Освіта:   Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, спеціальність «Економічна географія», 1981 р.

Професійна діяльність:

 • 1981-1984 рр. – вчитель географії (м. Кіровоград, сш № 9);
 • 1984-1993 рр. – старший науковий співробітник, завідувач відділу природи  заст. директора з наукової роботи Кіровоградського обласного краєзнавчого музею;
 • 1993-1995 рр. – провідний спеціаліст Державного управління екології і природних ресурсів Міністерства природи України в Кіровоградській області;
 • з 1995 р. – викладач, ст. викладач, доцент, в.о.зав.кафедри географії та геоекології КДПУ.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат біологічних наук, доцент.

Тема дисертаційного дослідження: „Флора і рослинність Добровеличківсько-Олександрівського геоботанічного округу та їх созологічне значення”, 2003 р.

Основні публікації :

Профіль автора GoogleScholar

 • Мирза-Сіденко В.М. Флора і рослинність Південного Правобережного Лісостепу на межиріччі Дніпра-Синюхи. Монографія. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2006. – 132 с.;
 • Мирза-Сіденко В.М., Андрієнко Т.Л., Онищенко В.А., Прядко О.І. Флора і рослинність проектованого Чорнолісько-Дмитрівського національного природного парку // Укр. ботан. журн. - 2008. - Т. 65. - № 3. - С. 351-360;
 • Мирза-Сіденко В.М. Заповідні куточки Кіровоградської землі/ Колектив авторів під заг. ред. Т.Л. Андрієнко. – К.: Арктур-А, 2009. – 240 с.;
 • Мирза-Сіденко В.М. Біогеографія. Практикум (з основами теорії).- Кіровоград, 2014. – 192 с.
 • Мирза-Сіденко В.М. Особливості байрачних  лісів Дніпро-Бузького межиріччя (Кіровоградська область) // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т.3.- С. 112-113.
 • Мирза-Сіденко В.М. Мирза-Сіденко В.М. Екскурсознавство: навчально-методичний посібник. – Кропивницький, 2017. – 92 с.
 • Мирза-Сіденко В.М. Фізична географія материків і океанів. Видання друге, доповнене та перероблене. Навчально-методичний посібник. - Харків: ПП Озеров, 2017.- 188 с.

Дисципліни, які викладає: біогеографія, географія материків та океанів, екскурсознавство

.

Освіта: Одеський державний університет імені І.І. Мечникова. Спеціальність «Географія», 1970 р.

Професійна діяльність:

 • 1970-1976 рр. - вчитель географії, завуч школи (Херсонська, Миколаївська обл.);
 • 1977-1985 рр. - інженер-гідрогеолог, інженер-ґрунтознавець, старший гідрогеолог Каховської гідрогеолого-меліоративної експедиції;
 • 1985 – 1999 рр. - ст. викладач, доцент, завідувач кафедри КДПУ ім. В.Винниченка ;
 • 1999-2002 рр. — докторант Львівського національного університету імені Івана Франка, доцент кафедри географії КДПУ ім.. В. Винниченка;
 • 2003-2014 рр. – професор, завідувач кафедри географії та геоекології КДПУ ім. В.Винниченка;
 • з 2018 р. – професор кафедри географії та геоекології ЦДПУ ім.. В.Винниченка.

Науковий ступінь, вчене звання: доктор географічних наук, професор

Теми дисертаційних досліджень:

 • «Принципы и методы ландшафтного подхода к оптимизации массивов орошения степной зоны (на примере Чаплинского массива орошения)», 1984 р.
 • «Галогеохімія ландшафтних комплексів ґрунто-підгрунтя Причорноморсько-Приазовського сухостепового краю», 2003 р.

Основні публікації:

 • Кривульченко А. І. Кінбурн: ландшафти, сучасний стан та значення. — К.: Центрально-Українське видавництво, 2016. — 416 с.
 • Кривульченко А. І. Кафедра географії та геоекології КДПУ. Історія розвитку та сучасний стан. — К.: Центрально-Українське видавництво, 2014. — 72 с.
 • Кіровоградська область. Географічний атлас. — К.: ТОВ «Мапа», 2012 (головний редактор, у співавторстві).
 • Кривульченко А. І. Водні об'єкти Кіровоградської області. Частина І. Словник водних об'єктів. Частина ІІ. Атлас гідрографічної мережі. Класифікатор водотоків. Водосховища: Монографія. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2011. — 356 с.
 • Кривульченко А. І. Сухі степи Причорномор'я та Приазов'я: ландшафти, галогеохімія ґрунто-підґрунтя. — К.: Гідромакс, 2005. — 345 с.
 • Навколишнє середовище та його охорона. — К.: Вища школа, 1993. — 227 с. (у співавторстві).
 • Методические рекомедации по контролю состояния орошаемых черноземов. — М.: Министерство мелиорации и водного хозяйства СССР, 1989. — 140 с (у співавторстві).

Дисципліни, які викладає:  історія та методологія географічної науки, геоморфологія, ландшафтознавство, меліоративна географія, моніторинг природних ресурсів.

 

vovk

Освіта: Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, спеціальність "Гідрогеологія. Інженерна геологія", 1985 р.

Професійна діяльність:

 • 1985-1988 рр. - інженер Інституту геофізики і геології АН Республіки Молдова;
 • 1988-1996 рр. - науковий співробітник Інституту геофізики і геології АН Республіки Молдова;
 • з 1996 р. - ст. викладач, доцент, завідувач кафедри, декан природничо-географічного факультету КДПУ.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент.

Тема дисертаційного дослідження: „Закономірності формування інженерно-геологічних властивостей основних типів глинистих порід території Молдови”, 1992 р.

 

Основні публікації:

Профіль автора GoogleScholar

 • Вовк В.М. Особенности изменения состава глинистых пород при взаимодействии с водой// Ведомости АН Республики Молдова. Физика и техника. - 1993. -  № 2 - С.105-112 (у співавторстві).
 • Вовк В.М. Инженерно-геологические особенности лессовых пород Молдовы// Геоекология. - 1994. -  №1. М.: Наука. - С. 65-75(у співавторстві).
 • Вовк В.М. Радон як головний природний фактор радіоекологічного ризику Центральної України. // Регіональні екологічні проблеми: Зб. наук. праць. – Київ: ВГЛ “Обрії”, 2002. - С. 117-119;
 • Vovk V.M. MasculinityinPost-SovietUkraine: AnExploratoryFactorAnalysis// Culture, Society & Masculinities, Vol 1, Num. 2, Full 2009. p. 137-154 (у співавторстві).
 • Вовк В.М. Геоінформатика. Практикум: навчальний посібник. - 2-е видання, перероблене і доповнене. Навчальний посібник. Кіровоград. ПП “Центр оперативної поліграфії Авангард”, 2010. - 88 с. (у співавторстві).
 • Вовк В.М. Геологічний словник: для студентів вищих навчальних закладів. – Кіровоград: КОД, 2012. 504 с.
 • Вовк В.М. Пространственная база данных  «Лессовая толща  Кировоградщины»  как основа прогноза просадочных процессов// Вісник ОНУ. Серія: географічні та геологічні науки. – 2013. Т.18. – Вип. 1 (17). – С. 155-162.
 • Вовк В.М. Геоінформаційні технології в географії: навчально-методичний посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. - 76 с. (у співавторстві).

Дисципліни, які викладає: геологія, палеогеографія, геоекологія, геоінформаційні технології в географії, основи радіоекології. 

Освіта: Київський державний педагогічний інститут ім. Максима Горького, спеціальність "Географія та біологія", 1990 р.

Професійна діяльність:

 • 1990-1999 рр. – вчитель географії (м. Кіровоград);

 • з 1999 р. – викладач, ст. викладач, доцент КДПУ імені Володимира Винниченка;

 • з 2019 р. в.о. завідувача кафедри географії та геоекології ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат географічних наук, доцент.

Тема дисертаційного дослідження: "Суспільно-географічні аспекти розвитку сільської місцевості Кіровоградської області", 2007 р.

Основні публікації :

Профіль автора GoogleScholar

 • Семенюк Л.Л. Основні напрямки вдосконалення функціонального розвитку сільської місцевості адміністративної області // Часопис соціально-економічної географії. Збірник наукових праць Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Випуск 4 (1). – Харків. - 2008. – С.152 – 155.

 • Семенюк Л.Л. “Основні тенденції розвитку системи вищої освіти Кіровоградської області”. Географія і сучасність. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Випуск 21. – К. - 2009. - С. 202 – 206.

 • Семенюк Л.Л. Суспільна географія України. Навчально-методичний посібник. – Кіровоград, РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. – 84 с. (4,1 д.а.).

 • Семенюк Л.Л. “Географія культури”. Навчально-методичний посібник - “Авангаврд”, Кіровоград, 2011. - 60 с. (у співавторстві).

 • Урановидобувна галузь в контексті регіонального розвитку (на прикладі Кіровоградської області). Ученые записки ТНУ им. Вернадского Том 24 (63) №2, ч.3. Симферополь, 2011. - С.121-126.

 • Кривульченко А.І., Вовк В.М., Семенюк Л.Л. та ін. Кіровоградська область: Географічний атлас: «Моя мала Батьківщина». Відповідальний редактор Т.В.Погурельська. – К.: ТОВ «Видавництво «Мапа», 2012. – 20 стор. (стор. 2, 3, 12, 14, 15)

 • Семенюк Л.Л., Зарубіна А.В. Розвиток фермерських господарств у Кіровоградській області: основні суспільно-географічні аспекти // Геополитика и экогеодинамика регионов. Научный журнал. 2014. Т. 10. Вып.2. – С. 756-759. (0,4 д.а.).

Дисципліни, які викладає: економічна і соціальна географія України, географія культури, геоурбаністика, теоретичні проблеми суспільної географії, географія сільського господарства, основи теорії суспільної географії.

Освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка, спеціальність: "Географія". Кваліфікація: "Географ. Фізико-географ, геоеколог. Викладач", 1994 р.

Професійна діяльність:

 • 1997-2002 рр.- аспірантка, науковий співробітник Закарпатського науково-дослідного інституту УААН;
 • з 2002 р. - ст. викладач, доцент КДПУ ім.В.Винниченка.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат географічних наук, доцент.

Тема дисертаційного дослідження: “Роль кальцію та алюмінію у функціонуванні лучних біогеоценозів Українських Карпат (на прикладі Воловецької Верховини)”, 2002 р.

Публікації:

Профіль автора GoogleScholar

 • Gelevera Olga, Topolnyi Serhij. Human inducet decrease of humus content in soils of steppe landscapes (Kirovograd region, Ukraine) / Krajobraz a czlowiek w czasie i przestrzeni, Sosnowiec (Polska), 2013. –P. 105-113.
 • Гелевера О. Динаміка вмісту гумусу в ґрунтах Кіровоградської області / Актуальні проблеми генетичного, географічного, історичного та екологічного ґрунтознавства. Збірник наукових праць, Львів, 2013, С. 165-172.
 • Helevera, O. Vplyv kyslosti a mobilného hliníka v dystrickej kambizemi na vegetáciu v Karpatoch // Krajina – ekológia, využívanie a ochrana (súčasnosť a trendy vo výskume a monitoringu krajiny) Zborník referátov z vedeckej konferencie, konanej na Inštitúte výskumu krajiny a regiónov FPV – Centrum vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici 29. mája 2013. – S. 195-200.
 • Грунтознавство з основами геології та географія ґрунтів, 2014. - 384 с. (у співавторстві)
 • Гелевера О.Ф. Землеустрій та земельний кадастр. Навчально-методичний посібник, Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2014. – 186 с.

Дисципліни, які викладає: фізична географія України, географія ґрунтів з основами грунтознавства, гідрологія, землеустрій та земельний кадастр.

Onojko2Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка, спеціальність "Географія та біологія", 2004 р.

Професійна діяльність:

 • з 2007 р. — асистент, викладач, ст. викладач, доцент.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат географічних наук, доцент.

Тема дисертаційного дослідження:«Систематика, класифікація, морфолого-галогеохімічні особливості та закономірності поширення галогенних грунтів України (на прикладі межиріччя Дніпро-Молочна)», 2008 р.

Основні публікації :

Профіль автора GoogleScholar

 • Онойко Ю. Ю., Структура ґрунтового покриву низинних морських узбереж України // Зб. наук. праць НПУ ім. М. Драгоманова, 2007. - Вип. 10. - С. 112-120.

 • Онойко Ю. Ю., Особливості формування ґрунтів в межах приморських сухостепових ландшафтів заповідних територій межиріччя Дніпра-Молочної // Наук. матеріали Міжн. наук. конференції "Заповідні степи України. Стан та перспективи збереження". - Асканія-Нова. - 2007. - С. 43-46.

 • Онойко Ю. Ю. Особливості організації науково-дослідної роботи з географії серед учнів старшої школи (на прикладі Малої академії наук учнівської молоді). // Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Педагогічні науки.- Випуск 1999.-Кіровоград, 2011.-С. 134-142.

 • Онойко Ю.Ю. Морфогенетичні та галогеохімічні особливості приморських солончаків межиріччя Дніпро-Молочна // Геополитика и экогеодинамика регионов. - Том 10. - Выпуск 1. - Симферополь: Крымский научный центр, 2014. - С.783-787.

Дисципліни, які викладає: метеорологія і кліматологія, природно-заповідні території, методи географічних досліджень, основи наукових досліджень в географії, загальні фізико-географічні закономірності Землі.

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка, спеціальність "Географія та біологія", 2001 р.;

Професійна діяльність:

 • 2001-2002 - вчитель географії ( м. Кіровоград);

 • з 2002 р. — викладач, старший викладач КДПУ.

Науковий ступінь: кандидат географічних наук.

Тема дисертаційного дослідження:«Географічні основи формування та розвитку регіональної екомережі на території Кіровоградської області», 2010 р.

Основні публікації :

Публікації автора GoogleScholar

 • Горбенко А. Формування екологічної культури як фактора сталого розвитку суспільства // Роль освіти для економічного, соціального та культурного розвитку. Збірн. наук. праць. – Кіровоград, - 2003. – С. 15-17.

 • Горбенко А. Деякі аспекти формування екологічної мережі (на прикладі Кіровоградської області) // Фізична географія та геоморфологія. – К. - 2004. – Вип. 46. - Т. 2. – С. 71-76.

 • Зарубіна А. В. Лісові ресурси в екомережі Кіровоградської області // Культура народов Причерноморья. – Симферополь. - 2006. – С. 51-54.

 • Зарубіна А. Ландшафтно-екологічна оптимізація території Кіровоградської області за умов формування регіональної екомережі // Географія в інформаційному суспільстві. Зб. наук. праць в 4-х т. – К. – 2008. – Т.ІІІ. – С. 285-286.

 • Зарубіна А. В.“Обгрунтування територіальної структури регіональної екомережі Кіровоградської області”. Матеріали наук.-практ. конф. - Сімферополь. - 2010. - С. 61-65.

Дисципліни, які викладає: географія світового господарства, краєзнавство і туризм, конструктивна географія, туристичні ресурси світу, рекреаційна географія, регіональна соціально-економічна географія.

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, спеціальність «Географія та біологія», 1998 р.

Професійна діяльність:

 • 1998-2006 – вчитель географії та біології (м. Кіровоград);

 • з 2006 р. – викладач, старший викладач КДПУ.

Науковий ступінь: кандидат географічних наук.

Тема дисертаційного дослідження: «Сучасні соціокультурні процеси в Кіровоградській області: територіальні аспекти», 2014 р.

Основні публікації :

Профіль автора GoogleScholar

 • Маслова Н. М. Динаміка етнічного складу та мовної ситуації в умовах соціокультурної рубіжності Кіровоградської області / Н. М. Маслова // Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Серия: География. – 2011. – Т. 24 (63). – Ч.1. – № 2. – С. 181–188.

 • Маслова Н. М. Етнолінгвістична рубіжність Кіровоградської області / Н. М. Маслова // Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2011. – Т. 7. Вып. 1–2.– С. 163–174.

 • Маслова Н. Н. Современная георелигиозная ситуация в Центральной Украине / Н. Н. Маслова // European Applied Studies: modern approaches in scientific researches. – Stuttgart : ORT Publishing, 2012. P. 359362.

 • Маслова Н. М. Типізація територій Кіровоградської області за ступенем впливу соціокультурних трансформацій на формування рубіжності території / Н. М. Маслова // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 4. Том 54. – Иваново : МАРКОВА АД, 2013 – С. 8–15.

 • Швець О. Б., Маслова Н. М. Електоральна рубіжність Кіровоградської області / О. Б. Швець, Н. М. Маслова // Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Серия: География. – 2013. – Т.26 (65). – № 4. – С. 169–182.

Дисципліни, які викладає: методика викладання географії, методика викладання географії в старшій школі, історична географія

Освіта: Кіровоградський педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Спеціальність «Методика та педагогіка середньої освіти. Географія та біологія», 2005 р.

Професійна діяльність:

 • 2008 рр. – аспірантка кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
 • 2008-2015 рр. — доцент кафедри соціально-економічної географії та регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
 • з 2015 р. – начальник науково-дослідної частини, ст. викладач кафедри географії та геоекології ЦДПУ ім. В.Винниченка.

Науковий ступінь: кандидат географічних наук.

Тема дисертації: «Суспільно-географічні аспекти використання трудового потенціалу Харківської області», 2008 р.

Основні публікації:

Профіль автора GoogleScholar

Дисципліни, які викладає: картографія з основами топографії, проблеми соціально-економічного розвитку регіонів світу, історія та методологія географічної науки.

 

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність: «Географія та біологія», 2006р.

Професійна діяльність:

 • 2006-2007 рр. – старший лаборант, завідувач лабораторії кафедри географії та геоекології КДПУ;

 • з 2010 р. – асистент, викладач КДПУ.

Тема дисертаційного дослідження: «Інтерференція зональних та інтразональних біогеоценозів степової зони України»

Основні публікації:

Профіль автора GoogleScholar

 • Мовчан С. В. Моделювання в шкільній географії: теоретичний підхід // Географія. Науково-методичний журнал. – Харків: Основа. - 2006. - № 2 (54). – С. 14-15.

 • Мовчан С. В. Інтерферентний механізм як методологічна основа географічних досліджень // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Географія та екологія: наука і освіта». – Умань. - 2008. – С. 148-149.

 • Мовчан С. В. До проблеми інтерферентності у науковій географічній літературі // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль. - 2008. – № 17. – С. 69-73.

 • Кривульченко А. І., Мовчан С. В. Педогалогеохімічний прояв інтерференції зональних та інтразональних властивостей геокомплексів Присивашшя та Північного Причорномор’я // Теоретические и прикладные проблемы современной географии. Материалы международной научной конференции памяти академика Г.И. Швебса. – Одесса. - 2009. – С. 81-83.

 • Мовчан С. В. Прояв ландшафтної інтерференції на прикладі взаємодії різних типів рослинності // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. – К. - 2010. - № 6 (23). – С. 70-73.

 • Мовчан С.В. Масштабні рівні прояву ландшафтної інтерференції // Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Луганськ. - 2012. – С. 122 -124.

Дисципліни, які викладає: загальне землезнавство, меліоративна географія, моніторинг довкілля, історія і методологія географії, геоінформаційні технології в географії.

Посада: старший лаборант кафедри географії та геоекології

Освіта: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність «вчитель географії та економіки», 2017 р.