УДК 378.147:[373.09+378.09]:004.896:544.527.2(045)

І. С. Чернецький

Національний центр «Мала академія наук України»

І. А. Сліпухіна

Національний авіаційний університет

Н. І. Поліхун

Інститут обдарованої дитини НАПН України

Визначальною рисою STEM / STEAM навчання є його міждисциплінарний характер, який передбачає залучення знань і навичок, які формуються при вивченні як окремих дисциплін (предметів), так і сучасних методів і засобів наукового та техніко-технологічного дослідження [2].

Борис Миндрул, Анна Ткаченко

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

На сьогоднішній день реформування системи освіти України спрямоване на переосмислення цілей та цінностей усього освітнього процесу, що безпосередньо впливає не лише на вдосконалення змісту та оновлення мети, а й, зокрема, методів навчання. Наразі все більшої значущості та актуальності набуває проблема розвитку креативної та мобільної особистості учня, що безпосередньо зумовлює педагогів до пошуку й розробки інноваційних методів і методик навчання. Нині значний інтерес у вчителів викликає така педагогічна технологія, як метод проектів. Метод проектів, як обов’язковий вид діяльності учнів, регламентовано навчальною програмою з більшості навчальних предметів у загальноосвітніх закладах. У діючій навчальній програмі з фізики для загальноосвітніх навчальних закладів (7 - 11 класи) зазначено, що ефективним засобом формування предметної й ключових компетентностей учнів у процесі навчання фізики є навчальні проекти [4]. На думку дослідника Таран З. проектна діяльність учнів має розглядатися як повна і органічна узгодженість навчання з життям та інтересами учнів [6].

Літвінова М.Б.

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Херсонська філія

Історія розвитку методів рішення задач з фізики і математики - це, крім іншого, й історія боротьби з сучасними обчислювальними засобами. Спочатку, історично, забороняли користуватися папером і ручкою, потім – калькулятором і, нарешті, при розв’язку  більш складних задач – комп'ютером і сучасними інтернет-ресурсами. А раптом там знайдеться рішення саме цього завдання! Одна заборона мати з собою смартфон на іспиті чого варта!

УДК 378.091.33:796

О.В. Шевченко

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотація. Стаття присвячена актуальній проблемі організації освітнього процесу у вишах майбутніх учителів фізичної культури. З’ясовано, що професійна підготовка студентів факультетів фізичного виховання є всебічним гармонійним розвитком і суб’єктивним станом особистості та поєднує в собі усвідомлення ролі педагогічної професії в суспільстві, соціальну відповідальність, намагання самостійно та творчо вирішувати професійні завдання. Обгрунтована необхідність запровадження інноваційних підходів в освітній процес вузів, які забезпечать умови розвитку особистості студентів, здійснення їх прав на індивідуальний творчий внесок, на особистісну ініціативу, на свободу саморозвитку та досягнення власної і суспільної мети. Запроваджено творчий пошук оригінальних, нестандартних вирішень різноманітних педагогічних ситуацій, навчальні технології, оригінальні виховні ідеї, форми та методи виховання, нестандартні підходи в управлінні студентською молоддю.

Ключові слова: професійна підготовка, освітній процес, студент, інновації, фізична культура.

УДК 378.147:[373.09+378.09]:004.896:544.527.2(045)

І. С. Чернецький

Національний центр «Мала академія наук України»

І. А. Сліпухіна

Національний авіаційний університет

Н. І. Поліхун

Інститут обдарованої дитини НАПН України

Анотація. Проведено аналіз сутності поняття «мультидисциплінарність», досліджено особливості, переваги і недоліки застосування мультидисциплінарного підходу у дослідженнях. У світлі STEM-стратегії в освіті з’ясовано основні вимоги до мультидисциплінарного навчального плану, серед яких автентичність, академічна строгість, контекстність, активне дослідження та інші. Наведено технологічну карту мультидисциплінарного навчального дослідження явища фотохромії, яке здійснюється з використанням цифрових засобів опрацювання експериментальних даних. З’ясовано деякі перспективи впровадження, напрями розвитку і дослідження ефективності мультидисциплінарного підходу в освіті.

Ключові слова: STEM-освіта, мультидисциплінарність, мультидисциплінарний підхід у навчанні, проблемо орієнтоване завдання, цифрові вимірювальні комплекси, фотохромія.

Детальніше