко формулювати і аргументовано обстоювати власну точку зору.

Предметом учбового курсу є вивчення основних етапів історії історичної науки нового і новітнього періоду.

В основу періодизації курсу покладена послідовна зміна історичних епох, а також еволюція світоглядних принципів і методології історичних досліджень.

Вивчення дисципліни здійснюється за такими змістовими модулями:

 1. Зародження та розвиток історіографії всесвітньої історії. Середньовічна історіографія та історіографія нового часу
 2. Історична наука ХХ-ХХІ століття

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=602

Спеціальність: 014.03 Середня освіта (Історія)

Жінки у світовій історії

Дисципліна викладається для магістрантів VІ курсу денної форми навчання протягом одного навчального семестру. Вона входить до переліку дисциплін підготовки фахівців за освітньо-науковою програмою. Підсумковим контролем вивчення дисципліни є залік.

Навчальний курс «Жінки у світовій історії» є загальногуманітарною дисципліною, яка знайомить студентів із основами та витоками гендерної нерівності, становленням та розвитком гендерної рівноправності в різні періоди історії. Історичний досвід засвідчує, що розвиток цивілізації, її прогрес були результатом спільних зусиль як чоловіків, так і жінок. Тому логічним є вивчення ролі жінок на різних історичних етапах та утвердження гуманізму і демократії у взаємовідносинах чоловіків і жінок в сучасних умовах.

Мета курсу – ознайомити студентів із правовим статусом, становищем та роллю жінки в економічному, суспільно-політичному житті в різних історичних епохах та країнах.

Вивчення курсу передбачає такі змістові модулі:

 1. Гендерне питання в історії цивілізації.
 2. Правовий та суспільний статус жінок у стародавній Греції.
 3. Жінки та їх роль у розвитку суспільства Стародавнього Риму.
 4. Суспільно-політичне становище жінки в епоху європейського середньовіччя.
 5. Жінка в епоху Відродження.
 6. Жінки Нового часу.
 7. Жінки в історії України.
 8. Світовий жіночий рух Новітнього часу.
 9. Жінки та їх роль у розвитку науки, політичного та суспільного життя сучасного світу.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=603

Спеціальність: 8.02030201 Історія*

Сучасна зарубіжна історіографія

Дисципліна викладається для магістрантів VІІ курсу денної форми навчання протягом одного навчального семестру. Підсумковим контролем вивчення дисципліни є екзамен.

Мета курсу – ознайомити студентів з розвитком історичної науки і думки в зарубіжних країнах Європи, Америки, Азії та Африки, сформувати у них уявлення про процеси нагромадження та інтерпретації історичних знань і ту роль, яку вони відіграють у суспільному житті сучасного світу. Без знання основних віх розвитку сучасної світової історіографії, її здобутків та проблем не можна повною мірою опанувати фах історика.

Термін “історіографія” представляє собою багаторівневе поняття, яке використовується в сучасній науці у кількох значеннях. У даному курсі йдеться про історіографію як історію історичної науки, яка включає в себе знання про суспільні умови розвитку і функціонування історичних знань, методологічні засади історичних досліджень, основні напрями та школи історичних студій та їхні здобутки, створення і діяльність науково-дослідних, освітніх та інших установ історичного профілю, підготовку кадрів істориків, міжнародні зв’язки і співробітництво та низку інших складових. Курс передбачає висвітлення як загальних рис розвитку світової історичної думки, так і особливості національних історіографій у провідних країнах світу.

У результаті оволодіння матеріалом дисципліни студент повинен знати:

 • Основні етапи складання історичних теорій і методів вивчення минулого та формування та розвитку історичної науки;
 • Провідних істориків та теоретиків історії, історичні школи минулого і сучасності;
 • Основні етапи формування наукової історії та історичної науки у світі й Україні;
 • Складові частини й етапи пізнавальної діяльності історика;
 • Особливості застосування наукових методів та отримання науково-історичних знань;
 • Місце і роль історичних знань у сучасному суспільстві та їх суспільну значущість.

Магістр повинен уміти:

 • Опрацьовувати науково-історичну літературу, виокремлювати пізнавальні засади і методи створення історичних знань;
 • Застосовувати наукову критику до аналізу поглядів дослідників минулого та сучасного, робити власні узагальнення щодо теоретичного і
 • методичного рівня наукових праць з історії;
 • Кваліфіковано розробити наукову гіпотезу на підставі доступного джерельного матеріалу і позаджерельних знань;
 • Фахово проводити самостійне історичне дослідження;
 • Використовувати здобуті історичні знання у практичній діяльності.

Вивчення дисципліни здійснюється за такими змістовими модулями:

 1. Криза історіографії Західної Європи на початку ХХ ст. Історіографія країн Західної Європи і США першої половини ХХ ст.
 2. Головні тенденції в розвитку світової історіографії другої половини ХХ ст.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=604

Спеціальність: 8.02030201 Історія*

ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ В ІСТОРІЇ

Дисципліна викладається для магістрантів VІІ курсу денної і заочної форм навчання протягом одного навчального семестру. Підсумковим контролем вивчення дисципліни є залік.

Політичні еліти тисячоліттями виконували важливу функцію прийняття політичних рішень, встановлення правил функціонування та розвитку держави і суспільства, забезпечення ефективної реалізації прийняття рішень.

В історичні моменти в суспільствах виділялися групи людей, які були здатні створити нову систему життя суспільства та забезпечити її розвиток. Еліта в усі часи була меншістю, вибраною верствою, що прагнула до влади, але від її діяльності завжди залежала доля більшості – всього суспільства.

Дослідження механізму формування, практичної діяльності політичних еліт на різних етапах всесвітньої історії, починаючи від античного світу до новітнього часу, дозволить виокремити основні риси провідної верстви суспільства, її дії в різних історичних умовах, а також моральні якості, авторитет, лідерство, привілейованість тощо.

Мета та завдання курсу:

 • з’ясувати роль і місце політичної еліти на різних етапах світової історії;
 • ознайомити із першоджерелами з історії світової думки щодо вивчення політичних еліт;
 • виявити тенденції розвитку політичних еліт в умовах античного світу, епохи середньовіччя, нового та новітнього часу;
 • з’ясувати основні тенденції розвитку політичних еліт України на різних етапах її історії.

Магістранти повинні:

 • мати теоретичні знання про природу політичних еліт;
 • орієнтуватися в науковій літературі, основних тенденціях розвитку політичних еліт;
 • розуміти сутність політичної еліти як невід’ємної частини будь-якого суспільства;
 • знати та розуміти діяльність політичних еліт на різних етапах всесвітньої історії.

Вивчення дисципліни здійснюється за такими змістовими модулями:

 1. Формування та діяльність політичних еліт в античну епоху
 2. Політичні еліти середньовічного періоду
 3. Політичні еліти нового часу
 4. Політичні еліти та їх класифікація в новітній час

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=605

Спеціальність: 8.02030201 Історія*

ІСТОРИЧНА АНТРОПОЛОГІЯ

Курс "Історична антропологія" читається магістрам другого року навчання протягом одного навчального семестру і завершується заліком. Кількість годин курсу вкрай обмежена і становить усього 10 лекційних годин. Внаслідок цього лектор, проф. Парсамов С.С., за основу курсу взяв одну із найбільш впливових теорій другої половини ХХ ст. – філософію засобів комунікацій канадського вченого Маршалла Маклюєна.

Теорія Маршалла Маклюєна повністю відповідає назві курсу. Вона "історична", оскільки Маклюєн простежує засоби комунікацій по епохах, починаючи зі стародавнього світу і закінчуючи ХХ століттям. У той же час, вона є антропологією, тому що Маклюєн послідовно розглядає вплив засобів інформації на людину, а через людину – на суспільство і політику.

Інформація та її електронні носії є головним фактором нашого часу. Цей фактор робить теорію Маклюєна вкрай актуальною для нашого часу.
Вивчення дисципліни здійснюється за такими змістовими модулями:

 1. Філософія засобів комунікацій М.Маклюєна.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=606