УДК 378.

Шарко В.Д.

Херсонський державний університет

Розбудова України як незалежної, суверенної держави актуалізує проблему виховання громадянина-патріота, здатного жити й працювати в умовах демократії, відчувати постійну відповідальність за себе, свій народ, країну. З цих підстав громадянську компетентність включено до переліку ключових, а її формування визнано одним з основних завдань вчителів всіх дисциплін.

УДК 378.14.015.62

Г.А.Фесенко

Херсонський державний університет

В умовах становлення і розвитку ринкових відносин в Україні, коли все більшого значення набуває використання в фінансовій сфері кредитів, чеків, векселів, облігацій, акцій, страхових полісів та ін., виникає потреба в підготовці майбутніх громадян до здійснення різних видів фінансових розрахунків.

УДК 372.851

О. М. Яковлєва, А. В. Пєнкова

Математична олімпіада – це змагання, метою якого є виявлення найбільш талановитих учнів у галузі математики, підвищення мотивації до вивчення математики та розвитку дослідницьких навичок. Вони підвищують рівень якості знань учнів, розширюють математичний кругозір; прищеплюють інтерес до математики; навчають культурі самоосвіти та саморозвитку школярів; удосконалюють уміння та навички самостійної роботи учнів зі спеціальною літературою, сприяють виявленню найбільш обдарованих учнів та розвитку їх творчих здібностей.

УДК 510.21

О. М. Яковлєва, Т. В. Заболотня

Спроби обґрунтування теорії дійсних чисел почалося ще зі школи Піфагора.  Основним змістом піфагорійської математики було вчення про число. Числа у піфагорійців виступали основними універсальними об'єктами, до яких передбачалося зводити не тільки математичні побудови, але і все різноманіття дійсності.  Науці про числа приділось величезне місце в системі світогляду, фактично математика в школі Піфагора оголошувалась філософією. Особливе значення піфагорійці приписували числам у пізнанні філософської картини світу. За Філолаєм, «Число  є підстава оформленості та пізнаванності всього сущого. Все пізнанне має число. Бо без нього неможливо нічого ні зрозуміти, ні пізнати» [1].

УДК 372.8

Т.О. Насадюк

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Відповідно до запитів сьогодення навчання в школі повинно орієнтуватися на формування в учнів вміння самостійно діяти в різних життєвих ситуаціях, з опорою на власний досвід, знання та вміння. Для забезпечення цієї основної мети загальної середньої освіти в процесі навчання в учнів систематично необхідно розвивати вміння ставити перед собою певні цілі, самостійно шукати засоби для їх досягнення, прогнозувати та аналізувати можливі результати своєї діяльності, адекватно оцінювати власні можливості, організовувати пошуки необхідної інформації, здійснювати самоконтроль на всіх етапах роботи, творчо мислити, робити висновки, лаконічно висловлювати власні думки.