Наукові записки. Серія: Педагогічні науки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020, № 886 включено до Переліку наукових фахових видань категорії «Б» (галузь знань: Освіта/Педагогіка).

Видання адресоване науковцям, студентам, викладачам закладів вищої освіти, здобувачам вищої освіти і усім, хто цікавиться проблемами психолого-педагогічного забезпечення процесу навчання і виховання в закладах освіти різних типів і рівнів акредитацій. Його завдання — висвітлення результатів досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців у галузі педагогіки.

189 result

Журнал зареєстровано в міжнародних науковометричних базах Index Copernicus international (ICI), Google Scholar, Research Bible, WorldCat, Academic Journals, публікаціям присвоюється ідентифікатор цифрового об'єкта DOI.

Редакційна колегія підтримує вимоги ліцензії Creative Commons (CC-BY-SA), а подані до друку матеріали рецензуються незалежними експертами.

Запрошуємо до співпраці!