декан мистецького факультету, доктор педагогічних наук, професор кафедри музичного мистецтва і хореографії.

Контакти:

Робоча адреса: м. Кропивницький (Кіровоград), 25006, вул. Шевченка, 1.
Телефон робочий (0522) 22-47-73.

Наукова біографія

Працює на факультеті з 1983 року. Науково-педагогічний стаж роботи складає 33 роки. 1996 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва засобами мистецтва» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор – О.П. Рудницька).

2015 року захистила докторську дисертацію на тему «Теоретичні та методичні основи творчо-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва в системі вищої педагогічної освіти» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор А.М. Растригіна).

Викладацька діяльність

Викладає предмети музично-теоретичного циклу: «Гармонія», Основи музичної композиції», «Історія зарубіжної музики», «Основи композиторської майстерності», «Аналіз музичних творів».

Розробила і впровадила у навчальний процес авторські курси «Музичне мистецтво в контексті художньої культури» для студентів освітнього рівня «Бакалавр», «Основи композиторської майстерності» для студентів освітнього рівня «Магістр».

Основні наукові досягнення

Т.Б. Стратан-Артишкова має 97 друкованих праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях, зокрема: трьох монографій, статей у фахових наукових виданнях затверджених МОН України.

Творчо-виконавська підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва: монографія / Т. Б. Стратан-Артишкова. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 448 с.

Творчо-виконавська підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва: теорія і практика [монографія] / Т. Б. Стратан-Артишкова. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 440 с.

Концептуальні основи розвитку авторської спроможності майбутнього педагога-музиканта [монографія] / Т. Б. Стратан-Артишкова. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – 200 с.

Музичне мистецтво в контексті художньої культури: навчальний посібник / Т. Б. Стратан-Артишкова. – Кіровоград. –  ПП «Поліум», 2012. – 284 с.

Основи композиторської майстерності: навчально-методичний посібник / Т. Б.Стратан-Артишкова. – Кіровоград. – КОД. – 2009. – 60 с.

Поліфонія: навчально-методичний посібник / Т. Б.Стратан-Артишкова. – Кіровоград: КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – 62 с.

Аналіз музичних творів: навчально-методичний посібник / Т. Б.Стратан-Артишкова. – Кіровоград: КДПУ ім. В.Винниченка, 2010. – 66 с.

Основи композиторської майстерності: навчальна програма  / Т. Б.Стратан-Артишкова . – Кіровоград, 2013. – 32 с.

Музичне мистецтво в контексті художньої культури: навчальна програма / Т. Б. Стратан-Артишкова. – Кіровоград, 2013. – 40 с.

Компетентнісний підхід у творчо-виконавській підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва. Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької / [голов. ред.: І.А. Зязюн]. Вип. 5 (9). – Чернівці: Зелена Буковина, 2014. – С. 246–252

Соціальна значущість творчо-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. Наукові записки. – Випуск 133. – Серія : Педагогічні науки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 180 –188

Авторська спроможність у творчо-виконавській підго-товці майбутнього вчителя музичного мистецтва. Scientific Journal «ScienceRise». Pedagogical Education/ Volume 10/5 (15), 2015. – С. 62–66

Розвиток музично-творчого виконавства другої половини ХVІІІ – початку ХХ ст.. Наукові записки / Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 147. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 28–32.

Особливості творчо-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва / Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття: матер. ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., 14 – 15 квіт. 2016 р. /МОН України, Київ, ун-т ім.. Б. Грінченка та ін.; за заг. ред. Огнев’юка В.О.; [редкол.: В.О. Огнев’юк, Н.М.Віннікова, К.Ю. Бацак, О.М.Олексюк та ін.]. – К. : Київ, ун-т ім.. Б. Грінченка, 2016. – 752 с. – С. 299 – 309.