СПИСОК  НАУКОВИХ  ПРАЦЬ
ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ

Жигора І. В., кандидат філологічних наук, доцент

 • Жигора І. В. Сучасна українська мова з практикумом” (Фонетика , Фонологія, Орфоепія, Орфографія, Лексикологія, Лексикографія, Фразеологія). (навчально-методичний комплекс). Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 72 с.
 • Жигора І. В. Методичні рекомендації до опрацювання курсу “Сучасної української мови з практикумом” (методичні рекомендації). Кіровоград: Центр оперативної поліграфії „Авангард”. – 2007. – 150 с.(у співавторстві з Л. І. Потєха, Л. Г. Кіндей).
 • Жигора І. В. „Українська мова за професійним спрямуванням” (навчально-методичний комплекс для студентів заочної та екстерної форм навчання). Кіровоград: Центр оперативної поліграфії „Авангард”. – 2010. – 107 с. (у співавторстві з Л. І. Афанасьєвою).

 

Кіндей Л. Г., кандидат філологічних наук, доцент

 • Кіндей Л. Г. Сучасна українська мова. Синтаксис: Навчально-методичний комплекс. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – 132 с. (4,12 др. арк.; у співавторстві Потєха Л.І.).
 • Кіндей Л. Г. Завдання до контрольних робіт з української мови для слухачів підготовчих курсів. – Вид. 2-е, зі змінами. – Кіровоград, 2006 – 80 с. (3,92 др. арк.; у співавтор. Потєха Л.І.).
 • Кіндей Л. Г. Психолого-педагогічний факультет: Довідник для вступників на .на 2006 рік. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2007. – 87 с. (5.28 др. арк.; у співавтор.).
 • Кіндей Л. Г. Українська мова: Програма. Тести. – Ч. І. – Вид. 5-е, зі змінами та доповненнями. – Кіровоград: Авангард, 2009. – 271 с. (11,07 др. арк.; у співавтор. Кіндей Л. Г.).
 • Кіндей Л. Г. Українська мова: Тести. – Частина ІІ: Відповіді. – Вид. 5-е, зі змінами та доповненнями. – Кіровоград: Авангард, 2009. – 43 с. (2,38  др. арк.; у співавтор. Кіндей Л. Г.).

 

Потєха Л. І., кандидат філологічних наук, доцент

 • Потєха Л. І. Методичні рекомендації щодо вивчення синтаксису словосполучення та простого неускладненого речення сучасної української мови. – Кіровоград: КДПІ, 1990. – 39 с. (2,44 др. арк.).
 • Потєха Л. І. Степовий віночок: Хрестоматія з позакласного читання для ІІІ класу. – Кіровоград, 2000. – 118 с. (4,46 др. арк.; у співавтор. Круть Л. І., Ожоган Л. О.).
 • Потєха Л. І. Навчально-методичні комплекси із сучасної української мови, сучасної російської мови для студентів заочної форми навчання: Спеціальність: „Початкове навчання” (5 років навчання). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2002. – 139 с. (6,41 др. арк.); (Сучасна українська мова: С. 3 – 94; 4,33 др. арк.).
 • Потєха Л. І. Психолого-педагогічний факультет: Довідник для вступників на 2006 рік. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2007. – 87 с. (5.28 др. арк.; у співавтор.).
 • Потєха Л. І. Опорні таблиці до курсу "Сучасна українська мова з практикумом": Фонетика. Фонологія. Фономорфологія (морфонологія). Орфоепія. Графіка. Орфографія. Навчальний посібник. – Видання 5-є, зі змінами і доповненнями. – Кіровоград, 2010. – 228 с. – 7,73 д.а.
 • Потєха Л. І. Схеми і зразки мовних розборів. Навчальний посібник. Кіровоград: Авангард, 2010. – 87 с. – 4 д. а.

 

Горська О. О., кандидат педагогічних наук, доцент

 • Горська О. О. Завдання з методики викладання рідної мови. Педагогічна практика: Методичні рекомендації для студентів психолого-педагогічного факультету / Упоряд. О.О.Горська, Т.О.Фадєєва. – Кіровоград: РВВ КДПУ, 2006.- С. 4–31. 1.4 др. арк.
 • Збірник конспектів уроків вчителів початкових класів. Укладачі: Горська О.О., Пахолівецька М.В., Третяк О.П. Кіровоград, 2009. – 108 с. 3.7 др. арк.
 • Третяк О.П., Чернецька О.Г., Копликова Т.К. Почитаймо разом: Навчальний посібник для учнів 1 класів / За ред. кан. пед. наук, доц. каф. методик поч. навч. КДПУ ім. В. Винниченка, О.О.Горської. Кіровоград-Донецьк: ТОВ «Глорія Трейд», 2010. – 48 с. др. арк
 • Третяк О.П., Чернецька О.Г., Копликова Т.К. Почитаймо разом: Навчальний посібник для учнів 2 класів / За ред. кан. пед. наук, доц. каф. методик поч.. навч. КДПУ ім. В. Винниченка, О.О.Горської. Кіровоград-Донецьк: ТОВ «Глорія Трейд», 2010. – 48 с. др. арк
 • Третяк О.П., Чернецька О.Г., Копликова Т.К. Почитаймо разом: Навчальний посібник для учнів 3 класів / За ред. кан. пед. наук, доц. каф. методик поч.. навч. КДПУ ім. В. Винниченка, О.О.Горської. Кіровоград-Донецьк: ТОВ «Глорія Трейд», 2010. – 48 с.др. арк
 • Третяк О.П., Чернецька О.Г., Копликова Т.К. Почитаймо разом: Навчальний посібник для учнів 4 класів / За ред. кан. пед. наук, доц. каф. методик поч.. навч. КДПУ ім. В. Винниченка, О.О.Горської. Кіровоград-Донецьк: ТОВ «Глорія Трейд», 2010. – 48 с. 3.87 др. арк.

 

Афанасьєва Л. І., кандидат філологічних наук, доцент

 • Афанасьєва Л. І. До проблеми створення тезауруса сучасної української мови. Наукові записки НБВУ. – К.: НБВУ, 1999. – С. 17–19. 0.1 др. арк.
 • Афанасьєва Л. І.Бисемия как начальный этап процесса полисемии. Культура народов Причерноморья. – 2002. – № 32. – С. 5–7. 0.3 др. арк.
 • Афанасьєва Л. І.Риторика як важливий компонент професійної освіти практичних психологів. Матеріали Міжнародної практичної конференції «Дні науки – 2005». – Т.42. Філологічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С.68–69. 0,1 др. арк.
 • Афанасьєва Л. І.Українська мова за професійний спрямуванням: Навчально-методичний комплекс. 2-е вид., доп. і переробл. – Кіровоград: Авангард, 2010. – 192 с. 8.1 др. арк.
 • Афанасьєва Л. І.Основи красномовства: Навчально-методичний комплекс. Вид. 2-е, доп. і переробл. – Кіровоград: Авангард, 2010. – 88 с.3.7 др. арк.
 • Афанасьєва Л. І.Культура сучасного українського мовлення: Навчально-методичний комплекс. Кіровоград: Авангард, 2011. – 120 с. 5.0 др. арк.
 • Афанасьєва Л. І.Риторика (Основи красномовства) навчально-методичний комплекс для студентів денної, екстернатної та заочної форм навчання. Кіровоград: Авангард, 2011. – 88 с. 3.6 др. арк.

 

Скляренко В. Г., кандидат філологічних наук, доцент

 • Скляренко В. Г. Префікс пра- в українській мові // Культура слова. – К., 1982. – Вип. 23. – С. 63–65.
 •  Скляренко В. Г. Префікс па- в українській мові // Культура слова. – К., 1983. – Вип. 25. – С. 53–57.
 • Скляренко В. Г. Давні іменні префікси // Культура слова. – К., 1993.– Вип. 44.– С. 46– 49.
 • Скляренко В. Г. Утворення з префіксом пра- в українській мові // Мовознавство. –  1994.– № 4–5.– С. 19–26.
 • Скляренко В. Г. Про деякі давні препозитивні компоненти та їх рефлекси в українській мові // Наукові записки. – Вип. 48.– Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2003.– С. 175–180.
 •  Скляренко В. Г. Про деякі рідковживані префікси в українській мові // Наукові записки – Вип. 53.– Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004.– С. 145–151.
 • Скляренко В. Г. Префікс об-/о- в українській мові // Наукові записки. – Вип. 59. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005.– С. 172–183.
 •  Скляренко В. Г. Відіменні утворення з початковим о- (об-) // Наукові записки. – Вип. 66. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2006. – С. 141–159.
 • Скляренко В. Г. Функціональні особливості складного препозитивного компонента обез-// Наукові записки. – Вип. 73.–Ч. 1. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – С. 177–180.

 

Федотова С. О., кандидат філологічних наук, доцент

 • Федотова С. О. Виразне читання (методичний комплекс). Кіровоград: Поліграф-Терція, 2002. – 64 с. 3.5 др. арк.
 • Федотова С. О. Навчально-методичний комплекс з курсу «Дитяча література» (за вимогами кредитно-модульної системи). Для студентів психолого-педагогічного факультету. Спеціальність: Початкове навчання. Спеціалізація: Дошкільне виховання. Кіровоград: Полімед-Сервіс, 2008. – 113 с. 6.27 др. арк..
 • Федотова С. О. Навчально-методичний комплекс з курсу «Сучасний літературний процес; 80-90 роки ХХ століття» (за вимогами кредитно-модульної системи). Для студентів факультету. Іноземних мов. Спеціальність: Російська мова. Спеціалізація: Англійська мова. Кіровоград: Полімед-Сервіс, 2008. – 80 с. 4.44др. арк.
 • Федотова С. О. Навчально-методичний комплекс з курсу «Основи сценічного та екранного мистецтва» (за вимогами кредитно-модульної системи). Спеціальність: Початкове навчання. Кіровоград: Полімед-Сервіс, 2009. – 125 с. 7.44 др. арк.
 • Федотова С. О. Навчально-методичний комплекс з курсу «Бібліотерапія» (за вимогами кредитно-модульної системи). Для студентів психолого-педагогічного факультету. Кіровоград: Полімед-Сервіс, 2010. –200 с. 11. 74 др. арк.
 • Федотова С. О. Навчально-методичний комплекс з курсу «Психологізм у літературі» (за вимогами кредитно-модульної системи). Для студентів психолого-педагогічного факультету. Кіровоград: Полімед-Сервіс, 2010. – 102 с. 6. 05 др. арк.

 

Єлдінова С. М., кандидат філологічних наук, доцент

 • Елдинова С. Н. Методические рекомендации по cовременному русскому языку  (Разделы Словообразование», «Морфология»). - Кировоград, 1994. – 48 с.
 • Елдинова С. Н. Учебно-методический комплекс по современному русскому языку для студентов стационарной формы обучения: Учебное пособие. – Кировоград: Авангард, 2010.
 • Єлдінова С. Н. «Людина і світ» та методика її викладання: Навчальний посібник. – Кіровоград: Авангард, 2009. – 75 с.

 

Живицька Л. В., доцент

 • Живицкая Л. В. Некоторые особенности учебного словаря для младших школьников. Vocabulum et vocabularium: Сб. научных трудов по лексикографии/ Под ред. В. В. Дубчинского. – Вып. 4. – Харьков, 1997. – С. 76 – 81.  0,5  др. арк.
 • Живицька Л. В. Гудзик И. Ф. Словарь русского языка в картинках: Около 1000 слов.  – К.: Рад. школа, 1998. – 512 с.   21,3 др. арк.
 • Живицька Л. В. Методика преподавания русского языка. Справочные материалы. – Кировоград. РВЦ КГПУ, 2000. – 128 с.    5,3 др. арк.
 • Живицкая Л. В. На уроке и после урока. Пособие для учителя начальных классов. Ч. І. – Кировоград: РВЦ КГПУ,2001. – 143 с.   6 др. арк.
 • Живицкая Л. В. На уроке и после урока. Пособие для учителя начальных классов. Ч. ІІ. – Кіровоград: РВЦ КГПУ,2001. – 164 с. 6, 8 др. арк.
 • Живицька Л. В. Навчання і розвага. Дидактичний матеріал з розвитку усного мовлення. – Кіровоград: РВЦ КДПУ, 2002. – 84 с.    3,5 др. арк.
 • Живицька Л. В., Горська О. О. Підготовка майбутніх вчителів до роботи над казкою в початкових класах. / Професійна підготовка вчителів початкових класів в умовах входження України в Європейський освітній простір: Збірник Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дрогобич: Просвіт, 2007. – С. 11-18.   0,3 др. арк.
 • Живицька Л. В., Горська О. О.Використання прийомів ейдотехніки в роботі з розвитку мовлення молодших школярів. Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя початкових класів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції – Дрогобич: Просвіт, 2009. – С.374-379.  0,5 др. арк..

 

Фадєєва Т. О., кандидат педагогічних наук, доцент

 • Фадєєва Т. О.  Наступність між дошкільним та початковим навчанням. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2002. – 236 с.
 • Фадєєва Т. О. З чого починається математика?: Навчальний посібник. – К.: Станіца, 1996. – 64 с.
 • Фадєєва Т. О. Комп’ютерну грамотність – молодшим школярам. – Кіровоград: РІА “Горн”, 1996. – 26 с.
 • Фадєєва Т. О. Цікаві задачі логічного характеру. – Донецьк: ЦПА, 1998. – 64 с.
 • Фадєєва Т. О. Математична скарбничка. – Кіровоград: РІА “Горн”, 1997. – 38 с.
 • Фадєєва Т. О. Математична абетка для дошкільнят. – Кіровоград: РІА “Епіцентр”, 1998.– 31 с.
 • Фадєєва Т. О. Методика вивчення арифметичних дій в початкових класах: Навчальний посібник для студентів педагогічних факультетів. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. – 74 с.
 • Фадєєва Т. О. Навчання прийомам обчислювальної діяльності // Початкова школа. – 1985. – № 10. – С. 32 – 36.
 • Фадєєва Т. О. “Обчислювальна машина” на уроках математики // Початкова школа. – 1987. – № 3. – С. 26 – 29.
 • Фадєєва Т. О. Вивчення величин на уроках математики // Початкова школа. – 1989. – № 2. – С. 20 – 23.
 • Фадєєва Т. О. Прийоми раціоналізації обчислювальної діяльності молодших школярів // Початкова школа. – 1995. – № 4. – С. 25 – 28.
 • Фадєєва Т. О. Засоби забезпечення наступності у навчально-виховному процесі школи та дошкільного закладу // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Зб. наукових праць / За ред. В. І. Євдокимова та О. М. Микитюка. – Харків: ХДПУ, 1998. – Вип. 7. – С. 122 – 127.
 • Дюдіна О. А. , Фадєєва Т. О. Мнемонічно-опорна наочність у вивченні табличних випадків множення і ділення // Початкова школа. – 1998. – № 7. – С. 55 – 57.
 • Фадєєва Т. О. Проблема комп’ютеризації початкової освіти // Наукові записки. – Випуск 16. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 1999. – С. 97 – 101.
 • Фадєєва Т. О. Система наступності в організації ступеневої освіти // Наукові записки. – Випуск 21. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2000. – С. 102 – 105.
 • Фадєєва Т. О. Освітні технології у навчанні математики молодших школярів // Наукові записки. – Випуск 51. Частина 1. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – С. 195 – 198.
 • Фадєєва Т. О. Розумовий розвиток молодших школярів при особистісно-орієнтованому підході // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 24, частина 2 / За загальною редакцією академіка АПН України Євтуха М. Б., укладач – О. В. Михайличенко. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2003. – С. 11 – 15.
 • Фадєєва Т. О. Проблема наступності: аналіз, розвиток тенденцій, освітні перспективи // Наукові записки. Серія: Педагогіка – Тернопіль: ТДПУ, 2003. – № 1. – С. 3 –7.
 • Фадєєва Т. О. Готовність дитини до шкільного навчання // Рідна школа. – 2003. – № 12. – С. 14 – 17.
 • Фадєєва Т. О. Розвиток уяви дитини – умова її продуктивного учіння // Дошкільне виховання. – 2005. – № 2. – С. 6 – 8.
 • Фадєєва Т. О. Мовна культура молодших школярів на уроках інформатики // Початкова школа. – 2006. – № 4 – С. 17 – 21.
 • Філер З. Ю., Фадєєва Т. О. Формуємо алгоритмічність мислення молодших школярів // Початкова школа. – 2008. − № 2. – С. 52 − 56.
 • Фадєєва Т. О. Концепт моделі у професійно-методичній підготовці вчителів початкових класів // Професіоналізм педагога у контексті Європейського вибору України: Збірник статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2008. – Частина 2. – С. 129 – 137.
 • Фадєєва Т. О. Технологія складання нестандартних задач з математики // // Початкова школа. – 2009. – № 1 – С. 23 – 28.
 • Фадєєва Т. О. Модернізація початкової математичної освіти // Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць. – Вип. ХLУ / За заг. ред. В. І. Сипченка. – Слов’янськ: СДПУ, 2009. – С. 130 – 131.
 • Фадеева Т. О. Преемственность между дошкольным и начальным этапами обучения // Материалы ІУ Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании» 30 мая – 6 июня 2008 г. – Варна: Фортуна, 2008. – Т. 2 – С. 406 – 408.
 • Фадеева Т. А. Алгоритмичность как составляющая математического мышления младших школьников: Материалы У Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании» 6 – 13 июня 2009 г. – Варна: Технический университет, 2009. – Т. 2 – С. 422 – 424.

 

Котелянець Н. В., кандидат педагогічних наук, доцент

 • Котелянець Н. В. Ребуси, кросворди у трудовому навчанні в початкових класах. Методичні рекомендації для вчителів. Кіровоград, 1997. -48с.2.0 др. арк. (у співавторстві з І.В. Дубинським ).
 • Котелянець Н. В. Художня обробка деревини. Посібник для вчителя. Кіровоград, 1998. -95с.4 др. арк. (у співавторстві В.А. Поляков, В.К. Полудень, В.Д. Полудень).
 • Котелянець Н. В. Трудове навчання в початкових класах. Навчальний посібник. Кіровоград, РВЦ КДПУ, 1999. -287с.12.0 др. арк. (у співавторстві з Дубинським І. В.)
 • Котелянець Н. В."Віршованочки": Методичні рекомендації для вчителів початкових класів. – Кіровоград: РВЦ КДПУ, 2002. 4 др. арк.. (у співавторстві Дубинський І. В.)
 • Котелянець Н. В. Скарбничка паперових чудес . Навчально – наочний посібник. Київ, Світич, 2005. 6,6 др. арк. (у співавторстві  зі Дубинським І.В., Скриннік С.С.).
 • Котелянець Н. В. Трудове навчання: технічна і художня праця. Програма для 1- 4 класів загальноосвітньої школи. Київ, журнал «Початкова школа», 2006. 2 др. арк. (у співавторстві з Тименко В., Веремійчик І.)

 

Постолатій В. В., кандидат педагогічних наук, доцент

 • Постолатій В. В. Громадська та приватна ініціатива в розвитку освіти України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (монографія )Кіровоград: КІРУЕ, 1998. – 143 с.( у співавторстві з І. А. Добрянським .)
 • Постолатій В. В. Педагогічна освіта на Кіровоградщині (1865 – 1965 рр.) (монографія ) Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2006. – 144 с. 6 др. арк.
 • Постолатій В. В. Окупація. – Видання 2-е, доповнене. науково-популярне видання. Кіровоград: Авангард, 2010. – 92 с. 3.8 др. арк.

 

Мартін А. М., кандидат педагогічних наук

 • Мартін А. М. Розвиток змісту природничої освіти у вітчизняній середній школі (ІІ половина ХІХ – початок ХХ століття) // Навчальний посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2008. 6.96 др. аркуша
 • Мартін А. М. Аналіз підручників з природничих дисциплін ІІ  половини ХІХ – початок ХХ століття // Вісник Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького. Серія: Педагогічні науки. – Черкаси, 2007. – Випуск 115. –  С. 58–64. 0,4 др. арк.
 • Мартін А. М. Використання наочності на уроках природничих дисциплін (ІІ половина ХІХ – початок ХХ століття) // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. –К.: ТОВ «Імекс-ЛТД», 2008. – Випуск 11. – С. 200–208.0.5 др. арк..
 • Мартін А. М. Природа як засіб естетичного виховання молодших школярів у творчій спадщині В.О.Сухомлинського// Педагогічний альманах: Збірник наукових праць – Херсон: РІПО, 2010. – Випуск 8. – С.261-266. 0.6 др. арк.

 

Кривульченко Н. М., старший викладач

 • Кривульченко А.И., Кривульченко Н.Н., Тричева С.А. Природные ресурсы и заповедные территории Кировоградской области (методические рекомендации для учителей географии). Кировоград.1990.  1,5 др.а.рк.
 • Кривульченко А.І., Кривульченко Н.М, Корсунська Н.П. Опорні структурно-логічні схеми з природознавства.//Початкова школа, № 5 -6, 1993. 0,2 др. а.
 • Кривульченко А.І., Кривульченко Н.М. Тополого-метричні властивості та оцінка географічного положення Кіровоградської області. Наукові записки. – Випуск ХІ. – Серія: Природничі науки. – Кіровоград, КДПУ, 1997. 0,2 др. арк.
 • Кривульченко А.І., Кривульченко Н.М. Фізична географія Українських Карпат. Навчальний посібник. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка.-1999. 56 с. 2,2 др. арк..
 • Кривульченко А.І., Кривульченко Н.М., Магіденко Н.О., Чорноморець І.М. Практикум з фізичної географії України. - – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка.-2000. 80 с. 2,35 др. арк..

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВИКЛАДАЧІВ
КАФЕДРИ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Дьяконов Г.В. ., доктор психологічних наук, професор

 • Интерсубъектно-диалогическая концепция чувств и эмоций. Новая методика исследования «Поле чувств». Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 4. –С.34 – 49. (1,5 д.а.)
 • Психология общения и отношений в творчестве М.Бубера. Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 6. – С. 17-24. (0,8 д.а.)
 • Філософська антропологія і психологія діалогу. Соціальна психологія. – 2009. – № 1 (33). – С.22 - 30.
 • Дослідження особливостей і характеристик діалогу в психології спілкування. Наукові записки. – Випуск 83. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2009. –  с.81 – 86.
 • Основи діалогічного підходу у психологічній науці й практиці. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора психол. наук: спец. 19.00.01. «Загальна психологія, історія психології» – К.: Вид-во ПП «Алексдрук», 2009. – 40 с.
 • Интерсубъектно-экзистенциальный подход к изучению диалога как процесса. Психология общения ХХІ век: 10 лет развития: Материалы Международной конференции 8-10 октября 2009 года: В 2-х томах. Том 1. – М.; Обнинск: ИГ-СОЦИН, 2009. – с.31 – 33.
 • Экзистенциально-онтологическая концепция психологии диалога. Актуальные проблемы науки и гуманитарного образования: Межвузовский сборник научных трудов / Под ред. В.В.Рыжова. – Выпуск 13. – М.: Изд-во Русско-американского института, 2009. – с. 74–88.
 • Психологічні особливості діалогічної проективної методики незавершених речень. Сучасні проблеми психолінгвістики. – Переяслав-Хмельницький: Вид-во ПХГУ, 2009. – с.40-44.
 • Практикум з соціальної психології. Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: Поліграфія, 2010. – 80 с.
 • Диалогические особенности психологии личности в школьном возрасте. Вісник психології і соціальної педагогіки [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць /Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка; Московський гуманітарний педагогічний інститут. – Випуск 2. – К., М., 2010.

Горська Г.О., кандидат психологічних наук, доцент

 • Психологічні аспекти діагностики навчальних досягнень. Abstracts. International Summer School “Educational Measurements: Teaching, Research and Practice”. – Nizhyn, 2009. – P. 23
 • Проблеми загальної та педагогічної психології. Матеріали ювілейної конференції, присвяченої 110-й річниці дня народження академіка Г.С.Костюка. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України / За ред С.Д.Максименка.– Київ-Кіровоград: ДП «Інформаціно-аналітичне агентство, 2009. - Т.Х, вип. 13 564 с.
 • Когнітивна психологія як навчальна дисципліна у підготовці студентів спеціалізації „Освітні вимірювання”. Abstracts. Second international summer school “Educational measurements: teaching, research and practice” – Nizhyn, 2010. p. 31-32.
 • Довідник з практичної психології (на допомогу студентам-випускникам під час підготовки до державних екзаменів). Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 228 с.
 • Психологічний аналіз адаптаційного періоду навчання студентів-першокурсників. Проблеми адаптації студентів-першокурсників до навчання у вищому закладі освіти: Методичний вісник. – Вип.1. – Кіровоград: РВВ КДПУ, 2008. – С.15-21
 • Психологічна допомога першокурсникам в адаптаційний період навчання у ВНЗ. Психологічні проблеми адаптації особистості до змінюваних умов життєдіяльності – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С.138-140

Мельничук І.Я., кандидат психологічних наук, доцент

 • Психологічна практика в закладах освіти: Методичні рекомендації для студентiв V курсу психолого-педагогiчного факультету / Уклад.: Г.О.Горська,  І.Я.Мельничук. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2004. – 36с.
 • Довідник з практичної психології (на допомогу студентам-випускникам під час підготовки до державних екзаменів) [Горська Г.О., Мельничук І.Я., Гейко Є.В., Калашникова Л.В., Гурова О.М., Близнюкова О.М.]: навчально-методичний посібник / за ред. Г. Горської - Кіровоград: «РА Рік», 2011. – 236с.
 • Мельничук І.Я., Цапенко О.В. Психологічна допомога особистості з посттравматичним синдромом: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського. – Кіровоград, 2006. – 52с.
 • Мельничук І.Я.  Становлення зарубіжної та вітчизняної практичної психології //Педагогічний вісник - №1- Кіровоград, 2007. - С.60- 63.
 • Мельничук І.Я. Організація психокорекційної роботи девіантної поведінки підлітків: Збірник наукових праць Кам’янець-подільського національного університету імені Івана Огієнка - Серія соціально-педагогічна Випуск 11, 2009. -  С.109-114.
 • Мельничук І.Я. Ціннісно-смислові орієнтації обдарованої молоді : Наукові записки. – Випуск 91. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2010 - С.146- 150.
 • Мельничук І. Я. Співпраця вчителя з практичним  психологом: інформаційно-методичний журнал «Школа», №5 (41), К. - 2009. - С.39-42.
 • Мельничук І.Я. Формування професійної Я-концепції практичних психологів: збірник науково-практичних статей «Теорія і практика державного управління». – Кіровоград, 2011. – С.182-186.

Васецька Т.М., кандидат психологічних наук, доцент

 • 1. Психологічна природа педагогічної взаємодії в ситуації сумісної продуктивної та творчої діяльності викладача і студента. Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред.. С.Д. Максименка. Том Х, вип. 14. Київ – Кіровоград: ДП „Інформаційно-аналітичне агентство”, 2009. - С. 155-163.

Шишова І.О., кандидат педагогічних наук, доцент

 • Проектування моделей освіти обдарованих школярів. Стратегія інноваційного розвитку обдарованості в системі проектування виховного процесу: Матеріали Веукраїнської науково-практичної конференції. – Київ. – 2010. – С. 204-212.
 • Обдарованість як передумова становлення еліти. Еліта, обдарованість, людиноцентризм: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Київ. – 2010. - С. 204-212.
 • Роль психодіагностичних методів у визначенні професійних якостей державних службовців. Теорія і практика державного управління. Збірник науково-практичних статей за 2009-2010 роки. – Кіровоград, 2010. - С. 102-110.
 • Особливості становлення і тенденції розвитку освітнього простору Російської Федерації. Теорія і практика державного управління. Збірник науково-практичних статей за 2009-2010 роки. – Кіровоград, 2010.- С. 72-79.
 • Досвід Російської Федерації щодо виховання й підтримки обдарованих школярів. Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: РІПО, 2010. – Випуск 5. – С. 50-57. (Фахове видання)
 • Проблема формулювання мети освіти. Наукові записки. – Випуск 91. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – С. 263-269. (Фахове видання)
 • Особливості виховання і навчання в сільських школах. Роль едукаційного середовища в підготовці вчителя початкової школи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 жовтня 2010 року. – Умань: ПП Жовтий, 2010. – С. 200-203.
 • Етико-психологічні аспекти культури спілкування. Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк: ІПШІ „Наука і освіта”. – 2008. – С.311-312

Цемрюк І.Г., кандидат психологічних наук

 • Особистісний егоцентризм як проблема психології особистості. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – № 26 (50). – Част. І. – С. 393-398.
 • Особливості корекції егоцентризму в умовах соціально-психологічного тренінгу. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вип. 11 / За ред. Л.П.Мельник, В. І. Співака. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – С. 240-246.
 • Особливості профорієнтаційної роботи у навчально-виховному процесі школи. Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред.. С.Д. Максименка. Том Х, вип. 14. Київ – Кіровоград: ДП „Інформаційно-аналітичне агентство”, 2009. С. 411-420.
 • Психологічні особливості прояву егоцентризму молодшого школяра у взаємодії з ровесниками. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. – Київ, 2008. – с.19.

Гейко Є.В. кандидат психологічних наук, доцент

 • Становление целостности личности в процессе общения. Психология общения XXI век: 10 лет развития: Материалы Международной конференции, 8-10 октября 2009. В 2-х томах. Том 1. – М.: Издательская группа «Социальные науки», 2009. – С. 67-69.
 • Психологічні особливості самоорганізації цілісності особистості. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. – Т. Х, част. 2. – К., 2009. – С. 98-105.
 • Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми. Проблеми загальної та педагогічної психології.  Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т. ХІ, част. 1. – К., 2009. – С. 77-85.
 • Самоорганізація цілісності особистості: соціалізаційний аспект. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вип. 11 / За ред. Л.П.Мельник, В.І.Співака. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – С. 25-31.
 • Цілісність особистості як передумова здоров’я сучасної студентської молоді. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – № 26 (50). – Част. І. – С. 218-224.
 • Екологічний підхід до формування цілісності особистості. Актуальні проблеми психології: Екологічна психологія / За ред. С.Д.Максименка. – Т.7. Вип. 20. – Ч.1. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2009. – С.87-92.
 • Психологічні особливості цілісності особистості. Матеріали ІІ Всеукраїнського конгресу, присвяченого 110 річниці від Дня народження Г.С. Костюка / Том 1. – К: ДП „Інформаційно-аналітичне агентство”, 2010. – с. 235-239.

Галушко Л.Я., канд. психологічних наук, старший викладач

 • Організаційно-методичні рекомендації для практичного психолога щодо використання засобів мистецтва у психокорекційній роботі зі старшими підлітками. Матеріали V Всеукраїнського науково-практичного семінару „Методичні та теоретичні засади глибинної психокорекції: проблема психічної адаптації”. // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. – Сер. 12: Психологічні науки. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2009. - № 24 (48) – С. 38-43
 • Активні засоби психологічної корекції агресивної поведінки у ранньому юнацькому віці засобами мистецтва. Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред.. С.Д. Максименка. Том Х, вип. 13. Київ – Кіровоград: ДП „Інформаційно-аналітичне агентство”, 2009. С. 205-216.
 • Виявлення поведінкових факторів і мистецько-духовного спрямування, які впливають на агресивну поведінку молоді раннього юнацького віку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми духовності в психології розвитку особистості” 21-23 травня 2008 р. – Ніжин. – 2008.
 • Мистецтво як основа розвитку креативного потенціалу особистості юнацького віку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Професійно-мистецька школа у системі національної освіти”. – Київ-Чернівці: Зелена Буковина, 2008. – С.102-110.
 • Організаційно-методичні рекомендації для практичного психолога щодо використання засобів мистецтва у психокорекційній роботі зі старшими підлітками. V Всеукраїнський науково-практичний семінар „Методичні та теоретичні засади глибинної психокорекції: проблема психічної адаптації”. Київ – 2008.

Калашникова Л.В., старший викладач

 • Формування про соціальної поведінки у дітей молодшого шкільного віку в умовах керованої соціалізації. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вип. 11 / За ред. Л. П. Мельник, В. І. Співака. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – С.164 – 171.
 • Загальна психологія. Тестові завдання для самопідготовки та самоконтролю знань студентів педагогічного університету. Навчальний посібник. – Кіровоград: Імекс ЛТД, 2010. – 96 с. 
 • Просоціальна поведінка як прояв духовності молодших школярів. Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред. С.Д. Максименка. Том Х, вип. 13. Київ – Кіровоград: ДП „Інформаційно-аналітичне агентство”, 2009. С. 399-408.
 • Розвивальний тренінг як ефективний прийом формування просоціальної поведінки у дітей молодшого шкільного віку. Актуальні проблеми практичної психології: Збірник наукових праць. – Ч.1. – Херсон: П.П. Вишемирський В.С., 2008. – С.160-164 

Гурова О.М., старший викладач

 • Теоретичний огляд проблеми шляхів формування толерантності майбутніх психологів. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вип. 11 / За ред. Л.П.Мельник, В. І. Співака. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – С. 141-149.
 • Робота психолога з батьками учнів: Навчально-методичний посібник. Автори-укладачі: Гуцало Е.У., Гурова О.М. – Кіровоград: СПІ АП, 2001. – 162 с.
 • Роль діалогу у формуванні толерантності психологів. Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред.. С.Д. Максименка. Том Х, вип. 13. Київ – Кіровоград: ДП „Інформаційно-аналітичне агентство”, 2009. С. 273-284.

Мамчур І.В., викладач

 • Соціалізація старшокласників засобами гри. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вип. 11 / За ред. Л.П.Мельник, В. І. Співака. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – С. 178-185.
 • Самореалізація старшокласників засобами гри. Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред.. С.Д. Максименка. Том Х, вип. 14. Київ – Кіровоград: ДП „Інформаційно-аналітичне агентство”, 2009. С. 38-48.
 • Самореалізація школярів в ігровій діяльності. Професійно-мистецька школа у системі національної освіти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Київ-Чернівці: Зелена Буковина, 2008. – С.110-116.

Близнюкова О.М., викладач

 • Групова фасилітація сучасного менеджменту: теоретичне підрунтя та можливості практичного застосування. Збірник науково-практичних статей за 2009-2010 роки: Теорія і практика державного управління. – Кіровоград, 2010.
 • Психологічний аналіз чинників кризи підліткового віку. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім..Г.С.Костюка АПН України. – Вип.8. – Камянець-Подільський: Аксіома, 2010.
 • Теоретичні проблеми формування фасилітативних навичок у підлітків. Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред.. С.Д. Максименка. Том Х, вип. 13. Київ – Кіровоград: ДП „Інформаційно-аналітичне агентство”, 2009. С. 65-74.
 • Формування фасилітативних навичок як умова підвищення професійної компетентності майбутніх вчителів. Науковий збірник МДУ ім. В.О.Сухомлинського. – Миколаїв, 2008

Зубченко В.В., викладач

 • Науково-методологічна спадщина Г.С. Костюка в розробках провідних сучасних науковців України як теоретико-психологічний базис дослідження рефлексії індивідуальності майбутніх психологів. Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред. С. Д. Максименка. Том Х, вип. 13. Київ – Кіровоград: ДП „Інформаційно-аналітичне агентство”, 2009. С. 364-382.

 

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВИКЛАДАЧІВ
КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ

 

Клочек Л.В., кандидат психологічних наук, доцент

 • Клочек Л.В. Природний, культурно-історичний, онтогенетичний аспекти вивчення ідентифікації і відособлення // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К., 2007, Т.ІХ, част.1. – С.185 – 140–193.
 • Клочек Л.В. Вікова та педагогічна психологія: методичні розробки практичних занять. Навчальний посібник.– Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2006.– 70 с.
 • Клочек Л.В. Проблема адаптації студентів І курсу до навчання в університеті // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К., 2008, Т.Х, част.3. – С.247-256.
 • Клочек Л.В. Психологічні основи розробки проблеми особистісно зорієнтованого виховання підростаючої особистості // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць.– К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008.– № 22 (46). – С.135-142.
 • Клочек Л.В. Проблема підготовки практикуючого психолога системи освіти // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія “Педагогіка. Соціальна робота” (Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Теоретико-методологічні засади підготовки педагогічних кадрів у поліетнічному регіоні”). – 2008. – С.80-82.
 • Клочек Л.В. Психологічні проблеми соціалізації особистості в період юності // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред. С.Д. Максименка. – К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2008.– Том Х., Вип. 9. – С.147-158.
 • Клочек Л.В. Адаптація студентів І курсу до навчання в університеті // Методичний вісник.– Випуск 2.– Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2008. – 128 с.
 • Клочек Л.В., Гуцало Е.У., Дроботун М.М. Державна атестація Програма з  психології (для студентів педагогічного університету педагогічних спеціальностей денної та заочної форм  навчання) // Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка,2008. – 28 с.
 • Клочек Л.В.Психологічні аспекти організації самостійної діяльності студентів // Самостійна робота студентів та її інформаційно-методичне забезпечення: проблеми, досвід, методика. Методичний вісник.– Випуск 2.– Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка,2009. – 128 с.
 • Клочек Л.В. Суб’єктність і самосвідомість особистості в юнацькому віці // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць.– К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009.– № 23 (47).– С.135-142.
 • Клочек Л.В. Психологічні особливості  формування самостійності у студентів - суб’єктів навчальної діяльності // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред. С.Д.Максименка. – К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2009.– Том Х., Вип. 13.– С.439-448.
 • Клочек Л.В., Зубченко В.Г. Поточний і модульний контроль знань з психології // Кіровоград: “ІмеКс ЛТД” 2010. – 80 с.
 • Клочек Л.В., Уличний І.Л. Психологія. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів //  Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2010. – 252 с.
 • Клочек Л.В., Уличний І.Л. Психологія. Програма навчального курсу для студентів заочної та екстернатної форм навчання //  Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2011. – 183с.
 • Клочек Л.В. та ін. Актуальні питання психології. Інформаційно-методичні матеріали //  Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2011. – 130 с.

 

Гуцало Е.У., кандидат педагогічних наук, доцент

 • Гуцало Е.У. Психологія: робочий зошит студента педагогічного університету. Навчальний посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – 255 с.
 • Гуцало Е.У. Психологія. Програма навчального курсу (за вимогами кредитно-модульної системи). Навчально-методичне видання. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – 220 с.
 • Гуцало Е.У. Розвиток фасилітативних навичок як основи соціально-психологічної компетенції майбутніх педагогів. Комунікативна компетентність у професійній діяльності педагога і психолога: Збірник наукових праць. – Полтава: Освіта, 2007. – 168 с.
 • Гуцало Е.У. Формирование творческого суб’єкта педагогической деятельности // Виховання і культура. Міжнародний науково-практичний журнал. – Грудень. – №3-4, 2007. – С.29 – 33.
 • Гуцало Е.У. Державна атестація. Програма з психології ( для студентів педагогічного університету педагогічних спеціальностей денної та заочної форми навчання). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2008. – 78 с.
 • Гуцало Е.У. Психологія: робочий зошит студента педагогічного університету. Ч.ІІ. – Кіровоград: Імекс ЛТД, 2009. –  228 с.
 • Гуцало Е.У. Курсова робота з психології. Методичні рекомендації. – Кіровоград, РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2009. –  52 с.
 • Гуцало Е.У. Завдання з психології до педагогічної практики студентів передвипускного курсу педагогічного університету. Навчально-методичний посібник.  – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – 128 с.
 • Гуцало Е.У. Завдання з психології до педагогічної практики студентів   випускного курсу педагогічного університету. Навчально-методичний посібник.  – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2009. – 60 с.
 • Гуцало Е.У. Завдання з психології до безвідривної практики студентів   педагогічного університету. Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2009. – 128 с.
 • Гуцало Е.У. Формквання навичок фасилітації у майбутніх учителів // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / за ред. С.Д.Максименка. – Київ-Кіровоград: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство, 2009. – Том Х, Вип.13. – 564 с.
 • Гуцало Е.У. Психологія вікового розвитку особистості. Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: Імекс ЛТД, 2010. – 216 с.
 • Гуцало Е.У. Загальна психологія. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. – Кіровоград, поліграфічно-видавничій  центр ТОВ “Імекс ЛДТ”, 2010. –  176 с.
 • Гуцало Е.У. Загальна психологія.  Тестові завдання для самопідготовки та самоконтролю знань студентів педагогічного університету. Навчально-методичний посібник / Е.У.Гуцало, Л.В. Калашникова.  – Кіровоград: “Імекс ЛТД”, 2010. – 96 с.
 • Гуцало Е.У. Вікова психологія. Тестові завдання для самопідготовки та самоконтролю знань студентів педагогічного університету. Частина І. Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: “Імекс ЛТД”, 2010. – 52 с.
 • Гуцало Е.У. Вікова психологія. Тестові завдання для діагностики результатів засвоєння змісту модулів студентами педагогічного університету. Частина ІІ. Навчально-методичний посібник / Е.У.Гуцало, Л.В. Калашникова.  – Кіровоград: “Імекс ЛТД”, 2010. – 104 с.
 • Гуцало Е.У. Педагогічна психологія.  Тестові завдання для самопідготовки та самоконтролю знань студентів педагогічного університету. Навчально-методичний посібник. /Е.У.Гуцало.  – Кіровоград: “ІмеКс ЛТД”, 2010. – 52 с.
 • Гуцало Е.У. Уся психологія. KSPU.UA. Посібник для самостійної роботи студентів з лекційного модуля. Частина  І. Навч.-метод. посібник. /Е.У.Гуцало.  – Кіровоград: поліграфічно-видавничій  центр ТОВ “Імекс ЛДТ”,  2011. –  244 c.
 • Гуцало Е.У. Педагогічне тестування в системі контролю і оцінки якості навчання студентів на базі дисциплін психолого-педагогічного циклу педагогічного університету). Методичний вісник . спецвипуск. /Е.У.Гуцало. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2011. – 68 с.
 • Гуцало Е.У. Від теорії – до практики. Завдання з психології до  навчально-виховної безвідривної педагогічної практики студентів   педагогічного університету. Частина І. Навчально-методичний посібник./ Е.У. Гуцало. – Кіровоград:  Центр оперативної поліграфії “Авангард”, 2012. – 128 с.
 • Гуцало Е.У. Від теорії – до практики: вивчення особистості школяра студентами-практикантами. Навчально-методичний посібник. Частина ІІ. / Е.У. Гуцало. – Кіровоград:  РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2012. – 128 с.
 • Гуцало Е.У. Від теорії – до практики: дослідження малої соціальної групи (класу) студентами-практикантами педагогічного університету Навчально-методичний посібник. Частина ІІІ. / Е.У.Гуцало. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2012.  – 64 с.

 

Зубченко В.Г., викладач

 • Зубченко В.Г. Адаптаційні особливості педагогів як фактор ефективності педагогічної діяльності: Методичні рекомендації // Київ: Товариство «Знання» України, 1996.
 • Зубченко В.Г., Калашникова Л.В., Гурова О.М., Уличний І.Л. Психологія та аспекти розвитку особистості. Навчально-методичний посібник. - Кіровоград: РВЦ КДПУ імені В.Винниченка, 2000. - 332 с.
 • Зубченко В.Г. Професійна адаптація як умова ефективної педагогічної діяльності // Актуальні  проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред. С.Д. Максименка. – Київ- Кіровоград: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009. – Том X, Вип. 13. – С.373–382.
 • Зубченко В.Г., Клочек Л.В.. Поточний і модульний контроль знань з психології // Кіровоград: “ІмеКс ЛТД” 2010. – 80 с.
 • Зубченко В.Г., Клочек Л.В., Дроботун М.М. та інші. Актуальні питання психології (інформаційно-методичні матеріали для студентів педагогічного університету). Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені В.Винниченка, 2011. – 132 с.

 

Ржевська-Штефан З.О., кандидат психологічних наук, доцент

 • Ржевська З.О. Формування смислоутворюючих мотивів // Психологія. Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, Випуск 18, 2002. – С.106-111.
 • Ржевська-Штефан З.О. Можливості оптимізації творчого потенціалу педагога засобами гештальт-підходу в психології // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім.. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – К.: 2003, т. Х, випуск 14. – С.219-227.
 • Ржевская З.А. Реинтерпретация феномена «мотивационного вакуума» в переходном возрасте в преподавании возрастной и педагогической психологии будущим психологам // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Психолого-педагогічні засади професійного становлення особистості практичного психолога і соціального педагога в умовах вищої школи” – Тернопіль: Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, II частина, 2003. – С.159-166.
 • Ржевська З.О. Оптимізація педагогічної діяльності засобами формування толерантності до невизначеності // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім.. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – К.: 2003, т.V, ч.2. – С.157-162.
 • Ржевська З.О., Лушин П.В. „Мотиваційний вакуум” як можливість розвитку: екопсихологічна перспектива // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім.. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – К.: 2003, т. 7, частина 1. – С.244-252.
 • Ржевська З.О. Модель формування учбово-професійних смислоутворюючих мотивів // Наука і освіта. – 2004. – №8-9. – С.126-129.
 • Ржевська З.О. Експериментальне формування смислоутворюючих мотивів навчально-професійної діяльності студентів-психологів // Наука і освіта. – 2005 - №.5-6 – С130-133.
 • Ржевська-Штефан З.О. Дослідження смислоутворюючих мотивів професійно спрямованої навчальної діяльності майбутніх психологів // Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / За ред. академіка С.Д. Максименка. – К.: Міленіум, 2006. – Вип.27. – С.447-455.
 • Ржевська З.О. Формування адекватних смислоутворюючих мотивів студентів-психологів // Актуальні проблеми практичної психології Збірник наукових праць. – Херсон, ПП Вишемирський В.С., 2006. – С.202-206.
 • Ржевська-Штефан З.О. Психологія здоров’я. // Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2010. - 120с.
 • Ржевська-Штефан З.О. Психологічні основи фізичного виховання та спорту // Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2010. -  80с.

 

Савенко О.А., викладач

 • Савенко О.А. До проблеми дослідження рефлексії // Наукові записки Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України / За ред. Академіка С.Д.Максименка. - К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2007. – Вип. 35. – С.173-184.
 • Савенко О.А. Ґенеза рефлексивної свідомості // Матеріали Міжнародної наукової студентської конференції “Психологія особистості та суспільства у сучасному вимірі ” – Харків: Харківський національний університет ім.. В.Н.Каразіна, 2007. – С.78-82.
 • Савенко О.А. Передумови і загальні тенденції становлення та розвитку рефлексивних навичок в онтогенезі // Матеріали третьої науково-практичної конференції “Стратегія психологічного, біомедичного та соціального розвитку особистості”. – Миколаїв: Миколаївський державний університет ім.. В.О.Сухомлинського, 2007. – С.9.
 • Савенко О.А., Клочек Л.В., Дроботун М.М. та інші. Актуальні питання психології (інформаційно-методичні матеріали для студентів педагогічного університету). Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2011. – 132 с.

 

Уличний І.Л., кандидат педагогічних наук, доцент

 • Уличний І.Л., Калашникова Л.В., Гурова О.М., Зубченко В.Г. Психологія та аспекти розвитку особистості. Навчально-методичний посібник. - Кіровоград: РВЦ КДПУ імені В.Винниченка, 2000. - 332 с.
 • Уличний І.Л., Дроботун М.М.. Психологія. Курс лекцій для студентів педуніверситету. Частина 1 (загальна психологія). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. - 172 с.
 • Уличний І.Л., Іващенко О.В., Лялюхіна С.І., Семез А.А., Царенко О.М.. Педагогічна практика або… випробування вірності. Навчально-методичний посібник з педагогічної практики для студентів вищих педагогічних навчальних закладів хімічних спеціальностей. – Кіровоград: «Імекс-ЛТД», 2007. – 137с.
 • Уличний І.Л. Потенціал професійного самовдосконалення особистості // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. пр.- Вип.12.- Ін-т проблем виховання. –К., 2008. – С.272-279.
 • Уличний І.Л., Клочек Л.В., Гуцало Е.У., Дроботун М.М.. Психологія. Інструктивно-методичні матеріали для самостійної підготовки студентів до комплексного державного екзамену - Кіровоград: «Імекс-ЛТД», 2008. – 60с.
 • Уличний І.Л. Психологічна компонента потенціалу професійного самовдосконалення старшокласників // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред.. С.Д. Максименка. – Київ-Кіровоград: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009.- Том  X, Вип.14. – С. 342-351.
 • Уличний І.Л. Психологічні чинники активізації професійного самовизначення учнівської молоді // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: Збірник наукових праць. Серія «Психологічні науки» / За ред.. С.Д. Максименка, Н.О. Євдокимової. – Т.2. – Вип.4. – Миколаїв: ТОВ фірма «Іліон», 2010. – С.230-234.
 • Уличний І.Л. Психолого-педагогічні аспекти проектування професійної орієнтації старшокласників в умовах профільного навчання // Проблеми сучасної психології // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім.. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип.7. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – С.727-737.
 • Уличний І.Л. Психологічні складові структури професійного самовизначення старшокласників // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім.. Г.С. Костюка АПН України. / За ред. Максименка С.Д. – Житомир: «Вид-во ЖДУ ім. І. Франка», 2010. – Т.7, вип. 22. – С.191-196.
 • Уличний І.Л., Клочек Л.В., Дроботун М.М. та інші. Актуальні питання психології (інформаційно-методичні матеріали для студентів педагогічного університету). Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2011. – 132 с.КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Андросова Наталія Миколаївна, викладач

 • Андросова Н. М. Методичні рекомендації «Педагогічна практика для студентів спеціальності «Початкове навчання». Кіровоград. 2007 р., (2,30 д.а.), (у співавторстві Рацул О. А.)

 • Андросова Н. М. Методичні рекомендації «Педагогічна практика для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка». Кіровоград. 2007 р., (2,0 д.а.), (у співавторстві Рацул О. А.)

 • Андросова Н. М. Стаття. Інноваційні технології в школі. В зб.: Наукові записки. – Вип.91 – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ, 2010. – С.29-34 (0,5 д.а.)

 • Андросова Н. М. Стаття. Зв’язок словесних методів із драматизацією у навчанні.. В зб. Наукові записки. – Вип.101 – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ, 2011. – С.30-36 (0,5 д.а.)

 • Андросова Н. М. Стаття. Інтерактивні технології у педагогічних закладах. . Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Зб.наукових праць Уманського державного пед.ун-ту ім. П. Тичини. – Умань ПП Жовтий О. О., 2012. – Вип.39. – Частина 2. – 327 с. – С. 14-21. (0,5 д.а.)

 

Баранюк Ірина Григорівна, кандидат педагогічних наук,

старший викладач

 • Баранюк І. Г. Навчально-методичний посібник «Золоті правила» Василя Сухомлинського для початкової школи (читання і письмо). Кіровоград: Степова Еллада, 2009р. (2,8д.а.)

 • Баранюк І. Г. Рукопис кандидатської дисертації «Формування професіоналізму вчителя початкових класів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського». Кіровоград, 2010р. (8,9д.а.)

 • Баранюк І. Г. Стаття. Василь Сухомлинський про вплив природи на розумове виховання дитини. В зб. Наукові записки. – Вип.101 – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ, 2011. – С.44-51 (0,5 д.а.)

 • Баранюк І. Г. Навчально-методичний посібник. Виховання красою природи в педагогічній системі Василя Сухомлинського. – Кіровоград, «Степова Елада». – 2012 р. – 68 с. (4,0 д.а)

 • Баранюк І. Г. Стаття. Костянтин Ушинський та Василь Сухомлинський про педагогічний вплив казки. В зб. Наукові записки. – Вип.112 – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ, 2012. – 450 с. - С.72-80 (0,5 д.а.)

 

Довга Тетяна Яківна, кандидат педагогічних наук, обраний професор

 • Довга Т. Я. Стаття. Компетентність особистості в часі як засіб формування професійного іміджу. В зб.: Витоки педагогічної майстерності. Зб.наук.праць Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. – Вип7. – Полтава, 2010. – Серія „Педагогічні науки”. – С.141-145. – (0,5д.а.)

 • Довга Т. Я. Стаття. Костюм учителя в розмаїтті стилів сучасної моди. В зб.: Наукові записки. – Вип. 91 – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ, 2010. – С. 75-79. – (0,5д.а.)

 • Довга Т. Я. Стаття. Взаємозв’язок етичного та оздоровчого середовища як умова збереження соціального здоров’я учнів початкових класів. В зб.: психолого-педагогічні проблеми сільської школи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Випуск 35. – 2010. – С.203-209. – 0,5д.а.

 • Довга Т. Я. Стаття. Підготовка вчителя до використання пізнавальних задач і завдань у системі роботи з молодшими школярами. В зб.: Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2009. – №5 – С.85-90. – (0,5д.а.)

 • Довга Т. Я. Стаття. Представники гуманістичної педагогіки про ідею здоров’язбереження в освіті. Науковий журнал "Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології". – № 1(3), 2010. – Суми: СумДПУ ім. А. С.  Макаренка, 2010. – С.39-45. – (0,5д.а.)

 • Довга Т. Я. Стаття. Візуальний імідж педагога як засіб само презентації. « Імідж сучасного педагога»: науково-практичний освітньо-популярний часопис. – Вид-во ТОВ «АСМІ». – №10(119). – Полтава, 2011. – С.26-29. – (0,5д.а.)

 • Довга Т. Я. Стаття. Гуманізація едукаційного середовища як засіб здоров’язбереження учнів початкової школи. В зб.: Наукові записки. – Вип. 102 – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ, 2012. – Стор.116-125. – (0,5д.а.)

 • Довга Т. Я. Навчально-методичний посібник. Виховання культури поведінки молодших школярів. – Кіровоград: В. Ф. Лисенко, 2012. – 103 с. (4,0 д.а.)

 • Довга Т. Я. Навчально-методичний посібник. Загадковий слово світ. – Кіровоград: В. Ф. Лисенко, 2012. – 96 с. (4,0 д.а.)

 • Довга Т. Я. Наукове видання. Науковий простір академіка Олександри Савченко. – Київ: Богданова А. М., 2012. – 312 с. (у співавторстві Я. П. Кодлюк, Л. М. Заліток, О. С. Покусова; за ред. Я. П. Кодлюк (1,0 д.а.)

 • Довга Т. Я. Статья. Создание визуального имиджа педагога как условие профессионального самоутверждения. «Педагогически основи на формирането на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование», 2-6 сентября 2012 года, г. Китен (Болгария). (0,5 д.а.)

 • Довга Т. Я. Статья. Роль имиджа в профессиональной подготовке будущего специалиста педагогического профиля. /Теория и практика в гуманитарных и социологических науках: сб.научных статей: в 2ч. – Ч.1 /отв.ред. С. П. Яковлев, С. Г. Григорьева. – Чебоксары: филиал СПбГИЭУ в г. Чебоксары, 2012. – С. 90-94. (0,5 п.л.)

 • Довга Т. Я. Статья. Педагоги-гуманисты о чувственно-эмоциональных особенностях детского интеллекта. . Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2012. № 2 (9). – С.106-109. (0,5 д.а.)

 

Мельничук Сергій Гаврилович, доктор педагогічних наук, професор

 • Мельничук С. Г. Монографія «Теорія і практика формування естетичної культури майбутніх учителів (історико-педагогічний аспект)». – Кіровоград-2006 р. (16,5д.а.)

 • Мельничук С. Г. Монографія «Науково-педагогічна спадщина Ткаченка І.Г. (1919-1994 рр.)» – Кіровоград-2009 р. (10,14д.а.) (у співавторстві Завіна В.І., Іванко А.Б.).

 • Мельничук С. Г. Навчальний посібник «Педагогіка (дидактика)». – Кіровоград-2011 р. (5,0д.а.) (у співавторстві Омельяненко С.В., Омеляненко В.Л.).

 • Мельничук С. Г. Короткий термінологічний словник з педагогіки. Кіровоград-2011 р. (1,16д.а.)

 • Мельничук С. Г. Навчальний посібник. Гриф МОНМСУ Педагогіка (Теорія виховання). ТОВ «Видавничий Дім «Слово», Київ. – 2012 р. – 285 с. (16,7 д.а.)

 • Мельничук С. Г. Статья. Взгляды А. С. Макаренко на использование перспективы в системе воспитательной работы. Ж-л «Начальная школа», №8, 2012 г. – С.17-21. (0,5 п.л.)

 • Мельничук С. Г. Дидактичні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів і студентів. Зб.наук.праць: Сучасна початкова освіта: вектори розвитку. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – С.204-214. (0,5 д.а.)

 

Прибора Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук,

старший викладач

 • Прибора Т. О. Навчально-методичний комплекс «Самовиховання і саморегуляція особистості». Кіровоград, 2007. – 48с. – (2,0 д.а.)

 • Прибора Т. О. Рукопис кандидатської дисертації «Розвиток ідеї самоврядування учнів у педагогіці кінця ХІХ – першої третини ХХ століття». Кіровоград, 2009 р., 265 с. – (11,0д.а.)

 • Прибора Т. О. Методичні рекомендації «Історія педагогіки». РВВ КДПУ ім.В.Винниченка. – Кіровоград, 2011 р. – 32 с. – (0,5 д.а.)

 • Прибора Т. О. Стаття. Деякі питання дослідження педагогічної ергономіки. Наукові записки. Вип. 107 (2) Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград, 2012. – С. 75-84. (0,5 д.а.)

 • Прибора Т. О. Стаття. Організація дитячого самоврядування в освітніх установах інтернатного типу України І-ї третини ХХ століття. В зб. Наукові записки. – Вип.112 – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ, 2012. – С.273-280 (0,5 д.а.)

 

Радул Ольга Сергіївна, кандидат педагогічних наук, професор

  • Радул О. С. Навчальний посібник «Історія педагогіки України». Вид.2-е доп. і переробл. Кіровоград-2001 р., (12д.а.)

Радул О. С. Навчальний посібник «Історія педагогіки України». Вид.3-е доп. і переробл. Кіровоград-2008 р., (11,75д.а.)

 • Радул О. С. Хрестоматія «Освітній рух в Україні литовсько-польської доби». Укладач О.О.Любар, за ред.В.Г.Кременя. К:, 2005р. (2,5д.а.)

 • Радул О. С. Навчальний посібник «Історія педагогіки України Х-ХУІІ століть: Персоналії». К.: 2005р., (14д.а.)

 • Радул О. С. Навчальний посібник «Історія зарубіжної педагогіки». Кіровоград-2008р., (12д.а.)

 • Радул О. С. Навчальний посібник «Історія соціального виховання (з давніх часів до середини ХХ століття)». Хрестоматія. Кіровоград-2010р., (13,5д.а.) (у співавторстві Кравцова Т.О., Куркіна С.В., Прибора Т.О.)

 • Радул О. С. Монографія «Історія вищої школи Європи (V ст. – середина ХХ ст.)» – Кіровоград-2011 р., (31,15д.а.)

 • Радул О. С. Методичні рекомендації до здобувачів наукового ступеня. Організація та методи педагогічного дослідження. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 56 с. 2012. Кіровоград. У співавторстві Радул В. В. (0,4 д.а.)

 • Радул О. С. Стаття. Елементи гігієнічного виховання дітей у східних слов’ян УІ-ХІІІ століть. Науково-методичний журнал «Шлях освіти» - Київ, 2012. (0,5д.а.)

 • Радул О. С. Стаття. Виховання малих дітей та догляд за ними у східних слов’ян УІ-ХІІІ століть. Історико-педагогічний альманах. – 2012. – Вип.2. – Умань. С.87-93. (0,5д.а.)

 • Радул О. С. Стаття. Образ дитини у давніх східних слов’ян (Світ дитини давніх східних слов’ян за археологічними дослідженнями). Зб.наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: ПП Жовтий О. О., 2012 р. – Ч.1. С.234-241. (0,5д.а.)

 • Радул О. С. Стаття. Дитячі обереги у східних слов’ян УІ-ХІІІ ст.. Вісник Черкаського університету. – Серія: Педагогічні науки. - № 21 (234). – Черкаси, 2012. – С.98-104. (0,5д.а.)

 

Тарапака Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент

 • Тарапака Н. В. Навчально-методичний посібник «Від експерименту до впровадження». Кіровоград: Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2010. – 76 с. – (4,0 д.а.)

 • Тарапака Н. В. Навчально-методичний посібник «Дитина замовляє розвиток». Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2011. – 68 с. – (4,0д.а.) (у співавторстві Гагаріна Н.П.)

 • Тарапака Н. В. Навчально-методичний посібник «Сьогодні дошкільник – завтра першокласник». – Кіровоград: Вид-во КОІППО ім. В. Сухомлинського, 2012. – 96 с. (4,0 д.а.)

 • Тарапака Н. В. Методичні рекомендації Педагогічна практика в дошкільних закладах.РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. Кіровоград, 2012. (3,0 д.а.)

 • Тарапака Н. В. Навчально-методичний посібник. Педагогічні погляди В. О. Сухомлинського на проблему емоційно-естетичного розвитку дітей передшкільного віку. /Педагогічні погляди В. О. Сухомлинського на проблему емоційно-естетичного розвитку дітей передшкільного віку: – Кіровоград: «Поліграф-Терція», 2012. - 136 с. (4,0 д.а.)

 • Тарапака Н. В. Навчально-методичний посібник. Забезпечення наступності між дошкільним закладом і початковою школою шляхом реалізації програми «Впевнений старт». / у співавторстві Гагаріна Н. П. – Кіровоград: Видавництво КОІППО ім. В. Сухомлинського, 2012. – 96 с. (0,5 д.а.)

 • Тарапака Н. В. Навчально-методичний посібник. Формування творчих здібностей у старших дошкільників у процесі їх художньо-естетичної діяльності. – Методичний вісник №48 /Укладачі А. Б. Іванко, А. С. Бик. Кіровоград. - 2012. – 320 с. (0,5 д.а.)

 • Тарапака Н. В. Психолого-педагогічне проектування як інноваційна технологія в дошкільних навчальних закладах. У співавторстві Гагаріна Н. П. Педагогічний вісник Кіровоградського ОІППО ім. В. Сухомлинського № 2-3 (22-23), 2012. С. 175. (0,5 д.а.)

 

Ткаченко Ольга Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент

 • Ткаченко О. М. Навчально-методичний комплекс курсу «Теорія і методика ігрової діяльності». Кіровоград-2007р., (1,5д.а.)

 • Ткаченко О. М. Стаття. Підготовка майбутніх учителів до організації еколого-естетичного виховання засобами етнопедагогіки в процесі вивчення основ педагогічної майстерності.Витоки педагогічної майстерності: Збірник наукових праць. Полтава, 2011. Вип.8, частина ІІ. – С.269-274 (0,35 д.а.)

 • Ткаченко О. М. Монографія. Етнопедагогічна компетентність педагога. «Імекс – ЛТД», Кіровоград, 2012. – 449 с. (24,06 д.а.)

 • Ткаченко О. М. Тези. Майстерність сучасного вчителя у застосуванні здобутків народної педагогіки. Матеріали Міжнародної науково-практичній конференції «Управління організацією навчально-виховного процесу в середній і вищій школі» присвяченої пам’яті А. С. Макаренка. 13-14 березня 2012 р. – Полтава, 2012. – С.139-141. (0,13 д.а.)

 • Ткаченко О. М. Когнітивний компонент етнопедагогічної компетентності вчителя. Наукові записки. – Вип.102. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: КДПУ ім.В.Вининченка, 2012. – С.140-148. (0,5 д.а.)

 • Ткаченко О. М. Орієнтовні рівні сформованості етнопедагогічної компетентності вчителя. Наукові записки. – Вип.103. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ ім.В.Вининченка, 2012. – С.311-319. (0,5 д.а.)

 

Шарапова Тетяна Анатоліївна, старший викладач

 • Стаття. Роль волонтерства в професійному становленні майбутніх соціальних педагогів. Наукові записки. – Випуск. – 97.– Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. .327-333.0,5 д.а.