1. При вступі в 2018 році на навчання до ЦДПУ ім. В. Виничека для здобуття ступеня магістра Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених Правилами прийому (не подали особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього та/або інших документів до Приймальної комісії).

2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до строку, визначеного Правилами прийому  або відповідно до нього:

  • подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством випадків та/або інші документи, передбачені Правилами прийому, до Приймальної комісії.

Договір про надання освітніх послуг між ЦДПУ ім. В. Винниченка та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування.

У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, цей наказ скасовується в частині зарахування цієї особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

3. Коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється шляхом анулювання раніше наданих рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних, передбачених Правилами прийому.

4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка зберігаються в закладі вищої освіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.