Голова Ради молодих вчених 

ORCID: 0000-0002-6146-9844

ResearcherID: AAJ-9881-2020

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання, заступник декана факультету математики, природничих наук та технологій

Публікації автора

Має досвід викладання наступних дисциплін: математичні методи фізики, загальна фізика, елементарна фізика, методика навчання фізики, фізика твердого тіла, історія фізики, історія науки і техніки, концепції сучасної наукової картини світу, контрольно-інформаційні машини та основи автоматизації виробництва, спеціальний фізичний практикум, теоретична фізика, охорона праці, охорона праці в галузі, цивільний захист, технічні засоби навчання, методика навчання природничих наук, робототехніка, методика професійного навчання, концепції сучасного природознавства.

Наукові інтереси: теорія і методика навчання фізики та технічних дисциплін, історія науки і техніки, історія фізики, використання ІКТ та хмарних технологій  в освіті, освітня робототехніка, цифровізація освітнього процесу, методика навчання природничих наук.

Наукова школа:

Хомутенко Максим Володимирович

Заступник голови Ради молодих учених

Аспірантка 2-го року навчання спеціальності: 032 Історія та археологія

ORCID: 0000-0003-1393-3945

Публікації автора

Наукові інтереси: джерела оборонних боїв 6-та 12-ї радянських армій влітку1941 року, історія Другої світової війни, військова історія ХХ століття.

Секретар Ради молодих вчених

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: старший викладач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності

Публікації автора

Має досвід викладання наступних дисциплін: загальна фізика (лабораторні роботи); методика навчання природничих наук у старшій школі (фізика) (лабораторні роботи); ремонт та модернізація персональних комп’ютерів; машинознавство: основи робототехніки; інженерна та комп’ютерна графіка; практикум з обслуговування офісної техніки; прикладне та Web-програмування; комп’ютерний дизайн та мультимедіа

Наукові інтереси: проблеми розвитку професійних компетентностей студентів спеціальності: 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології); технології 3D друку; освітня робототехніка.

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: професор кафедри лінгводидактики та іноземних мов

Публікації: Google Scholar

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9172-4642

Researcher ID: AAR-9459-2020

Автор понад 100 публікацій, серед яких монографії, навчально-методичні посібники (зокрема з грифом МОН), наукові статті у виданнях України, включених до затвердженого МОН переліку, і наукові статті у виданнях, внесених до міжнародних наукометричних баз даних (зокрема Web of Science), матеріали конференцій тощо.

Має досвід викладання наступних дисциплін: «Англійська література», «Теоретичний курс англійської мови», «Методика навчання англійської мови», «Практика усного та писемного мовлення», «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)», «Практична фонетика і граматика»

Наукові інтереси: теорія літератури, порівняльне літературознавство

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

Публікації: Google Scholar

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0130-0318

Автор понад 40 публікацій, серед яких 35 наукових, 4 навчально-методичного характеру, 1 публікація у періодичному виданні, яка включена до наукометричної бази Scopus.

Має досвід викладання наступних дисциплін: «Основи психологічного супроводу професійної діяльності вчителя фізичної культури», «Теорія і методика викладання гімнастики», «Психологія фізичного виховання», «Психологія спорту», «Основи акробатичного мистецтва», «Підвищення спортивної майстерності».

Наукові інтереси: психічне здоров’я особистості; психогігієна спортивної діяльності; гімнастика в системі фізичного виховання учнівської та студентської молодді.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: старший викладач

Публікації: Google Scholar

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1795-7234

Автор і співавтор понад 50 наукових та навчально-методичних праць з актуальних питань національного законодавства, з яких 18 наукових статей у фахових виданнях України; є співавтором 5 навчально-методичних посібників, співавтором 1 колективної монографії.

Має досвід викладання наступних дисциплін: конституційне законодавство

Наукові інтереси: конституційне законодавство періоду Української революції, право інтелектуальної власності, реєстрація авторського права

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри математики статистики та інформаційних технологій

Публікації: Google Scholar

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1001-8568

Автор понад 17 публікацій, серед яких 10 в фахових журналах, 5 з яких в наукометничних базах Web of Science та Scopus.

Має досвід викладання наступних дисциплін: теорія ймовірностей і математична статистика, теорія ймовірностей з елементами теорії випадкових процесів, application of random processes: selected problems/ застосування випадкових процесів: вибрані питання, сучасні проблеми теорії ймовірності та математичної статистики

Наукові інтереси: теорія ймовірностей, фрактальний аналіз

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: старший викладач кафедри педагогіки та менеджменту освіти

Публікації: Google Scholar

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3554-8861

Автор понад 25 публікацій.

Має досвід викладання наступних дисциплін: Основи соціалізації особистості, Основи міжнародної наукової комунікації, Педагогіка, Методика організації виховної роботи.

Наукові інтереси: дослідження самоактуалізації та самореалізації особистості.