На кафедрі географії та геоекології розробляються 2 теми науково-дослідних робіт:

1. «Сучасна географічна теоретико-практична проблематика Центральної та Південної України: фізико-географічні, суспільно-географічні, геоекологічні, туристсько-краєзнавчі аспекти переходу регіонів до сталого розвитку» (державний реєстраційний номер: 0116U005276; УДК 913 (477.65/.7). Категорія роботи: фундаментальна, прикладна. Науковий керівник – к.б.н., доц. Мирза-Сіденко В.М. Терміни виконання: початок: 1.01.2016 р. кінець: 29 грудня 2020 р. Мета НДР: теоретичне обґрунтування існуючих географічних проблем Центральної і Південної України та розробка практичних шляхів до їх вирішення.

2. «Суспільно-географічні аспекти трансформації соціальної сфери Кіровоградської області» (державний реєстраційний номер: 0117U003290). Науковий керівник – к.г.н., доц. Семенюк Л.Л. Терміни виконання: початок: 06.2017 р. кінець: 06. 2020 р. Мета НДР: дослідження суспільно-географічних чинників впливу, формування та розвитку соціальних процесів та соціальної сфери Кіровоградської області.

ПЛАН

виконання кафедральної науково-дослідної роботи на 2016-2020 рр

 1. Кафедра, факультет: кафедра географії та геоекології, природничо-географічний факультет.
 2. Назва НДР (українською, російською, англійською мовою):
 • “Сучасна географічна теоретико-практична проблематика Центральної та Південної України: фізико-географічні, суспільно-географічні, геоекологічні, туристсько-краєзнавчі аспекти переходу регіонів до сталого розвитку”
 • “Современная географическая теоретико-практическая проблематика Центральной и Южной Украины: физико-географические, общественно-географические, геоэкологические, туристско-краеведческие аспекты перехода регионов к устойчивому развитию”
 • “Modern geographical theoretical and practical issues Central and Southern Ukraine: physical-geographical, cosio-geographical, geoecological, tourist and local lore aspects the transition to sustainabl development in the regions”.
 1. Індекс УДК: УДК 913 (477.65/.7)
 2. Категорія роботи: фундаментальна, прикладна.
 3. Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з Законом України від 12.10.2010 №2519-17:
 • Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем науково-технічного, соціально-енкономічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентноспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;
 • Раціональне природокористування.
 1. Назва пріоритетного тематичного напряму згідно з Постановою КМУ 07.09.2011 №942:
 • Технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів та покращання їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття;
 • Технології раціонального використання грунтів і збереження їх родючості.
 1. Науковий керівник (українською, російською, англійською мовою):

Мирза-Сіденко Валентина Миколаївна

Мирза-Сиденко Валентина Николаевна

Mirza-Sidenko Valentina

 1. Терміни виконання: початок 01.2016 р. кінець 29 грудня 2020 р.
 2. Мета НДР: теоретичне обгрунтування існуючих географічних проблем Центральної і Південної України та розробка практичних шляхів до їх вирішення.
 3. Зміст і терміни етапів, запланованих до виконання

 №

етапу  

   Найменування етапу та його зміст     Термін виконання     Очікувані результати, звітна документація  
Початок Закінчення
1 Теоретико-практичні аспекти вирішення геоекологічних, соціально-географічних та туристсько-краєзнавчих проблем Центральної та Південної України в умовах сталого розвитку

2016

2017

2017

2018

Звіт про проведену роботу.

Підготовка монографії “Оцінка рекреаційно-туристських ресурсів Кіровоградської області”.

Підготовка картосхем, публікацій, курсових та кваліфікаційних робіт.
2 Підготовка колективної монографії “Географія Кіровоградської області” 2018 2019 Макет монографії “Географія Кіровоградської області”
3 Аналіз фізико-географічних та суспільно-географічних явищ та процесів на території Кіровоградської області в аспекті їх картографічної візуалізації та розробки туристичного путівника по Кіровоградській області 2019 2020

Макети карт.

Макети туристичного путівника.

Підготовка до друку географічного атласу Кіровоградської області
 1. Галузь застосування: 01 Освіта
 2. Очікувані результати НДР:
 • Підготовка звітів про проведену науково-дослідну роботу за визначеною тематикою.
 • Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук “Геопросторова організація спортивного туризму: теорія і практика суспільно-географічного дослідження” доц. Колотухою О. В.
 • Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук “Інтерференція зональних та інтразональних біоценозів степової зони України” викл. Мовчаном С. В.
 • Публікація 2 монографій, наукових статей, підготовка туристичних карт та географічного атласу.
 • Проведення досліджень з фундаментальних проблем регіонів:

 - Дегуміфікація грунтів території Кіровоградської області.

 - Географічні аспекти формування регіональної екомережі.

 - Удосконалення систематики та розробка нової класифікації схеми галогенних грунтів України (на прикладі Причорноморсько-Приазовського сухостепового краю).

 - Оцінка стану забруднення поверхневих та підземних вод території НПП “Бузький Гард”.

 - Розвиток системи охорони здоров’я в Кіровоградській області.

 - Трансформаційні процеси у системі розселення Кіровоградської області.

 - Сучасні соціокультурні трансформації у Центральній Україні (на прикладі Кіровоградської області).

 - Створення електронного кадастру туристичних ресурсів Кіровоградської області.

 • Керівництво науково-дослідною роботою студентів, підготовка кваліфікаційних робіт ОКР “спеціаліст” та “магістр”.

 


 Перелік закордонних публікацій та публікацій викладачів кафедри у журналах, що входять до наукометричних баз Scopus і Web of Science

Helevera O.F., Topolnyi F.P. Towards origin of podzolized and nonpodzolized acid soils / Ukrainian Journal of Ecology, 2018, 8(1), 516–526 doi: 10.15421/2018_244.

Зарубіна А., Шипуліна А. Особливості забезпеченості питною водою Центральноукраїнського регіону (на прикладі Кіровоградської області)// The development of nature sciences: problems and solutions: Conference Proceedings, April 27-28, 2018. Brno: Baltija Publishing. – С. 198-200.

Зарубіна А.В. Деякі аспекти дослідження та розвитку спортивного орієнтування// International scientific and practical conference «Natural sciences: history, the present time, the future, EU experience»,  Wloclawek, Republic of Poland, September, 2019, P. 164-167.

Larysa Semeniuk, Oleg Semeniuk. Gender and Geographical Aspects of the Employment in Ukraine (on the example of the Kirovohrad Oblast) // The Role Of Academia In Promoting Gender And Women’s Rights In The Arab World And The European Region. – Publ. Société Généraled’Equipement&d’impression, Fes, Morocco, 2019. – P.363-370.

Мирза-Сіденко В.М.  До питання оптимізації елементів структурної будови регіональної екомережі Кіровоградської області / Актуальные проблемы современной науки: сборник тезисов научных трудов XХII Международной научно-практической конференции (Москва–Астана–Харьков–Вена, «28» июля 2017 года) / Международный научный центр, 2017.  – С. 25-29.

Movchan S.V. Types of Fingerprints of Different Race / S. Gupta, S.V. Movchan, I.M. Tkachenko // Problems of Biology and Medicine. – Samarkand, 2018. – P. 383.

Zarubina A., Hutsaliuk O., Smutchak Z., Sytnyk O., Puhachenko O. Mass labour migration in the vector of international tourism as a determinant sign of modern globalization. Turismo: Estudos & Praticas (UERN), Mossoro/RN, Caderno Suplementar, 2020. Vol. 3. (Web of Science)