Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання

Заклад,  у якому здобуто вищу освіту, рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О. С. Пушкіна, 1977.

Тема кандидатської дисертації та рік захисту:
«Формування педагогічної культури майбутнього вчителя музики» (1991 р.)

Тема докторської дисертації та рік захисту:
«Розвиток теорії вільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці кінця Х1Х-першої половини ХХ століття» (докторська, 2004).

Посади за роки роботи в ЦДПУ ім. В.Винниченка: за роки роботи в університеті пройшла шлях від викладача (1977) до професора (2005), а з 2002 р. стала завідувачем кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання.

Коло наукових інтересів: модернізація мистецької освіти в Україні та за кордоном; дослідження проблем духовності виховання; інноваційного ресурсу сучасної музично-педагогічної освіті, а також вивчення можливостей впровадження педагогіки свободи в освітній простір ВНЗ.

Дисципліни, які викладає: «Хорове диригування», «Основи наукових досліджень», «Методологія музично-педагогічних досліджень». Також, Растригіною А.М. розроблено навчальну програму та запроваджено у навчальний процес мистецького факультету авторський курс «Педагогіка свободи», започатковано проекту «Віват, магістри!»

Під керівництвом професора А. М. Растригіної захищено 15 кандидатських та 2 докторські дисертації.

Нагороди та досягнення: Грамота ректорату КДПУ ім. В.Винниченка (2003р.); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України №79809 (2006 р); знак «Відмінник освіти України» №79343 (2006 р.); Грамота ректорату КДПУ ім. В.Винниченка за високі результати в науково-дослідній роботі (2006 р.);  Грамота ректорату КДПУ ім. В. Винниченка за багаторічну сумлінну працю, творче відношення до педагогічної роботи, пропагування мистецтва та з нагоди дня вчителя (2005 р.); Грамота ректорату КДПУ ім. В. Винниченка  за  визнання  кращим науковцем університету у галузі мистецьких та музично-педагогічних наук (2008 р.); Грамота ректорату КДПУ ім. В. Винниченка за визнання кращим науковцем університету у галузі мистецьких та музично-педагогічних наук (2010 р.); Грамота ректорату КДПУ ім. В. Винниченка за визнання кращим науковцем університету у галузі мистецьких та музично-педагогічних наук (2011 р.); Грамота ректорату КДПУ ім. В. Винниченка за значні успіхи у науково-дослідній, навчально-методичній, виховній та громадській роботі у справі підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди 55-річчя з дня народження (2011 р.); Грамота ректорату КДПУ ім. В. Винниченка за визнання кращим науковцем університету у галузі мистецьких та музично-педагогічних наук (2012 р.); Грамота Кіровоградської обласної державної адміністрації (2013 р.); Орден княгині Ольги ІІІ ст. (Указ Президента України від 16 травня 2013 р. №278); Грамоти ректорату КДПУ ім. В. Винниченка за визнання кращим науковцем університету у галузі мистецьких та музично-педагогічних наук (2014-2018 р.)

Має більше 280 наукових публікацій у  провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях, серед яких — монографії, навчальні посібники, наукові праці з питань модернізації теорії і практики музично-педагогічної освіти України, впровадження інноваційних технологій в мистецький освітній простір ВНЗ, розвитку особистісної свободи майбутніх фахівців як складової їх професіоналізму, 56  із яких надруковано протягом останніх 5-ти років.

Творчі здобутки:

 Підготовка переможця конкурсу диригентів в рамках студентської науково-практичної конференції, присвяченої творчості П. Чеснокова, Вероніки Кохно (Кіровоград, 2013); підготовка переможця конкурсів диригентів в рамках студентської науково-практичної конференції, присвяченої 90-й річниці з дня народження І. Н. Шамо, та Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мистецька вартість творчості Миколи Колесси в контексті загальноєвропейської культури ХХ століття» (Кіровоград, 2015) Аліси Житінської; голова (2013) та член журі (2014, 2015) конкурсу «Вокальна кузня» (Кіровоград); Шерстюк А. 1 місце у конкурсі диригентів у рамках ІІ Міжнародної студентської науково-практична конференції «Постать Станіслава Людкевича в дискурсивному просторі музичної культури» 29 березня 2019 року.

Найважливіші наукові та навчальні публікації:

Монографії:

 1. Education in Eastern Europe and Eurasia.//Collective monograph/ edited by Nadiya Ivanenko). – Education Around the Word, Bloovsbury. – London-New York-Sydney - 2014, - Р. – 205 – 225
 2. Context of Spirituality of Education// Collective monograph ISBN 978-609-8089-39-4. Sudarė ir parengė Jonas Kievišas. Vilnius: leidykla Žuvėdra, 2014 -400 р.
 3. Development of Spirituality of Education// Collective monograph– Vilnius: Žuvėdra, 2016 -301 p
 4. Quality, Mobility and Globalization in the Higher Education System: A Comparative Look at the Challenges of Academic teaching// Collective monograph/ Nova Publishers, New York, USA, 2016 – P. 51-59 (Web of Science Core Collection)
 5. The system of forming professional mobility of a future pedagogue-musician by means of pedagogical processing// Europian vector of contemporary psychology, pedagogy and social science : the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograph. Volume 3. Sandomierz:Izdevnieciba " Baltija Publishing", 2018 - P.270-288
 6. Artistic Education and Culture within Modern Global Transformations / Cambridge Scholars Publishing: : Collective monograph – 2018- P.149-157
 7. Warsaw and Jerusalem:Polish-Jewish History, Culture, Values, and Education between Paradise and Inferno// Collective monograph -2018 – Р.100-126
 8. The Horizon of Spirituality of Education // Colective monograph (chapter: The concept of education spirituality as a model of the last education paradigm P. 128-143) Vilnius «Zuvedra», 2019 – 584 p.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Copernicus та інших:

 1. The pedagogy of freedom in the paradigmatic space of humanistic upbringing systems DOI: 10.15587/2519 4984.2017.116812. 25-36// Journal «ScienceRise: Pedagogical Education» (Index Copernicus and 19 others- №11(19)2017, p.3-5 ( у співавторастві з І. Кевішасом)
 2. Концепция духовности воспитания: аспект личностного становления будущего педагога DOI: 10.15587/2313-8417// International Scientific Journal «Science and Education a New Dimension» ( Index Copernicus and 10 others) V(58), Issue:133, 2017- С. 44-46
 3. Personal formation of the future teacher in the concept of spirituality of education // Societ for Culturas and Scientific Progress in Cenral and Eastern Europe. - Budapest, Hungary, (Index Copernicus and 8 others) 2017
 4. Development of the student’s person in the cjntext of the concept of spirituality of education // International Scientific Journal «Science and Education a New Dimension» (Index Copernicus and 10 others) V (62) 2018- P. 7-18
 5. Феномен духовності виховання у сучасному освітньому просторі / Наукові записки / Ред. кол.: В.Ф.Черкасов, В.В. Радул, Н.С.Савченко та ін. –Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, - Вип. 152. – Серія: Педагогічні науки. - 2017 - С. 37-41
 6. The concept of freedom pedagogy as the basis of educational environment of free self-identity of a personality DOI: 10.21893/2410-6720.2017-46.1.024 // SWorld :Scientific papers/ Міжнародне періодичне наукове видання (Index Copernicus та ін.)Вип.46 Т.3, 2017.- С. 4-9 0,8 д.а.
 7. Інтеграція цифрових технологій у мистецький освітній простір ВНЗ // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 163 –Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – С. 32-39
 8. Інноваційно-творчий потенціал мистецького освітнього простору як основа реалізації новітньої парадигми освіти ХХІ століття// Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 170 –Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018

Статті у фахових виданнях:

 1. Перспективи реформування професійної мистецької освіти // Наукові записки / ред.. кол.: В.В. Радул, В.А. Кушнір та ін. – Випуск 134. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – 280 с. – (Серія: Педагогічні науки). – С.13-17.
 2. Украинская ментальность в контексте духовности образовательного пространства ВУЗа // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: – Ялта: РВВ КГУ,2014. – Вип.44. – Ч.3. – 352 с.- С. 204-214
 3. Магістратура: проблеми та перспективи // Наукові записки / Ред. Кол.: В.В. Радул, С.П. Величко та ін. – Випуск 125. – Кіровоград РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – 272 с. Серія: Педагогічні науки) . С. 17-21.
 4. Інноваційний контекст професійної підготовки майбутнього педагога-музиканта //Наукові записки. - Вип. 133. - Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014.- 352с.- С.57-65.
 5. Феномен особистісної свободи в контексті становлення духовного потенціалу майбутнього фахівця //Вища освіта України №3 – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології» - Т.І –2014. - Київ-Кіровоград, 2014 – 380 с. – С.154-156.
 6. Менталітет майбутнього фахівця як запорука розвитку духовності мистецького освітнього простору ВНЗ // Наукові записки. – Випуск 132. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014.– 344 с. – С. 9-13
 7. Розвиток особистісної свободи майбутнього фахівця в умовах сучасного ВНЗ // Наукові записки / Ред.кол.: В.В. Радул, В.А. Кушнір та ін. – Випуск 135. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015 – 268 с. (Серія: Педагогічні науки). – С.15-19
 8. Модель Liberal Arts як засіб реконструкції професійної мистецької освіти // Наукові записки / Ред.кол.: В.В. Радул, В.А. Кушнір та ін. – Випуск 136 – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка , 2015 – С.9-18.
 9. Актуалізація ідей педагогіки свободи у сучасному соціокультурному середовищі // Наукові записки / Ред.кол.: В.В. Радул, В.А. Кушнір та ін. – Випуск 137. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015 – ( Серія: Педагогічні науки). – С. 11- 15
 10. Фахова підготовка майбутнього педагога-музиканта за моделлю Liberal Arts and Sciences // Наукові записки / Ред.кол. В.В. Радул, В.А. Кушнір та ін. – Випуск 139. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015 – 316 c. ( Серія: Педагогічні науки).- С.10-14.
 11. Фахові компетенції з хорового диригування як складова професійної компетентності майбутнього педагога-музиканта // Наукові записки / Ред.кол. В.В. Радул, В.А. Кушнір та ін. – Випуск 140. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015 – 200 с. ( Серія: Педагогічні науки). – С. 10-13.
 12. Соціокультурне середовище як фактор актуалізації ідей педагогіки свободи. // Університетська педагогічна освіта / за ред. проф. проф. О.С.Цокур. – Одеса, 2015 – 290 с.- С. 29-38
 13. Моніторинг ціннісно-орієнтованого самовизначення майбутнього фахівця // Наукові записки / Ред кол.: В.В.Радул, С.П.Величко та ін. – Випуск 141. Частина ІІ. –Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 240 с. (Серія: Педагогічні науки) – С. 7-11.
 14. Формування авторської спроможності майбутнього педагога-музиканта в мистецькому освітньому просторі ВНЗ // Освіта для сучасності/ Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. –Т.1. – 662 с. – С. 622-627- (у співавторстві з Т. Стратан-Артишковою)
 15. Укорінення єврейських виховних традицій у змісті педагогіки свободи// Наукові записки – Випуск 9. – Серія: Проблеми фізико-математичної і технологічної освіти. Ч.3. – Кіровоград: ЗВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2016 – С.180-185
 16. Педагогіка свободи у контексті інноваційних перетворень освітнього простору ВНЗ// Наукові записки.- Вип.10 — Серія: Проблеми методики фізико-математчної і технологічної освіти. Ч.3./За заг.ред.М.І.Садового. - Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016, с.137-141
 17. Асистентська практика магістрів: змістове наповнення фахового модулю // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття - Київ, ун-т Б.Грінченка, 2016 – С.647 — 656
 18. Мистецька освіта: досвід, проблеми і перспективи розвитку// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 52 / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2017. – C. 3-6
 19. The becoming of a personality of a student in the context of the spirituality of upbringing// Науково-методичний журнал «Мистецтво та освіта» Art & Education №3(85)2017
 20. Духовність виховання у контексті сучасних освітніх реалій / Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі: науковий журнал / Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка - Вип. № 2, 2017-С. 25-30.
 21. Наукова школа «Модернізація музично-педагогічної освіти України» // Літопис сучасної науки і освіти України: Наукові школи, авторські системи і концепції / Ред. Колегія В.Г. Кремень, В.І Луговий [та ін.]. –К.: Альфа-Віта, Національна академія педагогічних наук України, 2018

Статті в зарубіжних виданнях :

 1. Professional Art Education: Realities and Prospects. //Modern Tendencies in Pedagogical Education and Science of Ukraine and Israel: the way to integration. - 5 - Ariel University Center of Samaria – Ariel, Israel, 2014 – 536 р. (Стаття у провідному закордонному виданні)
 2. Specific features of educational space of free self-determination of a personality in the context of pedagogy of freedom // Modern Tendencies in the Pedagogical Science of Ukraine and Israel: the way to integration. – Ariel University. – Ariel, Israel, 2015.- 450 p.- Р. 304-311(Стаття у провідному закордонному виданні)
 3. Liberal Arts and Science в системе музыкально-педагогического образования //Проблемы и перспективы музыкально-педагогического образования.- Сб. научн. статей / научное редактирование Растрыгиной А.Н., Колосковой Ж.В. – Palmarium Academic Pablising, Saarbrucken, Deutschland, 2015 (Стаття у провідному закордонному виданні)
 4. The Modern Educational Space in Dimension of the Pedagogy of Freedom // Applied Research in Studies and Practice / III International Scientific Practical Conference “ Trends in Science and Studies Under Conditions of Globalization” – Scientific Articles. – Lithuania, Panevezys, 2015 Nr.11 – 145 p. (Стаття у провідному закордонному виданні)
 5. Digital Art as a innovative resource for professional artistic education // Culture – Art – education/ Scientific publishing house in pedagogical Universety maned KEN, Krakow, 2019 – P. 252 - 261

 Статті за в інших виданнях та за результатами наукових конференцій:

 1. Деякі аспекти концепції духовності виховання// Естетика і етика педагогічної дії/ Збірник наукових праць. – Вип.13, 2016 – С. 69 – 81 ( у співавторстві з Р. Кондратєнє)
 2. Музыкально-педагогическое обьразование в контексте современных реалий//III International Academic Conference Child: Culture-Art-Education,Krakow,2017
 3. Digital Art as an innovative resource for professional artistic education // Child - Culture - Art – Education / III International Scientific Conference in Pedagogical University named KEN, Krakow, 2017
 4. Digital Competences in professional art education// European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu/ European Union, Luxembourg, 2017
 5. Future Teacher-Musician as a Subject of Professional and Personality Development in a University Artistic Educational Space / 2nd Interdisciplinary AROUND ARTS: To be a teacher – to be a student – as a future prospect 24-25 October 2017 University of Gdansk Faculty of Social Sciences,Poland, 2017
 6. The creative component of training a future teacher-musician in V.Vynnychenko State Pedagogical University // Art-Education- new challenges/ Science Conference, Elblaq, 23 October, 2017(Instytut Pedagogiczno-Jezykowy Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Elblagu 23 pazdziernika), 2017
 7. The concept of spirituality of education as the basis for the formation of the student's personality // Societ for Culturas and Scientific Progress in Cenral and Eastern Europe/ Scientific and Professional Conference ” Science without Boundaries – development in 21st centure”, Budapest, Hungary - August, 2017
 8. Професійна мистецька освіта : реалії та перспективи // 22-23 листопада 2017 р. Міжнародна науково-практична конференцію «Музичне мистецтво і освіта: досвід та інноваційні шляхи розвитку» - Вінниця, 2018
 9. Час мистецької освіти// Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті: зб тез та матеріалів УІ Міжнар. наук.практ. конференції ( 28-30 березня 2018) / заг.ред. Т.А. Смирнова. – Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2018 – С.8-10
 10. Реалізація новітньої мистецької парадигми освітив освітньому просторі університету//V Міжнародна науково-практична конференція «Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення», Кропивницький, 2018
 11. Розвиток навичок створення художньо-образної драматургії вокального твору у класі естрадного співу // ІУ Міжнародна н-пр. конференція «Теоретичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції – Суми, 2017 ( у співавторстві с С.П. Дьоміним)
 12. Socio-Cultural Environment as a Factor of Actualization pf Sdeas of Pedagogy of freedom // IV International Conference The Educational and Social World of a Child Poznan: 26‐27.04.2018 Adam Mickiewicz University in Poznan, 2018
 13. Reconstruction of the content of musical-pedagogical education in Ukraine in the context of today's challenges // A Virtual Higher Education Campus in a Global World? The Role of the Academic Campus in an Era of Technological Progress February 25-27, 2018, Ariel University, Israel, 2018
 14. Новітня мистецька парадигма в освітньому просторі університету // IV Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття - 12.04.18 Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018
 15. Ціннісні аспекти інноваційно-творчого потенціалу мистецького освітнього простору / ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети наукових досліджень – 2018: теоретична та практична цінність» 26-29 червня 2018 р., Новий Сонч, Польща, 2018
 16. Виховна складова мистецького освітнього простору сучасного закладу вищої освіти//ІІ International Conference «Perspectives of Science and Education», NewYork, 2018
 17. Digital Technologies as a factor of the new Artistic Educational paradigm Imlementation //International Conference / Ariel University & South Ukrainian National Pedagogical Univesity - Odessa, 2018

Підвищення кваліфікації:

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м.Івано-Франківськ). Довідка про стажування від 25.02.2016 р.

Тема стажування: «Інноваційна наукова та управлінська мистецька діяльність у ВНЗ». Звіт про стажування затверджено наказом ректора КДПУ ім.В.Винниченка № 23-ун від 29.02.2016 р.

Електронна пошта: rastrygina.alla@gmail.com