Освітній ступінь "Магістр"

Відповіді на поширені запитання про вступ на магістратуру в 2019 році тут

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом (науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90–120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає сьомому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

У 2019 році для здобуття ступеня магістра в ЦДПУ ім. В. Винниченка приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), здобутого за спорідненою та іншою спеціальністю (напрямом підготовки) відповідно до Таблиці відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік 1) та Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра (Перелік 2), та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015), згідно з наказом МОН України «Про особливості запровадження переліку галузей і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266» від 06 листопада 2015 року № 1151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905 (зі змінами), за умови успішного проходження конкурсного відбору за результатами вступних випробувань (з урахуванням додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю) та середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) відповідно до Умов прийому та Правил прийому.

Для вступу на навчання в 2019 році для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії» за всіма формами навчання конкурсний відбір здійснюється за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, або вступних іспитів з іноземної мови у передбачених Правилами прийому випадках, фахового вступного випробування (з урахуванням додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю) та середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) відповідно до Умов прийому та Правил прийому.

Для вступу на навчання в 2019 році для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» за всіма формами навчання конкурсний відбір здійснюється за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (з урахуванням додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю), або вступних іспитів у передбачених Правилами прийому випадках. У 2019 році приймаються результати єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування 2019 та 2018 років.

Вступники приймаються на навчання на перший курс.

Якщо ступінь магістра громадянин України здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету він має право безоплатно здобувати вищу освіту в ЦДПУ ім. В. Винниченка на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

У 2019 році особа може вступити до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного додатку до диплома. ЦДПУ ім. В. Винниченка встановлює додаткові вимоги для такої категорії осіб щодо строків навчання, включення додаткових обов’язкових навчальних компонентів до індивідуального навчального плану та обмеження щодо можливого поєднання спеціальностей різних галузей. Фінансування навчання за кошти державного замовлення здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним навчальним планом.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття ступеня "МАГІСТР"

для всіх спеціальностей (окрім тих, для вступу на які Правилами прийому передбачено обов’язковість складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей)

5 magistr zvichayniy 2019

Терміни

Етапи вступної кампанії (денна та заочна форми здобуття освіти)
10 липня

Початок прийому заяв та документів  у паперовій формі ЦДПУ ім. В. Винниченка від вступників для участі в конкурсному відборі

23 липня

включно

Закінчення прийому заяв та документів ЦДПУ ім. В. Винниченка від вступників для участі в конкурсному відборі

з 24 до 26 липня Проведення додаткових вступних випробувань, що проводить ЦДПУ ім. В. Винниченка для осіб, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

27 липня

Оприлюднення списків вступників, допущених до участі в конкурсному відборі в ЦДПУ ім. В. Винниченка за результатами додаткових вступних випробувань
з 29 липня до 02 серпня включно Проведення фахових вступних випробувань, що проводить ЦДПУ ім. В. Винниченка для вступників, які беруть участь у конкурсному відборі

05 серпня

Оприлюднення рейтингового списку вступників, які беруть участь у конкурсному відборі із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним замовленням
06 серпня Оприлюднення рейтингового списку вступників, які беруть участь у конкурсному відборі із зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

10 серпня

(до 18:00)
Виконання вступниками, рекомендованими до зарахування на навчання за державним замовленням, вимог для зарахування (подання оригіналів документів)

11 серпня

(до 12:00)
Зарахування на навчання осіб, які до 10 серпня (до 18:00) виконали вимоги для зарахування на місця за державним замовленням (подали оригінали документів)
12 серпня Зарахування на навчання осіб, які до 11 серпня виконали вимоги для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

15 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

30 вересня
Дозарахування (за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, з числа тих, які брали участь у конкурсному відборі

Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття ступеня "МАГІСТР" за кошти фізичних та юридичних осіб

на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на окремі магістерські програми (окрім тих, для вступу на які Правилами прийому передбачено обов’язковість складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей)

Терміни

Етапи вступної кампанії (заочна форма здобуття освіти)
02 вересня

Продовження прийому заяв та документів ЦДПУ ім. В. Винниченка в паперовій формі

13 вересня

Закінчення прийому заяв та документів ЦДПУ ім. В. Винниченка у паперовій формі

з 16 до 19 вересня Проведення фахових вступних випробувань в ЦДПУ ім. В. Винниченка

22 вересня

Оприлюднення рейтингового списку вступників, які беруть участь у конкурсному відборі із зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб
24 вересня Термін виконання рекомендованих вступників вимог для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
25 вересня Термін зарахування осіб, які виконали вимоги для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Перелік документів для вступу на навчаня до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття ступеня "МАГІСТР"

за  спеціальностями (окрім тих, для вступу на які Правилами прийому передбачено обов’язковість складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей)

№ з/п Документ
1.

Заява в паперовій формі на ім’я ректора подається вступником особисто до приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти, а також зазначають пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих вступником заяв

Вступники можуть подати до трьох заяв на місця державного замовлення в закритих (фіксованих) конкурсних пропозиціях не більше ніж з трьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто в оригіналі:

2.

Документ, що посвідчує особу та громадянство та копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

3.

Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)

4.

Документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього та їхні копії

Особи, які вступають на навчання за ступенем магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), подають дипломи (і додатки до них) про базову і повну вищу освіту та їхні копії

5.

Документи, які підтверджують право вступника на реалізацію права вступника на першочергове зарахування та/або переведення на вакантні місця державного замовлення (за наявності)

6.

Копію реєстраційного номеру (ідентифікаційного коду) облікової картки платника податків

7.

Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

8. Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.
 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією ЦДПУ ім. В. Винниченка, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.

 

Паспорт громадянина України, військовий квиток, оригінали документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, абітурієнт пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту повну загальну середню освіту може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про її здобуття, у тому числі без подання додатка документа

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог для зарахування)

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття ступеня "МАГІСТР" за спеціальностями 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії»

Фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит​

7 magistr 2019

Терміни

Етапи вступної кампанії (денна та заочна форми здобуття освіти)
13 травня Початок реєстрації заяв вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЗНО) та додаткових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
з 13 до 31 травня Проведення додаткових вступних випробувань в ЦДПУ ім. В. Винниченка для осіб, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
з 17 до 25 червня Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання), у тому числі вступного іспиту з іноземної мови для вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

03 червня

(о 18:00)

Закінчення реєстрації заяв вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЗНО)
02 липня Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) - (ЗНО)
02 липня Вступні іспити з іноземної мови в ЦДПУ ім. В. Винниченка у випадках, визначеними Правилами прийому
з 10 до 23 липня Прийому заяв та документів у паперовій формі ЦДПУ ім. В. Винниченка від вступників, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) (або вступних іспитів) та фахового вступного випробування
з 05 липня до 26 липня Проведення фахових вступних випробувань, а також додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит
до 05 серпня Оприлюднення рейтингового списку вступників, які беруть участь у конкурсному відборі із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним замовленням
до 06 серпня Оприлюднення рейтингового списку вступників, які беруть участь у конкурсному відборі із зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

10 серпня

(до 18:00)
Термін виконання вступниками, рекомендованими до зарахування на навчання за державним замовленням, вимог для зарахування (подання оригіналів документів)

11 серпня

(до 12:00)
Зарахування на навчання осіб, які до 10 серпня (до 18:00) виконали вимоги для зарахування на місця за державним замовленням (подали оригінали документів)
12 серпня Зарахування на навчання осіб, які виконали вимоги для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

15 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

30 вересня
Дозарахування (за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, з числа тих, які брали участь у конкурсному відборі

Перелік документів для вступу на навчаня до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття ступеня "МАГІСТР" за спеціальностями 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії»

№ з/п Документ
1.

Заява в паперовій формі на ім’я ректора подається вступником особисто до приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти, а також зазначають пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих вступником заяв

Вступники можуть подати до трьох заяв на місця державного замовлення в закритих (фіксованих) конкурсних пропозиціях не більше ніж з трьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто в оригіналі:

2.

Документ, що посвідчує особу та громадянство та копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

3.

Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)

4.

Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього.

Особи, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), подають копії дипломи (і копії додатків до них) про базову і повну вищу освіту та їхні копії

5 Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитами (за наявності)
6. Екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови та його копію
7.

Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитом з іноземної мови в ЦДПУ ім. В. Винниченка, якщо це викликано особливими умовами вступу, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів (за наявності).

Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів унеможливлюють їх реалізацію

8.

Документи, які підтверджують право вступника на переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, у разі зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (за наявності)

9.

Копія реєстраційного номеру (ідентифікаційного коду) облікової картки платника податків

10.

Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

11 Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.
 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією ЦДПУ ім. В. Винниченка, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.

 

Паспорт громадянина України, військовий квиток, оригінали документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, абітурієнт пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту повну загальну середню освіту може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про її здобуття, у тому числі без подання додатка документа

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог для зарахування)

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття ступеня "МАГІСТР" за спеціальністю 081 «Право»

5 magistr pravo 2019

Терміни

Етапи вступної кампанії (денна та заочна форми здобуття освіти)

13 травня

Початок реєстрації заяв вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування
з 13 по 31 травня
Додаткові вступні випробування в ЦДПУ ім. В. Винниченка для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
 

03 червня

Закінчення реєстрації заяв вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування
з 17 по 25 червня Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання)
02 липня Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) - ЗНО  (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)
02 липня Вступні іспити з іноземної мови в ЦДПУ ім. В. Винниченка для вступників, які мають спеціальні умови участі в конкурсному відборі
04 липня Основна сесія єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей - ЗНО (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)
04 липня Фахові вступні іспити в ЦДПУ ім. В. Винниченка для вступників, які мають спеціальні умови участі в конкурсному відборі
з 10 по 23 липня Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування (ЗНО)
з 05 по 26 липня Додаткові вступні випробування в ЦДПУ ім. В. Винниченка для осіб, які вже складали єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування
05 серпня Оприлюднення рейтингового списку вступників, які беруть участь у конкурсному відборі із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним замовленням (автоматизований розподіл бюджетних місць)
06 серпня Оприлюднення рейтингового списку вступників, які беруть участь у конкурсному відборі із зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

10 серпня

(до 18:00)
Термін виконання вступниками, рекомендованими до зарахування на навчання за державним замовленням, вимог для зарахування (подання оригіналів документів)

11 серпня

Зарахування на навчання осіб, які до 10 серпня (до 18:00) виконали вимоги для зарахування на місця за державним замовленням (подали оригінали документів)
12 серпня Зарахування на навчання осіб, які виконали вимоги для зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (подали оригінали документів)
15 серпня Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

30 вересня
Дозарахування (за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб з числа тих, хто брав участь конкурсному відборі

Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття ступеня "МАГІСТР" за спеціальностями 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», 081 «Право», 122 «Комп’ютерні науки», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії» за всіма формами здобуття освіти від вступників, які мають оцінки зі складання єдиного вступного іспиту та/або єдиного фахового вступного випробування

Терміни

Етапи вступної кампанії (заочна форма здобуття освіти)
02 вересня

Прийом заяв та документів ЦДПУ ім. В. Винниченка в паперовій формі від вступників, які мають оцінки зі складання єдиного вступного іспиту та/або єдиного фахового вступного випробування

13 вересня

Закінчення прийому заяв та документів ЦДПУ ім. В. Винниченка в паперовій формі від вступників, які мають оцінки зі складання єдиного вступного іспиту та/або єдиного фахового вступного випробування

з 16 до 19 вересня Проведення додаткових вступних випробувань в ЦДПУ ім. В. Винниченка для осіб, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) та конкурсного відбору

22 вересня

Оприлюднення рейтингового списку вступників, які беруть участь у конкурсному відборі із зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб
24 вересня Виконання рекомендованих вступників вимог для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб
25 вересня Зарахування осіб, які виконали вимоги для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Перелік документів для вступу на навчаня до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття ступеня "МАГІСТР" за спеціальністю 081 «Право»

№ з/п Документ
1.

Заява на ім’я ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми, мови) та форми навчання, а також зазначають пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих вступником заяв

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто в оригіналі:

2.

Документ, що посвідчує особу та громадянство та копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

3.

Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)

4.

Документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього та їхні копії

Особи, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), подають дипломи (і додатки до них) про базову і повну вищу освіту

5. Копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених Умовами прийому та Правилами прийому випадках)
6.

Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», 081 «Право», 122 «Комп’ютерні науки», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії» (за наявності)

Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів унеможливлюють їх реалізацію

7.

Документи, які підтверджують право вступника на переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, у разі зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (за наявності)

8.

Копію реєстраційного номеру (ідентифікаційного коду) облікової картки платника податків

9.

Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

10. Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно
 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією ЦДПУ ім. В. Винниченка, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.

 

Паспорт громадянина України, військовий квиток, оригінали документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, абітурієнт пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог для зарахування)