1. При вступі в 2020 році для здобуття ступеня магістра в ЦДПУ ім. В. Винниченка рейтинговий список вступників упорядковується:

  • за конкурсним балом від більшого до меншого;
  • за пріоритетністю заяви від 1 до останньої;
  • за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені вище правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то Приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

2. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

  • ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма навчання;
  • прізвище, ім’я та по батькові вступника;
  • конкурсний бал вступника;
  • пріоритетність заяви, зазначена вступником.

3. Рейтингові списки формуються Приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті ЦДПУ ім. В. Винниченка (www.cuspu.edu.ua).

4.  Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримуються Приймальною комісією за даними Єдиної бази, перевіряються на предмет достовірності поданих вступниками відомостей та дотримання передбачених Умовам прийому та  Правилами прийому вимог щодо формування списків, у тому числі вимог матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення (далі – Матеріалів для розробки технічного завдання) та затверджуються рішенням Приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті ЦДПУ ім. В. Винниченка (www.cuspu.edu.ua) відповідно до строків, визначених Правилами прийому.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 2 зазначеного вище.

5. Адресне розміщення державного замовлення для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» формується в Єдиній базі на основі конкурсних балів та пріоритетностей з урахуванням загальних, максимальних обсягів, кваліфікаційного мінімуму державного замовлення. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням, відповідно до його конкурсного бала. Технічне завдання для реалізації адресного розміщення державного замовлення формується відповідно до Матеріалів для розробки технічного завдання.

У разі якщо внаслідок адресного розміщення державного замовлення кваліфікаційний мінімум державного замовлення не досягається за відкритою конкурсною пропозицією, то вона анулюється.

6. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вимог для зарахування на навчання з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

7. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті ЦДПУ ім. В. Винниченка (www.cuspu.edu.ua), а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до цих Правил прийому.