vovk

Посада:  доцент кафедри географії та геоекології 
Науковий ступінь:   кандидат геолого-мінералогічних наук
Вчене звання:  доцент
Освіта:  Одеський державний університет імені І,І. Мечникова, геолого-географічний факультет (1985)

Наукові інтереси:

 

 

 

 Екологічна геологія

Геоекологія

Радіоекологія

Геоінформаційні системи

 

  Лекційні курси: 

 

 

 

 

 

 

 

Геологія

Геоінформаційні технології в географії

Геоекологія

Палеогеографія

Основи радіоекології

Географія мінеральних ресурсів

Теорія і методика організації краєзнавчо-туристичної роботи

 

Вибрані публікації:

Монографії і навчальні посібники

Вовк В.М. Геологічний словник: для студентів вищих навчальних закладів.  Кіровоград: КОД, 2012.  504 с.

Вовк В.М. Геологічний словник: для студентів вищих навчальних закладів. Видання друге, перероб та доп.  Харків: Мачулін, 2019.  444 с.

Вовк В.М., Мацібора О.В. Геоінформаційні технології в географії: навчально-методичний посібник.  Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015.  76 с.

Вовк В.М., Мацібора О.В. Інформаційно-освітня система «Геологічний словник: відкритий навчально-науковий веб-ресурс»: https://geodictionary.com.ua/

Вовк В.М. Практикум з геології. Навчально-методичний посібник. Кропивницький: ФОП Піскова М.А., 2020.  82 с.

Вовк В.М. та ін. Пошуки туристської привабливості Кіровоградської області: наукові розвідки: [монографія] / За заг. ред. д.г.н. О.В. Колотухи. Дніпро: ФОП Середняк Т.К., 2020. С. 127-148.

Наукові статті:

Вовк В.М. Пространственная база данных "Лессовая толща Кировоградщины" как основа прогноза просадочных процессов / Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки.  2013.  Т.18, Вип.1 (17).  С.155-162.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_geo_2013_18_1_18

Олянский Ю.И., Богдевич О.П., Вовк В.М. Инженерно-геологические особенности лессовых пород Молдовы // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология.  1994.  №1.  С.65–75.

Janey, Bradley A., Plitin, Sergei, Muse-Burke, Janet L., and Valintine M. Vovk. “Masculinity in Post-Soviet Ukraine. An Exploratory Factor Analysis,” Culture, Society and Masculinity (1): 137–154. http://mensstudies.info/OJS/index.php/CSM/article/view/54/10

Вовк В.М., Олянський Ю.И., Богдевич О.П. Особенности изменения состава глинистых пород при длительном взаимодействии с водой / Известия АН Молдовы. Физика и техника. - 1993.  №2 (11).  С. 105—115.

Олянский Ю.И., Вовк В.М., Богдевич О.П. Инженерно-геологическая оценка основных типов набухающих глин северной зоны Молдовы / Известия АН Молдовы. Физика и техника, 1992. №3 (9). С.107-116.

Вовк В.М. Радон як головний природний фактор радіоекологічного ризику Центральної України / Регіональні екологічні проблеми: Зб. наук. праць.  Київ: ВГЛ “Обрії”, 2002.  С.117-119.

Вовк В.М., Мацібора О.В. Застосування геоінформаційних технологій в геотуризм (на прикладі геологічних пам'яток Кіровоградської області) / Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України": Збірник наукових праць. - Кіровоград: КЛАНАУ, 2015.  С.220-227.

Мацібора О.В., Вовк В.М. Веб-ГІС моніторингу якості поверхневих та підземних вод НПП «Бузький Гард» Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму: Зб. наук. праць.  К., 2018. С. 202-206.

Вовк В.М., Кудряков А.В. Особливості класифікації та просторового розподілу туристичних ресурсів Кіровоградської області / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України». Збірник наукових праць.  Кропивницький. ЛАНАУ, 2019. С. 144-150.

Кір’янов М.М., Вовк В.М. Мінерально-сировинна база Кіровоградської області: сучасний стан, перспективи подальшого розвитку та проблеми експлуатації родовищ / Кіровоградщина – 2025: пріоритети і можливості розвитку: збірник матеріалів науково-практичної конференції. Кропивницький: “Ексклюзив-Систем”, 2017. С. 135-139.

Профілі:

Профіль автора GoogleScholar

Адреса публічної сторінки  https://geodictionary.com.ua/author

Електронна пошта geoslov@ukr.net