У наш час відбуваються кардинальні зміни в галузі інформаційних комунікаційних систем. Тому, в освітні програми підготовки фахівців все більше проникають питання цифрової грамотності. Дану тему підтримали студенти третього курсу групи ПН18Б зі спеціальності 014 Середня освіта (Природничі науки) і приєдналися до проходження всеукраїнського тесту «Цифрограм» на платформі «Дія. Цифрова освіта», яка надає змогу здійснити аналіз власної просвітленості в галузі всесвітньої павутини, програмних забезпечень і цифрових методик.

З 14 по 22 грудня 2020 року відбулася Державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчалися за освітньою програмою Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота (денна та заочна форми навчання).

18 грудня 2020 року відбулось підсумкове засідання наукового студентського гуртка «Проблеми та перспективи розвитку сфери послуг Кіровоградської області» (науковий керівник – к.г.н., ст. викл. Зарубіна А.В.) в онлайн форматі.

11 грудня 2020 року кафедра природничих наук та методик їхнього навчання ЦДПУ ім. В. Винниченка, у рамках співпрації з відділом біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, взяла участь в онлайн-обговоренні дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)" Головка Миколи Васильовича у формі монографії "СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В УКРАЇНІ (40-і роки  XVII –  30-і роки  XX СТ.)"

25-26 листопада 2020 року студенти природничо-географічного факультету, які навчаються за освітньо-професіною пограмою "Середня освіта (Природничі науки)" другого (магістерського) рівня вищої освіти, взяли учась у Всеукраїнському науково-методичному семінарі: «Проблеми становлення інклюзивної освіти: теорія та практика». Форма проведення – дистанційна, в режимі відеоконференції на платформі Google Meet.