1. Конкурсний відбір 2020 року в ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами вступних випробувань:

 • для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти для вступу за спеціальністю 081 «Право» – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (за умови успішного складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, кожного блоку єдиного фахового вступного випробування та додаткового(их) вступного(их) випробування(ь) для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки));
 • для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти (крім спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальності 081 «Право») – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім випадків, передбачених Умовами прийому та цими Правилами прийому) та фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового(их) вступного(их) випробування(ь) для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки));

 • для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» – у формі вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового(их) вступного(их) випробування(ь) для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки));

 • для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) з усіх спеціальностей (крім 081 «Право») - у формі вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань (за умови успішного проходження додаткового(их) вступного(их) випробування(ь) для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)).

У 2020 році приймаються сертифікати єдиного фахового вступного випробування 2017 - 2020 років. Оцінки з англійської, німецької, французької та іспанської мов приймаються з результатів єдиного вступного іспиту 2018 - 2020 років.

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов прийому та Правил прийому.

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

1) для вступу на спеціальність 081 «Право»:

 • результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);
 • результати єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з права та тест загальної навчальної правничої компетентності;

2) для вступу на інші спеціальності (крім спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»):

 • результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);
 • результати фахового вступного випробування.

3) для вступу за спеціальностями галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»:

 • результати вступного іспиту з іноземної мови та фахових випробувань.

Результати єдиного вступного іспиту можуть зараховуватись як результати вступного іспиту з іноземної мови при вступі на спеціальності, для яких не передбачено складання єдиного вступного іспиту.

4. Особа може вступити до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра.

5. Інші вступні випробування та показники конкурсного відбору визначаються Правилами прийому.

6. Конкурсний бал розраховується:

1) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів),

П2 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з права (за шкалою від 100 до 200 балів),

П3 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей (за шкалою від 100 до 200 балів);

К1, К2, К3 – невід’ємні вагові коефіцієнти, які кожного року встановлюються Міністерством освіти і науки України в Умовах прийому на навчання до закладів вищої освіти України.

У 2020 році К1 встановлений на рівні 0,25; К2 – на рівні 0,5; К3 – на рівні 0,25.

2) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра інші спеціальності (крім спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальності 081 «Право» за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів),

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),

П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ) відповідно до цих Правил прийому, якщо вони встановлені (за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники).

Середній бал додатка до диплома з оцінками, виставленими за 100-бальною шкалою визначається як середнє арифметичне всіх оцінок, переведене в 20-бальну шкалу (додаток 14). Середній бал додатка до диплома з оцінками, виставленими за національною шкалою визначається як середнє арифметичне всіх оцінок, переведене у 100-бальну шкалу (додаток 13), отримане значення переводиться в оцінку за шкалою від 0 до 20 балів (додаток 14).

3) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями, для яких іноземна мова є фахом за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної (англійської або німецької) мови (за двобальною шкалою «склав» – 1 бал, «не склав» – 0 балів),

П2 – результат фахового випробування (за 100-бальною шкалою);

П3 – середній бал додатка до диплома бакалавра або вищого ступеня (рівня) з оцінками 100-бальної шкали ECTS визначається як середнє зважене всіх оцінок з точністю до 0,001, з урахуванням права на першочергове зарахування (шляхом множення конкурсного бала на 1,05).

Середній бал додатка до диплома з оцінками виставленими за національною шкалою визначається як середнє арифметичне всіх оцінок, переведене у 100-бальну шкалу.

7. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

За різної кількості складових у конкурсному балі повинен дотримуватись принцип рівності прав вступників.

8. Під час організації конкурсного відбору фахова атестаційна комісія факультету керується Правилами прийому, а також рішеннями Вченої ради відповідного факультету щодо змісту програм фахових вступних випробувань, критеріїв оцінювання, структури оцінки і порядоку оцінювання підготовленості вступників. Усі фахові вступні випробування проводяться письмово, окрім фахових творчих конкурсів зі спеціальностей «Середня освіта (Музичне мистецтво)», «Середня освіта (Образотворче мистецтво)», «Хореографія», «Середня освіта (Фізична культура)», «Фізична культура і спорт». Програми фахових творчих конкурсів розробляються відповідними фаховими кафедрами і затверджуються ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Зазначені рішення Вченої ради факультету приймаються та оприлюднюються не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Програми і форми вступних випробувань є єдиними для всіх осіб, що беруть участь в конкурсі, незалежно від того, в якому закладі вищої освіти і коли було здобуто вищу освіту за попереднім рівнем/ступенем. Програми вступних іспитів з іноземних мов розробляються кафедрами іноземних мов та затверджуються ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка. Ці програми оприлюднюються не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Програми додаткових фахових вступних випробувань для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю, затверджуються рішеннями Вченої ради відповідного факультету.

9. Додаткове фахове вступне випробування, яке проводиться для осіб, що беруть участь у конкурсі для здобуття ступеня магістра на основі раніше здобутого ступеня (рівня) бакалавра або магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншою спеціальністю, передує іспиту з іноземної мови та фаховому вступному випробуванню, або фаховому творчому конкурсу.

Додаткове фахове вступне випробування має кваліфікаційний характер та оцінюється за двобальною шкалою – «склав»/«не склав». У випадку, якщо абітурієнт не склав додаткове фахове вступне випробування, він втрачає право брати учать у конкурсному відборі за цією спеціальністю.

10. Абітурієнт, який бере участь у конкурсі на навчання для здобуття ступеня магістра в ЦДПУ ім. В. Винниченка, складає єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька) незалежно від того, скільки та які спеціальності (освітні програми) ним обрано. Це правило не поширюється на спеціальності, для яких іноземна мова є фахом. Якщо абітурієнт подав кілька заяв на різні спеціальності, то єдиний іспит з іноземної мови він складає за графіком тієї спеціальності, де цей іспит проводиться раніше. Не допускається перескладання або повторне складання іспиту з іноземної мови. Перелік іноземних мов, із яких абітурієнт може складати вступний іспит на магістерську програму, затверджується факультетом, який здійснює набір на цю магістерську програму. Цей перелік подано в додатку 2.2. Єдиний іспит з іноземної мови має кваліфікаційний характер (крім спеціальностей, для яких іноземна мова є фахом та в підсумку оцінюється за двобальною шкалою – «склав»/«не склав». При цьому:

 • для проміжного оцінювання використовується 100-бальна шкала;
 • мінімальна позитивна оцінка складає 60 балів;
 • до екзаменаційної відомості вноситься оцінка 0 (нуль), якщо абітурієнт отримав оцінку нижчу ніж 60 балів і оцінка 1 (один), якщо абітурієнт отримав оцінку 60 або більше балів.

Абітурієнт, який не склав єдиний іспит з іноземної мови, автоматично вибуває з конкурсного відбору за всіма спеціальностями (магістерськими програмами) на які він подав документи (крім магістерських програм, для яких іноземна мова є фахом та спеціальностей, для вступу на які складається єдиний вступний іспит з іноземної мови за технологіями ЗНО).

11. Для спеціальностей, для яких іноземна мова є фахом, використовується 100 бальна шкала оцінювання вступного іспиту з іноземної мови. При цьому мінімальна позитивна оцінка складає 60 балів. Особи, які отримали за вступний іспит з іноземної мови менше ніж 60 балів, позбавляються права участі в конкурсі за спеціальністю (магістерською програмою).

12. Оцінювання результатів фахового вступного випробування, незалежно від форми проведення оцінюються за 100-бальною шкалою.

Мінімальна позитивна оцінка фахового вступного випробування складає 60 балів. Особи, які отримали за фахове вступне випробування менше ніж 60 балів, позбавляються права участі в конкурсі за спеціальністю (магістерською програмою). Сукупний час, відведений на складання фахового вступного випробування, не може перевищувати 3 (астрономічних) години, окрім фахових творчих конкурсів, час виконання яких зазначається в пояснювальних записках до програм таких вступних випробувань.

13. Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член фахової атестаційної комісії вказує причину відсторонення та час відсторонення. Під час перевірки така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому для допуску до участі в конкурсі, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

14. Інформація щодо дати, часу і місця проведення вступних випробувань оприлюднюється на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті ЦДПУ ім. В. Винниченка (www.cuspu.edu.ua), не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за ступенем магістра та формами навчання

15. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом часрозкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

16. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ЦДПУ ім. В. Винниченка, розглядає апеляційна комісія ЦДПУ ім. В. Винниченка, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його ректора.

17. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в Єдиній базі.

18. Рішенням приймальної комісії результати вступного випробування з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в ЦДПУ ім. В. Винниченка за заявою вступника. При цьому екзаменаційна оцінка з конкурсного предмету за результатами вступного випробування вписується в аркуш результатів вступних випробувань заявника, шляхом її перенесення з відповідної екзаменаційної відомості, відповідальним секретарем (заступником відповідального секретаря) Приймальної комісії.