ПЛАН

виконання кафедральної науково-дослідної роботи на 2016-2020 рр

 1. Кафедра, факультет: кафедра географії та геоекології, природничо-географічний факультет.
 2. Назва НДР (українською, російською, англійською мовою):
 • “Сучасна географічна теоретико-практична проблематика Центральної та Південної України: фізико-географічні, суспільно-географічні, геоекологічні, туристсько-краєзнавчі аспекти переходу регіонів до сталого розвитку”
 • “Современная географическая теоретико-практическая проблематика Центральной и Южной Украины: физико-географические, общественно-географические, геоэкологические, туристско-краеведческие аспекты перехода регионов к устойчивому развитию”
 • “Modern geographical theoretical and practical issues Central and Southern Ukraine: physical-geographical, cosio-geographical, geoecological, tourist and local lore aspects the transition to sustainabl development in the regions”.
 1. Індекс УДК: УДК 913 (477.65/.7)
 2. Категорія роботи: фундаментальна, прикладна.
 3. Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з Законом України від 12.10.2010 №2519-17:
 • Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем науково-технічного, соціально-енкономічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентноспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;
 • Раціональне природокористування.
 1. Назва пріоритетного тематичного напряму згідно з Постановою КМУ 07.09.2011 №942:
 • Технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів та покращання їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття;
 • Технології раціонального використання грунтів і збереження їх родючості.
 1. Науковий керівник (українською, російською, англійською мовою):

Мирза-Сіденко Валентина Миколаївна

Мирза-Сиденко Валентина Николаевна

Mirza-Sidenko Valentina

 1. Терміни виконання: початок 01.2016 р. кінець 29 грудня 2020 р.
 2. Мета НДР: теоретичне обгрунтування існуючих географічних проблем Центральної і Південної України та розробка практичних шляхів до їх вирішення.
 3. Зміст і терміни етапів, запланованих до виконання

 №

етапу  

   Найменування етапу та його зміст     Термін виконання     Очікувані результати, звітна документація  
Початок Закінчення
1 Теоретико-практичні аспекти вирішення геоекологічних, соціально-географічних та туристсько-краєзнавчих проблем Центральної та Південної України в умовах сталого розвитку

2016

2017

2017

2018

Звіт про проведену роботу.

Підготовка монографії “Оцінка рекреаційно-туристських ресурсів Кіровоградської області”.

Підготовка картосхем, публікацій, курсових та кваліфікаційних робіт.
2 Підготовка колективної монографії “Географія Кіровоградської області” 2018 2019 Макет монографії “Географія Кіровоградської області”
3 Аналіз фізико-географічних та суспільно-географічних явищ та процесів на території Кіровоградської області в аспекті їх картографічної візуалізації та розробки туристичного путівника по Кіровоградській області 2019 2020

Макети карт.

Макети туристичного путівника.

Підготовка до друку географічного атласу Кіровоградської області
 1. Галузь застосування: 01 Освіта
 2. Очікувані результати НДР:
 • Підготовка звітів про проведену науково-дослідну роботу за визначеною тематикою.
 • Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук “Геопросторова організація спортивного туризму: теорія і практика суспільно-географічного дослідження” доц. Колотухою О. В.
 • Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук “Інтерференція зональних та інтразональних біоценозів степової зони України” викл. Мовчаном С. В.
 • Публікація 2 монографій, наукових статей, підготовка туристичних карт та географічного атласу.
 • Проведення досліджень з фундаментальних проблем регіонів:

 - Дегуміфікація грунтів території Кіровоградської області.

 - Географічні аспекти формування регіональної екомережі.

 - Удосконалення систематики та розробка нової класифікації схеми галогенних грунтів України (на прикладі Причорноморсько-Приазовського сухостепового краю).

 - Оцінка стану забруднення поверхневих та підземних вод території НПП “Бузький Гард”.

 - Розвиток системи охорони здоров’я в Кіровоградській області.

 - Трансформаційні процеси у системі розселення Кіровоградської області.

 - Сучасні соціокультурні трансформації у Центральній Україні (на прикладі Кіровоградської області).

 - Створення електронного кадастру туристичних ресурсів Кіровоградської області.

 • Керівництво науково-дослідною роботою студентів, підготовка кваліфікаційних робіт ОКР “спеціаліст” та “магістр”.

 


 

Перелік закордонних публікацій викладачів кафедри

Статті Колотухи О.В. в міжнародних виданнях:

118.

Геопространственная парадигма спортивного туризма (статья)

друк.

Вестник Национальной академии туризма. – Санкт-Петербург: ООО «Перемиум Пресс», 2013. – Вып. 3 (27).  – С. 34-37

0,5

-

126.

Sports tourism as territorial social geographical system (стаття)

друк.

European science review, Scientific journal - №1 2014 (January-February) – Wien, Österreich.­ - pp. 123-134

0,5

-

127.

Педагогические принципы детско-юношеского туризма (стаття)

друк.

Вестник Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения. Научно-методический журнал. – Москва, 2014. - № 3 (112). – С. 86-93

0,3

Миргородська О.Л.

128.

Географические исследования детско-юношеского туризма (стаття)

друк.

Вестник Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения. Научно-методический журнал. – Москва, 2014. - № 3 (112). – С. 72-82

0,35

-

141.

Спортивный туризм как объект географических исследований (стаття)

друк.

Проблеми на географията, Книга 3-4. – София: Академично издателство «проф. Марин Дринов», 2014. – № . – С. 124-138

1,2

-

150.

Geospatial concept of sport tourism sunstainable developmeht (стаття)

друк.

Вопросы географии и геоэкологии. / Ред. кол.: В.И.Северский (глав. ред.) и др. – Алматы: АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парсат», ТОО «Институт географии», 2015. – Вып. 2, апрель-июнь. – С. 56-65

0,8

-

Мирза-Сіденко В.М.  Лісові ефемероїди проектованого НПП „Чорнолісь кий” // Розвиток наукових досліджень 2014. Матеріали десятої міжнародної науково-практичної конференції, 24-26 листопада 2014 р. Т.4. – Полтава: Інфографіка, 2014. – С. 49 – 51.

Мирза-Сіденко В.М.  Оптимізація мережі природно-заповідного фонду на межиріччі Дніпра-Синюхи // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем» ,26-27 листопада 2015 р. – Кіровоград, КЛА НАУ, 2015. – С.297-299.

Мирза-Сіденко В.М.  До питання оптимізації елементів структурної будови регіональної екомережі Кіровоградської області / Актуальные проблемы современной науки: сборник тезисов научных трудов XХII Международной научно-практической конференции (Москва–Астана–Харьков–Вена, «28» июля 2017 года) / Международный научный центр, 2017.  – С. 25-29.

 


 

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ

 Тематика наукових гуртків та проблемних груп у 2017-2018 навчальному році

Назва гуртка або проблемної групи

Науковий керівник

Староста

Кількість студентів

Графік засідань

1

Проблеми охорони та збереження біотичного різноманіття

к. б. н., доц.

Мирза-Сіденко В. М.

Коток О.,

(71 гр.)

5

Останній вівторок місяця,

5 пара, ауд. №7

2

Туристсько-краєзнавчий гурток

к. г. н., доц.

Колотуха О.В.

Олексин М.,

(71 гр.)

30

Вівторок, четвер

1900 факультет фізичного виховання, ауд. №42

3

Регіональні проблеми взаємодії людини і літосфери

к. г.-м. н., доц.

Вовк В. М.

Пальчиков В.,

(31 гр.)

12

Останній четвер місяця, 5 пара,

ауд. №7

4

Геоекологічні проблеми річок Центральної України

к. г. н., доц.

Гелевера О. Ф.

Рощик Т.,

(31 гр.)

6

Останній вівторок місяця,

5 пара, ауд. №7

5

Суспільно-географічні проблеми розвитку України та  Кіровоградської області

к. г. н., доц.

Семенюк Л. Л.

Петльована А.(61 гр.)

5

Остання середа місяця, 5 пара, ауд №9

6

«Інша мапа»

к. г. н., доц.

Домаранський А. О.

Андаран М.,

(41 гр.)

4

Понеділок, 5 пара, ауд. №4

 

Список публікацій студентів спеціальності “Географія” у 2017 році

 1. Горецький Іван Якович. Територіальні особливості процесу децентралізації в Україні та в регіонах (на прикладі Бобринецького району Кіровоградської області).
 2. Гамала Тетяна. Територіальні аспекти захворюваності населення України та Кіровоградської області на соціально-небезпечні хвороби.
 3. Жосан Наталія. Туристичний потенціал споруд водяних млинів території Кіровоградської області.
 4. Кузьмич Ольга. Геопросторовий каркас Південнобузького екокоридору та його роль у збереженні біотичного різноманіття.
 5. Мотько Руслан. Ступінь антропогенного навантаження на ландшафти басейну р. Інгул в межах Кіровоградської області.
 6. Світлана Цвик. Біотичне різноманіття території Інгульського екокоридору.
 7. Щорба Оксана. Аналіз етномовної ситуації в межах сучасної території Кіровоградської області за матеріалами переписів населення 1897–2001 рр.
 8. Інна Яременко. Сучасний стан біоти Дніпровського екокоридору та питання її охорони.
 9. Куприцюк Тетяна. Особливості процесів відтворення населення в Україні та Житомирській області.
 10. Боса Марія. Гідрохімічний аналіз рівня забруднення поверхневих та підземних вод території національного природного парку “Бузький Гард”.