Наказом Міністерства освіти і науки України № 590 від 30.05.2016 року у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (доктора філософії) за спеціальностями:

011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (ліцензований обсяг 15 осіб);

014 Середня освіта (фізика) в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (ліцензований обсяг 10 осіб);

032 Історія та археологія галузі знань 03 Гуманітарні науки (ліцензований обсяг 10 осіб);

035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні науки (ліцензований обсяг 10 осіб);

081 Право галузі знань 08 Право (ліцензований обсяг 10 осіб);

113 Прикладна математика галузі знань 11 Математика та статистика (ліцензований обсяг 10 осіб). 

Державне замовлення-2018

Рейтинги та зараховані до аспірантури-2018

Нормативні документи

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261.

Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2018 році, затверджених Вченою радою ЦДПУ ім. В. Винниченка (протокол № 5 від 26 грудня 2017 р.)

 Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття наукового ступеня доктора філософії (PD)

Терміни

Етапи вступної кампанії (денна та заочна форми навчання)
з 14 травня
до 28 травня

Прийом заяв та документів у паперовій формі ЦДПУ ім. В. Винниченка від вступників для участі в конкурсному відборі

з 30 липня  до 17 серпня
з 14 травня до 28 травня Прийом заяв і документів у осіб, які вступають за неспорідненими спеціальностями
з 30 липня до 13 серпня
з 14 серпня до 17 серпня Проведення додаткових фахових вступних випробувань для осіб, які вступають за неспорідненими спеціальностями
з 20 серпня до 28 серпня Проведення фахових вступних випробувань
не пізніше 1 вересня Зарахування на навчання осіб за кошти державного бюджету та за кошти юридичних та фізичних осіб
Прийом заяв та документів для здобуття ступеня доктора наук проводиться з 30 липня до 17 серпня 2018 року

 Перелік документів при вступі на навчаня до аспірантури ЦДПУ ім. В. Винниченка

для громадян України

№ з/п Документ
1.

Заява в паперовій формі на ім’я ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка, написана власноруч

Під час подання заяви вступник особистим підписом підтверджує факт ознайомлення з Правилами прийому на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка та пред’являє особисто в оригіналі:

2.

Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) та його копію

3.

Диплом  та додаток до диплому (оригінал та його копію) про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном повинні пройти процедуру встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться уповноваженим органом Міністерства освіти і науки України в установленому порядку), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього

4.

Довідка (оригінал та її копію) про присвоєння ідентифікаційного номера

5.

Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

6.

Особовий листок з обліку кадрів

7.

Список опублікованих наукових праць (завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання); вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (дослідницькі пропозиції) з обраної наукової спеціальності

8.

Міжнародний сертифікат з іноземної мови (за наявності)

 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією ЦДПУ ім. В. Винниченка, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.

Паспорт громадянина України, військовий квиток, оригінали документів про здобутий освітній ступень або освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього абітурієнт пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 Перелік документів при вступі на навчаня до аспірантури ЦДПУ ім. В. Винниченка

для іноземних громадян

№ з/п Документ
1.

Заява на ім’я ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка написана власноруч

2.

Диплом та додаток до диплому (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ

3.

Паспорт (оригінал та його копію)

4.

Поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України

5.

Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

6.

Особовий листок з обліку кадрів

7.

Дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або список опублікованих наукових праць і винаходів (завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання)

Інформація для здобуття наукового ступеня доктора наук, порядок подання документів