Освітній ступінь "Магістр"

Конкурсні пропозиції 2020, освітній ступінь "Магістр"

Правила прийому тут

Відповіді на поширені запитання про вступ на магістратуру в 2020 році тут

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом (науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90–120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС.

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає сьомому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

У 2020 році ЦДПУ ім. В. Винниченка здійснює прийом на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня магістра за спорідненою та іншою спеціальністю (напрямом підготовки). Ці спорідненість встановлюється відповідно до Таблиць відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік 1), Переліку спеціальностей, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра (Перелік 2), та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, згідно з наказом МОН України «Про особливості запровадження переліку галузей і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266» (Перелік 2015) від 06 листопада 2015 року № 1151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905, за умови успішного проходження конкурсного відбору за результатами вступних випробувань, з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) відповідно до Правил прийому.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра (крім спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка») за всіма формами здобуття освіти конкурсний відбір здійснюється за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, або вступних іспитів з іноземної мови (англійської або німецької) для спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», для осіб із здобутим освітнім рівнем магістра (освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста) у передбачених Правилами прийому випадках, та фахового випробування, складених у рік вступу.

Для вступу на навчання в 2020 році для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право» за всіма формами навчання конкурсний відбір здійснюється за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (з урахуванням додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю), або вступних іспитів у передбачених Правилами прийому випадках.

Якщо ступінь магістра громадянин України здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету він має право безоплатно здобувати вищу освіту в ЦДПУ ім. В. Винниченка на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

У 2020 році особа може вступити до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного додатку до диплома.

  • Етапи вступної кампанії
  • Наказ про зарахування

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття ступеня "МАГІСТР"

 

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

Для спеціальностей галузей
01 Освіта/Педагогіка

Для непедагогічних спеціальностей

Реєстрація заяв вступників для проходження ЗНО

 

з 12 травня по 05 червня
(до 18:00 години)

Реєстрація заяв для проходження додаткових вступних випробувань

 

з 12 травня до дня, що передує проведенню додаткового вступного випробування
згідно розкладу

Початок прийому заяв та документів

05 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів

22 серпня 2020 року (до 18:00 години)

Проведення додаткових фахових вступних випробувань для осіб, які вступають за неспорідненими спеціальностями

І етап: з 22 червня по 25 червня 2020 року

ІІ етап: з 05 по 12 серпня 2020 року

Проведення фахових вступних випробувань

з 05 серпня по 26 серпня 2020 року

Єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі ЗНО – 01 липня;

Єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (ЗНО) – 03 липня;

Фахові вступні випробування з 05 серпня по 26 серпня

Оприлюднення рейтингових списків вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням

31 серпня 2020 року

Подання оригіналів документів вступниками, які рекомендовані до зарахування за державним замовленням

До 06 вересня 2020 року (18.00)

Зарахування на навчання осіб за державним замовленням

11 вересня 2020 року (до 12:00 години)

Оприлюднення рейтингових списків вступників, рекомендованих до зарахування за кошти фізичних осіб

03 вересня 2020 року

Подання оригіналів документів вступниками, які рекомендовані до зарахування за кошти фізичних осіб

До 11 вересня 2020 року

Зарахування на навчання осіб, які виконали вимоги для зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб

12 вересня 2020 року

Початок навчального року

21 вересня 2020 року 

 

Перелік документів для вступу на навчаня до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття ступеня "МАГІСТР"

за  спеціальностями (окрім тих, для вступу на які Правилами прийому передбачено обов’язковість складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей)

№ з/п Документ
1.

Заява в паперовій формі на ім’я ректора подається вступником особисто до приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти, а також зазначають пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих вступником заяв

Вступники можуть подати до трьох заяв на місця державного замовлення в закритих (фіксованих) конкурсних пропозиціях не більше ніж з трьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто в оригіналі:

2.

Документ, що посвідчує особу та громадянство та копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

3.

Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)

4.

Документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього та їхні копії

Особи, які вступають на навчання за ступенем магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), подають дипломи (і додатки до них) про базову і повну вищу освіту та їхні копії

5.

Документи, які підтверджують право вступника на реалізацію права вступника на першочергове зарахування та/або переведення на вакантні місця державного замовлення (за наявності)

6.

Копію реєстраційного номеру (ідентифікаційного коду) облікової картки платника податків

7.

Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

8. Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.
 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією ЦДПУ ім. В. Винниченка, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.

 

Паспорт громадянина України, військовий квиток, оригінали документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, абітурієнт пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту повну загальну середню освіту може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про її здобуття, у тому числі без подання додатка документа

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог для зарахування)

 

Перелік документів для вступу на навчаня до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття ступеня "МАГІСТР" за непедагогічними спеціальностями

№ з/п Документ
1.

Заява в паперовій формі на ім’я ректора подається вступником особисто до приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти, а також зазначають пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих вступником заяв

Вступники можуть подати до трьох заяв на місця державного замовлення в закритих (фіксованих) конкурсних пропозиціях не більше ніж з трьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто в оригіналі:

2.

Документ, що посвідчує особу та громадянство та копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

3.

Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)

4.

Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього.

Особи, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), подають копії дипломи (і копії додатків до них) про базову і повну вищу освіту та їхні копії

5 Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитами (за наявності)
6. Екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови та його копію
7.

Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитом з іноземної мови в ЦДПУ ім. В. Винниченка, якщо це викликано особливими умовами вступу, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів (за наявності).

Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів унеможливлюють їх реалізацію

8.

Документи, які підтверджують право вступника на переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, у разі зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (за наявності)

9.

Копія реєстраційного номеру (ідентифікаційного коду) облікової картки платника податків

10.

Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

11 Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.
 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією ЦДПУ ім. В. Винниченка, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.

 

Паспорт громадянина України, військовий квиток, оригінали документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, абітурієнт пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту повну загальну середню освіту може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про її здобуття, у тому числі без подання додатка документа

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог для зарахування)

 

 

Перелік документів для вступу на навчаня до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття ступеня "МАГІСТР" за спеціальністю 081 «Право»

№ з/п Документ
1.

Заява на ім’я ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми, мови) та форми навчання, а також зазначають пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих вступником заяв

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто в оригіналі:

2.

Документ, що посвідчує особу та громадянство та копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

3.

Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)

4.

Документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього та їхні копії

Особи, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), подають дипломи (і додатки до них) про базову і повну вищу освіту

5. Копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених Умовами прийому та Правилами прийому випадках)
6.

Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», 081 «Право», 122 «Комп’ютерні науки», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії» (за наявності)

Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів унеможливлюють їх реалізацію

7.

Документи, які підтверджують право вступника на переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, у разі зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (за наявності)

8.

Копію реєстраційного номеру (ідентифікаційного коду) облікової картки платника податків

9.

Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

10. Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно
 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією ЦДПУ ім. В. Винниченка, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.

 

Паспорт громадянина України, військовий квиток, оригінали документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, абітурієнт пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог для зарахування)