доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри музичного мистецтва і хореографії Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Контакти:

Робоча адреса: м. Кропивницький 25006, вул.Шевченка, 1.
Телефон робочий: (0522) 22-47-73, моб. тел: 066-486-24-19
e-mail: cherkasov_2807@ukr.net

Наукова біографія

В.Ф. Черкасов вищу освіту здобув у Кіровоградському державному педагогічному інституті ім. О.С. Пушкіна. З 1981 року працював викладачем кафедри хорового диригування та методики музичного виховання. Упродовж 1982–1985 років навчався в аспірантурі НДІ художнього виховання АПН СРСР. 1985 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Зміст та організація діяльності оркестрового колективу як засіб морально-естетичного виховання школярів» зі спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук (Москва, НДІ художнього виховання АПН СРСР).

В.Ф. Черкасов з 1986 року працює старшим викладачем, а потім доцентом кафедри хорового диригування та методики музичного виховання Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С. Пушкіна. Упродовж 1988 –1996 рр. працював завідувачем кафедри хорового диригування та методики музичного виховання. З 2005 року навчався в докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2009 року захистив докторську дисертацію на тему «Розвиток музично-педагогічної освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук (Інститут вищої освіти НАПН України). З 2010 професор кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання. З 2011 року – професор, завідувач кафедри музично-теоретичних та інструментальних дисциплін.

Професор В.Ф. Черкасов є членом вченої ради Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки та 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти КДПУ ім. В. Винниченка. З 2013 по 2015 рр. працював заступником голови спеціалізованої вченої ради К23.053.02 КДПУ ім. В. Винниченка (спеціальність 13.00.01 та 13.00.04). Також він є науковим редактором «Наукових записок. Серія: Педагогічні науки» КДПУ ім. В. Винниченка, внесених до переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 241від 09.03.2016 р.). Крім того, засновником і організатором Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення» (Україна, Литва, Білорусь, Росія, Чехія) та Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Сходинки до майстерності».

Викладацька діяльність

В.Ф. Черкасов на кафедрі музичного мистецтва і хореографії викладає «Методику викладання музичних дисциплін у вищій школі», «Оркестрове диригування», «Основний музичний інструмент», керує дипломними та магістерськими роботами. На кафедрі вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання читає курс лекцій з «Теорії та методики музичної освіти», викладає «Хорове диригування». Для студентів-магістрантів ним розроблено навчальні програми та запроваджено у навчальний процес спецкурси «Художня культура України» та «Музично-педагогічна освіта України». Загальний педагогічний стаж 42 роки.

2011 року виступив з доповіддю про інтеграцію музично-педагогічної освіти України до європейського освітнього простору на Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції в педагогічній науці України та Ізраїлю: шляхи до інтеграції», котра проходила в університетському центрі Аріель в Самарії (Ізраїль). Крім того, виступав на Міжнародній науково-практичній конференції присвяченій 95-річниці від дня народження В.О. Сухомлинського, Кіровоград, 2013; І, ІІ, ІІІ міжнародних науково-практичних конференціях «Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення», КДПУ ім. В. Винниченка, Кіровоград, 2014–2016 рр. В.Ф. Черкасов є автором наукових статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях, з-поміж яких: «Historic precondition become art education in the Ukraine», Usti nad Labem, 2011; «The musical-pedagogical education the Ukraine at 60th years ХХ century», Usti nad Labem, 2012; «The development of music-pedagogical education of Ukraine іn the 60's –70-ies of the XX century», Rumuniyi, 2016.

2012 та 2014 року взяв участь в конкурсі на краще навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни в КДПУ ім. В. Винниченка в номінації «Соціально-гуманітарні дисципліни». 2012, 2914, 2015 рр. став учасником презентації наукової і методичної літератури з проблем педагогічної і мистецької освіти, котру проводив Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (навчальний посібник «Музично-педагогічна освіта України на межі двох тисячоліть (1991–2010 рр.)» та підручник «Теорія і методика музичної освіти»).

Основні наукові досягнення

В.Ф. Черкасов автор 150 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях, зокрема: однієї монографії, трьох навчальних посібників та двох підручників з грифом Міністерства світи і науки України.

Становлення і розвиток музично-педагогічної освіти в Україні (1962 – 1991 рр.) Монографія. – Кіровоград: «Імекс – ЛТД», 2008. – 376 с.

Музично-педагогічна освіта України на межі двох тисячоліть (1991 – 2010 рр.): навчальний посібник. – Кіровоград: «Імекс – ЛТД», 2011. – 380 с.

Модернізація музично-педагогічної освіти на початку нового тисячоліття / В.Ф. Черкасов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 14. – Теорія і методика мистецької освіти: збірник наукових праць. – Вип. 11 (16). – К.: НПУ 2011. – С. 3–7.

Теорія і методика музичної освіти. Навч. посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 520 с.

Музично-естетичні системи та концепції ХХ століття : підручник / [ C.О. Солдан, О. М. Король, Е. З. Тайнель, В.Ф. Черкасов та ін.] ; за загл. канд. пед. наук, проф., Е. З. Тайнель. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 370 с.

Теорія і методика музичної освіти : навч. посібник / Володимир Черкасов. – К. : ВЦ «Академія», 2016. – 240 с. – (Серія «Альма-Матер»)

Основи наукових досліджень у музично-освітній галузі : [підручник] / Володимир Черкасов – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, Харків : ФОП Озеров, 2016. – 316 с.

Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття: підручник / [Ніколаї Г. Ю., Черкасов В.Ф. та ін.]; за заг. ред. канд. пед. наук. проф. Тайнель Е. З. Вид. 2-ге. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – Харків, 2018. – 433 с.

Нагороди

Грамота ректорату Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за визнання кращим науковцем університету в галузі мистецьких та музично-педагогічних наук за підсумком 2009 року;

Почесна грамота ректорату Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка з нагоди професійного свята Дня працівника освіти та за значні успіхи у науково-дослідній навчально-методичній, виховній та громадській роботі, підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів (2010 р.);

Грамота Національної академії педагогічних наук України за досягнуті успіхи у науковій і навчально-виховній роботі та з нагоди 90-річчя заснування Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (2011 р.);

Сертифікат Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України учасника Презентації наукової і методичної літератури з проблем педагогічної і мистецької освіти за навчальний посібник «Музично-педагогічна освіта України на межі двох тисячоліть (1991–2010 рр.)» (2012 р.);

Почесна грамота ректорату Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за друге місце в конкурсі на краще навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни в КДПУ ім. В. Винниченка в номінації «Соціально-гуманітарні дисципліни» (2012 р.).

Почесна грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації за значні досягнення у науковій діяльності, вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців (2013 р.);

Грамота ректорату Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за перше місце в конкурсі на краще навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни в КДПУ ім. В. Винниченка в номінації «Соціально-гуманітарні дисципліни» (2014 р.).

Сертифікат Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України учасника Презентації наукової і методичної літератури з проблем педагогічної і мистецької освіти за збірник наукових праць з мистецької освіти «Наукові записки. Випуск 133. Серія: Педагогічні науки» (2014 р.).

Сертифікат Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України учасника Презентації наукової і методичної літератури з проблем педагогічної і мистецької освіти за підручник «Теорія і методика музичної освіти» (2014 р.).

Сертифікат Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України учасника Презентації наукової і методичної літератури з проблем педагогічної і мистецької освіти за «Наукові записки Випуск 139. Серія: Педагогічні науки» (2015 р.).

Сертифікат Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України учасника Презентації наукової і методичної літератури з проблем педагогічної і мистецької освіти за «Наукові записки Випуски 157,159. Серія: Педагогічні науки» (2017 р.).
Грамота Департаменту культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської обласної державної адміністрації за плідну співпрацю, вагомий особистий внесок у справи творчого, інтелектуального, музично-естетичного розвитку молоді та з нагоди відзначення 50-річчя заснування музично-педагогічного факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (2017 р.).
 
Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2017 р.).
 
Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України за багаторічну сумлінну працю, значні досягнення в педагогічній діяльності, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, активну участь у громадському житті та з нагоди 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. (2018 рік)