img 3n img 4n img 5n n11n22n33n44img 6n    img 11n img 19n

Анна Паламарчук
(студентка 5 курсу факультету педагогіки та психології)
Кіровоградський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка, м. Кіровоград
Науковий керівник к.пед.н., проф. Тетяна Довга

Одним з найважливішим завданням учителя початкової школи є формування й розвиток у дітей моральності, вихованості, ціннісних орієнтирів.

Молодший шкільний вік –  це вік формування почуттів і моральної поведінки. „Утвердити в кожній дитині доброту, сердечність, чуйність до всього живого й красивого, - писав В.Сухомлинський, - елементарна азбучна істина шкільного виховання, з цієї істини починається школа. Справжнє виховання полягає у тому, щоб моральний ідеал добра, правди, честі, духовної краси жив у кожному юному серці, утверджувався в активній діяльності як невід'ємна частина власного єства, власної думки, почуттів, намірів”. [7, 192].

Ідеї і справи великих людей з часом стають ближчими, зрозумілішими і необхідними новим поколінням. Це повною мірою стосується педагогічних ідей і діяльності Василя Сухомлинського.

Його педагогічна система зібрала в собі найкращі надбання минулого і сучасного у поєднанні з оригінальними ідеями та інноваційними технологіями вченого і втіленням їх у педагогічному процесі. Педагогічна концепція навчання та виховання школярів В.Сухомлинського - це не тільки сповнене пошуків минуле, актуальність для сучасності, але й те, що житиме й розвиватиметься у майбутньому.

Для молодого покоління надзвичайно важливо те, як у школі йому допоможуть розвинути найцінніші натуральні ресурси: розум і серце. Щоб людина могла мати власну думку, вміти її висловити, цього треба навчити в школі, адже в майбутньому їй доведеться здійснювати вибір, приймати рішення, які впливатимуть на власне життя, на сім'ю, на суспільство в цілому. В цьому плані дуже важливо, в якій школі і як вчиться дитина. Над цією проблемою все своє життя у школі працював В.О.Сухомлинський, цьому присвятив свої численні педагогічні і літературні твори. [2, 57].

Метою статті є з'ясувати вплив творів В.О.Сухомлинського на формування ціннісних орієнтирів у молодших школярів.

Поняття „цінність” (було введено в науку в середині ХІХ ст.) – це дещо позитивне, з точки зору духовних потреб людини і дитини зокрема. Духовні цінності тяжіють до духовної сфери життя людини. найвищою цінністю в духовному, емоційно-чуттєвому плані є добро, яке відображає абсолютне, досконале. [4, 101]

Формування у дітей ціннісних орієнтирів, їх реалізація в поведінці є визначними у період становлення особистості, тому що соціальні наслідки вчинкудитини ще складно передбачити, враховувати їх у своїй поведінці. Вже в початкових класах важливо так будувати навчально-виховний процес, щоб діти, систематично отримуючи знання та уявлення, опинялись також у життєвих ситуаціях, що сприяють емоційному переживанню отриманих знань, а отже – їх усвідомленню і закріпленню.Цій проблемі надавали великого значення багато педагогів-практиків у їхній навчально-виховній діяльності, а також вчених-науковців, що досліджували означену проблему протягом років.       В початковій школі ціннісні орієнтації є об'єктом виховання, цілеспрямованого впливу. Різні ціннісні орієнтири є ознакою духовної сформованості, самодостатності особистості, показником рівня її вміння жити серед людей, тобто в суспільстві. Завдання і покликання початкової школи полягає в тому, щоб зміцнити й утвердити ці моральні цінності дитини, які вона здобула в колі своєї родини, які їй прищеплені з молоком матері, материнською ласкою і почуттями, батьківською любов'ю і силою духу [3].

Початкова школа покликана сформувати й розвинути у молодших школярів такі ціннісні орієнтири, як: морально-етичні (духовні) цінності; естетичні почуття; родинні (сімейні) цінності; виховання почуттів; любов до книг, читання (формування морально-етичних цінностей через художні твори); гуманістичні почуття; совість (навчене сумління); співчуття до ближнього; любов до батьків (матері, батька), родичів; бережливе ставлення до довкілля, природи; виховання в дитини щастя від улюбленої праці; формування культури почуттів у дітей; виховання мужності, сили духу, волі (сили волі); бажання робити добро. [2, 56]

Виховання дітей молодшого шкільного віку В.Сухомлинський називав „школою сердечності”. Він радив дорослим навчати дітей добра, любові, милосердя. Для цього потрібно, щоб діти бачили гуманістичний зміст вчинків і поведінки тих, хто їх оточує. Дитина не повинна вирости байдужою, нечулою, вона має зростати у постійному піклуванні про навколишній світ рослин, тварин, людей, доглядати і допомагати їм. [9, 2]

У морально-ціннісному вихованні дітей найголовніше – формування духовної серцевини особистості – поглядів, переконань, почуттів, поведінки, єдності слова і діла. [8, c. 239]

У педагогічній спадщині Сухомлинського визначено та обґрунтовано умови ефективного впливу сім’ї на дітей. Серед них особлива роль відводиться материнському вихованню та батьківському авторитету. В наш час актуальними є його пропозиції щодо їх формування.

Школа мислення, школа під блакитним небом, школа радості – так називав свою освітню систему В.Сухомлинський. Створена ним школа виховання творчої особистості стала відомою у всьому світі, а його методика виховання серцем - дороговказ для педагогіки другої половини ХХ і початку ХХІ ст. і майбутніх поколінь. У педагогіці Сухомлинського основний предмет – людинознавство, основні критерії – добро, радість, творчість. Даруєш дітям любов і добро, робиш їх щасливими, радісними, і вони починають творити. [1,1-3]

Початкова школа – це "Школа радості" – школа добра, родинного затишку, милосердя, постійного спілкування і співпраці родини, вчителів і дітей, спрямована на:

1) розвиток природних здібностей через систему творчих уроків(урок етики, урок-казка, урок-гра, урок-мрія, інтегрований урок, урок-вікторина, урок-дослідження);

2) формування духовності як особистісної якості через систему виховних заходів(свята, уроки краєзнавчою, українознавчою тематикою; календарні свята, години спілкування, ін.);

3) навчання добротворення і виховання почуттєвості через різні види діяльності [5, 11].

Сучасна школа і початкова її ланка зокрема, покликана формувати у дітей духовні якості на засадах традиційних національних цінностей українського народу в умовах навчального закладу.

Уся творчість В.Сухомлинського як дитячого письменника є своєрідною програмою виховання і розвитку дитини. Кожна казка, кожне оповідання, що включені до підручників, є основою для морально-етичних роздумів, висловлювання учнями власних оціночних суджень, імпульсом до самоаналізу.
Сюжети творів В.Сухомлинського хвилюють сучасних дітей. Це зумовлене тим, що в них піднімаються вічні проблеми людського спілкування. Твори прилучають молодших школярів до морально-духовних, естетичних, патріотичних надбань нашого народу, скарбниць його культури, сприяють моральному, етичному та естетичному розвитку молодших школярів. Читаючи, роздумуючи над текстами казок, оповідань, мініатюр та легенд В.Сухомлинського, учні розвивали, активізували, збагачували свій словник; у них активізувалися морально-ціннісні, світоглядні уявлення, поняття, а крім того (що дуже важливо) діти вчилися висловлюватися усно і письмово. [6, 13].

Особливу роль відіграють зміст і методика уроків читання за творами В.Сухомлинського. У дітей молодшого шкільного віку досвід між особистісних стосунків обмежений вузьким колом зв’язків з навколишнім світом. Читання художніх творів В.Сухомлинського, у яких розкривається внутрішній світ переживань, думок, мрій людини, розширює життєвий досвід дітей, сприяє усвідомленню ними цінностей, норм поведінки, які підтримуються суспільством. Це зміцнює її природне бажання дитини ставати кращою, дозволяє їй зрозуміти внутрішній світ інших людей.

Висновок. Отже, початком розвитку особистості є чуттєвий досвід, який на початкових етапах освоєння навколишньої дійсності є визначальним. Освоєнню навколишньої дійсності, життєвим правилам і принципам дітям молодшого шкільного віку допомагають уроки читання і, зокрема, вивчення в їх межах дитячих літературних творів В.О.Сухомлинського.

БІБЛІОГРАФІЯ

  1. Бондар Л. Уроки мислення серед природи у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського // Почат. школа. - № 9. – С.12 – 14.
  2. Гагарін М. Критерії добору української народної казки для виховання морально-естетичних почуттів // Почат. школа. – 2006. – № 1. – С.55-58.
  3. Державний стандарт початкової освіти // Почат. школа. – 2011. - № 7.
  4. Етика: Навч. посібник / За ред. В.О.Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 101-104.
  5. Павленко Л. Казкар-добротворець української „Школи радості”. В гостях у В.Сухомлинського // Почат. освіта. – 2006. – № 38. – С. 11-12.
  6. Приходько Ю.А.Доброму скрізь добре (за творами В.Сухомлинського) // Почат. навч. та вихов. – 2007.– № 9-10. – С. 2-21
  7. Сухомлинський В.О. Виховання моральних стимулів до праці у молодого покоління. – К.: Знання, 1961. – 44 с.
  8. Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину // Вибрані твори. У 5т. Т.2. – К.: Рад. школа, 1976. – С. 149 - 416.
  9. Сухомлинська О. Ідеї свободи у поглядах В.О.Сухомлинського // Почат. школа. – 2005. - № 9. – С. 1 - 3.

 

Додати коментар

Коментарі   

0 # Руденко Євгеній 15.10.2015, 10:12
Даний матеріал обґрунтовує всю сутність виховного процесу від несформованого індивіда до розвиненої особистості. Тому, це лаконічна та досить корисна інформація для вчителів початкових класів. Ця стаття є основою базових знань для молодого вчителя. Вона дає змогу чітко сформувати власні переконання і з`ясувати їх вплив на формування ціннісних орієнтирів у молодших школярів.
Відповісти
0 # Тетяна 25.09.2015, 19:05
Сагун Тетяна
Факультет педагогіки та психології.
(1 курс).
Беззаперечно ця стаття містить в собі важливу і актуальну інформацію. Вона розкриває завдання вчителя початкової школи, педагогічні ідеї Василя Сухомлинського та його педагогічну систему, в якій зібранні найкращі надбання минулого і сучасного з новаційними технологіями вченого.
Також вміщена інформація відносно користі і сприйняті дітьми творів Василя Сухомлинського , допомогу його творчого доробку в виховані дітей.
Відповісти
0 # Катерина 25.09.2015, 18:31
Автор цієї статті дуже вдало передала тему.Я також вважаю,що виховувати в дітей моральні цінності потрібно ще з дитинства. Дітям в початковій школі потрібно читати більше творів щоб в дитини формувались ціннісні орієнтири. Все що ми читаємо вимагає від нас певних міркувань,висно вків
Відповісти
0 # Ольга 25.09.2015, 11:33
Формування ціннісних орієнтирів школярів - дійсно актальна проблема! Цікаво було дізнатись про систему творчих уроків та систему виховних заходів, запропонованих В.О.Сухомлинськ им!
Відповісти
0 # Ірина 24.09.2015, 11:39
У статті досить добре розкрите дуже актуальне у наш час питання,на якому наголошував ще сам В.О.Сухомлинськ ий,а саме-формування й розвиток у дітей моральності, вихованості, ціннісних орієнтирів.
Адже саме у початковій школі найбільше розвиваються та сформовуються вказані ціннісні орієнтири.
Автор статті досить добре розкрив це питання та наголосив,що під час уроків у початковій школі доцільно використовувати читання творів Василя Олександровича.
Відповісти