Наказом Міністерства освіти і науки України № 590 від 30.05.2016 року у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (доктора філософії) за спеціальностями:

  • 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (ліцензований обсяг   осіб);
  • 014 Середня освіта (фізика) в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (ліцензований обсяг   осіб);
  • 032 Історія та археологія галузі знань 03 Гуманітарні науки (ліцензований обсяг   осіб);
  • 035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні науки (ліцензований обсяг   осіб);
  • 081 Право галузі знань 08 Право (ліцензований обсяг   осіб);
  • 113 Прикладна математика галузі знань 11 Математика та статистика (ліцензований обсяг   осіб)

Державне замовлення - 2021

 

Державне замовлення - 2020

Рішення приймальної комісії - 2021

 

Рішення приймальної комісії - 2020

Регламентні документи

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття наукового ступеня доктора філософії (PD) 2021 року

Терміни

Етапи вступної кампанії (денна та заочна форми навчання)
з 26 липня 2021 р.
до 13 серпня 2021 р.

Прийом заяв та документів у паперовій формі ЦДПУ ім. В. Винниченка від вступників для участі в конкурсному відборі

з 26 липня 2021 р.
до 06 серпня 2021 р.

Прийом заяв і документів у осіб, які вступають за неспорідненими спеціальностями

з 09 серпня 2021 р.
до 13 серпня 2021 р.
Проведення додаткових фахових вступних випробувань для осіб, які вступають за неспорідненими спеціальностями
з 16 серпня 2021 р.
до 27 серпня 2021 р.
Проведення фахових вступних випробувань
не пізніше 1 вересня 2021 р.
Зарахування на навчання осіб за кошти державного бюджету та за кошти юридичних та фізичних осіб
  • Прийом заяв та документів для здобуття наукового ступеня доктора наук громадян України проводиться 26 липня до 20 серпня 2021 року
  • Прийом заяв та документів, конкурсний відбір та зарахування до аспірантури та докторантури ЦДПУ ім. В. Винниченка іноземних громадян та осіб без громадянства триває з 26 липня 2021 року до 30 серпня 2021 року

Розклади вступних випробувань та консультацій в 2021 році

для здобуття ступеня доктора філософії

Додаткові вступні випробування (для вступу за неспорідненою спеціальністю)

Фахові вступні випробування

 Перелік документів при вступі на навчаня до аспірантури ЦДПУ ім. В. Винниченка для громадян України

№ з/п Документ
1.

Заява в паперовій формі на ім’я ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка, написана власноруч

Під час подання заяви вступник особистим підписом підтверджує факт ознайомлення з Правилами прийому на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка та пред’являє особисто в оригіналі:

2.

Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) та його копію

3.

Диплом  та додаток до диплому (оригінал та його копію) про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном повинні пройти процедуру встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться уповноваженим органом Міністерства освіти і науки України в установленому порядку), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього

4. Військово-обліковий документ (оригінал та його копію) для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)
5.

Довідка (оригінал та її копію) про присвоєння ідентифікаційного номера

6.

Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

7.

Особовий листок з обліку кадрів за формою № П-2ДС

8. Список опублікованих наукових праць (завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання); вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (дослідницькі пропозиції) з обраної наукової спеціальності
9.

Довідку з місця роботи

10.

Міжнародний сертифікат з іноземної мови (за наявності)

11. Довідка для внутрішньо переміщених осіб (за наявності)
12. Папку швидкозшивач картону
 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією ЦДПУ ім. В. Винниченка, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.

Паспорт громадянина України, військовий квиток, оригінали документів про здобутий освітній ступень або освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього абітурієнт пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 Перелік документів при вступі на навчаня до аспірантури ЦДПУ ім. В. Винниченка для іноземних громадян

№ з/п Документ
1.

Заява на ім’я ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка написана власноруч

2.

Диплом та додаток до диплому (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ

3.

Документ, що посвідчує особу (оригінал та його копію)

4.

Поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України

5.

Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

6.

Дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або список опублікованих наукових праць і винаходів (завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання)

 Перелік документів при вступі на навчаня до докторантури ЦДПУ ім. В. Винниченка для громадян України

№ з/п Документ
1.

Заява на ім’я ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка написана власноруч

2.

Диплом (оригінал та його копію) доктора філософії/кандидата наук

3.

Документ, що посвідчує особу (оригінал та його копію)

4.

Довідка (оригінал та її копію) про присвоєння ідентифікаційного номера

5. Довідка з місця роботи
6.

Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складеної доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником ЦДПУ ім. В. В. Винниченка, зі згодою бути науковим консультантом

7.

Рекомендація вченої ради університету щодо можливості зарахування до докторантури

8.

Перелік опублікованих праць з обраної спеціальності (зокрема публікацій в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах) згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені

Група у Facebook - (https://www.facebook.com/groups/545693839103447/)

Інформаційний буклет