Кафедра вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання

8.02020401 Музичне мистецтво (за видами)* (освітній рівень «магістр»)

 

Методологія музично-педагогічних досліджень

Основною метою курсу «Методологія музично-педагогічних досліджень»  є становлення методологічної культури майбутнього педагога-музиканта  як здатності мислити системно, самостійно порівнювати та зіставляти  різні точки зору, виявляти власну позицію, науково обґрунтовувати й відстоювати її  на основі набуття  знань з основ методології як учіння про організацію науково-дослідницької  діяльності в галузі педагогіки музичної освіти.

Вивчення  зазначеного курсу передбачає ознайомлення студентів із  методологічними підходами у сучасній  музичній педагогіці та  ключовими поняттями методологічної культури нового типу, вивчають основні методологічні характеристики  та складові музично-педагогічного дослідження, його  теоретичні та методичні домінанти;  принципи побудови, форми і  засоби науково-дослідницької музично-педагогічної діяльності; специфіку  експериментально-дослідної діяльності на рівні магістратури та вимоги до написання кваліфікаційного магістерського дослідження.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=460

 

Педагогіка свободи

Курс «Педагогіка свободи» спрямовано на ознайомлення фахівця, що отримує кваліфікацію «Магістр» з концептуальними основами педагогіки свободи, що є альтернативою  традиційній системі освіти і виховання,  й коригування його уявлень про сутність особистісного підходу та підготовку до творчого застосування  принципів педагогіки свободи у розв’язанні актуальних завдань сучасної педагогічної освіти в Україні.

Головним завданням курсу є формування у майбутнього магістра сучасного педагогічного мислення, що ґрунтується на засадах новітніх уявлень щодо освіти й виховання особистості у відповідності до потреб сьогодення; засвоєння  ним історично-педагогічного матеріалу з історії становлення і розвитку педагогіки свободи; окреслення ролі  свободи особистості у відтворенні її духовного потенціалу, що набуває сьогодні  статусу необхідності;  усвідомлення процесу становлення і розвитку свободи особистості як  процесу самовизначення й самовираження, який відшліфовується свідомістю й поведінкою людини на тлі вільного вибору; розуміння можливостей використання принципів педагогіки свободи у власному особистісному й професійному становленні, що ґрунтується на внутрішній автономії людини.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=461

 

Сольний спів

Курс «Сольний спів» передбачає розкриття  творчого потенціалу майбутніх фахівців за рахунок глибокого оволодіння можливостями  власного голосу (розуміння механізмів співацького процесу, розвиток активного слуху  та стійких критеріїв якості співу)  ; майстерністю виконання вокальних (естрадних) творів та розширення творчої уяви  й  розвитку художнього смаку. Поряд з практичним навчанням співу, навчальна дисципліна спрямовує магістрантів на ознайомлення з основними принципами та методами вокальної педагогіки; засвоєння наукових та методичних знань в галузі розвитку співацького голосу з огляду на завдання вокальної підготовки сучасного педагога-вокаліста; оволодіння  знаннями професійних основ естрадного та академічного вокалу.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=463

 

Сценічно-виконавська майстерність

Навчальна дисципліна «Сценічно-виконавська майстерність» спрямована на  поглиблене  опанування спеціальними знаннями щодо сценічно-виконавської діяльності майбутніх фахівців мистецького спрямування й зокрема вчителя музики, а  також вирішення практичних завдань, в основу яких покладено самостійне конструювання  та творче проектування  у процесі професійної діяльності.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=464

 

Хорове диригування

Навчальна дисципліна «Хорове диригування» спрямована на засвоєння студентами знань з теоретичних основ диригентського мистецтва, оволодіння арсеналом практичних умінь та навичок, необхідних для здійснення вокально-хорової роботи в умовах освітніх закладів та виховання висококваліфікованого фахівця, здатного вирішувати важливі завдання духовного виховання підростаючого покоління засобами хорового співу.

Основними видами навчальної роботи в класі є інтонаційно-слухове засвоєння та диригентське втілення хорових творів, виконання хорової партитури на інструменті, почерговий спів хорових партій (горизонтальний) та звуків акордів (вертикальний), музично-теоретичний і вокально-хоровий аналіз творів.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=465

 

Практикум роботи з хором

Курс «Практикум роботи з хором» спрямований на формування і розвиток фахових вокально-хорових та художньо-виконавських умінь і навичок на матеріалі хорового репертуару, шляхом чого відбувається й художнє становлення самої особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=462