1. Особи, які вступають у 2020 році на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття ступеня магістра та подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в Правилах прийому або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення:

  • подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього та/або інших документів, передбачених Правилами прийому, до Приймальної комісії.

Подані оригінали документів зберігаються в ЦДПУ ім. В. Винниченка протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після подачі заяви, але до виконання вимог для зарахування, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє Приймальній свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до Єдиної бази.

Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.

2. Особи, які в установлені строки, визначені в Правилах прийому або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням, крім випадків, визначених Правилами прийому.

3. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного Правилами прийому або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

  • подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством випадків та/або інші документи, передбачені Правилами прийому, до Приймальної комісії.

Подані оригінали документів (або засвідчені за оригіналами їх копії разом із довідкою, виданою на вимогу студента закладом вищої освіти про зберігання оригіналів документів, у якому він навчається за кошти державного або регіонального замовлення, або за рахунок цільових пільгових державних кредитів) зберігаються в ЦДПУ ім. В. Винниченка протягом усього періоду навчання.