Освітній ступінь "Магістр"

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом (науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90–120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає сьомому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

У 2018 році для здобуття ступеня магістра в ЦДПУ ім. В. Винниченка приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), здобутого за спорідненою та іншою спеціальністю (напрямом підготовки) відповідно до Таблиці відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік 1) та Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра (Перелік 2), та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015), згідно з наказом МОН України «Про особливості запровадження переліку галузей і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266» від 06 листопада 2015 року № 1151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905 (зі змінами), за умови успішного проходження конкурсного відбору за результатами вступних випробувань (з урахуванням додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю) та середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) відповідно до Умов прийому та Правил прийому.

Для вступу на навчання в 2018 році для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 053 «Психологія», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії» за всіма формами навчання конкурсний відбір здійснюється за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, або вступних іспитів з іноземної мови у передбачених Правилами прийому випадках, фахового вступного випробування (з урахуванням додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю) та середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) відповідно до Умов прийому та Правил прийому.

Для вступу на навчання в 2018 році для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» за всіма формами навчання конкурсний відбір здійснюється за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (з урахуванням додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю), або вступних іспитів у передбачених Правилами прийому випадках. У 2018 році приймаються результати єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування 2018 року.

Вступники приймаються на навчання на перший курс.

Якщо ступінь магістра громадянин України здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету він має право безоплатно здобувати вищу освіту в ЦДПУ ім. В. Винниченка на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

У 2018 році особа може вступити до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного додатку до диплома. ЦДПУ ім. В. Винниченка встановлює додаткові вимоги для такої категорії осіб щодо строків навчання, включення додаткових обов’язкових навчальних компонентів до індивідуального навчального плану та обмеження щодо можливого поєднання спеціальностей різних галузей. Фінансування навчання за кошти державного замовлення здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним навчальним планом.

5 zvichayniy magistr 21062018

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття ступеня "МАГІСТР"

для всіх спеціальностей (окрім тих, для вступу на які Правилами прийому передбачено обов’язковість складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей)

Терміни

Етапи вступної кампанії (денна та заочна форми навчання)
12 липня

Початок прийому заяв та документів  у паперовій формі ЦДПУ ім. В. Винниченка від вступників для участі в конкурсному відборі

26 липня

включно

Закінчення прийому заяв та документів ЦДПУ ім. В. Винниченка від вступників для участі в конкурсному відборі

з 27 до 30 липня Проведення додаткових вступних випробувань, що проводить ЦДПУ ім. В. Винниченка для осіб, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

31 липня

(до 12:00)

Оприлюднення списків вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) в ЦДПУ ім. В. Винниченка
з 31 липня до 08 серпня включно Проведення фахових вступних випробувань, що проводить ЦДПУ ім. В. Винниченка для вступників, які беруть участь у конкурсному відборі

10 серпня

(до 12:00)
Оприлюднення рейтингового списку вступників, які беруть участь у конкурсному відборі із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним замовленням

15 серпня

(до 18:00)
Термін виконання вступниками, рекомендованими до зарахування на навчання за державним замовленням, вимог для зарахування (подання оригіналів документів)

16 серпня

(до 12:00)
Зарахування на навчання осіб, які до 15 серпня (до 18:00) виконали вимоги для зарахування на місця за державним замовленням (подали оригінали документів)
16 серпня Оприлюднення рейтингового списку вступників, які беруть участь у конкурсному відборі із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

до 21 серпня

(до 18:00)
Термін виконання вступниками, рекомендованими до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб вимог для зарахування (подання оригіналів документів)
22 серпня Зарахування на навчання осіб, які до 21 серпня (до 18:00) виконали вимоги для зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

28 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

30 вересня
Дозарахування (за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, з числа тих, які брали участь у конкурсному відборі

Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття ступеня "МАГІСТР" за кошти фізичних та юридичних осіб

на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на окремі магістерські програми (окрім тих, для вступу на які Правилами прийому передбачено обов’язковість складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей)

Терміни

Етапи вступної кампанії (заочна форма навчання)
03 вересня

Продовження прийому заяв та документів ЦДПУ ім. В. Винниченка в паперовій формі

14 вересня

Закінчення прийому заяв та документів ЦДПУ ім. В. Винниченка у паперовій формі

з 17 до 20 вересня Проведення вступних випробувань в ЦДПУ ім. В. Винниченка

21 вересня

Оприлюднення рейтингового списку вступників, які беруть участь у конкурсному відборі із зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб
24 вересня Термін виконання рекомендованих вступників вимог для зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб
25 вересня Термін зарахування осіб, які виконали вимоги для зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

Перелік документів для вступу на навчаня до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття ступеня "МАГІСТР"

за  спеціальностями (окрім тих, для вступу на які Правилами прийому передбачено обов’язковість складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей)

№ з/п Документ
1.

Заява в паперовій формі на ім’я ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми, мови) та форми навчання, а також зазначають пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих вступником заяв

Вступники можуть подати до трьох заяв на місця державного замовлення в закритих (фіксованих) конкурсних пропозиціях не більше ніж з трьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто в оригіналі:

2.

Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) та його копію

3.

Військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних та його копію (крім випадків, передбачених законодавством)

4.

Документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього та їх копії

Особи, які вступають на навчання за ступенем магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), подають дипломи (і додатки до них) про базову і повну вищу освіту та їх копії

5.

Документи, які підтверджують право вступника на переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, у разі зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (за наявності)

6.

Реєстраційний номер (ідентифікаційний код) облікової картки платника податків та його копію

7.

Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.
 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією ЦДПУ ім. В. Винниченка, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.

 

Паспорт громадянина України, військовий квиток, оригінали документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, абітурієнт пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту повну загальну середню освіту може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про її здобуття, у тому числі без подання додатка документа

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог для зарахування)

2magistratura vstup vertikalnayaa

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття ступеня "МАГІСТР" за спеціальностями 053 «Психологія», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії»

Терміни

Етапи вступної кампанії (денна та заочна форми навчання)
14 травня Початок реєстрації заяв вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

14 травня

Початок прийому заяв та документів у паперовій формі ЦДПУ ім. В. Винниченка від вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) та беруть участь в конкурсному відборі до ЦДПУ ім. В. Винниченка
31 травня Проведення додаткових вступних випробувань в ЦДПУ ім. В. Винниченка для осіб, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

05 червня

(о 18:00)

Закінчення реєстрації заяв вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови
02 липня  Початок прийому заяв та документів у паперовій формі ЦДПУ ім. В. Винниченка від вступників, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) (або вступних іспитів) та фахового вступного випробування
09 липня Закінчення прийому заяв та документів у паперовій формі ЦДПУ ім. В. Винниченка від осіб, які вступають на основі вступних іспитів
11 липня Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) - (ЗНО)
11 липня Проведення вступних іспитів з іноземних мов у ЦДПУ ім. В. Винниченка для вступників, які мають спеціальні умови участі в конкурсному відборі
25 липня Проведення додаткових вступних випробувань в ЦДПУ ім. В. Винниченка для осіб, які мають сертифікати про складання єдиного вступного іспиту
26 липня  Закінчення прийому заяв та документів у паперовій формі ЦДПУ ім. В. Винниченка від вступників, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування
27 липня Проведення фахових вступних випробувань у ЦДПУ ім. В. Винниченка
до 13 серпня Оприлюднення рейтингового списку вступників, які беруть участь у конкурсному відборі із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним замовленням

18 серпня

(до 18:00)
Термін виконання вступниками, рекомендованими до зарахування на навчання за державним замовленням, вимог для зарахування (подання оригіналів документів)

20 серпня

(до 12:00)
Зарахування на навчання осіб, які до 18 серпня (до 18:00) виконали вимоги для зарахування на місця за державним замовленням (подали оригінали документів)
20 серпня Оприлюднення рейтингового списку вступників, які беруть участь у конкурсному відборі із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

до 24 серпня

(до 18:00)
Термін виконання вступниками, рекомендованими до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб вимог для зарахування (подання оригіналів документів)
25 серпня Зарахування на навчання осіб, які виконали вимоги для зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

28 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

30 вересня
Дозарахування (за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, з числа тих, які брали участь у конкурсному відборі

Перелік документів для вступу на навчаня до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття ступеня "МАГІСТР" за спеціальностями 053 «Психологія», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії»

№ з/п Документ
1.

Заява в паперовій формі на ім’я ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми, мови) та форми навчання, а також зазначають пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих вступником заяв

Вступники можуть подати до трьох заяв на місця державного замовлення в закритих (фіксованих) конкурсних пропозиціях не більше ніж з трьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто в оригіналі:

2.

Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) та його копію

3.

Військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних та його копію (крім випадків, передбачених законодавством)

4.

Документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього та їх копії

Особи, які вступають на навчання за ступенем магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), подають дипломи (і додатки до них) про базову і повну вищу освіту та їх копії

5. Екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови та його копію
6.

Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитом з іноземної мови в ЦДПУ ім. В. Винниченка, якщо це викликано особливими умовами вступу, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів (за наявності).

Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів унеможливлюють їх реалізацію

7.

Документи, які підтверджують право вступника на переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, у разі зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (за наявності)

8.

Реєстраційний номер (ідентифікаційний код) облікової картки платника податків та його копію

9.

Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.
 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією ЦДПУ ім. В. Винниченка, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.

 

Паспорт громадянина України, військовий квиток, оригінали документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, абітурієнт пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту повну загальну середню освіту може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про її здобуття, у тому числі без подання додатка документа

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог для зарахування)

1magistrpravo 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття ступеня "МАГІСТР" за спеціальністю 081 «Право»

Терміни

Етапи вступної кампанії (денна та заочна форми навчання)

14 травня

Початок реєстрації заяв вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування
14 травня Початок прийому заяв та документів у паперовій формі ЦДПУ ім. В. Винниченка від вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
31 травня Проведення додаткового вступного випробування в ЦДПУ ім. В. Винниченка для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
 

05 червня

(о 18:00)
Закінчення реєстрації заяв вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування
02 липня  Початок прийому заяв та документів у паперовій формі ЦДПУ ім. В. Винниченка від вступників, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (або вступних іспитів)
09 липня Закінчення прийому заяв та документів у паперовій формі ЦДПУ ім. В. Винниченка від вступників, які вступають на основі вступних іспитів
11 липня Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) - (ЗНО)
11 липня Проведення вступних іспитів з іноземних мов у ЦДПУ ім. В. Винниченка для вступників, які мають спеціальні умови участі в конкурсному відборі
13 липня Основна сесія єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей - (ЗНО)
13 липня Проведення фахового вступного випробування в ЦДПУ ім. В. Винниченка для вступників, які мають спеціальні умови участі в конкурсному відборі
25 липня Проведення додаткового вступного випробування в ЦДПУ ім. В. Винниченка для осіб, які мають сертифікати про складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування
26 липня Закінчення прийому заяв та документів від вступників, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування
до 13 серпня Оприлюднення рейтингового списку вступників, які беруть участь у конкурсному відборі із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним замовленням (автоматизований розподіл бюджетних місць)

18 серпня

(до 18:00)
Термін виконання вступниками, рекомендованими до зарахування на навчання за державним замовленням, вимог для зарахування (подання оригіналів документів)

20 серпня

(до 12:00)
Зарахування на навчання осіб, які до 18 серпня (до 18:00) виконали вимоги для зарахування на місця за державним замовленням (подали оригінали документів)
20 серпня Оприлюднення рейтингового списку вступників, які беруть участь у конкурсному відборі із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

до 24 серпня

(до 18:00)
Термін виконання вступниками, рекомендованими для зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб вимог для зарахування (подання оригіналів документів)
25 серпня Зарахування на навчання осіб, які виконали вимоги для зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

28 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

30 вересня
Дозарахування (за наявності вакантних ліцензійних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, з числа тих, які брали участь у конкурсному відборі

Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття ступеня "МАГІСТР" за спеціальностями 053 «Психологія», 081 «Право» та 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії» за кошти фізичних та юридичних осіб

При цьому використовуються результати єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту отримані в порядку, передбаченому в пунктах 5–7 розділу V Правил прийому

Терміни

Етапи вступної кампанії (денна та заочна форми навчання)

03 вересня

Продовження прийому заяв та документів ЦДПУ ім. В. Винниченка у паперовій формі від вступників, які мають сертифікати про складання єдиного вступного іспиту та/або єдиного фахового вступного випробування
14 вересня Закінчення прийому заяв та документів ЦДПУ ім. В. Винниченка у паперовій формі від вступників, які мають сертифікати про складання єдиного вступного іспиту та/або єдиного фахового вступного випробування
17 вересня Проведення додаткового вступного випробування в ЦДПУ ім. В. Винниченка для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
з 18 до 20 вересня Проведення конкурсного відбору
21 вересня Оприлюднення рейтингового списку вступників, які беруть участь у конкурсному відборі із зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб
24 вересня Термін виконання рекомендованих вступників вимог для зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб
25 вересня Термін зарахування осіб, які виконали вимоги для зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

Перелік документів для вступу на навчаня до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття ступеня "МАГІСТР" за спеціальністю 081 «Право»

№ з/п Документ
1.

Заява на ім’я ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми, мови) та форми навчання, а також зазначають пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих вступником заяв

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто в оригіналі:

2.

Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) та його копію

3.

Військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних та його копію (крім випадків, передбачених законодавством)

4.

Документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього та їх копії

Особи, які вступають на навчання за ступенем магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), подають дипломи (і додатки до них) про базову і повну вищу освіту та їх копії

5. Екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей та їх копії
6.

Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитом з іноземної мови та фаховим вступним випробуванням в ЦДПУ ім. В. Винниченка, якщо це викликано особливими умовами вступу, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів (за наявності)

Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів унеможливлюють їх реалізацію

7.

Документи, які підтверджують право вступника на переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, у разі зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (за наявності)

8.

Реєстраційний номер (ідентифікаційний код) облікової картки платника податків та його копію

9.

Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.
 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією ЦДПУ ім. В. Винниченка, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.

 

Паспорт громадянина України, військовий квиток, оригінали документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, абітурієнт пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту повну загальну середню освіту може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про її здобуття, у тому числі без подання додатка документа

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог для зарахування)