МІСІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Місією університету є сприяння модернізації українського суспільства через надання високоякісних освітніх послуг і реалізацію інноваційних наукових досліджень, підготовку конкурентоздатних фахівців з високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної відповідальності, поширення наукових знань, культурно-просвітницьку діяльність, збереження та примноження кращих традицій університетської освіти.

В умовах, коли інтелект, високі технології все більш рельєфно утверджуються як основний ресурс цивілізаційного поступу, саме освіта, особливо педагогічна, постає визначальним чинником соціально-економічного, політичного, соціокультурного і духовного прогресу особистості, суспільства, нації та держави.

Розвиток вищої освіти є пріоритетним завданням духовного зростання українського народу і його культури, а на цій основі – зміцнення політичної та економічної незалежності держави, добробуту народу, утвердження власної конкурентоздатності в європейському і світовому просторі.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

Стратегічною метою розвитку університету до 2022 року є комплексна підготовка конкурентоспроможних вчителів, викладачів, фахівців класичних спеціальностей, здатних жити й творити в інформаційному суспільстві, глобальному світовому середовищі, бути громадянином Європи і світу і, одночасно, відданим патріотом української держави, речником національних інтересів, працювати на рівні сучасних освітньо-виховних технологій в умовах інтеграції в загальноєвропейське співтовариство; підтримка та розвиток наявних і нових потужних наукових шкіл; підвищення авторитету університету на національному і міжнародному рівнях як знаного закладу вищої освіти педагогічного профілю України.

Основне завдання університету:

– виконання реформи МОН України «Нова українська школа», стійка орієнтація на вчительську та інші професії;
– забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері права та правоохоронної діяльності, які володіють системою знань у галузі Права та Цивільної безпеки, знають про сучасні наукові досягнення, можуть критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні знання та інноваційні методи, здатні до постійного навчання і самовдосконалення, здатні займатися правотворчою, правозастосовною, експертно-консультаційною та організаційно-управлінською діяльністю; у сфері регіональних політичних та міжнародних відносин, здатних здійснювати діяльність щодо забезпечення національних інтересів України у сфері міжнародних відносин, розв’язувати складні задачі у цій сфері;
– упровадження компетентнісного підходу на основі формування ґрунтовних знань та виховання демократичних цінностей.

В основі цього процесу лежить підвищення якості освіти, дієвості та ефективності функціонування наукових шкіл, окремих науковців і всього професорсько-викладацького складу університету.