Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання

Заклад,     у якому    здобуто    вищу    освіту,    рік    випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1986

Тема дисертації та рік захисту:
«Формування готовності майбутнього вчителя музики до інструментально-виконавської діяльності на основі інтегративного підходу» (2009 р.)

Посади за роки роботи в ЦДПУ ім. В.Винниченка: концертмейстер, старший викладач кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання, заступник декана мистецького факультету з навчально-методичної роботи (2013-2016).

Коло наукових інтересів: професійна підготовка майбутнього педагога-музиканта

Дисципліни, які викладає: «Хорове диригування», «Основи матеріальної культури», керівник та методист педагогічної практики студентів музичного відділення

Нагороди та досягнення:  Грамота  ректорату КДПУ імені Володимира Винниченка (2010), Подяка ректорату КДПУ імені Володимира Винниченка (2016,2018).

Найважливіші наукові та навчальні публікації:

Публікації:

 1. Вокально-хорові дисципліни в системі професійної підготовки майбутнього вчителя музики майбутнього вчителя музики до хормейстерської діяльності (Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 122 – С. 205 – 212.
 2. Вокально-хорова підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва в контексті інтегративного підходу (Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 133 – С. 230–237
 3. Формування навичок читання з листа хорових партитур у майбутніх педагогів-музикантів в процесі підготовки до роботи з хоровим колективом (Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 131 – С. 144–148
 4. Теоретичні основи інтеграції знань у системі вокально-хорової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 139 – С. 28 – 38;
 5. Интеграция знаний как необходимое условие вокально-хоровой подготовки будущего учителя музыки (Статья в сборнике научных статей «Проблемы и перспективы музыкально-педагогического образования» (Palmarium Academic Publishing, Saarbrucken, Deutschland, 2015)
 6. Theoretical basis of concertmaster preparation of future teachers of music art (наукові записки кіровоградського державного педагогічного університету імені володимира винниченка. – серія: педагогічні науки. – кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – Вип. 152 – С. 150 – 154;
 7. Інструментально-виконавська діяльність як складова фахової майстерності сучасного вчителя музичного мистецтва (наукові записки центральноукраїнського державного педагогічного університету імені володимира винниченка. – серія: педагогічні науки. – кропивницький: рвв кдпу ім. в. винниченка, 2017. – вип. 157 – с. 168 – 173, 0,5 др.арк.);
 8. Сonductor training of a future teacher of music art: psychological and pedagogical factors (теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (11-17 грудня 2017 р., м.Суми, 2017 р.  –  С. 151-152 )
 9. Теоретичні засади фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва засобами інструментально-виконавської діяльності (Матеріали Міжнародної  науково-практична конференції «Проектний підхід та інновації в освіті у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» 21 березня 2018 р., м. Лодзь (Польща) – С. 202-206)
 10. Nazarenko m.p. the integrated approach to formation of readiness of a future pedagogue-musician to instrumental and performing activities (European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograf. Volume 3. Sandomierz: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. 476 p. – P. 227-246)
 11. Дидактичні основи  професійного  розвитку  майбутніх  учителів музичного мистецтва  в  процесі інструментально-виконавської  підготовки (Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – Вип. 166 – С. 171 – 175);
 12. Науково-методичний та практичний досвід підготовки вчителів музики у вітчизняних навчальних закладах кінця хіх - першої половини хх століть (Наукові записки Винницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Серія: Педагогіка і психологія. – Винниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018. – Вип. 53 – С. 152 – 157);
 13. Балетна музика  як  чинник розвитку  інструментально-виконавської  майстерності  майбутнього  вчителя музичного мистецтва  (Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – Вип. 178 – С. 223 – 228);
 14. The Model of the Spirituality of Upbringing in the Dimension of Modern Paradigmatic Shift //  Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi - Access mode: http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk (https://doi.org/10.7596/taksad.v8i3.2222 (doi: 10.7596/taksad.v8i3.2222) ) Том 8, № 3 (2019)   с. 125-137

Участь у конференціях:

 1. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «ХХІ століття: виклики сьогодення». КДПУ ім.В.Винниченка, Кіровоград, 2016.
 2. ІІ Міжнародна науково практична конференція «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти» Кропивницький ,2017
 3. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення» Кропивницький ,2017
 4. V Міжнародна науково-практична конференція із залученням veb –ресурсів: Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті Європейської інтеграції. Кропивницький ,2017
 5. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Феномен Левка Ревуцького у духовно-мистецькій спадщині української культури ХХ ст.», Кропивницький ,2017
 6. І Міжнародна студентська науково-практична конференція «Європейський вимір культурно-творчої спадщини Бориса Лятошинського», 2018
 7. ІІІ Міжнародна науково практична конференція «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти», Кропивницький ,2019
 8. ІІ Міжнародна студентська науково-практична конференція «Постать Станіслава Людкевича в дискурсивному просторі української музичної культури»,  2019

Підвищення кваліфікації:

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Сертифікат ДО № 65 від 30.03.2015 р.
Тема стажування: «Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ».
Звіт про підвищення кваліфікації затверджено наказом ректора КДПУ ім. В.Винниченка № 46-1 ун. від 12.05.2015 р.